MARKETING INSTYTUCJI NAUKOWYCH I BADAWCZYCH,
eISSN 2353-8414, 2012, Vol. 4, Issue 4

Spis treści:

 1. Grywalizacja i gry oraz ich potencjał do wykorzystania w strategiach marketingowych
  Wrona Katarzyna,
 2. Pozytywny wizerunek uczelni i samorządu lokalnego – wspólna sprawa
  Walczak Jan,
 3. Modelowa platforma technologiczna współpracy jednostki badawczej z sektorem przedsiębiorstw
  Walasik Marzena,
 4. Współpraca ośrodków naukowych i przedsiębiorstw we wdrażaniu wyników badań
  Trzmielak Dariusz,
 5. Instytuty badawcze a centra naukowo-przemysłowe w kontekście innowacyjnej gospodarki – w świetle doświadczeń Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG
  Keller Jerzy, Trenczek Stanisław, Wojtas Piotr,
 6. Kampanie społeczne dotyczące bezpieczeństwa pracy w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce
  Brzozowski Alfred, Szczygielska Agnieszka,
 7. Content marketing jako istotny element strategii marketingowej instytucji naukowych
  Świeczak Witold,
 8. Determinanty marketingu instytucji naukowo-badawczej
  Jasiczak Jan, Sojkin Bogdan,
 9. Znaczenie marketingu dla rozwoju instytucji naukowych i badawczych. Doświadczenia Centralnego Ośrodka Badawczo–Rozwojowego Przemysłu Izolacji Budowlanej (COBR PIB)
  Miros Artur, Śmiszek–Lindert Wioleta,
 10. Platforma teleinformatyczna jako narzędzie do ekspozycji dokonań jednostki naukowej na przykładzie Instytutu Zootechniki PIB
  Moskała Piotr, Radomski Paweł,
 11. Orientacja międzynarodowa w strategii instytucji naukowych i badawczych
  Pluta-Olearnik Mirosława,
 12. Zastosowanie systemów typu CRM w marketingu naukowym – perspektywy efektywnej współpracy pomiędzy nauką i przemysłem
  Pietrzyk Monika, Winiarski Piotr,
 13. Wirtualne biuro prasowe jako skuteczne narzędzie komunikacji naukowej
  Osica Natalia,
 14. Event marketing jako jedna z form innowacji marketingowych w instytucjach naukowych i badawczych
  Olejniczak Aneta,
 15. Geoinformacja formą promocji badań naukowych
  Nałęcz Tomasz,
 16. Turnieje z wykorzystaniem elektronicznych symulatorów dla Windows i Android jako marketingowe narzędzia instytucji edukacyjnych
  Muszynski Michel,
 17. Finansowanie marketingu w funduszach europejskich
  Matulewicz Jaromir,
 18. Dlaczego warto zostać inżynierem – działania promocyjne instytucji naukowo-badawczych oraz podmiotów komercyjnych
  Marczyńska Bogumiła,
 19. Koncepcja doskonalenia marketingu nowych technologii w Politechnice Gdańskiej
  Koszałka Jerzy, Kuźniewski Damian,
 20. Uniwersytety w Polsce w oczach opinii publicznej – stan obecny i oczekiwania w świetle badań
  Grech Michał,
 21. Targi edukacyjne jako forma promocji szkół wyższych
  Gębarowski Marcin,
 22. Koncepcja zarządzania relacjami ze studentami przez szkoły wyższe
  Drapińska Anna,
 23. Marka uczelni we współczesnym świecie
  Dawidziuk Stanisław,
 24. Zarządzanie kryzysem przy użyciu mediów społecznościowych
  Chwiałkowska Agnieszka,
 25. Budowanie wizerunku w sieci – możliwości i zagrożenia
  Chmielewski Zbigniew, Ochmański Hubert, Tworzydło Dariusz,
 26. Budowanie wizerunku szkoły wyższej jako mega narzędzia marketingu
  Białoń Lidia,
 27. Rola marketingu personalnego w kształtowaniu wizerunku organizacji naukowej
  Baruk Agnieszka Izabela,

Grywalizacja i gry oraz ich potencjał do wykorzystania w strategiach marketingowych

mgr inż. Katarzyna Wrona
Instytut Lotnictwa, Polska

Artykuł opublikowany w Pracach Instytutu Lotnictwa nr 225/201


Abstrakt:

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie na czym polega jeden z najnowszych trendów marketingowych zwany grywalizacją, analiza gier stosowanych w grywalizujących systemach pod względem ich struktury i mechanizmów oraz przeniesienie grywalizacji i gier na grunt działań marketingowych.

Pozytywny wizerunek uczelni i samorządu lokalnego – wspólna sprawa

mgr Jan Walczak

Artykuł opublikowany w Pracach Instytutu Lotnictwa nr 225/201


Abstrakt:

W niniejszym artykule autor porusza zagadnienie wizerunku niepublicznej szkoły wyższej w kontekście wizerunku samorządu lokalnego, w obrębie którego uczelni przychodzi funkcjonować oraz wzajemnego wpływu wizerunkowego obu podmiotów na siebie i wynikających z tego korzyści. Dla zobrazowania tematu przywołany zostanie szczególny przykład jednego z najzamożniejszych i najlepiej rozwijających się samorządów w Polsce – Gminy Polkowice, którego władze zdecydowały się w 2002 r., we współpracy z „młodym” powiatem polkowickim, na powołanie własnej uczelni, współfinansowanej w dużej mierze – co stanowi prawdopodobnie ewenement na skalę ogólnopolską – z budżetu samorządu. Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach funkcjonuje na rynku edukacyjnym szkolnictwa wyższego od dekady. Nie pozostaje bez znaczenia dla budowy pozytywnego wizerunku samorządu i dla spajania tożsamości społeczności lokalnej. Pomimo, że naukę w niej podejmują także studenci spoza Polkowic, określa się ją mianem „uczelni samorządowej” czy też „lokalnej”, obok podziału na uczelnie publiczne i niepubliczne, w ramach którego została zgodnie z obowiązującym prawem skategoryzowana. Dla kandydatów na studia zapewne nie jest bez znaczenia pozycja w regionie rozwijających się w szybkim tempie Polkowic, oferujących możliwość studiowania, ale i potencjalne miejsca pracy oraz w dalszej perspektywie atrakcyjne warunki do życia. Celem artykułu jest próba ukazania w zarysie na przykładzie Polkowic i działającej na ich terenie Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki znaczenia, jakie może mieć niepubliczna uczelnia dla wzmacniania pozytywnego wizerunku samorządu lokalnego oraz zaprezentowanie zakresu współpracy między szkołą wyższą a samorządem i jej wartości wizerunkowej dla samej uczelni. Temat ze względu na ramy artykułu zostanie ograniczony do najistotniejszych, zdaniem autora, kwestii.

Modelowa platforma technologiczna współpracy jednostki badawczej z sektorem przedsiębiorstw

mgr Marzena Walasik

Artykuł opublikowany w Pracach Instytutu Lotnictwa nr 225/201


Abstrakt:

Jednym ze sposobów usprawniających komunikację pomiędzy sferą badawczo-naukową a sektorem przedsiębiorstw jest budowa tzw. sieciowych form współpracy. Sieć rozumiana jest jako długoterminowa relacja pomiędzy partnerami, których łączą przedsięwzięcia, wyznaczające zakres ich współdziałania. Doświadczenia międzynarodowe wskazują, że sieciowe formy współpracy zapewniają korzyści zarówno przedstawicielom nauki jak i przedsiębiorstw, intensyfikują procesy komercjalizacji, niwelują negatywne zjawiska na rynku pracy, wpływają na wzrost konkurencyjności firm. Na świecie odsetek przedsiębiorstw deklarujących współpracę z naukowcami wynosi 75 – 80%. W Polsce, skala kooperacji pomiędzy tymi sferami jest niższa o ponad 30% . Celem wzmocnienia współpracy sektora nauki i biznesu, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu, zainicjował powstanie modelowej platformy technologicznej, stanowiącej wynik realizowanych w Instytucie badań naukowych i prac rozwojowych, z zakresu zaawansowanych technologii materiałowych, nowoczesnych systemów mechatronicznych, informatycznych oraz sterowania i kontroli, systemów wspomagania bezpieczeństwa technicznego i ekologicznego, aparatury badawczej i testowej. Upowszechniane w ramach platformy technologicznej rozwiązania produktowe i procesowe są rezultatem realizacji Programu Strategicznego pn.: „Innowacyjne systemy wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki” oraz innych prac rozwojowych i projektów badawczych. Głównym celem pracy jest przedstawienie dobrych praktyk z zakresu działań podejmowanych w ramach platformy technologicznej oraz zaprezentowanie sposobów i rezultatów współpracy ITeE-PIB z przemysłem.

Współpraca ośrodków naukowych i przedsiębiorstw we wdrażaniu wyników badań

Trzmielak Dariusz

Artykuł opublikowany w Pracach Instytutu Lotnictwa nr 225/201


Abstrakt:

Artykuł obejmuje trzy zagadnienia teoretyczne i studium przypadku ukazujące schemat współpracy uczelni i przedsiębiorstwa z sektora MSP. W pierwszej części przedstawiony jest zarys teoretyczny współpracy ośrodków naukowo-badawczych z przedsiębiorstwami. Współpraca nauki z przemysłem wyjaśniona jest na analizie trzech fundamentów: technologicznego, ekonomicznego i zarządczego. Druga część wskazuje determinanty kształtowania relacji nauka-przemysł w oparciu o modele triple helix i Austin Technopolis. Kolejne zagadnienie przedstawione w artykule to strategie push i pull w relacjach nauka – przemysł. Teoretyczne rozważania zakończone są studium przypadku o współpracy naukowców z przedsiębiorcą na podstawie działalności Inkubatora Technologii Uniwersytetu Łódzkiego.

Instytuty badawcze a centra naukowo-przemysłowe w kontekście innowacyjnej gospodarki – w świetle doświadczeń Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG

prof. nadzw. dr hab. inż. Stanisław Trenczek

dr inż. Piotr Wojtas

mgr inż. Jerzy Keller

Artykuł opublikowany w Pracach Instytutu Lotnictwa nr 225/201


Abstrakt:

W artykule przypomniano najważniejsze zadania głównych pionów nauki w Polsce, tj. wyższych uczelni, instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk oraz instytutów badawczych. Na przykładzie Instytutu EMAG pokazano zmiany dostosowujące jego rolę i zadania do uwarunkowań rynkowych. W telegraficznym skrócie przedstawiono genezę EMAG-u i jego 37-letnią historię – początkowo jako jednostki badawczo-rozwojowej, ostatnio jako instytutu badawczego. Omówiono zmiany w podejściu do działań statutowych oraz działalności rynkowej, w aspekcie ustawy o instytutach badawczych oraz tendencji zmian w ocenie jednostek naukowych. Opisano też istniejące uwarunkowania prawne dla partnerstwa prywatno-publicznego w kontekście ustawy o instytutach badawczych. Na koniec przytoczono przykłady dokonań i osiągnięć Instytutu EMAG.

Kampanie społeczne dotyczące bezpieczeństwa pracy w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce

mgr Agnieszka Szczygielska

mgr inż. Alfred Brzozowski

Artykuł opublikowany w Pracach Instytutu Lotnictwa nr 225/201


Abstrakt:

Celem artykułu jest wskazanie roli działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy w polityce społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, a także omówienie przykładów działań z zakresu bezpieczeństwa pracy zrealizowanych na rzecz powyższych grup interesariuszy przez przedsiębiorstwa i instytucje zaangażowane w realizację celów kampanii społecznej pn. „Prewencja wypadkowa”. W artykule omówiono różne podejścia do realizacji celów szczegółowych kampanii stosowane przez polskie przedsiębiorstwa i organizacje, wpisujące się w zasady polityki społecznej odpowiedzialności biznesu.

Content marketing jako istotny element strategii marketingowej instytucji naukowych

mgr inż. Witold Świeczak

Artykuł opublikowany w Pracach Instytutu Lotnictwa nr 225/201


Abstrakt:

Czym jest content marketing? Najogólniej, content marketing to technika marketingowa polegająca na tworzeniu, a następnie rozpowszechnianiu wartościowych z punktu widzenia odbiorców treści, zmierzających do pozyskania uwagi, a tym samym zaangażowaniu społeczności skupionej wokół określonej grupy docelowej. Content to treść, którą użytkownicy chcą czytać, poznawać, oglądać czy doświadczać. Z perspektywy biznesu, content jest istotną informacją prezentowaną na stronie internetowej, w aplikacji lub za pośrednictwem innych dostępnych kanałów cyfrowej prezentacji, której misją jest komunikacja. Dziś content marketing nie jest już czymś, co dobrze mieć. To trzeba mieć. Konieczne jest przy tym tworzenie treści na bieżąco. Nie może to być rzecz jasna zwykła treść, ale treść w przekazie rzetelna i wysokiej jakości. Ponadto musi być na tyle wartościowa, by na drodze interakcji z odbiorcą przekaz ten dostarczył mu takich korzyści, które zaspokoją jego potrzeby i oczekiwania. Istotnym aspektem w content marketingu jest także określenie grupy docelowej, do której kierowana jest treść przekazu. Pociąga to za sobą konieczność tworzenia a następnie dystrybucji takich informacji, które wprowadzą odbiorcę w obszar marki, produktu czy usługi, której jest tematem.

Determinanty marketingu instytucji naukowo-badawczej

prof. dr hab. Bogdan Sojkin

dr inż. Jan Jasiczak

Artykuł opublikowany w Pracach Instytutu Lotnictwa nr 225/201


Abstrakt:

Współcześnie prowadzenie działalności marketingowej przez uczestnika dowolnego rynku produktowego nie budzi żadnego zdziwienia, a wręcz zaskoczeniem jest brak stosowania przez niego narzędzi z bogatego zbioru instrumentów marketingu. Natomiast to co jest bardzo istotne i wymagające znacznej wiedzy oraz doświadczenia w tym rodzaju działalności rynkowej uczestnika to przygotowanie zbioru wartości rynkowych stanowiących jasno i wyraźnie sprecyzowane cele jego działalności rynku. Towarzyszyć im powinna odpowiednio dopasowana strategia przedsiębiorstwa (z uwzględnieniem strategii marketingowej) pozwalająca na ich realizację, a nade wszystko implementacja tej strategii adekwatna do ukształtowanego mechanizmu rynkowego. Praktyczna realizacja i osiągnięcie tych wartości nie jest łatwe, a można mówić o szczególnym utrudnieniu ze względu na procesy globalizacyjne, dynamiczny rozwój technologii informacyjnej oraz zmienność i złożoność uwarunkowań rynkowych, relacji między interesariuszami/uczestnikami rynku oraz permanentne kryzysy w mikro i makroskali. Stąd ogromne wyzwania stojące przed uczestnikami każdego rynku produktowego pragnącymi skutecznie i efektywnie wdrażać strategię marketingową, a szczególnie specyficzne wymagania w tym zakresie kierowane są do uczestników rynku instytucji naukowo – badawczych. Albowiem wartości rynkowe (głównie innowacje), które oferują wymagają niestandardowego podejścia ze względu na zaspokajanie nieznanych często nowych potrzeb klientów, które należy bardzo precyzyjnie opisać, pokazać ich utylitarność oraz ją wszechstronnie wyjaśnić (nieporozumienia wokół GMO czy nanotechnologii); a także często przeprowadzić przemyślaną i bardzo intensywną edukację uczestnika rynku docelowego. Wymaga to najczęściej odmiennego podejścia do marketingu instytucji naukowo – badawczej, który wychodząc od tradycyjnych narzędzi 4P czy 4C będzie koncentrował się głównie na rozpoznaniu ukształtowanej infrastruktury rynku docelowego, stosowaniu skutecznych i efektywnych instrumentów marketingowych oraz na kształtowaniu nowych relacji rynkowych/marketingowych wśród interesariuszy procesów innowacyjnych.

Znaczenie marketingu dla rozwoju instytucji naukowych i badawczych. Doświadczenia Centralnego Ośrodka Badawczo–Rozwojowego Przemysłu Izolacji Budowlanej (COBR PIB)

dr Wioleta Śmiszek–Lindert

dr Artur Miros

Artykuł opublikowany w Pracach Instytutu Lotnictwa nr 225/201


Abstrakt:

Współczesny rynek gospodarczy ulega bezustannemu i dynamicznemu rozwojowi, a także przeobrażeniom. Jest w znacznym stopniu kształtowany przez procesy globalizacji, co naturalnie wzmaga konkurencyjność między funkcjonującymi na nim przedsiębiorstwami, instytutami oraz uczelniami, wymuszając jednocześnie wdrażanie marketingowego sposobu kierowania ich działalnością. Celem takiego działania jest, nie tylko przyciągnięcie uwagi czy utrzymanie się na rynku, ale i usprawnienie działania gospodarczego, budowanie silnych relacji z klientami bądź innymi odbiorcami, a w konsekwencji odniesienie sukcesu. Wzrost konkurencyjności usług na rynku sprawił, iż marketing przybrał rangę wyznacznika, który w dużej mierze decyduje o powodzeniu lub porażce, zarówno przedsiębiorstw, jak i jednostek B+R. Mobilizuje to przede wszystkim do: przeprowadzania sukcesywnych analiz rynku, zaznajamiania się z potrzebami potencjalnych klientów oraz umiejętnego kształtowania strategii marketingowej i składników marketingu–mix. Istotnym i wartym podkreślenia elementem, znajdującym odzwierciedlenie w definicji marketingu, która została zaakceptowana przez American Marketing Association, jest niewątpliwie generowanie i podtrzymywanie relacji z klientem, który dysponuje obecnie szerokim wachlarzem możliwości wyboru w świecie globalnej konkurencji. W myśl przytoczonemu wyżej pojęciu, marketing to: „funkcja organizacji oraz zbiór procesów, prowadzących do wytwarzania wartości dla klienta, jej dostarczania oraz komunikowaniu o niej. Procesów, które również sprowadzają się do zarządzania relacjami z klientem, uzyskując w ten sposób korzyść zarówno dla organizacji, jak i interesariuszy”.

Platforma teleinformatyczna jako narzędzie do ekspozycji dokonań jednostki naukowej na przykładzie Instytutu Zootechniki PIB

dr inż. Paweł Radomski

dr inż. Piotr Moskała

Artykuł opublikowany w Pracach Instytutu Lotnictwa nr 225/201


Abstrakt:

W dobie dynamicznie rozwijającej się gospodarki rynkowej, jednostki badawczo-rozwojowe traktowane są jako swoistego rodzaju przedsiębiorstwa, które oferują wyniki zrealizowanych badań naukowych. Bardzo duży jest obecnie potencjał marketingu i posiada on wiele narzędzi do wykorzystania. Do najpopularniejszych z nich zaliczamy: publikacje, materiały reklamowe, artykuły sponsorowane, udział w targach i wystawach branżowych oraz organizowanie konferencji. Ze względu na szybki rozwój technologii informatycznych na pierwszy plan wysuwa się znaczenie błyskawicznego dotarcia do potencjalnych klientów poprzez wykorzystanie odpowiednich narzędzi teleinformatycznych (np. strona internetowa, elektroniczne bazy danych, wideokonferencje, e-learning, itp.). Ma to szczególne znaczenie w jednostkach naukowych branży rolno-spożywczej, które ze względu na specyfikę prowadzonych badań pozostają w niszy marketingowej. Promocja jest jednym z instrumentów tzw. marketingu-mix, który powinien być widoczny w praktyce działania jednostek naukowych.

Orientacja międzynarodowa w strategii instytucji naukowych i badawczych

prof. nadzw. dr hab. Mirosława Pluta–Olearnik

Artykuł opublikowany w Pracach Instytutu Lotnictwa nr 225/201


Abstrakt:

Tematyka artykułu nawiązuje do współczesnych problemów zarządzania organizacjami w zmiennym, dynamicznym otoczeniu. Formułowanie strategii rozwoju tych organizacji wymaga obecnie od zarządzających stawiania i realizacji takich celów funkcjonowania na konkurencyjnym rynku, które dotyczą perspektywy dłuższej, co najmniej średniookresowej, oraz ukazują nowe możliwości rozwoju organizacji. Celem artykułu jest zatem zwrócenie uwagi na szansę dla rozwoju organizacji, która wynika z przyjęcia opcji umiędzynarodowienia strategii ich działania. Sam proces umiędzynarodowienia (internacjonalizacji) organizacji jest rozumiany różnie, ale może być inicjowany i realizowany nawet w ramach działania organizacji na rynku krajowym, przy czym musi on być świadomie ukierunkowany na aktywności o charakterze międzynarodowym.

Zastosowanie systemów typu CRM w marketingu naukowym – perspektywy efektywnej współpracy pomiędzy nauką i przemysłem

dr Monika Pietrzyk

mgr inż. Piotr Winiarski

Artykuł opublikowany w Pracach Instytutu Lotnictwa nr 225/201


Abstrakt:

Artykuł poświęcony jest marketingowi naukowemu i perspektywom jego efektywnego rozwoju dzięki zastosowaniu nowoczesnego systemu CRM, który zarządza relacjami z klientem. Na wstępie przedstawiono definicje i informacje na temat marketingu naukowego a następnie omówiono system CRM. Pod koniec zwrócono uwagę na możliwość zastosowania systemu CRM w marketingu naukowym.

Wirtualne biuro prasowe jako skuteczne narzędzie komunikacji naukowej

mgr Natalia Osica

Artykuł opublikowany w Pracach Instytutu Lotnictwa nr 225/2012


Abstrakt:

Głównym celem poniższego tekstu jest zmotywowanie polskich jednostek badawczych do tego, aby w swoich działaniach zewnętrznych uwzględniły dziennikarzy – jedną z kluczowych grup odbiorców zapewniających prestiż i dotarcie do różnych adresatów. W opinii autorki jednym z podstawowych sposobów, które pomagają osiągnąć ten cel, jest wykorzystanie strony internetowej instytucji i zamieszczanie na niej treści adresowanych do mediów (zaczynając od samego kontaktu dla dziennikarzy). Autorka chciałaby zachęcić przedstawicieli organizacji o profilu naukowo-badawczym do tego, aby po lekturze niniejszego opracowania przeanalizowali strony internetowe swoich instytucji i poszukali na nich informacji umożliwiających dziennikarzom nawiązanie kontaktu z danym ośrodkiem. Punktem wyjścia do zaprezentowania tematu są analizy własne autorki, których celem było sprawdzenie, jak wiele polskich jednostek naukowych uwzględnia w swoich działaniach kontakty z mediami i w jaki sposób wychodzi naprzeciw potrzebom informacyjnym dziennikarzy. W tym celu zbadano, czy strony internetowe zawierają zakładki lub podstrony dedykowane mediom, czy podają kontakt dla dziennikarzy, czy zamieszczają komunikaty prasowe lub inne materiały przydatne dla przedstawicieli mediów, w tym czy prezentują pracowników naukowych jako ekspertów w swojej dziedzinie.

Event marketing jako jedna z form innowacji marketingowych w instytucjach naukowych i badawczych

mgr Aneta Olejniczak

Artykuł opublikowany w Pracach Instytutu Lotnictwa nr 225/2012


Abstrakt:

Ogromne przemiany dokonujące się przez ostatnie lata w Polsce, czas ogromnej konkurencji i twardych reguł rynkowych we wszystkich branżach zmusza przedsiębiorców do efektywniejszego zarządzania marketingowego. Wyzwaniem staje się narzucone tempo jak również umiejętność dostosowywania się do nowych sytuacji. Przedsiębiorstwo, które zamierza umocnić lub utrzymać swoją pozycję na rynku musi stale dostosowywać się do potrzeb i wymagań konsumentów oraz do zmieniającej się sytuacji rynkowej. Instytucje naukowe i badawcze starają się znaleźć swoje miejsce w gospodarce rynkowej. Wielu z nich udaje się osiągnąć wysokie przychody z prowadzonej działalności badawczej poprzez znalezienie popytu na swoje badania i usługi. Wiele instytucji szuka przedsiębiorstw prywatnych, które byłyby zainteresowane przeprowadzeniem u nich badań. Dynamiczne zmiany zachodzące w otoczeniu instytucji naukowych i badawczych powodują, że podmioty te poszukują skutecznych sposobów komunikacji z różnymi grupami zarówno z otoczenia wewnętrznego jak i zewnętrznego. W tym kontekście event marketing można uznać za innowację marketingową, która wykorzystywana przez wielkie korporacje, firmy na całym świecie bez wątpienia może być wykorzystywanym narzędziem promocji w polskich instytucjach naukowych i badawczych.

Geoinformacja formą promocji badań naukowych

dr Tomasz Nałęcz

Artykuł opublikowany w Pracach Instytutu Lotnictwa nr 225/2012


Abstrakt:

Artykuł ma na celu przedstawienie podstawowych zasad działania infrastruktury informacji przestrzenej, jak również pokazanie w jaki sposób można wykorzystać dostępne narzędzia do wyszukiwania, analizy i wymiany wyników badań naukowych. Rozwój technologiczny umożliwia wielopoziomową integrację informacji przestrzennej zarówno w skali lokalnej, regionalnej czy globalnej. Forma prezentacji danych na mapach stanowi znacznie bardziej czytelne narzędzie niż miałoby to miejsce w postaci najbardziej rozbudowanych opisów. Promocja badań naukowych poprzez udostępnianie wyników z wykorzystaniem usług sieciowych stanowi szanse dla zespołów badawczych, a jednocześnie przynosi wymierne korzyści dla rozwijającego się społeczeństwa informacyjnego. Ze względu na interdyscyplinarne podejście, łączenie geoinformacji z różnych dziedzin (źródeł) daje możliwość rozpoznawania i analizy zagadnień, które nie byłyby dostrzegane w rozważaniach zawężonych tylko do bardzo specjalistycznej problematyki. Celem badań naukowych od zarania dziejów było wspomaganie ludzkiej kreatywności, wyznaczanie nowych horyzontów, ale także dostarczanie utylitarnych rozwiązań, które można wykorzystać w praktyce. Stwierdzenia te pozostają wciąż aktualne także w dobie świata cyfrowego. Otwartym pozostaje pytanie czy łatwiej było promować i wdrażać wyniki badań naukowych w „zamierzchłych” czasach, kiedy jedyną formą przekazu były książki, czy też obecnie w dobie informacji dostępnej praktycznie na wyciągnięcie ręki, kiedy można dowiedzieć się o wszystkim co wydarzyło się nawet tysiące kilometrów od miejsca, w którym się w danej chwili znajdujemy? Dziś użytkowników codziennie bombardują setki lub tysiące gigabajtów informacji i trudność polega na wyselekcjonowaniu tych właściwych, użytecznych i jednocześnie rzetelnych.

Turnieje z wykorzystaniem elektronicznych symulatorów dla Windows i Android jako marketingowe narzędzia instytucji edukacyjnych

Michel Muszynski

Artykuł opublikowany w Pracach Instytutu Lotnictwa nr 225/2012


Abstrakt:

Reklamowanie wyższych uczelni pośród kandydatów na studia nie jest proste. Działalność edukacyjną zalicza się mianowicie w marketingu do usług, a promocja tego typu produktów okazuje się na ogół znacznie trudniejsza od lansowania towarów. Powód wydaje się oczywisty: o ile pokazanie tych ostatnich w reklamach i przeprowadzenie wizualnej prezentacji ich awantaży jest łatwe, usługi jako dobra niematerialne (a zwłaszcza usługi edukacyjne) trudno jest fotografować, filmować, a nawet opisywać w sposób przekonujący. Stanowi to przyczynę, dla której reklamy większości wyższych uczelni są tak mało skuteczne i jednocześnie tak bardzo do siebie podobne. W prawie wszystkich z nich wychwalani są doskonali wykładowcy, miła atmosfera na uczelni i ciekawe zajęcia dydaktyczne: tylko jak przekonać o tym kandydatów na studia?

Finansowanie marketingu w funduszach europejskich

mgr Jaromir Matulewicz

ORCID: 0000-0002-5719-4710
DOI: 10.2478/minib-2019-0045
Kontakt: miroslawa.pluta-olearnik@ue.wroc.pl
MINIB, 2019, Vol. 34, Issue


Abstrakt:

Celem artykułu jest przedstawienie na wybranych przykładach możliwości finansowania działań marketingowych instytucji naukowych i badawczych ze środków w programach europejskich. W 2013 r. kończy się bieżący okres programowania w funduszach europejskich (2007-2013) i powinny już być znane wielkości środków i kierunki finansowania na lata 2014-2020. Warto przyjrzeć się możliwościom, jakie dla działań marketingowych instytucji naukowych stwarzały dotychczas fundusze europejskie oraz zapoznać się ze statystykami udziału polskich instytucji: liczbą projektów i wysokością dofinansowania. Każda instytucja naukowa powinna zrobić własny „rachunek sumienia” i odpowiedzieć na pytania: jakie były kierunki własnej aktywności, ile aplikacji złożono i jakie dofinansowanie pozyskano?

Dlaczego warto zostać inżynierem – działania promocyjne instytucji naukowo-badawczych oraz podmiotów komercyjnych

mgr Bogumiła Marczyńska

Artykuł opublikowany w Pracach Instytutu Lotnictwa nr 225/2012


Abstrakt:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz polskie uczelnie techniczne podejmują różnego rodzaju działania, aby uświadomić młodym ludziom, że zapotrzebowanie na inżynierów w krajach Unii Europejskiej przez najbliższe dziesięciolecia będzie systematyczne rosło. Takie kierunki jak: automatyka i robotyka, biotechnologia, energetyka, fizyka techniczna, informatyka, budownictwo, inżynieria środowiska, mechatronika i matematyka, chemia, informatyka materiałowa, mechanika i budowa maszyn, ochrona środowiska oraz wzornictwo znalazły się na liście tzw. kierunków zamawianych. Czyli takich, które mają zapewnić wystarczającą liczbę odpowiednio wykwalifikowanych pracowników z wykształceniem technicznym, matematycznym i przyrodniczym. Program pilotażowy „Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych” rozpoczął się 1 października 2008 roku. Główne założenia programu to wprowadzenie stypendiów motywacyjnych dla najlepszych studentów, dodatkowe kursy z poszczególnych przedmiotów w celu wyrównania poziomu kształcenia, dodatkowe zajęcia z języków obcych, możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji i uprawnień zawodowych, konsultacje i szkolenia dostępne drogą internetową (e-learning), konsultacje z ekspertami z międzynarodowych korporacji. Niektóre szkoły wyższe zapraszają również wykładowców z zagranicznych uczelni, organizują obozy naukowe oraz finansują udział studentów w konferenjach naukowych. W roku 2012 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przystąpiło do realizacji czwartego cyklu spotkań promocyjnych, w ramach projektu „Kampania promocyjna na rzecz kierunków matematycznych, przyrodniczych, technicznych działania 4.1, poddziałania 4.1.3, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.

Koncepcja doskonalenia marketingu nowych technologii w Politechnice Gdańskiej

dr inż. Jerzy Koszałka

mgr inż. Damian Kuźniewski

Artykuł opublikowany w Pracach Instytutu Lotnictwa nr 225/2012


Abstrakt:

Wiele współczesnych uczelni, również w Polsce, koncentruje się głównie na działalności dydaktycznej oraz naukowo-badawczej, w niewielkim stopniu orientując się na potrzeby praktyki gospodarczej i rynku. Jest nieliczna grupa ludzi nauki, którzy rozumieją i praktycznie realizują gospodarczą misję uczelni i jednostek naukowo-badawczych, jako kluczowych dostawców nowych idei w nabierającej coraz większego znaczenia gospodarce opartej na wiedzy. Wielu naukowców koncentruje się na statutowej działalności instytucji, w której są zatrudnieni, dziś na ogół ograniczonej do kształcenia i badań naukowych. Wynika to po części z wymagań ustawowych, nakazujących realizację kształcenia i badań naukowych, promowanych obowiązującymi kryteriami oceny parametrycznej jednostek naukowo-badawczych. Po części jest to również efekt wygody i braku chęci wyjścia poza znane sobie obszary i sposoby działalności, charakterystyczne dla sporego odsetka kadry naukowo-dydaktycznej. Małe zainteresowanie dla praktyki gospodarczej w wielu środowiskach uczelnianych bywa również skutkiem niedostatku wiedzy o jej potrzebach oraz nieumiejętności ich rozpoznania. Może to świadczyć o małej otwartości ludzi nauki na zmiany w otoczeniu i nadmiernej koncentracji na własnym polu aktywności. Jedną z przyczyn tego stanu rzeczy jest ograniczona wiedza ludzi nauki oraz zarządzających nauką menedżerów o roli i możliwościach współczesnego marketingu. W potocznym rozumieniu marketing kojarzony jest z promocją i reklamą. Praktycy gospodarczy, w tym również naukowcy, postrzegają marketing, jako pojęcie równoznaczne z reklamą i promocją, a promocję – jako sztukę manipulowania odbiorcami rynkowymi, która nie mieści się w ramach działalności uczciwego inżyniera, eksperta gospodarczego czy naukowca. W ten sposób wielu z nich zwalnia się z obowiązku właściwego zrozumienia, czym w istocie jest marketing oraz z potrzeby podjęcia starań, jak można skorzystać z jego dorobku w pracy naukowo–badawczej. Ta problematyka stała się kanwą niniejszego artykułu.

Uniwersytety w Polsce w oczach opinii publicznej – stan obecny i oczekiwania w świetle badań

dr Michał Grech

Artykuł opublikowany w Pracach Instytutu Lotnictwa nr 225/2012


Abstrakt:

W artykule przedstawiono najważniejsze wnioski wypływające z badań opinii i wiedzy o polskich uniwersytetach. Ankietę przeprowadzono metodą sondażu bezpośredniego w domach respondentów na reprezentatywnej próbie 1135 mieszkańców Polski na przełomie 2011 i 2012 roku. Badanie przeprowadzono przy pomocy specjalnie przygotowanego kwestionariusza zawierającego przede wszystkim pytania otwarte, koncentrujące się na wiedzy i opiniach badanych o polskich uniwersytetach. Ze względu na brak porównywalnych badań dotyczących polskich uniwersytetów polskich badanie, którego wybrane wyniki zaprezentowano jest pierwszą, próbą odpowiedzenia empirycznie na pewne pytania badawcze. Otrzymane rezultaty pokazują zarówno aktualny obraz ‚uniwersytetu’ w populacji mieszkańców Polski, oczekiwania, a także jawne i ukryte determinanty postrzegania uczelni – szczególnie te oceniane pozytywnie i negatywnie. Obrazu dopełnia rekonstrukcja wyobrażenia idealnego uniwersytetu. Analiza zebranych danych wskazuje na kilka wymiarów, przez pryzmat których postrzegany jest uniwersytet i przy czym wymiary te mają charakter systemowy. Na podstawie analizy uzyskanych wyników podjęto próbę wskazania możliwych kierunków rozwoju uniwersytetów w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu komunikacji i marketingu.

Targi edukacyjne jako forma promocji szkół wyższych

dr Marcin Gębarowski

Artykuł opublikowany w Pracach Instytutu Lotnictwa nr 225/2012


Abstrakt:

Zbliżający się niż demograficzny, jak również wzrastająca liczba absolwentów szkół średnich podejmujących studia za granicą, wymuszają na polskich uczelniach realizowanie coraz bardziej przemyślanych działań marketingowych. Jednym z instrumentów, który pozwala skutecznie komunikować się z przyszłymi studentami, są targi edukacyjne. Jednak, aby udział w nich przynosił zamierzone efekty, szkoły wyższe powinny się do nich należycie przygotowywać, z uwzględnieniem wszystkich reguł marketingu wystawienniczego oraz specyficznych cech wydarzeń wystawienniczych dotyczących edukacji. Głównym celem niniejszego opracowania jest wskazanie charakterystycznych cech targów edukacyjnych. Znajomość tych cech wśród służb marketingowych szkół wyższych może znacznie poprawić efekty uzyskiwane w ramach aktywności wystawienniczej. Ponadto niezwykle istotną determinantą efektów wystąpień targowych, organizowanych z myślą o uczelniach, jest postępowanie osób reprezentujących wystawców. W związku z tym, zamierzeniem autora jest zidentyfikowanie uwarunkowań skutecznej komunikacji prowadzonej z absolwentami szkół średnich, jak również określenie błędów najczęściej popełnianych przez personel stoisk. Scharakteryzowano także – w ujęciu ogólnym – targi edukacyjne organizowane w Polsce oraz odniesiono się do tego, jaki wpływ na ich formułę wywiera rozwój internetu.

Koncepcja zarządzania relacjami ze studentami przez szkoły wyższe

dr hab. Anna Drapińska

Artykuł opublikowany w Pracach Instytutu Lotnictwa nr 225/2012


Abstrakt:

W artykule zaprezentowana została nowa koncepcja działań marketingowych w szkolnictwie wyższym, jaką jest zarządzanie relacjami. Przedstawiono uzasadnienie zastosowania proponowanej koncepcji, wynikające ze specyficznych cech usługi edukacyjnej. Zdefiniowano zarówno pojęcie relacji, jak i zarządzania nimi w szkolnictwie wyższym. Wskazane zostały najważniejsze relacje, które szkoła wyższa powinna budować w swoim otoczeniu, ze szczególnym uwzględnieniem studentów jako najważniejszych klientów uczelni. W dalszej części przybliżono pojęcie lojalności, będącej celem budowania długotrwałych relacji ze studentami, która w szkolnictwie wymaga odmiennego podejścia, niż w innych organizacjach. Następnie zaproponowano i omówiono model zarządzania relacjami ze studentami, zawierający trzy podstawowe fazy procesu świadczenia usługi edukacyjnej: przedsprzedażową, sprzedażową i posprzedażową. Prezentowany model może stać się zarówno podstawą dalszych badań teoretycznych w tym temacie, jak i znaleźć zastosowanie praktyczne.

Marka uczelni we współczesnym świecie

prof. dr Stanisław Dawidziuk

Artykuł opublikowany w Pracach Instytutu Lotnictwa nr 225/2012


Abstrakt:

Marka jest synonimem sukcesu firmy. Jednocześnie stanowi najlepsze świadectwo jakości pracy (lub wyrobu) danej firmy np. samochodowej, spożywczej czy też edukacyjnej. Do pojęcia marki można odnieść się w sposób dwojaki: „W wąskim rozumieniu terminu marka podkreśla głównie jej elementy (nazwę, znak graficzny, symbole, a także ich kombinacje), których zadaniem jest zidentyfikowanie oferty danego podmiotu oraz jej wyróżnienie na tle ofert konkurencyjnych. Jeśli marka zaistnieje w świadomości nabywcy, co oznacza zdobycie pewnej wiedzy o niej oraz wytworzenie się u nabywcy pozytywnego nastawienia do marki, wówczas jego sposób reagowania staje się odmienny od zachowania wobec podobnego produktu (usługi), lecz tej marki pozbawionego”. Istotą marki jest zafunkcjonowanie produktu lub usługi w podświadomości klienta. To sprawia, że klient odnosi się do zakupu produktu lub usługi w sposób emocjonalny, niejednokrotnie nie zwracając uwagi na cenę. Dla klienta marka jest synonimem luksusu, podkreślenia osiągnięcia pewnego statusu ekonomicznego, kluczem do zaistnienia w określonym kręgu społecznym. Z punktu widzenia marketingowego klient kupujący produkt posiadający markę staje się narzędziem marketingowym, wzmacniającym reklamę produktu, czy też usługi. Zwiększa grupę ludzi wypowiadających się pozytywnie o produkcie (usłudze).

Zarządzanie kryzysem przy użyciu mediów społecznościowych

mgr Agnieszka Chwiałkowska

Artykuł opublikowany w Pracach Instytutu Lotnictwa nr 225/2012


Abstrakt:

Celem artykułu jest zatem przedstawienie przykładów tego, jak przedsiębiorstwa radzą sobie z kryzysem wykorzystując do tego celu obecność w mediach społecznościowych. Opisane zostały ponadto przykłady przedsiębiorstw, które nie wykorzystały potencjału tkwiącego w platformach społecznościowych i zignorowały siłę oddziaływania wirtualnych społeczności. Pozwoli to na stworzenie na tej podstawie swoistego kodeksu dobrych praktyk dla zarządzania kryzysem z wykorzystaniem mediów społecznościowych. Badanie zostało przeprowadzone metodą obserwacji uczestniczącej, pozwalającej na zrozumienie specyfiki działania oraz zasad obowiązujących w danych społecznościach internetowych dzięki ich obserwowaniu przez autorkę od wewnątrz. Ponadto w artykule wykorzystano źródła wtórne.

Budowanie wizerunku w sieci – możliwości i zagrożenia

dr Dariusz Tworzydło

dr Zbigniew Chmielewski

Hubert Ochmański

Artykuł opublikowany w Pracach Instytutu Lotnictwa nr 225/2012


Abstrakt:

Artykuł omawia kwestie związane z procesem komunikowania poprzez Internet w procesie budowania wizerunku organizacji. Autorzy zwracają uwagę na to, jakie działania poprzedzające oraz decyzje strategiczne należy podjąć aby długofalowa komunikacja z internautami mogła prowadzić do uzyskania oczekiwanych efektów. Wskazują również na możliwości i sposoby wykorzystania dostępnych narzędzi, a także na bazie case study, pokazują przykłady udanych działań wizerunkowych. Kiedy 1 stycznia 1983 roku zdecydowano o połączeniu, jakie następnie się dokonało, pomiędzy ARPAnet a CSNET1, co uważa się za początek Internetu, raczej nikt nie zdawał sobie sprawy, że od tego właśnie momentu, już nic nie będzie takie jak dawniej. Tymczasem w ciągu dwóch kolejnych dekad, idea połączeń pomiędzy komputerami objęła bez mała wszystkie dziedziny aktywności ludzi. Jako nowa technologia komunikowania, z czasem dostępna niemal dla każdego, sieć stała się naturalnym środowiskiem dialogu, wymiany informacji, a zatem również kreowania opinii. Współcześnie każdy podmiot, który aktywnie funkcjonuje w przestrzeni publicznej, firma, instytucja, osoba, musi rozważać swój sposób obecności w sieci (w mniejszym lub większym zakresie), a to już oznacza, chcemy tego czy nie, że jej wizerunek jest współtworzony przez Internet.

Budowanie wizerunku szkoły wyższej jako mega narzędzia marketingu

prof. dr hab. Lidia Białoń

Artykuł opublikowany w Pracach Instytutu Lotnictwa nr 225/2012


Abstrakt:

Wizerunek szkoły wyższej autorka traktuje jako elementarny czynnik przewagi konkurencyjnej na współczesnym rynku edukacyjnym. Specyfikę współczesnego rynku edukacyjnego wyznacza szereg niezbyt pozytywnych dla szkół wyższych zjawisk, z czego najistotniejsze to występujący niż demograficzny oraz wysokie bezrobocie wśród ich absolwentów. Obserwuje się słabnący popyt pracodawców na ww. absolwentów. Sytuacja ta powoduje realne zagrożenie dla istnienia i rozwoju szkolnictwa wyższego, co dotyczy szczególnie uczelni niepublicznych. Sytuacja ta stwarza też konieczność poszukiwania przewag konkurencyjnych na rynku
edukacyjnym. Powstaje zasadnicze pytanie, co stanowi przewagę konkurencyjną szkół wyższych? Przewaga konkurencyjna dowolnej organizacji ma miejsce wówczas, gdy realizuje ona wartości nie realizowane przez inne organizacje w obrębie tego samego sektora, bądź realizuje je w lepszy, bardziej atrakcyjny sposób. Należy stwierdzić, że rodzaj przewagi konkurencyjnej szkoły wyższej zależy niewątpliwie od społeczno- -ekonomicznych uwarunkowań. W okresie niższej zasobności materialnej społeczeństwa-przewagę tę mogą stanowić niższe koszty studiowania, tj. opłaty wstępne, wysokość czesnego, opłaty za egzaminy poprawkowe, itp. Poza tym także możliwości uzyskania stypendiów za dobre wyniki w nauce, stypendiów socjalnych czy też miejsca w domach studenta. W okresie wyższej zasobności materialnej, jak również pogłębionej świadomości społecznej, wysokiego poziomu cywilizacyjnego społeczeństwa przewagę konkurencyjną tworzą czynniki związane z rozwojem osobowości studentów, rozwojem ich kreatywności i ogólnie mówiąc – rozwojem intelektualnym. Ważnym elementem omawianej przewagi w okresie prosperity jest uzyskanie możliwości rozwoju fizycznego i kulturalnego co wiąże się z dysponowaniem przez szkołę wyższą różnymi obiektami umożliwiającymi realizację tych zainteresowań. Do obiektów tych można zaliczyć np. basen kąpielowy, halę sportową i siłownię. Rozwój kulturalny mogą umożliwić tradycje szkoły wyższej w zakresie wydarzeń związanych z kulturą studencką, np. zespoły pieśni i tańca, kabarety, kluby miłośników przyrody czy fotografii, itd.

W każdych jednakże warunkach ekonomicznych najważniejszym elementem przewagi konkurencyjnej była jakość nauczania. Jakość nauczania wyznaczają przede wszystkim programy nauczania i kadra naukowo-dydaktyczna, która jest jednym z najważniejszych interesariuszy szkoły wyższej. W ramach stosowania zasad odpowiedzialności społecznej uważa się też, że istotnym atutem konkurencyjnym poszczególnych szkół jest rozwijanie aktywności badawczej studentów, współudział studentów w powstawaniu i realizacji badań naukowych, kreatywności w kwestii inicjowania i podejmowania różnych zamysłów przedsiębiorczych.

W związku ze wzrostem znaczenia społecznej odpowiedzialności organizacji biznesowych (CSR) w zarządzaniu, zasady jej realizacji stały się elementem składowym przesądzającym o ich tożsamości i wizerunku. Również w szkołach wyższych zasady CSR mogą być stosowane i bez wątpienia wzmacniają przewagę konkurencyjną na rynku edukacyjnym.

Rola marketingu personalnego w kształtowaniu wizerunku organizacji naukowej

dr hab., prof. nadzw. Agnieszka Izabela Baruk

Artykuł opublikowany w Pracach Instytutu Lotnictwa nr 225/2012


Abstrakt:

W artykule dążono do określenia znaczenia działań z zakresu marketingu personalnego w kształtowaniu wizerunku organizacji naukowej, co było podstawowym celem tego opracowania. W oparciu o metodę badawczą, jaką jest analiza krytyczno-poznawcza literatury przedmiotu z zakresu marketingu i zarządzania zidentyfikowano odmienne sposoby interpretowania wizerunku przez różnych autorów, jak również określono istotę pojęć ściśle związanych z wizerunkiem takich, jak tożsamość, osobowość, reputacja i marka, uwzględniając specyfikę organizacji naukowej. W dalszej części artykułu dokonano klasyfikacji cząstkowych wizerunków organizacji naukowej jako pracodawcy, podkreślając występowanie luki wizerunkowej spowodowanej jej odmiennym postrzeganiem przez poszczególne segmenty adresatów oferty personalnej. Rozważania teoretyczne zostały wzbogacone analizą wyników pierwotnych badań empirycznych, które przeprowadzono za pomocą metody badawczej, jaką jest badanie ankietowe. Szczególną uwagę zwrócono na siłę wpływu różnych elementów oferty personalnej na postrzeganie organizacji naukowej, uwzględniając przede wszystkim perspektywę jednej z podstawowych grup jej odbiorców, jakimi są uczestnicy zewnętrznego rynku pracy, czyli potencjalni pracownicy. Dzięki prowadzeniu wspomnianych badań od kilku lat możliwe było ponadto przeprowadzenie analizy porównawczej, której wyniki pozwoliły na zidentyfikowanie zmian znaczenia analizowanych determinant postrzegania pracodawcy oraz ich zakresu. Na zakończenie przedstawiono wizerunkowe skutki marketingowej orientacji personalnej organizacji naukowej oraz jej braku, zwracając uwagę na ich szeroki zakres obejmujący praktycznie wszystkie obszary funkcjonowania danej instytucji.

Podziel się artykułem: