Możliwości i ograniczenia wykorzystania koncepcji zarządzania doświadczeniem klientów przez uczelnie wyższe

dr hab. Zygmunt Waśkowski

DOI: 10.14611/minib.24.06.2017.01
Kontakt: z.waskowski(at)ue.poznan.pl
MINIB, 2017, Vol. 24, Issue 2


Abstrakt:

Zarządzanie uczelnią wyższą wymaga stosowania metod, które będą adekwatne do zmieniających się warunków otoczenia rynkowego. Jedną ze stosunkowo nowych koncepcji zarządzania, która może znaleźć swoje zastosowanie w środowisku edukacji jest koncepcja zarządzania doświadczeniem klientów (Customer Experience Management). W artykule podjęto próbę określenia możliwości jej zastosowania w uczelni wyższej, uwzględniając związane z tym możliwości i bariery.

Innowacyjność przedsiębiorstw działających w państwach członkowskich Unii Europejskiej

dr inż. Jerzy Baruk

DOI: 10.14611/minib.24.06.2017.02
Kontakt: jerzy.baruk(at)poczta.onet.pl
MINIB, 2017, Vol. 24, Issue 2


Abstrakt:

Współczesne przedsiębiorstwa powinny być innowacyjne, aby utrzymać się na konkurencyjnym rynku. Innowacje stanowią bowiem podstawowy czynnik rozwoju każdego podmiotu gospodarczego. Należy je systemowo tworzyć i wdrażać we wszystkich obszarach działalności społeczno-gospodarczej. Podstawą do tworzenia takiego systemu może być kompleksowa diagnoza aktualnego stanu powszechności wdrażania innowacji w poszczególnych przedsiębiorstwach. Na taką diagnozę pozwalają opisane w artykule wyniki badań empirycznych, przeprowadzone przez TNS Political & Social w 28 państwach członkowskich UE, Szwajcarii i USA w lutym 2016 r. w zakresie powszechności wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach.

W publikacji podjęto próbę realizacji następujących celów:

 

  1. przeprowadzenie analizy statystyczno-porównawczej wyników badań empirycznych (materiał wtórny) nad powszechnością wprowadzania określonych typów innowacji w przedsiębiorstwach funkcjonujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej (UE) oraz w USA,
  2. zweryfikowanie tezy, że powszechność wdrażania określonych typów innowacji w przedsiębiorstwach funkcjonujących w państwach członkowskich UE jest stosunkowo niska i zróżnicowana.
    Przeprowadzona analiza materiału empirycznego doprowadziła do osiągnięcia tych celów.

Media społecznościowe jako źródło informacji rynkowej

mgr Tomasz Kubiak

DOI: 10.14611/minib.24.06.2017.04
Kontakt: tomasz.kubiak1989(at)gmail.com
MINIB, 2017, Vol. 24, Issue 2


Abstrakt:

W dzisiejszych czasach informacja odgrywa istotną rolę w rozwoju przedsiębiorstw. Informacje stanowią główne źródło budowania przewagi konkurencyjnej umożliwiając podjęcie trafnej decyzji biznesowej, która przekłada się na sukces rynkowy przedsiębiorstwa. Prowadzenie badań marketingowych pozwala na zdobycie wielu cennych informacji, lecz niestety najczęściej metoda ta wiąże się z koniecznością poniesienia wysokich kosztów, a w wielu przypadkach same badania prowadzone są w sposób nieprawidłowy, dostarczając błędnych informacji. Żyjemy w dobie społeczeństwa informacyjnego, skutkującego błyskawicznym rozwojem Internetu oraz narzędzi wykorzystujących Internet pozwalających na różne formy komunikacji. Jednym z takich narzędzi są platformy społecznościowe, które głównie kojarzone są jako miejsce budowy sieci kontaktów i komunikacji z innymi użytkownikami. Należy zauważyć, że dzięki swojej popularności, media społecznościowe stały się miejscem, które coraz częściej dostrzegane jest przez przedsiębiorstwa. Niemal każda licząca się marka posiada swój profil w sieciach społecznościowych, umożliwiając tym samym użytkownikom portali społecznościowych bezpośredni kontakt z produktami lub usługami kryjącymi się pod daną marką. Niemalejąca popularność portali społecznościowych sprawia, że stają się one bogatym źródłem informacji, zarówno o użytkownikach – obecnych i potencjalnych klientach, ale również o konkurentach – firmach o zbliżonym profilu działalności, aktywnie działających w sieciach społecznościowych. Punktem wyjścia do podjęcia dalszych rozważań są zagadnienia związane z funkcjonowaniem mediów społecznościowych, jako miejsc pozwalających na pozyskanie informacji rynkowych stanowiących w świetle koncepcji market intelligence, alternatywę dla tradycyjnych badań marketingowych.

Czynniki warunkujące efektywną współpracę przedsiębiorstw z jednostkami naukowo-badawczymi

dr Piotr Mikosik

DOI: 10.14611/minib.24.06.2017.05
Kontakt: piotr.mikosik(at)gmail.com
MINIB, 2017, Vol. 24, Issue 2


Abstrakt:

Celem artykułu jest przedstawienie i analiza czynników, które wpływają na powodzenie współpracy między nauką a biznesem. Inspiracją do napisania niniejszego artykułu były wyniki badań prowadzonych w latach 2015-2016 przez zespół naukowy Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie. Badania te dotyczyły problemu niskiego poziomu innowacyjności polskiej gospodarki. Ich celem było określenie barier innowacyjności wynikających z błędnej polityki państwa, działań przedsiębiorstw jak i działań podejmowanych przez instytucje naukowo-badawcze. Na bazie uzyskanych wniosków zostały przygotowane rekomendacje dotyczące możliwych rozwiązań, które mogłyby pozwolić na zmianę niekorzystnej sytuacji w zakresie poziomu polskiej innowacyjności. W niniejszym artykule zostaną omówione jedynie te wyniki badań, które dotyczyły zagadnień współpracy nauki z biznesem. Następnie w toku dalszych rozważań autora będzie podjęta próba wyjaśnienia jednej z kluczowych przyczyn niskiego poziomu współpracy obu środowisk, jaką jest trudność w komunikacji i budowaniu relacji. W podsumowaniu przedstawione są sugerowane rozwiązania, które mogłyby wesprzeć oba środowiska w nawiązaniu i rozwijaniu współpracy.

Wizerunek instytucji badawczej jako istotny element w kształtowaniu poziomu konkurencyjności organizacji

mgr inż. Witold Świeczak

DOI: 10.14611/minib.24.06.2017.03
Kontakt: witold.swieczak(at)ilot.lukasiewicz.gov.pl
MINIB, 2017, Vol. 24, Issue 2


Abstrakt:

Zasadniczym celem publikacji jest zdefiniowanie czynników i procesów, które mają wpływ na efektywny przebieg działań podejmowanych wokół budowania pozytywnego wizerunku organizacji. Opracowanie porusza kluczowe aspekty tego zagadnienia. Coraz powszechniej we wnioskach z kolejnych badań pojawia się diagnoza, że odbiorca w swoich decyzjach zakupowych kieruje się opinią na temat danego produktu czy usługi, jaka dociera do niego wszystkimi dostępnymi kanałami dystrybucji treści. Te same badania potwierdzają także fakt, że integralną cechą gospodarki opartej na wiedzy jest stopień udziału aktywów niematerialnych w kształtowaniu pozycji organizacji (marka, reputacja). Niezahamowany przyrost  konkurencji powoduje, że do odbiorców generowana jest coraz większa oferta reklamowa efektem czego pojawia się większy niż dotychczas problem wyróżnienia organizacji na tle innych graczy obecnych na rynku. Sposobem na zaakcentowania obecności organizacji w zmieniającym się otoczeniu są działania w kierunku tworzenia jej pozytywnego wizerunku i kształtowania korzystnych (wartościowych) opinii o organizacji. Dobór odpowiedniej koncepcji wizerunkowej do stale zmieniającego się otoczenia biznesowego w zakresie  konkurowania czy upodobań odbiorców wymaga efektywnej reakcji na ich doświadczenia zarówno te w wymiarze poznawczym, emocjonalnym czy behawioralnym. W przypadku gdy są one pozytywne, przyczyniają się do budowania korzystnego nastawienia odbiorców, a to z kolei staje się bodźcem w kształtowaniu dobrego wizerunku organizacji.

Podziel się artykułem: