Czasopismo skierowane jest głównie do osób profesjonalnie zajmujących się marketingiem instytucji naukowych i badawczych. Jego odbiorcami są pracownicy instytutów badawczych, uczelni wyższych, centrów naukowych, organizacji, stowarzyszeń oraz instytucji wspierających naukę i badania, studenci a także wszyscy zainteresowani poruszaną tematyką marketingową oraz bardzo ważnym obszarem działań rynkowych jakim jest komercjalizacja produktów.

Głównym celem czasopisma jest prezentacja najnowszych wyników badań oraz rozwiązań praktycznych w zakresie marketingu stosowanych przez instytucje naukowe i badawcze, m.in. instytuty, uczelnie, parki technologiczne, start up’y  z całej Europy.

Głównym przedmiotem zainteresowania czasopisma są narzędzia marketingu wykorzystywane w działalności instytucji naukowych i badawczych, marketing nowych technologii i produktów B+R, zarządzanie komunikacją marketingową z uwzględnieniem mediów społecznościowych czy komercjalizacja wyników badań naukowych i nowych technologii w Polsce oraz innych krajach.

W czasopiśmie publikowane są artykuły z zakresu teorii i praktyki marketingu, zakresu i możliwości wykorzystania nowoczesnych rozwiązań typu AI, VR czy AR w marketingu w polskiej i światowej praktyce gospodarczej, prezentowane są także doświadczenia polskich i zagranicznych organizacji związanych z nauką i badaniami.

Autorami są najlepsi polscy i światowi specjaliści w dziedzinie marketingu, kadra naukowa szkół wyższych oraz praktycy zatrudnieni w  polskich i zagranicznych organizacjach naukowo-badawczych.

Wszystkie artykuły są publikowane w wolnym dostępie (open access) w języku angielskim (do roku 2020 równolegle w języku polskim), dostępne nieodpłatnie w całości na stronie internetowej czasopisma www.minib.pl oraz Sciendo www.sciendo.com/journal/MINIB. Przed publikacją wszystkie artykuły są recenzowane w systemie double-blind.

Czasopismo zostało wpisane do sądowego rejestru dzienników i czasopism pod pozycją PR 18803.

Czasopismo jest indeksowane w bazach: aktualizacja baz

 • Arianta
 • Baidu Scholar
 • BazEkon
 • BazHum
 • Cabell’s Whitelist
 • CEJSH (The Central European Journal Of Social Sciences And Humanities)
 • Celdes
 • CNKI Scholar (China National Knowledge Infrastructure)
 • CNPIEC – cnpLINKer
 • De Gruyter
 • Dimensions
 • DOAJ (Directory of Open Access Journals)
 • EBSCO Discovery Service
 • EconBiz
 • European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)
 • Google Scholar
 • Index Copernicus
 • J-Gate
 • JournalTOCs
 • KESLI-NDSL (Korean National Discovery for Science Leaders)
 • MyScienceWork
 • Naver Academic
 • Naviga (Softweco)
 • POL-index
 • Primo Central (ExLibris)
 • ProQuest (relevant databases)
 • Publons
 • QOAM (Quality Open Access Market)
 • ReadCube
 • Research Papers in Economics (RePEc)
 • ROAD Directory of Open Acces Scholarly Resources
 • Semantic Scholar
 • Summon (ProQuest)
 • TDNet
 • Ulrich’s Periodicals Directory/ulrichsweb
 • WanFang Data
 • WorldCat (OCLC)

Na podstawie Komunikatu Ministra Nauki (Komunikat z dn. 5 stycznia 2024 roku) za artykuły naukowe publikowane na łamach czasopisma przyznawane jest  40 pkt. do dorobku naukowego.

Czasopismo jest archiwizowane w Bibliotece Narodowej oraz bibliotece Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa.

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna.

eISSN 2353-8414


Wszystkie artykuły są opublikowane na zasadach wolnego dostępu.Wszystkie artykuły są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.