Zasady recenzowania publikacji w kwartalniku „Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych”

 1. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów niebędących pracownikami Redakcji i spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji.
 2. Autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. double-blind review process).
  W innych rozwiązaniach recenzent musi podpisać deklarację o nie występowaniu konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:

  1. bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
  2. relacje podległości zawodowej,
  3. bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
 3. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem, co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. Na tej podstawie Redakcja podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu artykułu do publikacji lub jego odrzuceniu.
 4. Zasady kwalifikowania publikacji oraz formularz recenzencki są podane do publicznej wiadomości. Kryteria kwalifikacji lub odrzucenia tekstu są następujące: oryginalność podjętej problematyki, wartość merytoryczna tekstu, jakość badań własnych (jeśli dotyczy), wykorzystane źródła literaturowe.  Formularz recenzencki i wymogi formalne dla autorów są dostępne na stronie internetowej czasopisma (minib.pl).
 5. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane; raz w roku czasopismo podaje na swojej stronie internetowej do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących.
 6. Zamówione recenzje są własnością redakcji kwartalnika „Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych”.

Pliki do pobrania: