Rola pracowników badawczych w komunikacji marketingowej Instytutu Logistyki i Magazynowania

dr inż. Aleksander Niemczyk

DOI: 10.14611/minib.19.01.2016.04
Kontakt: aleksander.niemczyk(at)ilim.poznan.pl
MINIB, 2016, Vol. 19, Issue 1


Abstrakt:

Celem artykułu jest przedstawienie wyników badania aktywności pracowników naukowo-badawczych w zakresie komunikacji marketingowej prowadzonej przez Instytutu Logistyki i Magazynowania (ILiM).
Autor prezentuje działania pracowników naukowo-badawczych Instytutu Logistyki i Magazynowania w obszarze komunikacji marketingowej. Służą one rozpowszechnianiu informacji o kompetencjach instytutu badawczego wśród potencjalnych partnerów biznesowych, pozyskiwaniu projektów oraz utrzymywaniu dobrych relacji z dotychczasowymi klientami.
W referacie przedstawiono badania dotyczące wybranych kierowników jednej z linii produktowych (Kompatybilność elektromagnetyczna) i jednego z kilkudziesięciu produktów (Wdrażanie technologii EPC/RFID). Odniesiono się w sposób szczególny do dwóch obszarów tematycznych V Europejskiego Forum Marketingu Instytucji Naukowych i Badawczych:
– Kapitał intelektualny pracownika /studenta jako źródło przewagi konkurencyjnej instytucji,
– Badania skuteczności i efektywności komunikacji marketingowej.

Strategie i taktyki marketingowe w okresie recesji

prof. George J. Avlonitis

DOI: 10.14611/minib.19.01.2016.05
Kontakt: avlon(at)aueb.gr
MINIB, 2016, Vol. 19, Issue 1


Abstrakt:

Recesja to niezwykle trudny okres dla większości firm. W sytuacji gdy recesja ma wymiary uniwersalne, wiele firm nie jest przygotowanych by stawić czoła wielkim wyzwaniom. Chociaż marketing w dobrych czasach skupia się na celach długoterminowych, ma szeroki zakres, koncentruje się na korzyściach i możliwościach oraz jest proaktywny, to w złych czasach charakteryzuje się krótkoterminową perspektywą, ma ograniczony i wąski zakres, koncentruje się na kosztach i sprzedaży oraz cechuje się biernością.

Panika nie jest właściwą reakcją, gdyż trudne czasy powinno się przezwyciężać za pomocą metodycznych i dobrze zaplanowanych działań. Przecież badania wykazują, że te firmy, które mają aktywną postawę i traktują recesję jako swoją szansę prawdopodobnie wyjdą z kryzysu silniejsze niż przedtem.

Istnieją konkretne działania marketingowe, które okazują się korzystne dla przedsiębiorstw w czasie kryzysu. Poniżej przeanalizujemy dziesięć strategii marketingowych i taktyk przetrwania.

Rola marketingu szkół wyższych w kształtowaniu świadomości innowacyjności

prof. zw. dr hab. Lidia Białoń, mgr Emilia Werner

DOI: 10.14611/minib.19.01.2016.06
Kontakt: emalia1(at)o2.pl
MINIB, 2016, Vol. 19, Issue 1


Abstrakt:

Zainteresowanie tematem zawartym w tytule powstało w związku z poszukiwaniami przyczyn niższej innowacyjności polskiej gospodarki w porównaniu z innymi krajami UE. Jednocześnie z chęci poszukiwania dróg wyjścia z tej sytuacji, znalezienia różnorodnych sposobów na wzrost poziomu innowacyjności w Polsce.
Zakładamy, że na poziom innowacyjności wpływa świadomość społeczna w zakresie innowacyjności. Podstawową wręcz pierwotną przyczyną określonego stanu innowacyjności w kraju jest stan świadomości innowacyjności. Nie da się zbudować innowacyjnej gospodarki w nie innowacyjnym otoczeniu.
W artykule zostanie podjęta próba odpowiedzi na trzy pytania:
– Jak można zdefiniować pojęcia: innowacyjność, świadomość innowacyjności oraz dlaczego należy je omawiać?
– Jaka może być rola szkoły wyższej w kształtowaniu świadomości innowacyjności w społeczeństwie?
– Jakie działania marketingowe szkoły wyższej mogą przyczynić się do realizacji tej roli?

Sojusz marek. Element konstrukcji strategii marketingowej organizacji naukowej

prof. dr. Joern Redler

DOI: 10.14611/minib.19.01.2016.01
Kontakt: redler(at)dhbw-mosbach.de
MINIB, 2016, Vol. 19, Issue 1


Abstrakt:

Artykuł porusza kwestię sojuszów market jako części strategii marketingowej organizacji naukowej. Chociaż sojusze market stały się dość popularne w przypadku produktów konsumenckich, zdają się one być wyjątkami w kontekście marketingowym organizacji akademickich, lub naukowych. Na tym tle niniejsza praca rozwija podejście oparte na sojuszu marek biorące pod uwagę wymogi strategicznego marketing organizacji naukowych. Punktem startowym dyskusji są sojusze marek jako podkategoria kombinacji marek. Ponadto, niniejsza praca naświetla możliwości dla organizacji naukowych powiązane podejściem sojuszu marek, a także, z bardziej ogólnej perspektywy, największe zagrożenia. Artykuł również skupia się na modelowaniu struktury efektów sojuszu marek opartego na klientach, odnosząc się do behawioralnego, opartego na nauce ujęcia marki, które definiuje markę jako psychologiczną reakcję na ekspozycję elementów marki takich jak nazwa, logo, lub symbole. W tym kontekście zostają także zbadane warunki osiągnięcia sukcesu. Dalej, istotne elementy zarządzania sojuszem marek zostają omówione, a ich zastosowanie w odniesieniu do organizacji naukowych zostaje wyjaśnione. Aspekty takie jak n.p. wybór i ocena marki partnerskiej, pozycjonowanie sojuszu marek, lub monitorowanie działanie sojuszu marek zostają naświetlone. W odniesieniu do praktycznego zastosowania, również czynniki i wymagania dla osiągnięcia sukcesu przez sojusz marek zostają nakreślone.

Postrzeganie przez pracowników wykonywanej pracy i jego skutki

prof. dr. Joern Redler

DOI: 10.14611/minib.19.01.2016.02
Kontakt: agnieszka.baruk(at)poczta.onet.pl
MINIB, 2016, Vol. 19, Issue 1


Abstrakt:

W artykule przedstawione zostały zagadnienia związane z postrzeganiem pracy przez pracowników organizacji naukowych w kontekście założeń orientacji marketingowej. Ma on charakter teoretyczno-empiryczny. Dążono w nim do osiągnięcia m. in. następujących celów badawczych: zidentyfikowania sposobu postrzegania przez respondentów wykonywanej pracy oraz określenia ewentualnych zależności między sposobem postrzegania wykonywanej pracy (zwłaszcza dostrzegania w niej stresującego charakteru) i wybranymi aspektami życia zawodowego. Weryfikacji poddano 4 hipotezy badawcze odnoszące się do ewentualnych zależności między sposobem postrzegania wykonywanej pracy a wybranymi postawami i zachowaniami pracowników. W części empirycznej przedstawiono wyniki badań pierwotnych przeprowadzonych za pomocą metody badania ankietowego. Do analizy zebranych danych zastosowano metodę analizy korespondencji. Pozwoliło to na osiągnięcie celów badawczych i zweryfikowanie sformułowanych hipotez. Wszystkie 4 hipotezy zostały potwierdzone. Między sposobem postrzegania wykonywanej pracy, zwłaszcza jej stresującym charakterem, a analizowanymi zmiennymi wierszowymi występują zatem zależności statystycznie istotne. Są one relatywnie najsilniejsze w przypadku zmiennej wierszowej, jaką jest przejawianie inicjatywy związanej z doskonaleniem swojego potencjału intelektualnego. Uzyskane wyniki wskazują na konieczność podejmowania przez organizacje naukowe jako pracodawców działań prowadzących do postrzegania przez pracowników pracy w dodatnim świetle, gdyż dzięki temu nie tylko wykazują oni gotowość do doskonalenia swojej wiedzy i umiejętności, ale także są gotowi do współkreowania pozytywnego wizerunku pracodawcy.

Wykorzystanie instrumentów online w kreowaniu marki szkoły wyższej

dr Barbara Mróz-Gorgoń, mgr Aleksandra Całka

DOI: 10.14611/minib.19.01.2016.03
Kontakt: barbara.mroz-gorgon(at)ue.wroc.pl, aleksandra.calka(at)ue.wroc.pl
MINIB, 2016, Vol. 19, Issue 1


Abstrakt:

Wizerunek marki stanowi fundamentalne znaczenie dla funkcjonowania szkoły wyższej. W okresie zwiększonej konkurencyjności marka może implikować decyzje zarówno studentów jak i pozostałych interesariuszy uczelni. Wykorzystywanie narzędzi online do komunikacji marki oraz kształtowania jej świadomości wśród konsumentów jest działaniem standardowym, na stałe wpisanym do strategii wielu przedsiębiorstw. Celem artykułu jest przedstawienie problematyki na przykładzie rynku szkół wyższych. Na podstawie przeprowadzonej analizy literaturowej oraz badań własnych, autorki opisują stopień wykorzystania najbardziej popularnych narzędzi online w kreowaniu wizerunku marki szkół wyższych.

Lista recenzentów 2016

  • dr hab., prof. nadzw. SGH Joanna Cygler, Szkoła Główna Handlowa, Polska
  • prof. dr Zoran Krupka, Uniwersytet Zagrzebski, Chorwacja
  • prof. dr hab. Janusz Olearnik, Politechnika Wrocławska, Polska
  • prof. dr Paulina Papastathopoulou, Ateński Uniwersytet Ekonomii i Biznesu, Grecja
  • prof. dr hab. Grażyna Rosa, Uniwersytet Szczeciński, Polska
  • prof. dr Vatroslav Skare, Uniwersytet Zagrzebski, Chorwacja
  • prof. dr Alexandra Waluszewski, Uniwersytet w Uppsali, Szwecja
  • prof. dr hab. Aneta Zelek, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, Polska
Podziel się artykułem: