Sposoby komunikowania się instytucji naukowej z otoczeniem

dr Joanna Pruchnicka
Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego, Polska

DOI: 10.14611/minib.12.02.2014.01
Kontakt: joannapruchnicka(at)hotmail.com
MINIB, 2014, Vol. 12, Issue 2


Abstrakt:

Internet otworzył przed jego użytkownikami możliwości szybkiej, taniej publikacji informacji, rozpowszechniania swojej twórczości, przeżyć, myśli. Jedną z form szczególnie w tym zakresie popularnych w ostatnich latach stał się blog. Jego oddziaływanie na odbiorców okazało się tak znaczące, że szybko zaczął być wykorzystywany także jako narzędzie marketingowe, zarówno w obszarze public relations, jak i reklamy. Blog z definicji narzuca przekazowi znaczne uproszczenie, zarówno pod względem treści, jak i języka, czyniąc je tym samym bardziej czytelnymi, zrozumiałymi, interesującymi dla każdego odbiorcy. To czyni tę formę komunikacji niezwykle atrakcyjną dla nauki, zwłaszcza w kontekście jej komercjalizacji i dążenia do upowszechniania informacji o osiągnięciach naukowo-badawczych.

W przypadku nauki, instytucji naukowo-badawczych i samych naukowców rodzi się swoisty dualizm w podejściu do stosowania bloga jako sposobu komunikowania się w otoczeniem. Z jednej strony zapewnia on szybki, prosty przekaz informacji i wiedzy, z drugiej dominuje pogląd ujmujący blogowi naukowemu wiarygodności i powagi,  przypisywanej dotychczas komunikatom ze świata nauki, badań, eksperymentów. Od wielu lat blog jest niezwykle popularną, wręcz wymaganą formą komunikacji stosowaną przez naukowców amerykańskich oraz zachodnich. W Polsce stopniowo rodzi się przekonanie o zasadności blogowania na tematy naukowe, niemniej dominującymi, zdaniem respondentów zaprezentowanego w artykule badania, narzędziami upowszechniania i promocji nauki są publikacji naukowe i konferencje, a więc takie, które ze swej natury ograniczają zasięg i popularyzację informacji.

Kluczowe wnioski jakie płyną z niniejszego artykułu są następujące:

  • Uczelnie wyższe powinny większą wagę przywiązywać do znaczenia planowania strategicznego.
  • Przy ustalaniu priorytetów zarządzania w większym stopniu uczelnie powinny brać pod uwagę punkt widzenia klientów, tj. kandydatów na studia i obecnych studentów.
  • Kluczowym działaniem o znaczeniu strategicznym dla uczelni powinno być budowanie silnego wizerunku uczelni oraz rozwój umiejętności dydaktycznych wśród wykładowców akademickich.

Skuteczność osiągania efektów kształcenia w ocenie studentów wybranego kierunku studiów

dr Anna Goliszek
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Polska

DOI: 10.14611/minib.12.02.2014.02
Kontakt: anna.goliszek(at)up.lublin.pl
MINIB, 2014, Vol. 12, Issue 2


Abstrakt:

Celem niniejszego artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, czy i w jakim stopniu efekty kształcenia wyznaczone w formule Krajowych Ram Kwalifikacyjnych są osiągane przez studentów? Problem zobrazowany został na podstawie badań własnych przeprowadzonych na jednej z lubelskich uczelni wyższych, na kierunku Ekonomia. Skuteczność realizacji efektów badana była na podstawie subiektywnych opinii studentów dotyczących zakresu ich przyswojenia. Badania miały charakter pilotażowy. Stanowią one część systematycznych badań, które są planowane w ramach projektu badawczego Ocena kierunku studiów Ekonomia przez studentów, którego celem poznawczym jest zapoznanie się z opiniami studentów na temat jakości i skuteczności kształcenia, zaś celem praktyczno-wdrożeniowym, opracowanie wskazań do poprawy jakości kształcenia. Metodą zbierania informacji była metoda sondażowa, w ramach której zastosowano kwestionariusz ankiety.Subiektywna ocena poziomu realizacji efektów kształcenia przez studentów jest pozytywna. Trudno jednak określić, na tym etapie badań, czy jest realistyczna. Studenci wskazują, że skuteczność osiągania praktycznych umiejętności i kompetencji społecznych zależy w dużej mierze od stosowanych metod badawczych, tj. metod aktywizujących i projektowych.

Kontekst kulturowy w komunikacji marketingowej na rynkach międzynarodowych

mgr Dominika Hirsch
Dominika Hirsch International, Hiszpania

DOI: 10.14611/minib.12.02.2014.03
Kontakt: dhirsch(at)dhirsch.com
MINIB, 2014, Vol. 12, Issue 2


Abstrakt:

Celem tego artykułu jest pokazanie, w jaki sposób czynniki kulturowe mogą determinować decyzje w marketingu międzynarodowym. Szczególna uwaga poświęcona zostanie decyzjom związanym z komunikacją marketingową, czyli temu w jaki sposób czynniki kulturowe wpływają na nasze preferencje odnośnie stylu komunikacji i jakie dwa podstawowe style są wyróżniane w obrębie komunikacji międzykulturowej. Na podstawie konkretnych przykładów zostanie z jednej strony wykazane, w jaki sposób style te są widoczne w różnych formach przekazów marketingowych pochodzących z różnych krajów. Z drugiej zaś strony zostanie także przedstawione, w jaki sposób przekazy te odzwierciedlają (bardzo często nieświadomie) kulturę i system wartości organizacji lub miejsca, z którego ona pochodzi. Przed przystąpieniem do omówienia wspomnianych zagadnień zostaną zaprezentowane podstawowe założenia marketingu kulturowego, jak również pojęcie kultury, jej modeli oraz wymiarów. Połączenie tematu kompetencji międzykulturowej i marketingu jest niezwykle istotne. Kompetencja międzykulturowa jest uznawana za jedną z kluczowych umiejętności osób, zespołów i organizacji pracujących międzynarodowo, zaś jej rozwój pozwala na wywieranie wpływu także poza granicami własnego kraju, co jest z kolei również uznane za jedną z najważniejszych kompetencji międzynarodowych.

Inbound marketing jako integralny element strategii marketingowej współczesnego przedsiębiorstwa

mgr inż. Witold Świeczak
Instytut Lotnictwa, Polska

DOI: 10.14611/minib.12.02.2014.04
Kontakt: Witold.Swieczak(at)ilot.edu.pl
MINIB, 2014, Vol. 12, Issue 2


Abstrakt:

Zasadniczym założeniem niniejszej publikacji jest zdefiniowanie korzyści jakie współczesnym przedsiębiorstwom przynosi wprowadzenie na grunt prowadzonej działalności, wielokanałowej strategii marketingowej jaką jest inbound marketing. W artykule zdefiniowano czynniki i procesy, które mają wpływ na efektywny przebieg działań podejmowanych w ramach strategii inbound marketing.Pokazano, jak zmienia się znaczenie organizacji, jak realnie wzrasta jej wartość i znaczenie w następstwie wykorzystania instrumentów jakie dostarcza inbound marketingu. Celem artykułu jest wskazanie w jaki sposób koncepcja inbound marketingu zmienia perspektywę patrzenia na współczesne instrumenty marketingowe, w jaki sposób zmienia się pole ich oddziaływanie w następstwie ich wykorzystania. Obrazuje, w jaki sposób dobór odpowiednich mechanizmów wpływa na decyzje konsumenckie, że kluczem do zrozumienia procesów wpisanych w idee strategii jest refleksja na temat stosunku przedsiębiorstwa do potencjalnych klientów oraz na komunikację z nimi.

Finansowanie społecznościowe a nowe trendy w zachowaniach konsumenckich

mgr Joanna Pieniążek
Instytut Lotnictwa, Polska

DOI: 10.14611/minib.12.02.2014.05
Kontakt: Joanna.Pieniazek@ilot.edu.pl
MINIB, 2014, Vol. 12, Issue 2


Abstrakt:

W niniejszej pracy zaprezentowano, na czym polega finansowanie społecznościowe oraz jak wpływa ono na zachowania konsumenckie.

Finansowanie społecznościowe umożliwia wsparcie i rozwój interesujących produktów i usług. Konsumenci stali się nie tylko odbiorcami, ale i współtwórcami nowych produktów. Zmiany dotyczą także modelu konsumpcji. Do tej pory klient dostawał produkt ukształtowany już wcześniej przez producentów. Obecnie może dokonać zakupu w przedsprzedaży za pośrednictwem serwisu finansowania społecznościowego — jeśli tylko wesprze się finansowo proces wytworzenia wybranego produktu. Społeczność internetowa, do której należy konsument może również wprowadzić na rynek produkty, które przypuszczalnie nie miałaby szans, aby na nim zaistnieć.

Celem artykułu jest przedstawienie zjawiska finansowania społecznościowego oraz próba zdefiniowania postaw konsumenckich związanych z nowym modelem finansowania, promocji oraz sprzedaży produktów w Internecie. Artykuł zawiera przegląd literatury przedmiotu oraz analizę wybranych portali finansowania społecznościowego.

Podziel się artykułem: