Sieciowanie instytutów badawczych w wybranych krajach europejskich

dr Renata Barcikowska

DOI: 10.14611/MINIB.29.09.2018.01
Kontakt: RBarcikowska(at)ikolej.pl
MINIB, 2018, Vol. 29, Issue 3


Abstrakt:

Analizując funkcjonowanie jednostek badawczo – rozwojowych w wybranych krajach europejskich należy odnieść się do prawno – organizacyjnych  uwarunkowań ich działania w strukturach nauki w danym kraju. W ostatnich  latach sieciowanie instytutów badawczych  stało się trendem międzynarodowym, a w Polsce rozwiązaniem promowanym przez administrację rządową. Artykuł jest próbą przybliżenia działalności podobnych organizacji badawczych w Niemczech i Francji. Celem artykułu jest przybliżenie czytelnikowi rozwiązań organizacyjnych dotyczących instytutów badawczych we Francji i Niemczech. Metody badawcze zastosowane w artykule to analiza materiałów źródłowych, analiza porównawcza i  dwa studia przypadku sieci Carnot i sieci Fraunhofera.

Obszary badawcze w zakresie planowania oraz realizacji działań wewnętrznego i zewnętrznego Public Relations

dr hab. Dariusz Tworzydło

DOI: 10.14611/MINIB.29.09.2018.02
Kontakt: dariusz(at)tworzydlo.pl
MINIB, 2018, Vol. 29, Issue 3


Abstrakt:

Analizując funkcjonowanie jednostek badawczo – rozwojowych w wybranych krajach europejskich należy odnieść się do prawno – organizacyjnych  uwarunkowań ich działania w strukturach nauki w danym kraju. W ostatnich  latach sieciowanie instytutów badawczych  stało się trendem międzynarodowym, a w Polsce rozwiązaniem promowanym przez administrację rządową. Artykuł jest próbą przybliżenia działalności podobnych organizacji badawczych w Niemczech i Francji. Celem artykułu jest przybliżenie czytelnikowi rozwiązań organizacyjnych dotyczących instytutów badawczych we Francji i Niemczech. Metody badawcze zastosowane w artykule to analiza materiałów źródłowych, analiza porównawcza i  dwa studia przypadku sieci Carnot i sieci Fraunhofera.

Zastosowanie crowdsourcingu w projektach badawczych

Katarzyna Lisek

DOI: 10.14611/MINIB.29.09.2018.03
Kontakt: kat.lisek(at)gmail.com
MINIB, 2018, Vol. 29, Issue 3


Abstrakt:

Zjawisko crowdsourcingu – włączania tłumu w działania organizacji za pomocą nowych mediów (Estelles – Arolas, Gonzales – Lordon – de – Guevara, 2012) – zdobywa coraz większe zainteresowanie wśród zespołów badawczych. Z powodzeniem jest stosowany przez największe ośrodki naukowe zarówno w naukach przyrodniczych jak i humanistycznych. Poniższy artykuł ma na celu porównanie różnych strategii zastosowania tego fenomenu do tworzenia i rozpowszechniania wiedzy. Eksploracyjnej obserwacji poddano 40 projektów crowdsourcingowych. Ich opis oparto na analizie desk research stron internetowych, aplikacji i innych źródeł internetowych. Na podstawie zmiennych opisujących zlecane zadanie, charakter tłumu, wbudowane w proces motywatory oraz sposób udzielania odpowiedzi, stworzono empirycznie zakorzenioną klasyfikację opisywanych projektów. Jej szczegółowy opis pozwolił na przybliżenie sposobów wykorzystywania crowdsourcingu przez zespoły badawcze oraz wyznaczenie obszarów, które autorzy powinni wziąć pod uwagę planując wykorzystanie tego zjawiska w swojej pracy: powiązanie rodzaju oferowanego zdania z momentem procesu badawczego w jakim jest stosowany, zdefiniowanie koniecznego do jego wykonania poziomu ekspertyzy, wbudowanie w proces odpowiednich motywatorów oraz dobranie odpowiedniej metody weryfikacji odpowiedzi.

Przyczyny braku zainteresowania młodych potencjalnych pracowników uczelnią jako pracodawcą i ich zmiany w latach 2016-2018

dr hab., prof. nadzw. Agnieszka Izabela Baruk

DOI: 10.14611/MINIB.29.09.2018.04
Kontakt: agnieszka.baruk(at)poczta.onet.pl
MINIB, 2018, Vol. 29, Issue 3


Abstrakt:

Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny. W części teoretycznej na podstawie wyników analizy poznawczo-krytycznej literatury przedmiotu przedstawiono wybrane aspekty związane z występowaniem uczelni w roli pracodawcy i skutecznym przyciąganiem przez nią młodych osób jako potencjalnych pracowników. Zwrócono uwagę na konieczność stosowania kompleksowych działań wizerunkowych oraz widoczne zaniedbania w tym zakresie. Wyniki tej analizy wskazują na występowanie luki poznawczej i badawczej. Dotychczasowe rozważania teoretyczne i analizy empiryczne prowadzone w odniesieniu do takich działań odnoszą się bowiem do przedsiębiorstw a nie do szkół wyższych. Dlatego w artykule dążono do osiągnięcia m. in. takich celów, jak: zidentyfikowania przyczyn braku zainteresowania respondentów pracą w uczelni; określenia zmian, jakie zaszły w deklarowanych przez respondentów przyczynach braku zainteresowania pracą w uczelni w okresie 2016-2018; hierarchicznego uporządkowania zidentyfikowanych przyczyn. W procesie realizacji tych dążeń podjęto próbę znalezienia odpowiedzi na trzy pytania badawcze oraz sprawdzenia hipotezy badawczej mówiącej, iż płeć jest cechą różnicującą wskazywane przez respondentów przyczyny braku zainteresowania pracą w uczelni. W części empirycznej artykułu przedstawiono wyniki analizy danych pierwotnych zebranych za pomocą metody badania ankietowego. W ramach tej analizy zastosowano metodę analizy ocen średnich i test Kruskala-Wallisa. Jej wyniki wskazują, że zmianie uległo znaczenie branych pod uwagę przyczyn braku chęci podjęcia przez respondentów pracy w uczelni, jak również zmieniła się ich hierarchia. Ponadto, płeć okazała się cechą różnicującą w przypadku tylko jednej przyczyny, jaką jest chęć wykorzystania zdobytej podczas studiów wiedzy i umiejętności w pracy w innym niż uczelnia miejscu.

Wiedza i innowacje jako czynniki rozwoju organizacji – podejście zintegrowane

dr inż. Jerzy Baruk

DOI: 10.14611/MINIB.29.09.2018.05
Kontakt: jerzy.baruk(at)poczta.onet.pl
MINIB, 2018, Vol. 29, Issue 3


Abstrakt:

Współczesne organizacje funkcjonują w burzliwym i konkurencyjnym otoczeniu, dlatego muszą poszukiwać skutecznych sposobów własnego rozwoju. Jednym z takich sposobów jest systemowe tworzenie innowacji usprawniających i radykalnych oraz wdrażanie ich w poszczególnych obszarach funkcjonalnych. Sprawne tworzenie innowacji, traktowanych jako ważny czynnik rozwoju organizacji, uwarunkowane jest dostępem do odpowiednich zasobów wiedzy. W publikacji autor proponuje nową koncepcję zarządzania organizacjami, które są ukierunkowane na rozwój. Istotą tej koncepcji jest objęcie zarządzania innowacjami i zarządzania wiedzą jednym systemem zarządzania. Koncepcja ta wzbogacona jest kilkoma rozwiązaniami modelowymi.
W publikacji podjęto próbę realizacji dwóch celów: 1) poznawczego, polegającego na wykazaniu: istoty rozwoju organizacji; istoty innowacje i ich roli w rozwoju organizacji; istoty wiedzy oraz jej roli w kreowaniu innowacji; a także wzajemnych relacji między wiedzą, innowacjami i rozwojem organizacji, 2) utylitarnego, polegającego na zaproponowaniu kilku rozwiązań modelowych w zakresie zarządzania innowacjami, zarządzania wiedzą oraz zintegrowanego podejścia do zarządzania wiedzą, innowacjami w kontekście rozwoju organizacji. Postępowanie zarządzających według tych modeli może przyczynić się do racjonalizacji procesów informacyjno-decyzyjnych ukierunkowanych na rozwój organizacji oparty na wiedzy i innowacjach.

Celem publikacji jest wykazanie, że między elementami proponowanej koncepcji zarządzania występują wzajemne relacje przyczynowo-skutkowe. Do przygotowania artykułu wykorzystano dwie metody badawcze: analizę poznawczo – krytyczną piśmiennictwa oraz metodę projekcyjną.

Typologia młodych potencjalnych pracowników ze względu na powody braku ich zainteresowania uczelnią jako pracodawcą

dr hab., prof. nadzw. Agnieszka Izabela Baruk, dr Anna Goliszek

DOI: 10.14611/MINIB.29.09.2018.06
Kontakt: agnieszka.baruk(at)poczta.onet.pl, anna.goliszek(at)up.lublin.pl
MINIB, 2018, Vol. 29, Issue 3


Abstrakt:

Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny. Do przygotowania części teoretycznej wykorzystano metodę analizy poznawczo-krytycznej literatury przedmiotu z zakresu marketingu i zarządzania. Na podstawie jej wyników można stwierdzić, że istnieje luka poznawcza i badawcza, jeśli chodzi o identyfikowanie przyczyn braku zainteresowania uczelnią w roli pracodawcy. Dążąc do ich zmniejszenia sformułowano pięć celów badawczych oraz hipotezę, mówiącą, iż płeć jest cechą różnicującą przyczyny braku chęci podjęcia pracy w uczelni. W celu realizacji tych dążeń oraz sprawdzenia hipotezy badawczej przeprowadzono badania empiryczne, podczas których do zebrania danych pierwotnych zastosowano metodę badania ankietowego. Badaniami objęto reprezentantów polskich młodych potencjalnych pracowników. Zgromadzone dane pierwotne poddano analizie statystycznej, w ramach której zastosowano metodę analizy czynnikowej oraz test Kruskala-Wallisa. Wyniki tej analizy wskazują, że ankietowani kierowali się głównie negatywnymi skojarzeniami z uczelniami, bazując na własnych doświadczeniach oraz na opiniach zewnętrznych. Płeć okazała się cechą różnicującą w sposób statystycznie istotny jedynie w przypadku jednej przyczyny, jaką była chęć wykorzystania wiedzy zdobytej na studiach w innym niż uczelnia miejscu pracy.

Wykorzystanie aplikacji mobilnych w procesie komunikacji marketingowej przez linie lotnicze

mgr Anna Szymczak

DOI: 10.14611/MINIB.29.09.2018.07
Kontakt: annakatarzyna.szymczak(at)gmail.com
MINIB, 2018, Vol. 29, Issue 3


Abstrakt:

Branża lotnicza stanowi wyzwanie dla specjalistów od marketingu ze względu na dużą dynamikę podawania informacji. Linie lotnicze dążą do coraz bardziej efektywnej komunikacji z pasażerem. Specyfika tej branży stanowi również wyzwanie dla deweloperów aplikacji mobilnych, którzy aktualizują je częściej niż aplikacje firm z innych branż.
Celem artykułu będzie omówienie procesów budowania relacji, skutecznej komunikacji z klientem na rynku pasażerskich usług lotniczych przy wykorzystaniu aplikacji mobilnych. Problem ten nie stanowił do tej pory przedmiotu zarówno studiów literaturowych jak i badań empirycznych. Materiałami źródłowymi opracowania będą dostępna literatura przedmiotu, własne analizy oparte na źródłach wtórnych, a także badania empiryczne realizowane wśród pasażerów.

Podziel się artykułem: