Rekomendowanie organizacji naukowej przez pracowników jako przykład ich aktywności prosumpcyjnej

dr hab. prof. nadzw. Agnieszka Izabela Baruk

DOI: 10.14611/minib.17.03.2015.01
Kontakt: agnieszka.baruk(at)poczta.onet.pl
MINIB, 2015, Vol. 17, Issue 3


Abstrakt:

W artykule przedstawiono zagadnienia związane z rekomendowaniem pracodawcy przez pracowników, zwracając uwagę, że jest to przykład ich aktywności prosumpcyjnej. Poprzez przekazywanie opinii na temat organizacji w roli pracodawcy stają się oni bowiem współtwórcami jej wizerunku, czyli jednej z kluczowych niematerialnych wartości marketingowych. Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny. W części teoretycznej zwrócono uwagę na specyfikę prosumpcji i fakt, że nadal w literaturze przedmiotu odnosi się ją głównie do produktów konsumpcyjnych, pomijając fakt, iż zjawisko to dotyczy również działań personalnych. W części praktycznej przedstawiono wyniki badań pierwotnych dotyczących rekomendowania organizacji jako pracodawcy i jego relacyjnych determinant. Zostały one poddane analizie statystycznej przy wykorzystaniu metody analizy korespondencji. Dzięki jej zastosowaniu możliwe było określenie występowania zależności między wybranymi zmiennymi relacyjnymi i gotowością do rekomendowania pracodawcy, jak również wskazanie siły zidentyfikowanych zależności i ich specyfiki. Pozwoliło to na ich hierarchiczne uporządkowanie. Okazało się, że wszystkie analizowane zależności były statystycznie istotne. Relatywnie silniejsza zależność występuje jednak w przypadku zmiennej związanej z relacjami wertykalnymi w porównaniu ze zmienną odzwierciedlającą relacje horyzontalne. Oczywiście, pracodawcy powinni troszczyć się o kształtowanie obu typów relacji, gdyż stosunkowo najsilniejsza zależność występuje między rekomendowaniem pracodawcy, a utożsamianiem się z celami organizacji, które jest konsekwencją specyfiki całego układu relacji interpersonalnych w organizacji.

Badanie wartości społecznej przedsiębiorczości postrzeganej jako siła napędowa społecznej innowacji w sektorze prywatnym

mgr Oana-Maria Fotea (m. Nica)

DOI: 10.14611/minib.17.03.2015.02
Kontakt: fotea.oana(at)gmail.com
MINIB, 2015, Vol. 17, Issue 3


Abstrakt:

Przegląd literatury dostępnej w internecie odsyła do znaczącej liczby istotnych przykładów Społecznej Przedsiębiorczości. Podstawowe opracowania rzucają światło na niektóre idee, biorąc pod uwagę role indywidualnej kreatywności oraz, między innymi sieci społecznościowych, wszystko umiejscowione w kontekście stawania się przedsiębiorcą. Przykłady są powiązane z przeżyciem najważniejszych, kluczowych pierwszych lat, oczywiście, w obszarach miejskich i wiejskich. W obecnych czasach kreatywność ma wielki wpływ na start-upy w obszarach miejskich. To jest miejsce gdzie środowisko jest nawet bardziej pomocne i konkurencyjne. Ta zasada nie stosuje się w obszarach wiejskich. Wiadomo, że kreatywność nie zwiększa szansy odniesienia sukcesu, ale wiemy, że celem sieci społecznościowych w obszarach wiejskich jest stworzenie silniejszych więzów i zwiększenie liczby wspierających instytucji. Naukowcy piszą o tak zwanych “narodzinach społecznej przedsiębiorczości”; ten termin przywołuje potrzeby, jak też możliwości i postrzegane konieczności. Obecne teorie wpasowujące się w badanie przedsiębiorczości, skłaniają się ku zajmowaniu się potencjałem przedsiębiorczych działań do odkrywania, rozpoznawania i wykorzystywania wszystkich dostępnych możliwości. Są nawet głosy twierdzące, że społeczne przedsięwzięcia dają odpowiedź na potrzeby w społeczeństwie. Jednakże przeprowadzone badania pokazały istotność pojęcia “postrzeganych potrzeb” i mobilizacji kapitału ludzkiego; także kapitał społeczny ma wielki wpływ w środowisku przemysłowym na osiąganie wysokiego poziomu rezultatów w przypadku przedsiębiorczych działań. Przedsiębiorczość, w jej podstawowym znaczeniu, jest dobrze znana jako kluczowa siła napędzająca całe firmy, jak też wzrost gospodarczy licznych krajów. W związku z tym, kwestia promowania przedsiębiorczości stała się kluczowym tematem dyskusji naukowców, uczonych i praktyków biznesu. Każda dziedzina nauki niesie ze sobą jakąś obietnicę, lub przynajmniej cel. Według niektórych badań, kapitalizm może zostać ponownie zdefiniowany przez społeczną innowację i społeczną przedsiębiorczość. Odnoszący sukcesy biznes staje się nowym modelem dla społeczeństwa. Przychodzi razem z reformą społeczną, szukając jak największego szczęścia wśród jak największej liczby zaangażowanych ludzi.

Rola marketingu kadrowego w procesie budowania strategii społecznej odpowiedzialności jednostki naukowej

mgr Sylwia Jarosławska-Sobór

DOI: 10.14611/minib.17.03.2015.03
Kontakt: sjaroslawska(at)gig.eu
MINIB, 2015, Vol. 17, Issue 3


Abstrakt:

Celem artykułu jest omówienie znaczenia, jakie pełni kapitał ludzki w procesie budowania strategii społecznej odpowiedzialności oraz roli, jaką ma do spełnienia w tej sytuacji marketing kadrowy. Dynamicznie zmieniające się otoczenie społeczne wymusiło nowy sposób spojrzenia na zasoby niematerialne. Organizacje zrozumiały, iż to właśnie kapitał ludzki i kompetencje społeczne istotnie wpływają na tworzenie wartości organizacji, generowanie zysków, a także na osiąganie przewagi konkurencyjnej w XXI wieku. Marketing kadrowy jest dziś kluczowym elementem w procesie implementacji idei CSR i budowaniu wartości współczesnego organizacji, szczególnie tak specyficznej jak jednostka naukowa. W artykule znajdziemy omówienie podstawowych wartości uznawanych przez Główny Instytut Górnictwa za kluczowe w kontekście ich znaczenia dla paradygmatu społecznej odpowiedzialności. Analiza taka została opracowana na podstawie doświadczeń Głównego Instytutu Górnictwa w rozwijaniu strategicznego CSR, który uwzględnia specyfikę Instytutu jako jednostki naukowej.

Zarządzanie wiedzą w ośrodkach R&D, w obszarze biomedycyny, przy wykorzystaniu współczesnej technologii informacyjno-komunikacyjnej i metodologii ciągłego doskonalenia

dr Ryszard Depta

DOI: 10.14611/minib.17.03.2015.04
Kontakt: deprys(at)wp.pl
MINIB, 2015, Vol. 17, Issue 3


Abstrakt:

Wyrafinowane aplikacje medyczne, włączając zaawansowane terapeutyki z przeciwciałami monoklonalnymi, komórkami macierzystymi i terapiami genowymi są aktualnie dostępne w próbach klinicznych. Bardziej rewolucyjne technologie nadchodzą szybko i będą wprowadzane na rynek przez technicznie zaawansowane, najlepsze firmy na świecie. O udział w tym rynku powalczą również firmy R&D z o wiele mniejszym wskaźnikiem technologicznego postępu i organizacyjnej efektywności, ale z dużą chęcią do stania się poważnym graczem w tej branży. I jedne i drugie jednak, żeby stać się stałym elementem rozpoczętej zmiany muszą się ciągle uczyć i być jeszcze bardziej innowacyjnymi. W obecnej sytuacji rynkowej, hiperkonkurencyjnej gospodarce z prosumentem w centrum zainteresowania przedsiębiorcy, kreatywność staje się niezwykle ważna dla osiągnięcia końcowego sukcesu. Kreatywność, która jest rezultatem właściwego zarządzania wiedzą, szczególnie tą naukową. Od pomyślności jej transferu w dużej mierze zależy wartość rynkowa firm R&D i ich dalsza przyszłość. Najważniejszą rolę w procesie transferu wiedzy mogą odegrać technologie informacyjno-komunikacyjne TIK i narzędzia ciągłego doskonalenia. Jeśli firmy wdrożą je w efektywny i bezpieczny sposób, mogą rozwijać się i korzystać z przewag konkurencyjnych przez bardzo długi okres czasu. Takie podejście da im możliwość redukcji kosztów i czasu dostarczenia nowych produktów na rynek, a także stworzy nową platformę do generowania produktów innowacyjnych. To nowa perspektywa dla firm z obszaru R&D i ogromna szansa dla instytucji z segmentu biomedycyny do stania się częścią nadchodzącej biorewolucji.

Rola platformy technologicznej w procesie komercjalizacji wyników prac B+R

dr Marzena Walasik

DOI: 10.14611/minib.17.03.2015.05
Kontakt: marzena.walasik(at)itee.radom.pl
MINIB, 2015, Vol. 17, Issue 3


Abstrakt:

Jednym ze sposobów wzmocnienia kooperacji sektora nauki i biznesu jest utworzenie platformy technologicznej stanowiącej forum przekazywania informacji o wynikach realizowanych w jednostce naukowo-badawczej badań naukowych oraz prac rozwojowych i wdrożeniowych. Platforma technologiczna jest narzędziem wspomagającym działania marketingowe podejmowane w podmiotach sektora nauki, stwarzającym możliwość efektywniejszego implementowania wyników prac B+R. Jest jednocześnie podmiotem identyfikacji potrzeb i oczekiwań rynku w zakresie innowacyjnych technologii. W ramach platformy prowadzone są działania związane z promocją innowacyjnych technologii produktowych i procesowych, z budowaniem efektywnych struktur i mechanizmów transferu wyników B+R oraz oceną skuteczności funkcjonowania tych struktur. Wykonywane są analizy potencjalnych kierunków rozwoju innowacji, wynikających z zapotrzebowania przemysłu oraz trendów w gospodarce. Celem artykułu jest przedstawienie dobrych praktyk z zakresu aktywności podejmowanych w ramach utworzonej w jednostce naukowo-badawczej platformy technologicznej oraz zaprezentowanie sposobów i rezultatów nawiązania i utrzymania współpracy na linii nauka-przemysł wspomagającej proces komercjalizacji wyników prac B+R.

Zarządzanie działalnością innowacyjną w organizacjach naukowych i badawczo-rozwojowych

dr inż. Jerzy Baruk

DOI: 10.14611/minib.17.03.2015.06
Kontakt: jerzy.baruk(at)poczta.onet.pl
MINIB, 2015, Vol. 17, Issue 3


Abstrakt:

W rozwoju współczesnej gospodarki dostrzegalny jest nowy trend, zwany „rewolucją innowacji”. Płynące z niej korzyści mogą być maksymalizowane dzięki racjonalnemu podejściu do zarządzania działalnością innowacyjną i zarządzania wiedzą, która jest traktowana jako źródło innowacji. Korzyści te mogą być także maksymalizowane dzięki systemowemu połączeniu nauki z przemysłem i potrzebami indywidualnych klientów w procesie tworzenia wartości. Treścią publikacji jest więc koncepcja metodycznego podejścia do zarządzania działalnością innowacyjną w organizacjach naukowych i badawczo-rozwojowych, ze szczególnym akcentem na komercjalizację innowacji, i wykorzystania wiedzy jako źródła innowacji. Zaproponowano więc trzy modele podejścia do zarządzania:

  • model racjonalnego zarządzania organizacją,
  • model koncepcyjnej struktury zarządzania działalnością innowacyjną,
  • model integracji zarządzania wiedzą i innowacjami.

Zarządzanie zgodne z zaproponowanymi modelami pozwoli optymalnie wykorzystać zasoby różnych organizacji do tworzenia wartości materializowanej w innowacjach, zwłaszcza w kontekście względnie niskiego wpływu uniwersytetów i organizacji badawczych na tworzenie pomysłów innowacji.

Podziel się artykułem: