Informacyjne uwarunkowania marketingu instytucji naukowo-badawczej

prof. zw. dr hab. Bogdan Sojkin
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska

DOI: 10.14611/minib.11.01.2014.01
Kontakt: bogdan.sojkin(at)ue.poznan.pl
MINIB, 2014, Vol. 11, Issue 1


Abstrakt:

W artykule przedstawiono informacyjne uwarunkowania marketingu instytucji naukowo-badawczej, który został określony jako SAVE (Solution – Access – Value – Education). Właściwe wykorzystanie instrumentów marketingu wymaga posiadania zasobów informacyjnych, które determinowane są przedmiotem, zakresem i formą zdefiniowanych potrzeb informacyjnych. Przedmiot, forma i układ potrzeb informacyjnych w odniesieniu do SAVE został zidentyfikowany i opisany w przypadku instytucji naukowo-badawczej. Do opisu zostało również włączone określenie potrzeb dla każdego instrumentu i dla różnych uczestników rynku.

Nauka, technologia i biznes – rynek czy interaktywna koordynacja

prof. Håkan Håkansson
BI Norwegian Business School, Norwegia

DOI: 10.14611/minib.11.01.2014.05
Kontakt: hakan.hakansson(at)bi.no
MINIB, 2014, Vol. 11, Issue 1


Abstrakt:

Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat daje się zaobserwować rosnące zainteresowanie znaczeniem nauki i technologii w rozwoju biznesu oraz ich wpływu na pozycję i wyniki finansowe podmiotów gospodarczych. W dyskusji na ten temat od lat zabierają głos przedstawiciele sektora B+R oraz kadra zarządzająca reprezentująca różne gałęzie przemysłu, środowisko uniwersyteckie oraz przedstawiciele rządu. Podstawowy problem dotyczy obecnego charakteru powiązań pomiędzy technologią a biznesem, jak również ogólnych zależności pomiędzy prowadzeniem badań naukowych, rozwojem technologii oraz rozwojem gospodarczym w świetle wyników finansowych jednostek gospodarczych. Tematyka ta jest bliska autorowi ze względu na rozlegle doświadczenie jego zespołu w realizowaniu innowacyjnych badań w kontekście przemysłu.

Innowacje jako przedmiot obrotu rynkowego

dr inż. Jerzy Koszałka
Politechnika Gdańska, Polska

mgr inż. Damian Kuźniewski
Politechnika Gdańska, Polska

mgr inż. Joanna Pniewska
Politechnika Gdańska, Polska

DOI: 10.14611/minib.11.01.2014.04
Kontakt: joanna.pniewska(at)pg.gda.pl
MINIB, 2014, Vol. 11, Issue 1


Abstrakt:

W artykule podjęto problem cech innowacji jako produktów, które na świecie, coraz częściej również w Polsce, stają się przedmiotem obrotu rynkowego. Różnią się zdecydowanie od produktów, oferowanych przez przedsiębiorstwa produkcyjno-usługowe na rynkach dóbr konsumpcyjnych, także gotowych dóbr przemysłowych. Kluczowe różnice wynikają z tego, że innowacja może być produktem — przedmiotem obrotu rynkowego już jako idea i koncepcja, bądź też jako rozwiązanie w różnych fazach procesu tworzenia i rozwoju. Z tym wiąże się wysoki stopień niepewności co do wszystkich aspektów przedsięwzięcia proinnowacyjnego w procesie rozwoju. Dotyczy to przede wszystkim praw własności intelektualnej innowacji w procesie rozwoju, funkcjonalności i parametrów technicznych rozwiązań, technologiczności rozwiązań, wpływającej na możliwości ich wytwarzania, aspektów marketingowych oraz aspektów ekonomiczno-finansowych. Obok rozważań teoretycznych problemy związane z innowacjami jako produktami — przedmiotami obrotu rynkowego omówiono na przykładach z praktyki Politechniki Gdańskiej, która jest twórcą i oferentem rozwiązań innowacyjnych na rynku przemysłowym. Scharakteryzowano zmiany wiedzy, niepewności i ryzyka, wynikające z realizacji procesu rozwoju innowacji. Artykuł zakończono wnioskami.

Employer branding na tle koncepcji marketingu relacji

mgr Magdalena Maruszczak
Szkoła Główna Handlowa, Polska

DOI: 10.14611/minib.11.01.2014.02
Kontakt: mmaruszczak(at)kpmg.pl
MINIB, 2014, Vol. 11, Issue 1


Abstrakt:

Marketing jest dynamiczną dyscypliną naukową, którego jedną z koncepcji jest marketing relacji. Koncepcja formułuje nowe standardowy współpracy zakładając, iż sukces rynkowy przedsiębiorstw kształtują długoterminowe relacje rynkowe a rzeczywistymi zasobami przedsiębiorstwa są jego partnerskie relacje z otoczeniem. Employer branding rozumiany jako zespół działań firmy, których celem jest budowanie jej wizerunku na rynku jako „pracodawcy z wyboru” czerpie teoretyczną podstawę z koncepcji marketingu relacji.

Neuromarketing i jego rola w budowaniu marki, wprowadzaniu innowacji produktowych oraz w przekazach reklamowych

mgr inż. Katarzyna Wrona
Instytut Lotnictwa, Polska

DOI: 10.14611/minib.11.01.2014.03
Kontakt: Katarzyna.Wrona(at)ilot.edu.pl
MINIB, 2014, Vol. 11, Issue 1


Abstrakt:

Artykuł jest próbą prezentacji istoty neuromarketingu, jego założeń i możliwości oraz metod badania aktywności mózgu konsumentów. Szczególną uwagę zwrócono na zastosowanie badań neuromarketingowych w kreowaniu marki, sprawnym wprowadzaniu na rynek nowych, a zwłaszcza innowacyjnych produktów oraz w budowaniu skutecznych przekazów reklamowych. Artykuł stanowi także próbę pokazania możliwości zastosowania metod neuroobrazowania w usprawnieniu działań marketingowych instytucji naukowych i  badawczych.

Jak sprawnie współpracować z mediami w sytuacji kryzysowej – analiza przypadku

mgr Ewa Baradziej-Krzyżankowska
Morski Instytut Rybacki – PIB, Polska

DOI: 10.14611/minib.11.01.2014.07
Kontakt: ekrzyzankowska(at)mir.gdynia.pl
MINIB, 2014, Vol. 11, Issue 1


Abstrakt:

Istotą artykułu jest pokazanie różnic i stopnia trudności w komunikacji standardowej i kryzysowej. Komunikacja, jaką Morski Instytut Rybacki stosuje na co dzień we współpracy z mediami powinna być podstawą i przyczynkiem do uzyskania pewnej sprawności dystrybucji informacji, która zaprocentuje w sytuacji kryzysowej. Uratowanie psa o imieniu Baltic, mogło okazać się znaczącym kryzysem w historii Instytutu. Było wiele zagrożeń i decyzji, które mogły być postrzegane na niekorzyść organizacji: czy wolno i w imię czego — narażać zdrowie i życie ludzkie dla ratowania zwierzęcia, co by było, gdyby akcja ratunkowa się nie powiodła?
Przyjęto trzy bezwzględnie obowiązujące zasady komunikowania się z mediami:

  • szybkość — komunikacja proaktywna 24/24,
  • transparentność — w pełnym tego słowa znaczeniu,
  • komunikowanie takimi samymi kanałami, jakimi dziennikarze komunikowali się z Instytutem.

Rygorystyczne przestrzeganie tych zasad spowodowało, iż komunikacja, mimo wymienionych utrudnień, była wzorowa.

Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych — RCIN

mgr Kamila Kaczyńska,
Instytut Lotnictwa, Polska

DOI: 10.14611/minib.11.01.2014.06
Kontakt: Kamila.Kaczynska(at)ilot.edu.pl
MINIB, 2014, Vol. 11, Issue 1


Abstrakt:

W artykule opisano projekt Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych RCIN oraz przedstawiono możliwości promocji nauki przez digitalizację zbiorów i udostępnianie ich w Internecie. Repozytorium stworzone zostało przez 16 instytutów naukowych z Warszawy, Krakowa i Białowieży w celu modernizacji infrastruktury naukowo-badawczej i informatycznej, zwiększenia zasobów cyfrowych z zakresu nauk matematycznych, technicznych, przyrodniczych i medycznych, oraz rozpowszechnienia i promocji polskiej nauki. Takie upowszechnienie i popularyzacja nauki wpływa na jej rozwój i konkurencyjność na arenie międzynarodowej, oraz na transfer wyników badań do gospodarki. Ponadto  instytuty tworzące Konsorcjum RCIN, udostępniając archiwalne i współczesne materiały naukowe, wspierają kapitał intelektualny polskiej nauki i podnoszą świadomość wyszukiwania fachowej literatury w Internecie. Realizacja Projektu RCIN trwającego w latach 2010–2014 możliwa jest dzięki finansowaniu ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Podziel się artykułem: