Zasady publikacji w kwartalniku „Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych”

 1. Tekst musi mieć charakter naukowy, czyli prezentować wyniki oryginalnych badań o charakterze empirycznym, teoretycznym, technicznym lub analitycznym.
 2. Tekst nie może być nigdzie wcześniej publikowany.
 3. Złożenie tekstu do publikacji jest równoważne z oświadczeniem, że autor posiada pełne prawa autorskie do tekstu, oraz z wyrażeniem zgody na publikację artykułu w kwartalniku „Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych” w wersji elektronicznej, która jest wersją pierwotną, a także w innych wersjach publikacji.
 4. Każdy nadesłany tekst jest weryfikowany systemem antyplagiatowym, w przypadku wykrycia wysokiego podobieństwa do innych źródeł, artykuł będzie odrzucony.
 5. Każdy tekst podlega recenzji wg procedury opisanej na stronie internetowej (Informacje dla autorów i recenzentów -> Zasady recenzowania).  Czas oczekiwania na decyzję wynosi około miesiąca od złożenia tekstu, po czym autor otrzymuje odpowiedź, czy tekst zostanie opublikowany. Publikacja następuje w okresie około 6 miesięcy od podjęcia decyzji o publikacji. Decyzja o publikacji tekstu jest niezawisłą decyzją Redakcji.
 6. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania oraz opracowania redakcyjnego tekstów zaakceptowanych do druku.
 7. Wraz z tekstem należy przysłać krótką informację o autorze wraz z jego afiliacją, adresem e-mail i numerem telefonu.
 8. Redakcja przyjmuje artykuły w języku angielskim. W artykule po angielskich odpowiednikach należy zamieścić: tytuł, abstrakt oraz słowa kluczowe w języku polskim. Abstrakt w języku polskim powinien być tożsamy z abstraktem w języku angielskim.
 9. Z tekstem należy także dostarczyć czytelnie podpisany Authors Declaration.
 10. Za publikację nie są wypłacane honoraria autorskie.
 11. Redaktor statystyczny ma prawo wstrzymania publikacji tekstu zawierającego rażące błędy statystyczne.
 12. Teksty należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: minib@ilot.lukasiewicz.gov.pl w standardowych ustawieniach Worda: Times New Roman 12, odstępy między wierszami 1,5, marginesy po 2,5.

Tekst powinien zawierać następujące elementy (w podanej kolejności):

 • Tytuł w językach polskim i angielskim,
 • nazwisko i imię autora (autorów), afiliację (podajemy od ogółu do szczegółu, wraz z adresem), adres e-mail, numer ORCID,
 • abstrakt określający prezentowane w artykule tezy w językach polskim i angielskim,
 • 5-7 słów kluczowych w języku angielskim, KODY JEL
 • tekst (artykuł powinien być podzielony na logiczne, kolejno numerowane rozdziały WPROWADZENIE, METODA, WYNIKI, DYSKUSJA, PODSUMOWANIE),
 • przypisy wg standardów APA,
 • bibliografię,
 • informację o źródłach finansowania – ewentualne podziękowania i adnotacje oraz informacje o wkładzie innych osób, jednostek naukowo-badawczych, stowarzyszeń itp. w powstanie publikacji powinny znaleźć się na końcu,
 • krótki biogram autora / biogramy autorów.
 1. Przesłany artykuł powinien być zapisany w dwóch formatach: do redagowania jako Microsoft Office Word 2007 lub wyższy (docx lub doc) oraz do kontroli jako Adobe Acrobat Document (pdf).
 2. Zdjęcia, grafiki, tabele, wykresy powinny być dołączone w oddzielnych plikach w wysokiej rozdzielczości (nie mniejszą niż 300 dpi). Nazwy plików powinny odpowiadać odnośnikom w tekście.

Pliki do pobrania: