Systemowe podejście do rozwoju standardów kształcenia celem budowania wartości w osobowości

Liudmyla Shulhina
National Technical University of Ukraine
Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute
Prospect Peremohy, 37, Kyiv 03056, Ukraine
shulm@ukr.net z ORCID 0000-0001-9554-6185

Anna Dąbrowska
Warsaw School of Economics
Institute of Management Consumer Behaviour Research Department
al. Niepodległości 162 02-554 Warsaw, Poland
adabro3@sgh.waw.pl z ORCID 0000-0003-1406-5510

MINIB, 2021, Vol. 43, Issue 1
DOI: 10.2478/minib-2022-0001
Str. 1-24
Opublikowano 30 marca 2022


Abstrakt:

W artykule przyjęto założenie, że obecny poziom rozwoju humanitarnego społeczeństwa pozostaje daleko w tyle za wysokim poziomem jego rozwoju technologicznego. Opóźnienie to jest źródłem niezwykle trudnych wyzwań i problemów, z którymi ludzkość już wcześniej musiała się zmierzyć i których intensywność i poziom złożoności wciąż wzrasta. Autorki artykułu proponują uwzględnienie w analizach systemu edukacji, w tym szkolnictwa wyższego, jako czynnika kształtującego zbiór wartości wyznawanych przez jednostkę. Celem artykułu jest zbadanie sposobu postrzegania przez uczniów stopnia ukierunkowania istniejących standardów edukacyjnych na kształtowanie i rozwój wartości osobowościowych. Dodatkową intencją autora jest sformułowanie propozycji realizacji systematycznego podejścia do kształtowania standardów edukacyjnych jako czynnika, który może przyczynić się do poprawy istniejącego zespołu wartości osobowościowych. Aby osiągnąć to zamierzenie, zastosowano metodologię obejmującą: badania desk research, analizy porównawcze, dedukcję i indukcję; badanie ankietowe; analizę wariancyjną, dyskryminacyjną, czynnikową i morfologiczną. Respondenci zostali podzieleni na grupy według kryterium „obecności grup wartości”, tj. „sprzężenia grup wartości ze zmiennymi analizowanymi w badaniu”. Wyniki analiz wskazują na niski poziom wartości moralnych i etycznych wśród studentów, którzy stanowią tę część społeczeństwa, która jest uznawana za najbardziej aktywną i postępową. Dokonano również analizy miejsca i znaczenia edukacji w makrootoczeniu kraju. Opracowano szereg działań mających na celu rozwiązanie problemu podnoszenia poziomu wartości u wszystkich uczestników procesu edukacyjnego w celu zmniejszenia dystansu pomiędzy tempem rozwoju technicznego i technologicznego a tempem rozwoju humanitarnego społeczeństwa.

Nakłady na badania i rozwój w sektorze polskich przedsiębiorstw jako instrument polityki badawczo-rozwojowej

Jerzy Baruk, PhD, Eng.
Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Poland — a retired researcher and didactic employee of the Institute
of Management of the Faculty of Economics of the Maria Curie-Skłodowska University in Lublin,
Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, Poland
jerzy.baruk@poczta.onet.pl z ORCID 0000-0002-7515-0535

MINIB, 2021, Vol. 43, Issue 1
DOI: 10.2478/minib-2022-0002
Str. 25-52
Opublikowano 30 marca 2022


Abstrakt:

Jednym z ważnych i otwartych problemów współczesnych przedsiębiorstw jest finansowanie działalności badawczo-rozwojowej, traktowane jako instrument polityki badawczo-rozwojowej (B+R). Zachowanie konkurencyjności podmiotów gospodarczych wymaga systemowego tworzenia i wdrażania innowacji, co wiąże się z koniecznością ponoszenia nakładów na działalność B+R. Celem niniejszego opracowania jest zidentifykowanie poziomu, dynamiki i struktury nakładów na działalność B+R w Polsce oraz w polskich przedsiębiorstwach. Zakres czasowy badania obejmuje lata 2015–2019 (2017–2019 w przypadku analizy nakładów w sektorze przedsiębiorstw), zakres przedmiotowy dotyczy finansowych aspektów działalności B+R w skali kraju i w sektorze polskich przedsiębiorstw, a źródłem danych do analizy są publikacje Głównego Urzędu Statystycznego. W opracowaniu zastosowano następujące metody badawcze: analizę krytyczno-poznawczą piśmiennictwa — do identyfikacji problemu badawczego, metodę opisową i porównawczą — do prezentacji problemu, metodę statystyczną — do obliczeń udziałów procentowych oraz metodę projekcyjną — do zaproponowania rozwiązań modelowych. Przeprowadzona analiza materiałów źródłowych wskazuje na względnie niski poziom i dynamikę nakładów ponoszonych na B+R w Polsce i w sektorze przedsiębiorstw. Można więc mówić o zachowawczym i doraźnym charakterze polityki B+R wśród Polish przedsiębiorstw.

Marka jako nośnik wartości dla klienta: związki ze zjawiskiem Customer Engagement

Grzegorz Maciejewski
Department of Market and Consumption, Faculty of Economics, University of Economics in Katowice
grzegorz.maciejewski@ue.katowice.pl z ORCID 0000-0002-1318-0747

Piotr Krowicki
Department of Management, Faculty of Applied Sciences, WSB University
pkrowicki@wsb.edu.pl z ORCID 0000-0001-6891-2354

MINIB, 2021, Vol. 43, Issue 1
DOI: 10.2478/minib-2022-0003
Str. 53-74
Opublikowano 30 marca 2022


Abstrakt:

Artykuł ma charakter teoretycznych rozważań, a jego głównym celem jest identyfikacja marki jako nośnika wartości dla klienta oraz określenie znaczenia marki w procesie tworzenia wartości. Zdefiniowano występujące w literaturze konstrukty powiązane z marką (siła marki, wartość marki, kapitał marki, świadomość marki, znajomość marki, reputacja marki, wizerunek i tożsamość marki), zwracając szczególną uwagę na kapitał marki jako konstrukt ściślej związany z koncepcją wartości dla klienta. W artykule omówiono również różne płaszczyzny znaczeniowe marki oraz przedstawiono koncepcję customer engagement (CE), identyfikując relacje między marką, koncepcją wartością dla klienta oraz CE. Wartością dodaną artykułu jest przedstawienie zjawiska customer engagement jako perspektywy teoretycznej identyfikacji marki w procesie tworzenia wartości dla klienta.

Kompetencje pisemnego komunikowania społecznego uczniów na podstawie badań

Krzysztof Gołata, PhD
Poznań University of Economics and Business, Department of Economic Publicity and Public Relations, Poland
krzysztof.golata@ue.poznan.pl z ORCID 0000-0001-6468-8076

MINIB, 2021, Vol. 43, Issue 1
DOI: 10.2478/minib-2022-0004
Str. 75-95
Opublikowano 30 marca 2022


Abstrakt:

Skuteczne komunikowanie jest warunkiem skutecznego porozumiewania się ludzi oraz instytucji. Komunikowanie jest atrybutem nie tylko sprawnego zarządzania ludźmi oraz organizacją, ale także wzajemnego zrozumienia się i porozumienia. Artykuł koncentruje się na jednym z narzędzi komunikowania społecznego, jakim jest komunikowanie pisemne. Zastosowanie tego narzędzia polegało na przygotowaniu przez uczniów szkół średnich w określonym czasie tekstu (informacji) o określonej objętości.

Polityka jakości w kreowaniu dojrzałości organizacyjnej w przedsiębiorstwie świadczącym usługi turystyki medycznej

Joanna Kordasiewicz
SGH Warsaw School of Economics Collegium of Management and Finance Institute
of Management Department of Consumer Behavior Research
jkorda@sgh.waw.pl z ORCID: 0000-0002-8339-6607

MINIB, 2021, Vol. 43, Issue 1
DOI: 10.2478/minib-2022-0005
Str. 95-128
Opublikowano 30 marca 2022


Abstrakt:

Celem artykułu o charakterze teoretyczno-empirycznym jest nakreślenie problematyki pojęcia dojrzałości organizacyjnej ze szczególnym zwróceniem uwagi na znaczenie, jakie ona pełni bądź może pełnić w przedsiębiorstwie turystyki medycznej. Poddano interpretacji interdyscyplinarnej pojęcie organizacji w świetle krajowej i zagranicznej literatury przedmiotu. Uwzględniono wpływ wielowątkowości obszarowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem na podejmowane decyzje i kształtowanie projakościowej polityki przedsiębiorstwa. Zwrócono uwagę, iż ciągłe i kompleksowe doskonalenie wewnątrzorganizacyjnych procesów, podejmowanych i monitorowanych decyzji oraz długofalowego planowania stanowią wyznacznik poziomu dojrzałości organizacyjnej i przyczyniają się do realizacji zaplanowanych działań, jednocześnie efektywnie odpowiadając na potrzeby interesariuszy. W części badawczej opisano wybrane wyniki badania jakościowego przeprowadzonego wśród wybranych prywatnych placówek medycznych specjalizujących się w obsłudze turystów medycznych. Mimo dość bogatej literatury z zakresu usług turystycznych czy medycznych, stosunkowo niewiele jest opracowań i badań uwypuklających znaczenie jakości w zarządzaniu w niepublicznych podmiotach leczniczych i jej znaczący wpływ na decyzje nabywcze pacjentów-turystów, z jednoczesnym naciskiem na podmioty obsługujące zagranicznych pacjentów medycznych. Badanie zrealizowano w 2021 roku przy wykorzystaniu techniki IDI (ang. Individual in-depth Interview). Podmiotem badania były celowo wybrane kliniki świadczące usługi z zakresu turystyki medycznej, mające znaczącą pozycję na rynku polskim i chorwackim (po trzy w każdym z krajów) i specjalizujące się w określonych świadczeniach usługowych. Zaprezentowane wyniki odnoszą się do produktu i personelu, a więc dwóch obszarów, które w istotny sposób decydują o doskonałości organizacji usługowej.

Podziel się artykułem: