Badanie opinii polskich konsumentów na temat oświadczeń zdrowotnych i żywieniowych na opakowaniach produktów spożywczych

Sylwia Majcher
Poznań University of Economics and Business, Poland
Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań
majcher.sylwia1@gmail.com z ORCID 0000-0003-0457-7301

MINIB, 2021, Vol. 42, Issue 4
DOI: 10.2478/minib-2021-0018
Str. 1-16
Opublikowano 30 grudnia 2021


Abstrakt:

Cel: Celem tego badania jest poznanie czynników wpływających na podejmowanie decyzji o zakupie produktów z oświadczeniami zdrowotnymi i żywieniowymi przez polskich konsumentów.

Metodyka/Projekt badawczy: Badanie ankietowe zostało przeprowadzone na grupie 200 polskich konsumentów żywości za pomocą metody CAWI. Dobór próby był celowy i wykorzystujący efekt „kuli śnieżnej”. Formularz ankietowy składał się z 4 części: A—oceny zdjęć przykładowych produktów z oświadczeniami żywieniowymi i zdrowotnymi; B — udzielania odpowiedzi na pytania z zakresu etykietowania żywności i korzystania z oświadczeń żywieniowych; C — wyrażania opinii na temat oświadczeń zdrowotnych i żywieniowych przedstawionych jako odrębne, niewidniejące na konkretnym produkcie komunikaty.

Wnioski: Postrzeganie jakości zdrowotnej i odżywczej produktów opatrzonych oświadczeniami zdrowotnymi i żywieniowymi jest mocno zależne od postaw konsumenta wobec danego rodzaju żywności. Obecność oświadczeń wydaje się mieć neutralny wpływ na postrzeganie walorów smakowych produktów kojarzonych ze zdrowym odżywianiem, lecz negatywny w przypadku produktów uchodzących za niezdrowe. Pomimo dużego zainteresowania informacjami zawartymi na etykietach produktów żywnościowych i zdrowego odżywiania polscy konsumenci wciąż wykazują niską znajomość oświadczeń. Jednocześnie wydają się oni być sceptycznie nastawieni do wiarygodności widniejących na opakowaniach komunikatów związanych ze zdrowiem i składnikami odżywczymi, co nie jest skorelowane z poziomem ich wiedzy na ten temat. Obecność oświadczeń nie jest decydująca dla konsumentów w kwestii podejmowania decyzji zakupowej, a oświadczenia są dla nich mniej istotne niż termin przydatności do spożycia czy cena produktu. Oświadczenia nie sprawiają także, że produkt jest postrzegany przez konsumentów jako mniej kaloryczny.

Praktyczne zalecenia: Chcąc spełnić oczekiwania współczesnych konsumentów producenci żywności powinni rozważyć umieszczanie na etykietach obu typów oświadczeń, a także podejmować inne działania promocyjnych, które zwrócą uwagę konsumentów na walory zdrowotne i odżywcze ich produktów. Z uwagi na fakt, iż wysoki poziom wiedzy i zainteresowania zdrowym odżywianiem nie przekładają się na lepszą znajomość oświadczeń konieczne jest podnoszenie świadomości konsumentów z zakresu prawa żywnościowego poprzez ułatwienie im dostępu do tego rodzaju wiedzy. Ze względu na panujący wśród konsumentów sceptycyzm wobec komunikatów związanych ze zdrowiem i wartością odżywczą producenci żywności powinni zadbać o jak największą zgodność informacji podawanych na etykietach swoich produktów.

Oryginalność badania: Jest to jedno z niewielu badań przeprowadzonych na polskich konsumentach żywności, które sprawdza jak oświadczenia zdrowotne i żywieniowe wpływają na postrzeganie oraz intencje zakupowe opatrzonych nimi produktów spożywczych.

Motywy i bariery korzystania z elektrycznych skuterów na minuty

Paweł Bartkowiak
Poznań University of Economics and Business
Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań
pawel.bartkowiak@ue.poznan.pl | ORCID 0000-0001-9330-756X

Szymon Michalak
Poznań University of Economics and Business
Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań
szymon.michalak@ue.poznan.pl | ORCID  0000-0003-2874-7694

Maciej Młodzik
Piasecki University of Physical Education in Poznań
Królowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznań
maciejml@wp.pl | ORCID 0000-0003-3803-8939

MINIB, 2021, Vol. 42, Issue 4
DOI: 10.2478/minib-2021-0019
Str. 17-34
Opublikowano 30 grudnia 2021


Abstrakt:

Zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju w ostatnich latach obserwuje się zmiany dotyczące różnych form transportu miejskiego, a wdrażanie niskoemisyjnych rozwiązań transportowych staje się priorytetem dla jednostek samorządu terytorialnego.
Jedną z kluczowych zmian obserwowanych na całym świecie zachodzących na rynku transportowych jest dynamiczny rozwój różnych form współdzielonej mikromobilności w miastach. Jedną z takich form jest korzystanie z elektrycznych skuterów na minuty, jednak pomimo wyraźnego wzrostu ich popularności, w literaturze przedmiotu odnaleźć można jedynie kilka opracowań dotyczących determinant korzystania z tej formy mikromobilności. Celem artykułu jest poszerzenie wiedzy na temat motywów i barier w korzystaniu przez konsumentów z elektrycznych skuterów na minuty. W artykule omówiono wyniki badań przeprowadzonych w 2021 r. na próbie 352 polskich użytkowników. Najważniejszymi powodami korzystania z elektrycznych skuterów na minuty były wygoda i brak kosztów parkowania w mieście. Największymi barierami w wyborze tej formy przemieszczania się po mieści były te związane z bezpieczeństwem użytkowania.

Zastosowanie metody design thinking w zarządzaniu doświadczeniami klientów

Michał Prorok
SGH Warsaw School of Economics
mp60609@doktorant.sgh.waw.pl | ORCID  0000-0003-0614-8527

Izabela Kosicka
Euler Hermes Poland, Towarzystwo Ubezpieczeń S.A
izabela.kosicka@eulerhermes.com | ORCID 0000-0002-7562-2387

 

MINIB, 2021, Vol. 42, Issue 4
DOI: 10.2478/minib-2021-0020
Str. 35-40
Opublikowano 30 grudnia 2021


Abstrakt:

Celem artykułu jest konceptualizacja Design Thinking oraz wskazanie na zastosowanie tej metody w zarządzaniu doświadczeniami klientów (ang. customer experience management — CEM), umiejscowienie wykorzystywania metody Design Thinking w procesach zarządzania doświadczeniami klientów oraz przedstawienie jej praktycznego zastosowania na przykładzie studium przypadku przedsiębiorstwa z branży finansowej — ubezpieczyciela należności handlowych, Euler Hermes Polska, Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Niniejszy artykuł jest próbą wskazania możliwych do zastosowania elementów procesu Design Thinking i narzędzi oraz ich punktów styku z częściami składowymi procesu zarządzania doświadczeniami klientów.

Postrzeganie mięsa wytworzonego z komórek macierzystych in vitro przez polskich konsumentów w świetle badań ankietowych

Stanislaw Popek
Cracow University of Economics
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Poland
popeks@uek.krakow.pl | ORCID 0000-0002-3681-1679

Bogdan Pachołek
Poznan University of Economics and Business
al. Niepodległości 10, Poznan 61-875, Poland
bogdan.pacholek@ue.poznan.pl | ORCID  0000-0003-0576-1426

MINIB, 2021, Vol. 42, Issue 4
DOI: 10.2478/minib-2021-0021
Str. 61-74
Opublikowano 30 grudnia 2021


Abstrakt:

Pomimo dynamicznego rozwoju technologii związanej z produkcją sztucznego mięsa, przed tym produktem stoi jeszcze jedno ważne wyzwanie, jakim jest akceptacja konsumentów. W literaturze przedmiotu istnieją ograniczone badania dotyczące postrzegania mięsa in vitro przez różne społeczeństwa, dlatego wiedza na temat możliwości jej akceptacji i rodzaju barier jest niewielka. Celem niniejszych badań była ocena percepcji mięsa wyprodukowanego z komórek macierzystych in vitro przez polskich konsumentów. W badaniu wykorzystano ankietę jako metodę badawczą. Badanie miało charakter dobrowolny i zostało przeprowadzone na podstawie ankiety internetowej skierowanej do osób w wieku od 12 do 60+. Zastosowano procedurę ochotniczego doboru respondentów. Próba badawcza liczyła 424 respondentów o zróżnicowanym profilu społeczno-demograficznym. Wyniki badań wykazały zróżnicowane zainteresowanie wśród polskich konsumentów mięsem produkowanym z komórek macierzystych in vitro. Respondenci nie byli w stanie jednoznacznie określić swoich preferencji dla tego typu produktu. Młodzież najbardziej pozytywnie zainteresowała się innowacyjnym mięsem in vitro. Największe obawy konsumentów dotyczyły braku wiedzy na temat tego rodzaju żywności, braku wrodzonej jej naturalności oraz potencjalnych negatywnych skutków zdrowotnych.

Opinie konsumentów na temat przyczyn marnotrawienia żywności – uwarunkowania demograficzne i ekonomiczne

Magdalena Ankiel
Poznań University of Economics and Business, Institute of Marketing, Department of Product Marketing
al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, Poland
magdalena.ankiel@ue.poznan.pl | ORCID 0000-0003-2594-1600

Urszula Samotyja
Poznań University of Economics and Business, Institute of Quality Science, Department of Food Quality and Safety
al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, Poland
urszula.samotyja@ue.poznan.pl | ORCID  0000-0001-7388-0852

MINIB, 2021, Vol. 42, Issue 4
DOI: 10.2478/minib-2021-0022
Str. 75-96
Opublikowano 30 grudnia 2021


Abstrakt:

Zmniejszenie strat żywności stało się wyzwaniem na nadchodzące lata. Za marnotrawienie żywności w największym stopniu odpowiadają gospodarstwa domowe. Celem badania była ocena zachowań konsumentów na rynku żywności w kontekście identyfikacji marnotrawstwa oraz ocena opinii konsumentów w Polsce wobec przyczyn problemu marnowania żywności w gospodarstwach domowych. Badanie ilościowe przeprowadzono metodą indywidualnego bezpośredniego wywiadu kwestionariuszowego (N = 1145). Wyniki wykazały, że opinie polskich konsumentów na temat przyczyn marnowania żywności są zróżnicowane w zależności od uwarunkowań demograficznych i ekonomicznych. Konsumenci z najniższym wykształceniem oraz wielodzietne rodziny częściej niż pozostali konsumenci kierują się przesłankami ekonomicznymi i bardziej racjonalnie planują zakupy. Przyczyny marnotrawienia żywności mające związek z nieracjonalnym zachowaniem były częściej wskazywane przez konsumentów o dobrym statusie materialnym oraz przedstawicieli młodego pokolenia.

Zero Identity – nowy paradygmat cyberbezpieczeństwa

Wayne Ronhaar
Pepperdine University CEO-Cylentium
24255 Pacific Coast Highway, Malibu, CA 90263
Wayne@Cylentium.com | ORCID 0000-0002-8107-5666

William Bradley Zehner II
St. Edward’s University
3001 South Congress Ave, Austin, TX 78704
wbzehner@gmail.com | ORCID 0000-0003-3203-5382

Robert Langhorne
VP & CTO — Cylentium
2002 Brushfire Court, Arlington, Tx 76001
Rob@Cylentium.com | ORCID  0000-0002-0891-5091

MINIB, 2021, Vol. 42, Issue 4
DOI: 10.2478/minib-2021-0023
Str. 97-109
Opublikowano 30 grudnia 2021


Abstrakt:

Zjawisko cyberprzestępczości rośnie w zawrotnym tempie na całym świecie. Tradycyjne metody zabezpieczania systemów cybernetycznych za pomocą złożonych haseł często zawodzą, narażając systemy komputerowe na różnorodne formy cyberprzestępczości. Cyberprzestępczość stanowi zatem coraz większy problem dla osób prywatnych, organizacji rządowych i biznesowych oraz społeczeństwa. Zero Identity to nowa technologia, która maskuje komputery, odizolowuje je w tzw. „bańkach” i tym samem ukrywa ich zawartość przed cyberprzestępcami. Zero Identity to dojrzała i sprawdzona technologia o pochodzeniu wojskowym z ponad 20-letnią historią. Cylentium, firma typu „startup” działająca w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, dostosowuje technologię Zero Identity do konsumentów i organizacji cywilnych. Rosnąca akceptacja rynkowa dla technologii Zero Identity może doprowadzić do zmiany paradygmatu cyberbezpieczeństwa w następnej dekadzie. W niniejszym artykule, na podstawie wywiadów z Robem Langhornem, jednym z pierwotnych twórców koncepcji Zero Identity oraz z Waynem Ronhaarem, przedsiębiorcą-współtwórcą, opisano historię systemu Zero Identity, jego sposób działania oraz jego perspektywy na przyszłość. Zarówno Langhorne, jaki Ronhaar przedstawili swoje własne perspektywy na proces przekształcania nowej technologii w produkt komercyjny oraz na różne wyzwania napotkane na tej drodze. Tym samym stali oni współautorami tego artykułu.

Wiedza i umiejętności przedsiębiorcze w ekosystemie startupów – przypadek Gruzji

Devi Shonia
Sokhumi State University, Tbilisi 61 Politkovskaya street, 0186 Tbilisi
devishonia@gmail.com | ORCID 0000-0001-9801-1039

Dariusz M. Trzmielak
University of Lodz, 90-237 Łódź, ul. Matejki 22/26.
dariusz.trzmielak@uni.lodz.pl | ORCID 0000-0002-4455-8845

Tamar Abramidze
Sokhumi State University, Tbilisi, Georgia.
Tbilisi 61 Politkovskaya street, 0186 Tbilisi
Takoabramidze@yahoo.com

MINIB, 2021, Vol. 42, Issue 4
DOI: 10.2478/minib-2021-0024
Str. 110-129
Opublikowano 30 grudnia 2021


Abstrakt:

Gruzja, pomimo specyficznego i złożonego położenia geostrategicznego kraju oraz wciąż napiętego otoczenia politycznego, zróżnicowanych poglądów na rozwój gospodarczy społeczeństwa i wielu innych kwestii, zdecydowanie dąży do nadrzędnej idei narodowej: wyzwolenia spod rosyjskiej dominacji, zjednoczenia kraju oraz ukształtowania gospodarki opartego na wiedzy i integracji europejskiej. Kluczowy dla tego pomysłu jest rozwój gospodarczy, który z kolei zależy po części od innowacji. Tempo i skalę innowacji kształtują przede wszystkim osiągnięcia naukowo-badawcze i przedsiębiorcze.

Dynamiczny rozwój gospodarczy wymaga zatem od uczelni zwiększania przedsiębiorczości i inicjowania zmian w obszarach nauki, rozwoju technologii oraz wspierania start-upów nowych technologii pod względem gospodarczym i społecznym. W tym artykule przyjrzymy się silnemu związkowi między stworzeniem odpowiedniego ekosystemu dla start-upów a wsparciem procesu powstawania nowego biznesu w Gruzji. Centra akademickie stanowią jeden z podstawowych elementów ekosystemu dla start-upów w Gruzji, ich rozwój gwarantuje dostęp do wiedzy i umiejętności zarządzania przedsiębiorczością oraz rozwój nowych firm, także tych innowacyjnych. Przykład ekosysystemu tworzonego dla star-upów w Gruzji jest doskonałym przykładem porównawczym dla dalszego rozwoju polskich ośrodków wsparcia biznesu, w sytuacji coraz mniejszych środków przeznaczanych na wsparcie rozwoju parków naukowo-technologicznych, inkubatorów, centrów transferu technologii i centrów innowacji w Polsce w porównaniu z poprzednimi latami.

Podziel się artykułem: