HR Excellence in Research jako atrybut konkurencyjności jednostki naukowej

dr Sylwia Jarosławska-Sobór

DOI: 10.14611/minib.23.03.2017.01
Kontakt: sjaroslawska(at)gig.eu
MINIB, 2017, Vol. 23, Issue 1


Abstrakt:

W budowaniu konkurencyjności organizacji  istotną rolę odgrywa nie tylko umiejętność adaptacji do zmieniających się warunków otoczenia, ale także nabycie  wyróżniających ją właściwości, które  pozwalają utrzymać lub poprawić pozycję na rynku.  Dla jednostki naukowej  takim handicapem może być logo HR Excellence in Research (HRE), znak nadawany przez Komisję Europejską w ramach strategii „Human Resources Strategy for Researchers” (HRS4R). Otrzymują je instytucje naukowe,  które wdrażają zasady „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”, dzięki czemu tworzą przyjazne środowisko pracy i możliwości rozwoju. Główny Instytut  Górnictwa w 2015 roku podjął działania w celu uzyskania logo HR Excellence in Research, co ma zwiększyć atrakcyjność Instytutu dla naukowców, a także przyczyniać się do dalszego rozwoju nauki i  osiągnięcia lepszej pozycji rynkowej. W artykule omówiono  wyniki  analizy wewnętrznej, która obejmowała badanie opinii pracowników naukowych i badawczych GIG dotyczących istniejących zasad i praktyk prowadzenia badań  w Instytucie.  W efekcie badań powstał Raport wraz z Planem Działań, które wspierać mają  tworzenie przyjaznego środowiska pracy naukowej i transparentne zasady rekrutacji pracowników naukowych. Wskazane zostały również najważniejsze wyzwania, jakie stoją przed Instytutem w celu pełnej realizacji zasad ujętych w ramach HRE, pobudzających rozwój ekonomiczny i personalny.

Staże przemysłowe i praktyki zawodowe jako skuteczny mechanizm marketingu instytucji naukowych i badawczych

dr hab. inż. Krzysztof Szafran

DOI: 10.14611/minib.23.03.2017.02
Kontakt: Krzysztof.Szafran@ilot.lukasiewicz.gov.pl
MINIB, 2017, Vol. 23, Issue 1


Abstrakt:

W poniższej publikacji przedstawiono realizowany w Instytucie Lotnictwa w Warszawie program praktyk studenckich oraz program staży przemysłowych dla młodych pracowników naukowo-badawczych uczelni technicznych z kraju i z zagranicy. Wieloletnie doświadczenie zawodowe pracowników, a także nowoczesna baza certyfikowanych, nowoczesnych laboratoriów pozwala przekazać wiedzę, której poziom jest wysoko notowany na świecie. Prowadzone nowe projekty oraz specjalizowane szkolenia w organizacjach projektowych i obsługowych Instytutu Lotnictwa umożliwiają praktykantom zapoznanie się ze współczesnymi technologiami w szeroko rozumianym obszarze około lotniczym. Autor w pracy przedstawił możliwości programowe proponowane potencjalnym praktykantom w laboratoriach aerodynamicznych, wytrzymałościowych, badania osprzętu i instalacji lotniczych, środowiskowych i silnikowych. Zamieszczono ramowe programy, które są realizowane przez studentów i stażystów. W zakończeniu przedstawiono dotychczasowe osiągnięcia, a także plany na przyszłość. Prowadzony tym sposobem marketing Instytutu Lotnictwa pozwala spopularyzować jednostkę w kraju i za granicą. Wymierne korzyści to kontakty z podobnymi firmami na świecie, a także pozyskanie w perspektywie nowych cennych pracowników.

Kooperacja uczelni wyższych sposobem budowania silnych jednostek biznesowych i naukowych

dr Kamila Peszko

DOI: 10.14611/minib.23.03.2017.03
Kontakt: kamila.peszko@wzieu.pl
MINIB, 2017, Vol. 23, Issue 1


Abstrakt:

Coraz częściej w literaturze przedmiotu można spotkać się z opisywaną współpracą  pomiędzy uczelnią a otoczeniem gospodarczym. Projekty te dotyczą zarówno wspólnych prac badawczych, pozyskiwania środków w ramach dotacji unijnych, praktyk, staży dla studentów, absolwentów czy pracowników danej uczelni, przygotowań ekspertyz, prototypów, diagnoz,  dopasowań oferty edukacyjnej do potrzeb lokalnego rynku itp.  Znacznie mniej można jednak spotkać się z omawianą kooperacją wśród szkół wyższych, a również i w tym obszarze można wskazać na liczne możliwości wspólnych działań. Uczelnie w Polsce coraz chętniej poszukują jako partnerów do współpracy uczelnie zagraniczne bądź też łączą siły by stawać się silniejszym partnerem biznesowym jak i naukowym w dostępnych projektach. Tworzonych jest coraz więcej projektów umożliwiających nawiązywanie współpracy pomiędzy ośrodkami w celu wymiany informacji i realizacji wspólnych przedsięwzięć. Artykuł ma na celu przedstawienie możliwych jak i podejmowanych już sposobów nawiązywania współpracy pomiędzy jednostkami uczelnianymi. Autorka wskazuje na znaczenie i konieczności podejmowania wspólnych działań przez jednostki uczelniane, które mogą przełożyć się zarówno na wizerunek jak i pozycję uczelni w rankingach krajowych czy zagranicznych.  W artykule autorka prezentuje studium przypadku opisujące działania w ramach nawiązanej współpracy pomiędzy publicznymi uczelniami wyższymi województwa zachodniopomorskiego.

Kadra wykładowców jako element marketingu szkoły wyższej

prof. zw. dr hab. Mirosława Pluta-Olearnik

DOI: 10.14611/minib.23.03.2017.04
Kontakt: pluta(at)olearnik.pl
MINIB, 2017, Vol. 23, Issue 1


Abstrakt:

Celem artykułu jest ustalenie zakresu i wyników dotychczasowych badań nad postrzeganiem kadry wykładowców z perspektywy wewnętrznej i zewnętrznej polskich uczelni a także ocena wykorzystania tych zasobów w świetle wiedzy o marketingu organizacji usługowej. Metody badań wykorzystane w opracowaniu artykułu obejmują: analizę polskiego i zagranicznego czasopiśmiennictwa z zakresu zarządzania i marketingu szkół wyższych, diagnozę sposobów wykorzystania kadry wykładowców jako szczególnego zasobu marketingowego uczelni oraz sformułowanie warunków skutecznego zarządzania marketingowego pracownikami uczelni celem budowania i umacniania marki uczelni na rynku polskim i zagranicznym.

Zewnętrzny wizerunek uczelni w roli pracodawcy jako podstawa segmentacji młodych potencjalnych pracowników

dr hab., prof. nadzw. Agnieszka Izabela Baruk, dr Anna Goliszek

DOI: 10.14611/minib.23.03.2017.05
Kontakt: agnieszka.baruk(at)poczta.onet.pl, anna.goliszek(at)up.lublin.pl
MINIB, 2017, Vol. 23, Issue 1


Abstrakt:

W artykule przedstawiona została problematyka zewnętrznego wizerunku uczelni jako pracodawcy. W części teoretycznej zwrócono uwagę na fakt występowania luki wiedzy w tym zakresie. Wizerunek pracodawcy analizowany jest relatywnie rzadziej niż wizerunek produktu, czy oferenta. Ponadto, pisze się o nim raczej w odniesieniu do przedsiębiorstw, a nie w odniesieniu do uczelni. Szczególnie jest to widoczne w przypadku jej postrzegania w roli pracodawcy przez uczestników zewnętrznego rynku pracy. Dlatego w empirycznej części artykułu przygotowanej w oparciu o wyniki pierwotnych badań ankietowych przeprowadzonych wśród młodych potencjalnych pracowników określono skojarzenia z uczelnią jako pracodawcą. Zastosowana metoda analizy czynnikowej pozwoliła na ich pogrupowanie, a w konsekwencji na dokonanie segmentacji respondentów. Uzyskane wyniki pozwalają na stwierdzenie, że skojarzenia z uczelnią w roli pracodawcy wyraźnie różniły sześć wyodrębnionych segmentów. Jednak tylko przedstawiciele dwóch z nich mieli skojarzenia o jednoznacznie pozytywnym wydźwięku, natomiast pozostałe segmenty obejmowały osoby mające gorsze zdanie na temat uczelni jako pracodawcy. Było to widoczne zwłaszcza w przypadku pierwszego z nich. Na tej podstawie można odrzucić hipotezę H1, nie należy jednak odrzucać hipotezy H2 mówiącej, że respondenci postrzegali uczelnię jako pracodawcę głównie w negatywnym świetle. Jest to istotną wskazówką dla uczelni, gdyż jej negatywny subwizerunek jako pracodawcy ujemnie wpływa na jej ogólny obraz.

Komunikacja marketingowa portów lotniczych jako determinanta wyboru lotniska przez polskich i zagranicznych pasażerów

dr Zbigniew Spyra, dr Olgierd Witczak

DOI: 10.14611/minib.23.03.2017.06
Kontakt: zbigniew.spyra(at)ue.katowice.pl, olgierd.witczak(at)ue.katowice.pl
MINIB, 2017, Vol. 23, Issue 1


Abstrakt:

We współczesnej gospodarce ważnym aspektem funkcjonowania każdej organizacji jest skuteczność prowadzonych działań komunikacyjnych. Spełniają one kluczową rolę w procesie kreowania pożądanego wizerunku organizacji, który wpływa na podejmowane decyzje nabywcze konsumentów, w tym wybór portu lotniczego przez pasażerów. Czynniki warunkujące pozytywne i negatywne opinie pasażerów o lotniskach powinny być płaszczyzną poszukiwania dla poszczególnych portów lotniczych unikalnych wartości (korzyści), które pozwolą wyróżnić ofertę portu na coraz bardziej konkurencyjnym rynku transportowym. W artykule zaprezentowano czynniki wpływające na kształtowanie opinii i wybór lotniska przez polskich i zagranicznych pasażerów, które zostały zidentyfikowane w wyniku badań bezpośrednich przeprowadzonych w listopadzie-grudniu 2015r. techniką wywiadu bezpośredniego (PAPI) na próbie 929 respondentów.

Podziel się artykułem: