Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych uczestników procesu wydawniczego

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa z siedzibą w Warszawie przy Al. Krakowskiej 110/114. Dane są przetwarzane w celu wykonania zawartej z Panią/Panem umowy oraz/lub w celu realizacji procesu wydawniczego, a także w celach archiwalnych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) i f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.), a prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora jest prowadzenie działalności wydawniczej związanej z prowadzonymi badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania zawartej z Panią/Panem umowy oraz/lub przez okres trwania procesu wydawniczego, a po ich zakończeniu przez okres wynikający z właściwych przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest warunkiem wykonania zawartej z Panią/Panem umowy oraz/lub uczestnictwa w realizacji procesu wydawniczego, niepodanie danych skutkuje niemożnością realizacji ww. celów przetwarzania danych. Administrator na podstawie przetwarzanych danych osobowych nie dokonuje profilowania ani zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
e-mail: iod(at)ilot.lukasiewicz.gov.pl