Ocena łagodzącego efektu i testów zgodności modelu PLS w obrocie produktami finansowymi z wykorzystaniem internetu

Profesor Juan J. García-Machado

DOI: 10.14611/minib.26.12.2017.01
Kontakt: machado(at)uhu.es
MINIB, 2017, Vol. 26, Issue 4


Abstrakt:

W niniejszym artykule posługujemy się modelem PLS w celu przeprowadzenia badania nad obrotem produktami finansowymi przy wykorzystaniu Internetu. Tradycyjny sposób inwestowania przeszedł swoistą rewolucję ze względu na rosnącą skalę bezpiecznych usług transakcyjnych świadczonych drogą internetową. Z jednej strony uzyskane wyniki wskazują na istnienie dodatniego, bezpośredniego i istotnego statystycznie związku między osobistymi oczekiwaniami co do wyniku, postrzeganą przewagą względną, wspólną wizją, zaufaniem do gospodarki oraz posiadanej wiedzy wysokiej jakości. Z drugiej strony zależność taką wykazują też częstotliwość transakcji oraz wydajność portfelowa. Model PLS rozszerzono uwzględniając dochody i finansowy majątek inwestora jako efekt łagodzący i okazało się, że stopień interakcji jest ujemny i statystycznie istotny, czyli przy podwyższonych poziomach dochodów i majątku inwestora zauważa się słabszą zależność pomiędzy częstotliwością transakcji i wydajnością portfelową oraz vice versa. Także w odniesieniu do testów zgodności metod wykazano, że model ten nadaje się do SRMR oraz dG, co oznacza, że prawdopodobnie model ten jest prawdziwy.

Znaczenie kraju pochodzenia dla decyzji zakupowych w przypadkach różnych kategorii produktów

prof. nadzw. dr Zoran Krupka, mgr Darija Arežina

DOI: 10.14611/minib.26.12.2017.02
Kontakt: zkrupka(at)efzg.hr 
MINIB, 2017, Vol. 26, Issue 4


Abstrakt:

Kraj pochodzenia stanowi istotny czynnik w procesie oceny produktu, jak też istotny czynnik dla decyzji zakupowej. Waga tego czynnika zależy od ilości informacji na temat produktu i jego kategorii, którą posiadają. Niniejsza praca zgłębia wagę kraju pochodzenia w procesie decyzyjnym dla trzech różnych kategorii: wysokie ryzyko i wysoki poziom zaangażowania konsumenta w proces zakupowy (samochód), średnie ryzyko i średni poziom zaangażowania konsumenta w proces zakupowy (telewizor) oraz niskie ryzyko i niski poziom zaangażowania konsumenta w proces zakupowy (wyroby cukiernicze). Ponadto, niniejsza praca bada wagę kraju wytworzenia dla procesu podejmowania decyzji zakupowej w odniesieniu do wagi kraju pochodzenia. Badanie zostało przeprowadzone na próbie 215 respondentów z Belgii i Chorwacji. Wyniki badania pokazały, że kraj pochodzenia jest ważny tylko w przypadku zakupu samochodu, ale nie w przypadku telewizorów i wyrobów cukierniczych. Badanie wykazało, że we wszystkich kategoriach produktów kraj pochodzenia jest bardziej istotny w procesie decyzyjnym, niż kraj wytworzenia.

Strategiczne aspekty zarządzania innowacjami

prof. nadzw. dr Zoran Krupka, mgr Darija Arežina

DOI: 10.14611/minib.26.12.2017.02
Kontakt: zkrupka(at)efzg.hr 
MINIB, 2017, Vol. 26, Issue 4


Abstrakt:

Kraj pochodzenia stanowi istotny czynnik w procesie oceny produktu, jak też istotny czynnik dla decyzji zakupowej. Waga tego czynnika zależy od ilości informacji na temat produktu i jego kategorii, którą posiadają. Niniejsza praca zgłębia wagę kraju pochodzenia w procesie decyzyjnym dla trzech różnych kategorii: wysokie ryzyko i wysoki poziom zaangażowania konsumenta w proces zakupowy (samochód), średnie ryzyko i średni poziom zaangażowania konsumenta w proces zakupowy (telewizor) oraz niskie ryzyko i niski poziom zaangażowania konsumenta w proces zakupowy (wyroby cukiernicze). Ponadto, niniejsza praca bada wagę kraju wytworzenia dla procesu podejmowania decyzji zakupowej w odniesieniu do wagi kraju pochodzenia. Badanie zostało przeprowadzone na próbie 215 respondentów z Belgii i Chorwacji. Wyniki badania pokazały, że kraj pochodzenia jest ważny tylko w przypadku zakupu samochodu, ale nie w przypadku telewizorów i wyrobów cukierniczych. Badanie wykazało, że we wszystkich kategoriach produktów kraj pochodzenia jest bardziej istotny w procesie decyzyjnym, niż kraj wytworzenia.

    Słowa kluczowe:

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/havnor-child/page-kwartalnik.php on line 191

Czy potrzebujemy raportów społecznych ? Nowe wyzwanie społecznej odpowiedzialności biznesu

dr Sylwia Jarosławska-Sobór

DOI: 10.14611/minib.26.12.2017.04
Kontakt: sjaroslawska(at)gig.eu
MINIB, 2017, Vol. 26, Issue 4


Abstrakt:

1 stycznia 2017 roku weszła w życie Dyrektywa 2014/95/UE Parlamentu Europejskiego i Komisji, dotycząca ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże spółki i grupy. Jej celem jest zwiększenie transparentności informacji w obszarze społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR) oraz zwiększenie spójności i porównywalności informacji niefinansowych ujawnianych na terytorium UE. Duże jednostki tzw. interesu publicznego, będą zobligowane do publikowania tzw. miękkich danych w zakresie kwestii środowiskowych, społecznych i pracowniczych, poszanowania praw człowieka i przeciwdziałania korupcji. Co to oznacza w praktyce? Czy raporty społeczne są nam potrzebne? W artykule omówiono różnorodne aspekty związane z wejściem w życie nowej dyrektywy, jej podstawy teoretyczne i zakres funkcjonowania. Przedstawione zostaną możliwości i zagrożenia, jakie na drodze rozwoju CSR stawia nowa dyrektywa. Na przykładzie wskazanego Raportu Zintegrowanego wskazane zostaną elementy, które mogą w ten sposób dostarczać interesariuszom informacji rynkowej i wpływać na wizerunek firmy.

Polska uczelnia jako (nie)atrakcyjny potencjalny pracodawca

dr Sylwia Jarosławska-Sobórdr hab., prof. nadzw. Agnieszka Izabela Baruk

DOI:  10.14611/minib.26.12.2017.05
Kontakt: agnieszka.baruk(at)poczta.onet.pl
MINIB, 2017, Vol. 26, Issue 4


Abstrakt:

W artykule przedstawiono zagadnienia związane z przyczynami braku zainteresowania młodych potencjalnych pracowników podejmowaniem pracy w polskich uczelniach. Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny. W części teoretycznej wskazano na znaczenie oceniania danego podmiotu jako atrakcyjnego pracodawcę, co pozwala na przyciąganie najlepszych pracowników. Szczególną uwagę zwrócono na konieczność budowania takiego wizerunku przez uczelnię w roli pracodawcy, co wynika z jej specyfiki. W artykule dążono do osiągnięcia trzech celów badawczych, m. in.: zidentyfikowania przyczyn braku zainteresowania respondentów podjęciem pracy w uczelni oraz ich hierarchicznego uporządkowania. Weryfikacji wstępnej poddano dwie hipotezy badawcze: H1 – główną przyczyną braku chęci podjęcia pracy w uczelni są aspekty finansowe; H2 – główną przyczyną braku chęci podjęcia pracy w uczelni są aspekty prestiżowe. Dane zebrane podczas badań pierwotnych poddano analizie ilościowej wykorzystując metodę analizy wartości ocen średnich i metodę analizy czynnikowej. Ich wyniki wskazują, że respondenci wykazywali brak zainteresowania pracą w uczelni głównie z powodu chęci sprawdzenia zdobytej podczas studiów wiedzy i umiejętności w innych branżach. Natomiast aspekty finansowe i prestiżowe nie miały większego znaczenia. W przypadku ankietowanych obu hipotez badawczych nie można zatem uznać za prawdziwe.

Techniki wirtualnej rzeczywistości w procesie edukacji

dr Małgorzata Żmigrodzka

DOI: 10.14611/minib.26.12.2017.06
Kontakt: m.zmigrodzka(at)wsosp.pl
MINIB, 2017, Vol. 26, Issue 4


Abstrakt:

W ostatnich latach nastąpił rozwój urządzeń do wizualizacji oraz śledzenia czynności użytkownika (ruchów i położenia) w wirtualnym środowisku. Wraz ze wzrostem wykorzystania komputerów osobistych do wizualizacji i szybkim rozwojem technologii komputerowego generowania obrazu w czasie rzeczywistym uczelnie wyższe podążając za nowymi trendami wykorzystywanymi w nauce, tym samym szukając rozwiązań aby dotrzeć do studentów przez zmysły: wzroku, słuchu, dotyku i czucia.  Należy uwzględnić różnorodność stylów i strategii uczenia się studentów, dlatego wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości       (ang. Virtual reality – VR)  w edukacji jest odpowiedzią na specyfikę współczesnych czasów. Student jako kreatywny twórca a nie tylko bierny odbiorca świadomie szuka nowoczesnych technik pozyskiwania informacji, dzięki którym może kształcić wiele cennych umiejętności, m.in.: samodzielności w planowaniu i wykonywaniu zadania lub współdziałania w zespole.     W tym kontekście niezbędne jest zapoznanie studentów z badaniem będącym integralną częścią i podstawą do zrozumienia procesów jakie zachodzą w czasie pracy zespołowej np.:  w lotnictwie. Celem artykułu jest próba oceny wpływu technik wirtualnej rzeczywistości na edukację XXI wieku.

Aspekty środowiskowe jako obszar CSR a kreowanie wizerunku marek własnych detalistów

dr Zbigniew Spyra

DOI: 10.14611/minib.26.12.2017.07
Kontakt: zbigniew.spyra(at)ue.katowice.pl
MINIB, 2017, Vol. 26, Issue 4


Abstrakt:

W artykule podjęto próbę analizy obszaru troski o środowisko jako jednego z wymiarów CSR wykorzystywanego przez współczesnych detalistów w procesie kreowania wizerunku ich marek własnych. Realizacji celu artykułu podporządkowane zostały poszczególne jego części. Najpierw zaprezentowano uwarunkowania implementacji koncepcji CSR w strategiach rozwoju marek własnych detalistów, a następnie dokonano identyfikacji najczęściej wykorzystanych narzędzi budowy „ekologicznego wizerunku” przez współczesnych detalistów. W finalnej części artykułu przedstawiono wybrane przykłady zaangażowania detalistów w procesie budowania „społecznej” wartości ich marek własnych przy wykorzystaniu działań w obszarze „troska o środowisko”. W artykule formułowana jest teza, że współcześni detaliści coraz bardziej zauważają znaczenie aspektu środowiskowego w kreowaniu wizerunku swoich marek własnych. Artykuł bazuje na pogłębionych studiach krajowej i zagranicznej literatury przedmiotu oraz na analizie treści raportów społecznych 10 największych  sieci handlowych w Polsce funkcjonujących na rynku FMCG.

Wpływ współczesnych technologii na zmianę działań marketingowych w organizacji. Marketing 4.0

mgr inż. Witold Świeczak

DOI: 10.14611/minib.26.12.2017.08
Kontakt: witold.swieczak(at)ilot.lukasiewicz.gov.pl
MINIB, 2017, Vol. 26, Issue 4


Abstrakt:

W artykule postawiono tezę, że nowoczesne technologie zmienią sposób, w jaki zorganizowany jest marketing, a także przekształcą zastaną kompozycję rynku, a przedsiębiorstwa powinny pogodzić się z tym, że sam fakt posiadania części rynku nie będzie już wystarczał, by trwale utrzymać pozycję rynkowego lidera. Celem niniejszej publikacji jest podsumowanie głównych wyzwań przynoszonych przez innowacje technologiczne, a także określenie możliwości rysujących się przed marketingiem w świetle nowych technologii komunikacyjno-informatycznych, by można było dzięki temu odnosić wymierne korzyści. Tematyka badawcza leżąca u podstaw niniejszej pracy to: 1) analiza korzystania z mediów społecznościowych przez pokolenie Milenialsów, 2) ocena postaw MŚP wobec włączania technologii teleinformatycznych w stosowane przez nich obecnie praktyki marketingowe,  3) określenie możliwości zastosowania Marketingu 4.0 poprzez wspieranie elastycznego podejścia w organizacji działań marketingowych. Po przeprowadzeniu przeglądu dostępnych publikacji przedstawiamy koncepcję modelu elastycznej organizacji działań marketingowych. Koncepcja D3I2C to połączenie współcześnie stosowanych działań marketingowych i transformacji cyfrowej. Mogą z niej korzystać środowiska akademickie oraz inne organizacje, które chcą uzyskać wskazówkę jak prowadzić transformację organizacji działań marketingowych.

Wpływ Internetu rzeczy (Internet of Things) na wartość dodaną Marketingu 4.0

mgr Wojciech Łukowski

DOI: 10.14611/minib.26.12.2017.09
Kontakt: wojciech.lukowski(at)ilot.lukasiewicz.gov.pl
MINIB, 2017, Vol. 26, Issue 4


Abstrakt:

W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat ewolucja postępująca w obszarze technologii informatycznych zmieniła nasz świat. Podobnym zmianom uległa też cała branża marketingowa. Obecnie internet, czyli przełomowe dokonanie będące wynikiem ewolucji technologii informacyjnych, integrowany jest w działania marketingowe. Dzięki temu jesteśmy świadkami nowej generacji tych działań, nazwanej erą Marketingu 4.0. Jest ona pilne potrzebna, gdyż w obecnych czasach klienci wymagają czegoś więcej niż tylko produktów, które spełnią ich podstawowe potrzeby, zaspokoją pragnienia i uciszą niepokoje. Klienci poszukują teraz produktów, dzięki którym zrealizują swoją kreatywność i odnajdą wartości zdefiniowane przez Marketing 3.0, z tym, że chcą oni móc stawać się częścią produktu, tj. współuczestniczyć i wchodzić w interakcje z produktem, a następnie korzystając z technologii informacyjnych – dzielić się swoimi doświadczeniami i sprawdzać, czy produkt rzeczywiście wypełnia to, co obiecywał. Dlatego też marketing nie koncentruje się już na produkcie – zresztą podobnie jak internet, który już nie koncentruje się na danych. W tej chwili zarówno marketing, jak i internet, skupiają się na klientach i wzmacniają interakcje między klientem a produktem, a przy tym opierają się na wartościach użytkowników i oferują im więcej danych. Niniejszy artykuł przedstawia kluczowe elementy Marketingu 4.0., omawia jego związek z ideą Marketingu 3.0 oraz objaśnia w jakim stopniu marketing najnowszej generacji jest rozszerzeniem idei Marketingu 3.0. Na koniec zaprezentowano niektóre przykłady technologii z obszaru Internetu rzeczy, dzięki którym możliwa jest interakcja użytkownika z produktami i internetem.

Podziel się artykułem: