Zewnętrzny wizerunek uczelni w roli pracodawcy a płeć młodych potencjalnych pracowników

dr hab. prof. nadzw. Agnieszka Izabela Baruk, dr Anna Goliszek

DOI: 10.14611/minib.25.09.2017.01
Kontakt: agnieszka.baruk(at)poczta.onet.pl, anna.goliszek(at)up.lublin.pl
MINIB, 2017, Vol. 25, Issue 3


Abstrakt:

W artykule przedstawione zostały wybrane aspekty związane z postrzeganiem uczelni w roli pracodawcy przez młodych potencjalnych pracowników. Opracowanie ma charakter teoretyczno-empiryczny. W części teoretycznej na podstawie wyników poznawczo-krytycznej analizy światowej literatury przedmiotu zwrócono uwagę na konieczność kompleksowego kształtowania przez uczelnie ich wizerunku w roli pracodawcy. Staje się to wręcz niezbędne, biorąc pod uwagę rosnące wyzwania stojące przed uczelniami. Jeśli chodzi o kwestie wizerunkowe w przypadku tej grupy podmiotów zarówno w odniesieniu do rozważań teoretycznych, jak i badań empirycznych występuje wyraźna luka, którą należy wypełnić. Jej zmniejszenie warto zacząć od zidentyfikowania skojarzeń potencjalnych młodych pracowników z uczelniami w roli pracodawców. Było to jednym z celów badawczych tego artykułu. W części empirycznej przedstawiono zatem wyniki badań pierwotnych przeprowadzonych wśród reprezentantów wspomnianego segmentu rynku pracy. Na podstawie wyników analizy czynnikowej przeprowadzonej odrębnie dla badanych kobiet i dla badanych mężczyzn dokonano wstępnej weryfikacji dwóch hipotez badawczych. Stwierdzono, że respondentki relatywnie gorzej postrzegają uczelnie jako miejsce pracy.

Marketingowe aspekty konsolidacji szkół wyższych

mgr Jan Walczak

DOI: 10.14611/minib.25.09.2017.02
Kontakt: j.walczak(at)ujw.pl
MINIB, 2017, Vol. 25, Issue 3


Abstrakt:

Tekst obejmuje opis dobrej praktyki związanej z dokonaną konsolidacją dwóch uczelni Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach oraz Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego w Lubinie w Uczelnię Jana Wyżykowskiego z siedzibą w Polkowicach i Wydziałem Zamiejscowym w Lubinie. Proces rozpoczęto jesienią 2015 r. i sfinalizowano decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Autor wskazuje na konsekwencje wizerunkowe oraz na wyzwania marketingowe, omawia proces rebrandingu (nowy logotyp i nazwa oraz działania z tym związane). Jest tu mowa m.in. o kreowaniu witryny internetowej, działaniach w ramach zespolonych mediów społecznościach, trwającej kampanii na tablicach bilbordowych oraz w mediach. Autor wylicza także trudności przed jakimi stają pracownicy biur promocji w obliczu połączenia szkół wyższych, m.in. budowanie marki od podstaw i komunikowanie z pracownikami w zakresie dokonywanych zmian.

Marketingowe determinanty wyboru kierunku studiów

dr Michał Kucharski, prof. zw. dr hab. Romuald Szopa, dr Piotr Halemba

DOI: 10.14611/minib.25.09.2017.03
Kontakt: m.kucharski(at)awf.katowice.pl
MINIB, 2017, Vol. 25, Issue 3


Abstrakt:

Przedstawione w niniejszym artykule rozważania zmierzają do udzielenia odpowiedzi na pytanie badawcze, które brzmi: jakie elementy działalności marketingowej uczelni wyższych w największym stopniu wpływają na pozyskiwanie studentów? Przedstawione pytanie badawcze jest konsekwencją celu, jaki został postawiony przed badaniem, którym było uzyskanie wskazówek dotyczących sposobu prowadzenia działań marketingowych, umożliwiających pozyskanie liczby nowych studentów odpowiadającej strategii uczelni. Dodatkowo odpowiedź na tak postawione pytanie badawcze zestawiona zostanie z nowymi realiami funkcjonowania uczelni wyższych w Polsce, które związane są ze zmianami wprowadzonymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w roku akademickim 2016/2017. Badania własne przeprowadzone zostały wśród prawie wszystkich osób (96%), które w roku akademickim 2016/2017 rozpoczęły studia na Wydziale Zarządzania Sportem i Turystyką Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Uzyskane dane pokazują, że wśród realizowanych przez uczelnie działań marketingowych studentów do podjęcia decyzji o wyborze uczelni i wydziału w największym stopniu skłaniała promocja.

Model współpracy nauki z przemysłem (S2B – Science to Business) w zakresie poprawy warunków pracy – doświadczenia Centralnego Instytutu Ochrony Pracy-PIB

mgr inż. Alfred Brzozowski

DOI: 10.14611/minib.25.09.2017.04
Kontakt: albrz(at)ciop.pl
MINIB, 2017, Vol. 25, Issue 3


Abstrakt:

W artykule zostały przedstawione doświadczenia Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – PIB w zakresie podejmowania współpracy z przedsiębiorstwami, bazujące na budowaniu struktur sieciowych w Polsce. W celu umożliwiania wdrażania i upowszechniania opracowań technicznych i organizacyjnych służących poprawie warunków pracy w przedsiębiorstwach w Polsce powstała aplikacja komputerowa, która w zamierzeniu autorów będzie bogatą bazą opracowań i dobrych praktyk możliwych do szerokiego stosowania. Podstawą uzasadniającą powstanie takiej aplikacji było badanie aktywności i potrzeb przedsiębiorstw pod katem współpracy nauki z przemysłem w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przeprowadzone w 2014 r. Zarówno wyniki tego badania, jak i filozofia działania oraz wstępna wersja aplikacji zostały przedstawione w referacie. Zostały też przedstawione proponowane sposoby aktywizacji przedsiębiorstw do podejmowania współpracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Udana komercjalizacja technologii – tak czy nie? Zwiększanie szans. Proces i metodologia Quick Look

Profesor William Bradley „Brad” Zehner II, Profesor R. Gary Pletcher

DOI: 10.14611/minib.25.09.2017.05
Kontakt: willbz(at)stedwards.edu, garyp(at)stedwards.edu  
MINIB, 2017, Vol. 25, Issue 3


Abstrakt:

Artykuł opisuje relacje przekształcające nową wiedzę naukową w nowe produkty, usługi i przedsięwzięcia handlowe celem pobudzenia tworzenia bogactwa.  Zdefiniowano i określono główne dylematy komercjalizacji technologii i marketingu.  Objaśniono metodologię Quicklook i powiązane procesy umożliwiające przeprowadzenie szybkiej oceny rentowności handlowej i potencjału naukowego projektu badawczego.  Wykorzystanie metodologii i procesu Quicklook na wczesnym etapie procesu badawczo-rozwojowego poprawia szanse powodzenia komercjalizacji.

    Słowa kluczowe:

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/havnor-child/page-kwartalnik.php on line 191

Innowacyjność w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski. Instytuty badawcze jako podmioty i wykonawcy działań innowacyjnych w Polsce

dr Renata Barcikowska

DOI: 10.14611/minib.25.09.2017.06
Kontakt: RBarcikowska(at)ikolej.pl
MINIB, 2017, Vol. 25, Issue 3


Abstrakt:

Celem artykułu jest przedstawienie rozwoju innowacyjności w Polsce w okresie członkostwa w Unii Europejskiej. Autorka odniosła się do miejsca i roli działalności badawczo – rozwojowej w kształtowaniu innowacji. Artykuł składa się z krótkiej części teoretycznej i prezentacji wybranych teorii innowacji funkcjonujących w gospodarce. Zasadniczą część artykułu stanowił próba spojrzenie na instytuty badawcze w kontekście ich przydatności w podnoszeniu innowacyjności kraju z uwzględnieniem zmian proponowanych przez administrację rządową.

Zastosowanie technologii chmury obliczeniowej wśród małych i średnich przedsiębiorstw w Rumunii

prof. Luminiţa Pistol, dr Rocsana Bucea-Manea-Ţoniş, dr Radu Bucea-Manea-Ţoniş

DOI: 10.14611/minib.25.09.2017.07
Kontakt: luminita_pistol(at)yahoo.com, rocsense39(at)yahoo.com, radub_m(at)yahoo.com
MINIB, 2017, Vol. 25, Issue 3


Abstrakt:

Artykuł bada obecną sytuację gospodarczą małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w Rumunii oraz przydatność technologii chmury obliczeniowej w procesie zrównoważonych otwartych innowacji. Badanie opiera się na koncepcji łańcucha dostaw przystosowanego do potrzeb MŚP, na modelu innowacji w środowisku sieci biznesu oraz na modelu drzewa decyzyjnego opracowanego dla realiów MŚP przy uruchamianiu nowego projektu. Tezy przedstawione w artykule mogą posłużyć do nakreślenia nowych ram ekonomiki chmury obliczeniowej.

Rola zarządzania wiedzą w marketingu mobilnym

mgr Wojciech Łukowski

DOI: 10.14611/minib.25.09.2017.08
Kontakt: wojciech.lukowski(at)ilot.lukasiewicz.gov.pl
MINIB, 2017, Vol. 25, Issue 3


Abstrakt:

Jednym z najszybciej rozwijających się kanałów informacji marketingowej jest marketing mobilny. Mobilne urządzenia terminalowe i sieci mobilne umożliwiają masową personalizację treści przesyłanych indywidualnym odbiorcom, a tym samym ułatwia segmentacje odbiorców w ramach marketingu one-on-one. Marketing mobilny oznacza wykorzystywanie interaktywnych mediów bezprzewodowych w celu dostarczania klientom osobistych informacji, z możliwością ścisłego sprofilowania geolokalizacyjnego, czasowego oraz często związanego z zainteresowaniami, płcią lub innymi atrybutami, promujących towary, usługi i pomysły, a tym samym generujących wartość dla wszystkich uczestników procesu. Media mobilne całkowicie zmieniły obecną koncepcję kampanii marketingowych i otworzyły szereg nowych możliwości dla reklamodawców. Przyniosły nowe wyzwania dla firm stosujących systemy CRM i KM. W ramach badania grupy studentów, starano się ustalić czynniki, które pomogą znaleźć odpowiedź na pytanie: jak skutecznie prowadzić mobilne kampanie marketingowe oraz co uwzględnić przy korzystaniu z narzędzi i wiedzy, jakie oferuje zarządzanie wiedzą i zarządzanie relacjami z klientami.

Podziel się artykułem: