Rola szkół wyższych w kształtowaniu kapitału intelektualnego w perspektywie marketingu innowacji

prof. zw. dr hab. Lidia Białoń
Wyższa Szkoła Menedżerska, Polska

Kontakt: emalia1(at)o2.pl
DOI: 10.14611/minib.09.03.2013.02
MINIB, 2013, Vol. 9, Issue 3


Abstrakt:

Podstawą działania marketingu innowacji są zasady nowoczesnego marketingu, zwłaszcza zasada 5 I, tj. identyfikacja, indywidualizacja, interakcja, integracja, integralność. Realizacji tych zadań mogą sprostać gruntownie przeszkoleni specjaliści, w zakresie marketingu, zarządzania i teoretycznych podstaw działalności innowacyjnej. Za ich przygotowanie są odpowiedzialne wyższe uczelnie. Podstawowym problemem w tym zakresie są odpowiednie programy nauczania oraz szkolenie kadry dydaktycznej dla ich realizacji. Programy te powinny wynikać z logiki procesów innowacyjnych ale też czerpać z ogólnych zasad marketingu i zarządzania. Dobrze zrealizowane zadania w tym zakresie przez szkoły wyższe szczególnie w zakresie przygotowania kadr menedżerskich dla zarządzania gospodarką innowacyjną, także dla marketingu innowacji może być doskonałym atutem ich przewagi konkurencyjnej na rynku edukacji.

Marketing oparty na wiedzy jako podstawa strategii jednostki badawczej – na przykładzie Instytutu Badawczego Opakowań

prof. zw. dr hab. inż. Stanisław Tkaczyk
Instytut Badawczy Opakowań COBRO

dr hab. inż. prof. nzw. Hanna Żakowska
Instytut Badawczy Opakowań COBRO

mgr Joanna Kuzincow
Instytut Badawczy Opakowań COBRO

mgr Marzenna Kobylarz
Instytut Badawczy Opakowań COBRO

Kontakt: kobylarz(at)cobro.org.pl
DOI: 10.14611/minib.09.03.2013.04
MINIB, 2013, Vol. 9, Issue 3


Abstrakt:

Działania marketingowe COBRO – Instytutu Badawczego Opakowań są uwarunkowane dwiema głównymi kwestiami. Z jednej strony COBRO, jako niewielka państwowa jednostka badawczo-rozwojow,a nie dysponuje funduszami na prowadzenie marketingu przez wyspecjalizowany dział. Z drugiej zaś ogromna dynamika rynku opakowań, potrzeby zainteresowanych stron – przedsiębiorstw czy instytucji badawczych poszukujących partnera do konsorcjum – nie mogą być do końca zidentyfikowane i przewidziane, a rozwiązania praktyczne rodzą się w toku współpracy. Dlatego właśnie Instytut wypracował własną koncepcję marketingu bazującego na wiedzy, a więc elastycznym wykorzystaniu potencjału pracowników naukowych i badawczych.

Zewnętrzny marketing personalny jako element holistycznej orientacji organizacji

dr hab. prof. nadzw. Agnieszka Izabela Baruk
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Polska

Kontakt: agnieszka.baruk(at)poczta.onet.pl
DOI: 10.14611/minib.09.03.2013.03
MINIB, 2013, Vol. 9, Issue 3


Abstrakt:

W artykule przedstawiono zagadnienia związane z zewnętrznym marketingiem personalnym jako integralnym elementem holistycznej orientacji marketingowej. Pokazano istotę podejścia holistycznego oraz jego znaczenie w skutecznym prowadzeniu działań marketingowych ukierunkowanych na pracowników organizacji naukowej. Szczególną uwagę zwrócono na kluczową cechę takiego podejścia, jaką jest perspektywa całościowa, dzięki której równorzędnie traktuje się wszystkich aktualnych i potencjalnych partnerów organizacji. Podkreślono również kluczową rolę posiadania odpowiednich zasobów wiedzy przez potencjalnych pracowników na temat omawianej koncepcji, wskazując, że w praktyce jej poziom jest niestety zbyt niski, co potwierdziły wyniki przeprowadzonych badań empirycznych. Jest to jedną z podstawowych barier utrudniających implementację zewnętrznego marketingu personalnego, bez której żadnej organizacji, w tym także żadnej organizacji naukowej, nie można określić mianem zorientowanej holistycznie.

Marketing usług opartych na wiedzy

dr hab. prof. nadzw. Mirosława Pluta-Olearnik
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Polska

DOI: 10.14611/minib.09.03.2013.05
Kontakt: pluta(at)olearnik.pl
MINIB, 2013, Vol. 9, Issue 3


Abstrakt:

Problematyka artykułu nawiązuje do współczesnej roli usług w gospodarce opartej na wiedzy. Autorka identyfikuje dziedziny usług, które obecnie stanowią tak zwane nośniki rozwoju tej gospodarki i określa je mianem usług opartych na wiedzy. W tej grupie usług szczególne znaczenie mają usługi edukacyjne, naukowe i badawcze oraz usługi informacyjno – komunikacyjne, a także usługi biznesowe. Mimo branżowego zróżnicowania wymienionych usług, ich wspólną cechą jest oferowanie podstawowej wartości klientom w postaci profesjonalnej wiedzy bazującej na intelektualnym kapitale poszczególnych organizacji usługowych. Autorka – opierając się na koncepcji procesowego zarządzania wartością dla klienta – omawia znaczenie marketingu w kolejnych czterech etapach tego procesu, eksponując unikalne wartości oferowane klientom nabywającym usługi oparte na wiedzy.

Proces marketing automation jako kierunek doskonalenia współczesnego marketingu przedsiębiorstwa

mgr inż. Witold Świeczak
Instytut Lotnictwa, Polska

DOI: 10.14611/minib.09.03.2013.06
Kontakt: Witold.Swieczak(at)ilot.edu.pl
MINIB, 2013, Vol. 9, Issue 3


Abstrakt:

Głównym celem niniejszej publikacji jest zidentyfikowanie możliwości jakie współczesnym przedsiębiorstwom dostarcza zastosowanie procesów wchodzących w skład systemu marketing automation. Opracowanie to porusza kluczowe aspekty tego zagadnienia. Pokazuje, jak zmienia się znaczenie organizacji, jak realnie wzrasta jej wartość w następstwie korzystania z narzędzi jakie dostarczają procesy wpisane w koncepcję marketing automation. W artykule zdefiniowano czynniki i procesy, które mają wpływ na efektywny przebieg działań podejmowanych w ramach automatyzacji marketingu. Bowiem koncepcja marketing automation to zupełnie nowa rzeczywistość, to rezygnacja z komunikacji opartej na masowej dystrybucji jednolitego przekazu na rzecz tej realnie spersonalizowanej, indywidualnej i w pełni zautomatyzowanej. To zupełnie nowa idea, swoista koegzystencja w której dział sprzedaży i dział marketingu ściśle ze sobą współpracują by osiągnąć jak najlepsze rezultaty. To także sytuacja, w której marketing może zdecydowanie potwierdzić swój wkład w generowany przez przedsiębiorstwo przychód. Ale marketing automation to także ogromne możliwości analityczne, to realny wzrost wartości przedsiębiorstwa, jego wartość dodana, jaką jest pozyskany przez system zasób wiedzy o klientach oraz o wszystkich procesach, zarówno marketingowych, jak i sprzedażowych realizowanych w przedsiębiorstwie. Wprowadzenie systemu marketing automation wpływa na zmianę dotychczasowego modelu funkcjonowania nie tylko działu marketingu, ale również samego marketingowca. Bowiem wszystko to, co dostarcza marketing automation, w tym przede wszystkim skumulowana unikalna wiedza o kliencie, to także krytyczna wartość marketingowa każdego współczesnego przedsiębiorstwa.

Komunikacja marketingowa na rynkach branżowych B2B podnosząca wartość marki korporacyjnej opierającej się na wspólnych wartościach dodanych

mgr Jose Ignacio Monrabal
Polymer Char, Hiszpania

DOI: 10.14611/minib.09.03.2013.01
Kontakt: jose.monrabal(at)polymerchar.com
MINIB, 2013, Vol. 9, Issue 3


Abstrakt:

Współczesne branżowe rynki Business-to-Business (B2B) charakteryzują się przede wszystkim obecnością wysoce wykwalifikowanych klientów, podejmujących racjonalne decyzje na silnie konkurencyjnym globalnym rynku. Działające na nim firmy i instytucje bardziej niż kiedykolwiek wcześniej powinny kierować jednolity i konsekwentny komunikat do swoich odbiorców. Tak wymagające okoliczności wymuszają zdefiniowanie marki korporacyjnej, zawierającej w jednym komunikacie wszystkie atuty, jakie firma może chcieć wypromować w długim okresie. Komunikat ten powinien kojarzyć się nie tylko z tym, do czego firma pretenduje na rynku, ale także z zaletami wszystkich produktów z jej portfolio. Są to tzw. wspólne wartości dodane (Common Added Values – CAV). Ich przykłady to między innymi wysoki poziom technologiczny, jakość, innowacyjność i niezawodność, wydajność, infrastruktura i sieć dystrybucyjna, polityka obsługi posprzedażnej, pomoc techniczna i szkolenia czy cena i polityka finansowa. W niniejszej pracy podjęto próbę wyjaśnienia źródła tego zapotrzebowania poprzez opisanie głównych różnic między modelem komunikacji marki skoncentrowanym na produkcie a uwzględnieniem głównych wartości korporacyjnych w relacjach B2B, a także poprzez wskazanie głównych CAV, które podmiotowi działającemu w danej branży, niezależnie od jego wielkości, umożliwią skuteczne generowanie wartości marki poprzez zintegrowaną strategię komunikacji marketingowej.

Podziel się artykułem: