Uwarunkowania aktywności promocyjnej samorządów studenckich

mgr Justyna Bryk, dr hab. Marcin Gębarowski

DOI: 10.14611/MINIB.30.12.2018.01
Kontakt: jbryk.praca(at)gmail.com, marcin.gebarowski(at)uek.krakow.pl
MINIB, 2018, Vol. 30, Issue 4


Abstrakt:

Tematyka działalności marketingowej samorządów studenckich nie była do tej pory obecna w literaturze naukowej. Ukazały się nieliczne publikacje poświęcone wybranym obszarom funkcjonowania organizacji zrzeszających studentów, jednak z pominięciem wymiaru promocyjnego. W związku z tym celem niniejszego artykułu jest częściowe wypełnienie istniejącej luki przez wskazanie czynników determinujących efekty uzyskiwane za sprawą komunikowania się samorządów studenckich z otoczeniem. Na podstawie własnych obserwacji uczestniczących oraz doświadczeń, zebranych podczas wieloletniego partycypowania w pracach samorządu jednej z polskich szkół wyższych, autorzy zidentyfikowali trzy główne determinanty skuteczniej komunikacji marketingowej samorządów studenckich. Do tej triady zaliczyli: postawę oraz zaangażowanie studentów, dobór treści oraz narzędzi promocji (tworzących system komunikowania się z otoczeniem), dostępne zasoby finansowe. Każdy z trzech wskazanych elementów został szczegółowo przedstawiony, w tym m.in. zaproponowano typologię osób angażujących się w aktywność promocyjną organizacji studenckich, jak również określono treści, jakie powinny być przekazywane zróżnicowanym grupom w otoczeniu samorządów. Ze względu na to, iż niniejsze opracowanie jest pierwszym poświęconym aktywności promocyjnej samorządów studenckich, ma ono charakter wprowadzający w tę tematykę i może stanowić podstawę do jej głębszego eksplorowania w ramach przyszłych prac teoretycznych oraz badawczych.

Formuła 5I dla skutecznego wyboru pracowników organizacji naukowo-badawczych

prof. William Bradley “Brad” Zehner II, Jacquelyn Anne Zehner

DOI: 10.14611/MINIB.30.12.2018.02
Kontakt: wbzehner(at)gmail.com, jazehner(at)gmail.com
MINIB, 2018, Vol. 30, Issue 4


Abstrakt:

Naukowcy i inżynierowie tworzą wiedzę naukową i techniczną, żeby generować społeczne i jednostkowe bogactwo, oraz powiązany z nim wzrost gospodarczy. Niniejszy artykuł zgłębia tematy tworzenia bogactwa, światowych wydatków na badania i rozwój (B&R), wydatki organizacji biznesowych, rządowych i akademickich oraz sektorów gospodarki na B&R w USA, oraz przedstawia charakterystykę amerykańskich pracowników zajmujących się nauką i technologią, łącznie z kosztami rekrutacji i wynagrodzenia. Proces rekrutacji naukowców i inżynierów jest sprofilowany. Wiele firm opierających się na technologii obecnie używa algorytmów sztucznej inteligencji do oceny wiedzy technologicznej aplikantów i wyboru optymalnego kandydata. Czy istnieją nietechniczne cechy osobowości, które są równie ważne dla sukcesu rekrutacji naukowców i inżynierów? Które nietechniczne cechy osobowości powinna brać pod uwagę organizacja naukowo-badawcza wybierając kandydatów na dane stanowisko? Pięć nietechnicznych cech osobowości badanych przy ocenie kandydatów i podejmowaniu decyzji o zatrudnieniu to: inteligencja, wyobraźnia, samodzielność, umiejętności interpersonalne, oraz uczciwość. Sugerowane są specjalne pytania do kandydatów mające na celu zbadanie każdej cechy.

Oczekiwania studentów wobec kadry dydaktycznej jako czynniki warunkujące poprawę kapitału relacyjnego uczelni

dr inż. Małgorzata Adamska

DOI: 10.14611/MINIB.30.12.2018.03
Kontakt: m.adamska(at)po.opole.pl
MINIB, 2018, Vol. 30, Issue 4


Abstrakt:

Zmieniające się dynamicznie otoczenie społeczno-gospodarcze, w jakim funkcjonują uczelnie wymagało od nich podjęcia na przestrzeni ostatnich lat działań ukierunkowanych na wprowadzenie istotnych zmian w obszarze realizowanej działalności marketingowej. Typowa kompozycja instrumentów marketingowych wymaga jednak innego podejścia z uwagi na specyfikę branży oraz klienta, do którego jest skierowana.
Celem artykułu jest identyfikacja oczekiwań względem realizacji usług edukacyjnych a rolą i wpływem kadry dydaktycznej na procesy kreowania wizerunku uczelni. Zidentyfikowane oczekiwania mogą mieć istotny wpływ na przyszłą politykę kadrową władz uczelni, również w kontekście „Konstytucji dla Nauki” i nowych propozycji mających na celu podniesienie roli i znaczenia kadry dydaktycznej.

Na podstawie wyników przeprowadzonego wśród studentów uczelni publicznej badania, autorka artykułu wyciąga istotne wnioski dotyczące relacji student-wykładowca, które oddając opinie respondentów, stanowią podstawę dla zaproponowania rozwiązań mających na celu wsparcie kadry dydaktycznej w osiąganiu doskonałości procesów kształcenia i współpracy ze studentami.

Wykorzystanie zintegrowanej komunikacji marketingowej we wprowadzaniu na rynek nowej marki. Case study Eko Patrolu Głównego Instytutu Górnictwa.

dr Sylwia Jarosławska-Sobór, mgr Mateusz Dulewski

DOI: 10.14611/MINIB.30.12.2018.04
Kontakt: sjaroslawska(at)gig.eu, m.dulewski(at)gig.eu
MINIB, 2018, Vol. 30, Issue 4


Abstrakt:

Koncepcja zintegrowanej komunikacji marketingowej (ZKM) łączy różnorodne narzędzia marketingowe w celu zapewnienia przejrzystości, spójności i maksymalizacji wpływu komunikacyjnego. Ten, z założenia dwustronny, kontrolowany przepływ informacji pomiędzy organizacją a jej kontrahentami pozwala na kreowanie spójnego kontekstu przekazywanych komunikatów, co wpływa na wizerunek oraz efektywne pozycjonowanie marki. Dobór właściwych narzędzi ZKM zależy nie tylko od grupy docelowych odbiorców, ale jest różny w różnych fazach cyklu życia produktu czy usługi.
W artykule omówiono doświadczenia Głównego Instytutu Górnictwa we wprowadzaniu na polski rynek całkowicie nowej usługi pod nazwą Eko Patrol Głównego Instytutu Górnictwa. Eko Patrol GIG to nowe, autorskie rozwiązanie w zakresie pomiaru i monitorowania jakości powietrza, wprowadzone w odpowiedzi na potrzeby zgłaszane przez stronę społeczną oraz jednostki samorządu terytorialnego. Mobilne laboratorium umożliwia prowadzenie pomiarów jakości powietrza w zakresie imisji i emisji zanieczyszczeń. Podstawowym celem ZKM w tym przypadku była nie tylko oferta rynkowa, ale przede wszystkim stworzenie wyróżniającej identyfikacji wizualnej i rozpoznawalności marki. Artykuł opisuje pełen zakres zastosowanych narzędzi oraz uzyskane efekty marketingowe.

Orientacja marketingowa jednostek naukowo-badawczych jako wsparcie procesu komercjalizacji wyników B+R

dr Marzena Walasik

DOI: 10.14611/MINIB.30.12.2018.05
Kontakt: marzena.walasik(at)itee.radom.pl
MINIB, 2018, Vol. 30, Issue 4


Abstrakt:

Rynek usług B+R, który powstał w wyniku przeobrażeń społeczno-gospodarczych stawia jednostki naukowo-badawcze w sytuacji przedsiębiorstw usługowych i konsekwentnie wymusza zachowanie marketingowe w tego typu podmiotach. Poszukiwane są nowe rozwiązania oraz możliwości wykorzystania dorobku marketingu dla sfery B+R. Jednym z takich elementów, wpływających na wzrost skuteczności komercjalizacji wyników prac naukowo-badawczych, jest wprowadzenie orientacji marketingowej, której stosowanie w jednostkach naukowo-badawczych przyczynia się do budowania relacji na linii nauka-biznes, skutkującej transferem wiedzy do gospodarki. Odpowiednie wdrożenie orientacji marketingowej to z jednej strony dla jednostki naukowo-badawczej pomoc w upowszechnianiu informacji o prowadzonych przez nią pracach badawczo-wdrożeniowych i aplikacyjnych, z drugiej uświadomienie potencjalnych przedsiębiorców w zakresie zysków wynikających z wdrożenia konkretnych efektów prac B+R. Działania prowadzone w ramach orientacji marketingowej przynoszą także wartość dodaną w postaci rozpoznania potrzeb technologicznych otoczenia co wiąże się z nawiązaniem kontaktu z potencjalnym odbiorcą wyników prac B+R.

Celem artykułu było wskazanie sposobów wdrożenia orientacji marketingowej w jednostce naukowo-badawczej dzięki zastosowaniu zdefiniowanych modeli hybrydowych oraz dedykowanych w zależności od modelu instrumentarium w ramach koncepcji marketingu-mix 4P, których wykorzystanie przekłada się na wzrost powodzenia komercjalizacji wyników prac B+R.

Student jako beneficjent programów stażowych finansowanych ze środków Unii Europejskiej

prof. zw. dr hab. Bogdan Sojkin, dr Sylwia Michalak

DOI: 10.14611/MINIB.30.12.2018.06
Kontakt: bogdan.sojkin(at)ue.poznan.pl, sylwia.michalak(at)ue.poznan.pl
MINIB, 2018, Vol. 30, Issue 4


Abstrakt:

Wymagania pracodawców stawiane absolwentom uczelni wyższych w czasach dynamicznych zmian i wyzwań rynku, potrzeba dopasowania wiedzy, umiejętności i kompetencji studentów i absolwentów do potrzeb przedsiębiorstw stanowią dla uczelni wyższych nowe wyzwana w zakresie współpracy z praktyką gospodarczą.

Student staje się coraz częściej beneficjentem projektów stażowych finansowanych z różnych źródeł, nie tylko ze środków własnych przedsiębiorstw, lecz również wspieranych z budżetów Unii Europejskiej. Artykuł przedstawia perspektywę studenta jako bezpośredniego beneficjenta projektów stażowych realizowanych przez uczelnię wyższą i pracodawców, jak również podejmuje próbę stworzenia rekomendacji dla podmiotów realizujących projekty stażowe zorientowanych na uzyskanie wysokich wyników satysfakcji wszystkich uczestników projektu.

Marketing doświadczeń, interaktywność i gamifikacja – różnice i podobieństwa między trendami światowymi

mgr Diána Pacsi, dr Zoltan Szabo

DOI: 10.14611/MINIB.30.12.2018.07
Kontakt: pacsi.diana1(at)gmail.com, szabo.zoltan.phd(at)gmail.com
MINIB, 2018, Vol. 30, Issue 4


Abstrakt:

Marketing doświadczeń, interaktywność, gamifikacja. Te trzy pojęcia stały się bardzo popularne w ostatnich latach. Do 2018 ustanowiły one główne kierunki trendów w marketingu, ale te pojęcia nie są całkiem nowe. Filozofowie, psychologowie, socjologowie, oraz specjaliści od marketingu od dłuższego czasu zajmują się wpływem doświadczeń i reakcji na ludzką naturę.

Celem tej analizy będzie bardziej dogłębne zbadanie tego związku i związków między tymi trzema pojęciami.
Przed wyciągnięciem ostatecznych wniosków, trzeba było zbadać trzy rzeczy: co to jest doświadczenie, co oznacza interaktywność i jakie jest znaczenie gamifikacji. Na koniec artykułu powstaje wszechstronny obraz 3 głównych zjawisk. Wyżej wspomniane pojęcia często zachodzą na siebie, dlatego czasami ciężko jest wyciągnąć jednoznaczne wnioski z wielu źródeł. W celu znalezienia odpowiedzi trzeba było posłużyć się psychologią, która dała precyzyjny punkt odniesienia dla przetwarzania informacji.

Pomiar i ewaluacja komunikacji PR

mgr Dalibor Jakus

DOI: 10.14611/MINIB.30.12.2018.08
Kontakt: dalibor.jakus(at)gmail.com
MINIB, 2018, Vol. 30, Issue 4


Abstrakt:

Celem niniejszego artykułu jest zastanowienie się nad istotnością ewaluacji i pomiaru jako kluczowego obszaru kampanii public relations. Autor artykułu daje wgląd w istniejącą literaturę istotną dla podejścia do pomiarów i oceny programów Public Relations. Niniejszy artykuł także prezentuje zalety i wady trzech różnych modeli pomiaru i ewaluacji komunikacji PR – ekwiwalent reklamowy (AVE), Zasady Barcelońskie oraz nowy Schemat Zintegrowanej Ewaluacji AMEC (2015). Autor sugeruje, że programy pomiaru i ewaluacji muszą być częścią strategii komunikacji, ale także musi ona mieć model, matryce, lub wytyczne do analizy i pomiaru efektywności PR wewnątrz organizacji i docelowych odbiorców, do których chce dotrzeć.

Zależne Gospodarki Rynkowe i Hierarchiczne Gospodarki Rynkowe a ich Narodowe Systemy Innowacji: przypadek Polski i Meksyku

prof. Edgar J. Saucedo-Acosta, prof. María Teresa Montalvo Romero, prof. Luis Fernando Villafuerte Valdés

DOI: 10.14611/MINIB.30.12.2018.09
Kontakt: esaucedo(at)uv.mx, tmontalvo(at)uv.mx, fvillafuertev(at)hotmail.com
MINIB, 2018, Vol. 30, Issue 4


Abstrakt:

Narodowy System Innowacji napędza tworzenie nowej wiedzy i wzrost gospodarczy. Wpływy innowacji na Zależne Gospodarki Rynkowe i Hierarchiczne Gospodarki Rynkowe były badane oddzielnie. Jednakże, do tej pory nikt nie przeprowadził badania komparatywnego między tymi typami gospodarek, które pozwala nam wiedzieć który rodzaj gospodarki generuje najlepsze warunki dla innowacji. Celem niniejszej pracy jest porównanie kraju o Zależnej Gospodarce Rynkowej (Polska) z krajem o Hierarchicznej Gospodarce Rynkowej (Meksyk) w odniesieniu do ich Narodowych Systemów Innowacji. Żeby to osiągnąć, przeprowadzimy badanie komparatywne ze wskaźnikami powiązanymi z koncepcją Narodowych Systemów Innowacji: elementami, związkami i produktami. Wyniki pokazują, że Polska ma bardziej rozwinięty Narodowy System Innowacji niż Meksyk, w związku z tym, że kilka wskaźników tego europejskiego kraju jest wyższych niż wskaźniki kraju z Ameryki Łacińskiej.

Podziel się artykułem: