Styl zarządzania a wybrane odczucia i postawy pracowników organizacji naukowej

dr hab. prof. nadzw. Agnieszka Izabela Baruk
Politechnika Łódzka, Polska

DOI: 10.14611/minib.16.02.2015.05
Kontakt: agnieszka.baruk(at)poczta.onet.pl
MINIB, 2015, Vol. 16, Issue 2


Abstrakt:

W artykule przedstawiono zagadnienia związane ze stylem zarządzania stosowanym w organizacjach naukowych w kontekście odczuć i postaw pracowników. Szczególną uwagę zwrócono na zależności między postrzeganym przez pracowników stylem zarządzania, a poziomem odczuwanego przez nich zadowolenia i poziomem odczuwanej satysfakcji, jak również między postrzeganym stylem zarządzania, a postawą odzwierciedlającą ich gotowość do rekomendowania organizacji naukowej jako pracodawcy. Zastosowanie metody analizy statystycznej, jaką jest analiza korespondencji, pozwoliło na wyciągnięcie wniosków, iż między analizowanymi zmiennymi występują zależności statystycznie istotne, przy czym relatywnie najsilniejsze są one w przypadku postrzeganego stylu zarządzania i poziomu odczuwanej satysfakcji. Można więc stwierdzić, że stosowanie w stosunku do pracowników stylu demokratycznego sprzyja wzbudzenie ich zadowolenia i satysfakcji, przyczyniając się jednocześnie do przyjęcia otwartej postawy przejawiającej się gotowością do rekomendowania organizacji jako miejsca pracy, a tym samym do współkreowania jej pozytywnego wizerunku.

Wybrane wskaźniki oceny skuteczności komunikacji marketingowej

mgr Aneta Olejniczak
Instytut Lotnictwa, Polska

mgr Darko Tomorad
Tridea, Chorwacja

DOI: 10.14611/minib.16.02.2015.04
Kontakt: Aneta.Olejniczak(at)ilot.edu.pl
MINIB, 2015, Vol. 16, Issue 2


Abstrakt:

Problematyka oceny działalności marketingowej w każdej instytucji najczęściej dotyczy komunikacji marketingowej, a więc działalności promocyjnej firmy. Mając na uwadze pomiar efektów skuteczności komunikacji marketingowej możemy wykorzystać wiele narzędzi-wskaźników, które pozwolą nam śledzić postępy i dokonać oceny skuteczności komunikacji marketingowej prowadzonej przez instytucję. Mając na celu realizację skutecznej strategii marketingowej musimy być w stanie mierzyć nasz sukces. W niniejszym artykule dokonano przeglądu wybranych wskaźników oceny skuteczności komunikacji marketingowej. Przytoczone wskaźniki są powszechnie wykorzystywane. Zdaniem autorów każda instytucja powinna stworzyć swój zestaw wskaźników, dzięki którym efekty jej działań będą najlepiej zmierzone.

Znaczenie szkoły wyższej dla rozwoju samorządu lokalnego na przykładzie Polkowic, jednej z najbogatszych gmin w Polsce

mgr Jan Walczak
Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki, Polska

DOI: 10.14611/minib.16.02.2015.03
Kontakt: j.walczak(at)dwspit.pl
MINIB, 2015, Vol. 16, Issue 2


Abstrakt:

Celem artykułu jest próba ukazania w zarysie na przykładzie Polkowic i działającej na ich terenie Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki znaczenia, jakie może mieć niepubliczna uczelnia dla wzmacniania pozytywnego wizerunku samorządu lokalnego oraz zaprezentowanie zakresu współpracy między szkołą wyższą a samorządem i jej wartości wizerunkowej dla samej uczelni. Temat ze względu na ramy artykułu zostanie ograniczony do najistotniejszych, zdaniem autora, kwestii. Autor porusza zagadnienie wizerunku niepublicznej szkoły wyższej w kontekście wizerunku samorządu lokalnego, w obrębie którego uczelni przychodzi funkcjonować oraz wzajemnego wpływu wizerunkowego obu podmiotów na siebie i wynikających z tego korzyści. Dla zobrazowania tematu przywołany zostanie szczególny przykład jednego z najzamożniejszych i najlepiej rozwijających się samorządów w Polsce – Gminy Polkowice, którego władze zdecydowały się w 2002 r., we współpracy z „młodym” powiatem polkowickim, na powołanie własnej uczelni, współfinansowanej w dużej mierze – co stanowi prawdopodobnie ewenement na skalę ogólnopolską – z budżetu samorządu. Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach funkcjonuje na rynku edukacyjnym szkolnictwa wyższego od dekady. Nie pozostaje bez znaczenia dla budowy pozytywnego wizerunku samorządu i dla spajania tożsamości społeczności lokalnej. Pomimo, że naukę w niej podejmują także studenci spoza Polkowic, określa się ją mianem „uczelni samorządowej” czy też „lokalnej”, obok podziału na uczelnie publiczne i niepubliczne, w ramach którego została zgodnie z obowiązującym prawem skategoryzowana. Dla kandydatów na studia zapewne nie jest bez znaczenia pozycja w regionie rozwijających się w szyb-kim tempie Polkowic, oferujących możliwość studiowania, ale i potencjalne miejsca pracy oraz w dalszej perspektywie atrakcyjne warunki do życia.

Jak skutecznie promować uczelnie i instytuty badawcze w sieci? Psychologiczne mechanizmy skuteczności e-marketingu.

dr Karol Wolski
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Uniwersytet Jagielloński, Polska

DOI: 10.14611/minib.16.02.2015.02
Kontakt: wolski.karol(at)gmail.com
MINIB, 2015, Vol. 16, Issue 2


Abstrakt:

Uczelnie wyższe oraz instytuty badawcze coraz częściej sięgają po narzędzia promocji wykorzystywane dotąd jedynie w biznesie. Wszechobecne konkurencja rynkowa dotarła również na pole nauki, gdzie coraz częściej odbywa się walka o pozyskanie studentów oraz pieniędzy na finansowanie badań naukowych. Konkurencja instytucji nauki wzmacniana jest dodatkowo przez czynniki demograficzne, pokazujące systematyczne starzenie się europejskiego społeczeństwa. Jak wynika z danych GUS liczba osób w wieku 19-24 lata spadnie w naszym kraju z 2817 tys. w 2015 roku do 2135 tys. w 2025 roku. Spadek liczby młodych osób w znaczący sposób wzmaga konkurencję pomiędzy uczelniami wyższymi. Ich sukces, podobnie jak sukces na rynku biznesowym, zależny będzie w znaczącym stopniu od jakości podejmowanych działań marketingowych. Edukacja oraz badania stały się bowiem towarem, który jak każdy inny towar musi „zawalczyć” o swojego klienta.

Identyfikacja wizualna a rebranding marki

mgr inż. Katarzyna Wrona
Instytut Lotnictwa, Polska

DOI: 10.14611/minib.16.02.2015.02
Kontakt: wolski.karol(at)gmail.com
MINIB, 2015, Vol. 16, Issue 2


Abstrakt:

Celem artykułu jest przybliżenie istoty identyfikacji wizualnej oraz rebrandingu oraz omówienie elementów corporate identity, które ulegają rewitalizacji przy odświeżaniu wizerunku marki. W części pierwszej dokonano analizy pojęcia identyfikacja wizualna, szczególny nacisk kładąc na jej rolę w tworzeniu spójnej tożsamości organizacji. W dalszych rozdziałach szczegółowo przedstawiono kolejne składowe corporate identity – począwszy od logotypu, poprzez druki akcydensowe, reklamy i materiały towarzyszące oraz witryny internetowe, po oznaczenia na budynkach. Omówiono również księgę identyfikacji wizualnej jako zbiór standardów i wytycznych co do stosowania zasad CI. Rozważania oparto na studiach literaturowych, natomiast w ostatnim rozdziale pokazano transformację brandu Instytutu Lotnictwa.

Podziel się artykułem: