Budowa platformy współpracy badawczo-naukowej w warunkach uświadomionej asymetrii potencjału

dr hab. inż. Witold Wiśniowski

DOI: 10.14611/minib.22.12.2016.01
Kontakt: witold.wisniowski(at)ilot.lukasiewicz.gov.pl
MINIB, 2016, Vol. 22, Issue 4


Abstrakt:

Narastająca złożoność otoczenia wynikająca zarówno z procesów globalizacyjnych w gospodarce światowej, jak i rozwojowych w Polsce stała się wyzwaniem strategicznym dla Instytutu Lotnictwa. Duże dysproporcje potencjału Polski w stosunku do Niemiec, Stanów Zjednoczonych, czy Chin (szczególnie w wymiarze ekonomicznym i przyjętego modelu finansowania badań naukowych) oraz niska pozycja uczelni krajowych na naukowej mapie świata powodują konieczność tworzenia modelu zarządzania Instytutem Lotnictwa w oparciu o internacjonalizację badań oraz o współpracę z wiodącymi ośrodkami naukowymi (Ohio State University – OSU) i technologicznymi (General Electric – GE). Doświadczenia Instytutu Lotnictwa dowodzą, że podstawą konkurencyjności międzynarodowej instytutów badawczych powinna być dobrze wykształcona kadra naukowa, nowoczesna infrastruktura badawcza oraz kompetencje kooperacji. Dowodem jest szesnastoletni alians strategiczny (partnerstwo publiczno-prywatne) Instytutu z GE, współpraca z OSU oraz działania w ramach europejskich konsorcjów badawczych. Nowatorski wymiar współpracy naukowej z OSU (formuła 2+2, staże badawcze, komisja ds. prognozowania nowych kierunków badań naukowych) oraz innymi partnerami zagranicznymi pozwala Instytutowi Lotnictwa osiągać sukcesy konkurencyjne o charakterze międzynarodowym.

Publiczne finansowanie projektów badawczych w Polsce – jaki ma wizerunek i co z tego wynika?

dr Marzena Feldy

DOI: 10.14611/minib.22.12.2016.02
Kontakt: Marzena.Feldy(at)opi.org.pl
MINIB, 2016, Vol. 22, Issue 4


Abstrakt:

Na kształt i działalność sektora nauki przemożny wpływ wywiera zarówno wielkość alokowanych środków, jak i sposób ich dystrybucji. Stworzenie sprawiedliwego systemu podziału środków publicznych na badania, który jednocześnie pozwoli w efektywny sposób realizować wytyczone cele polityki naukowej, stanowi poważne wyzwanie. Kluczową kwestią pozostaje określenie właściwych proporcji poszczególnych kanałów dystrybucji środków. Chociaż zadanie to znajduje się w gestii państwa, pożądane jest podjęcie w tym zakresie współpracy ze środowiskiem naukowym. Wprowadzanie rozwiązań, które budzą sprzeciw naukowców powoduje bowiem, że system jest niestabilny i osiąga mniejszą skuteczność, co przejawia się między innymi niższym poziomem wskaźników doskonałości naukowej i innowacyjności kraju. Powyższe spostrzeżenia zyskują na aktualności w Polsce, gdzie na mocy reform z lat 2009–2011 zmianie uległy zasady działania instytucji naukowych. Wprowadzono neoliberalny model funkcjonowania, którego podstawą jest konkurencyjność i premiowanie najlepiej ocenianych jednostek naukowych i naukowców. W obliczu tych faktów zasadne wydaje się podjęcie badań, które dostarczą wiedzy o tym, jak dokonane zmiany odbierane są przez środowisko naukowe. Celem niniejszego artykułu jest w szczególności przedstawienie, jak postrzegany jest ustanowiony w wyniku reform projektowy model finansowania i jaki jego wizerunek ukształtował się w oczach polskich naukowców. Aby uzyskać kompletny obraz sytuacji, przeanalizowano zarówno wizerunek racjonalny, jak i emocjonalny. Wnioski dotyczące postrzegania modelu projektowego wysunięto na podstawie materiału empirycznego zgromadzonego w badaniu jakościowym, którego szczegóły zostaną zaprezentowane w rozdziale metodologicznym. Wcześniej zaś autorka omówi podstawowe modele dystrybucji środków publicznych na naukę oraz scharakteryzuje najistotniejsze cechy systemu funkcjonującego w Polsce. Na zakończenie zaś przedstawione zostaną implikacje, jakie ukształtowany wizerunek modelu projektowego może mieć dla krajowego systemu nauki.

Działania marketingowe w obszarze usług mikronizacji

mgr inż. Barbara Sołtysik, mgr inż. Weronika Pyśniak, mgr inż. Marzena Pysz

DOI: 10.14611/minib.22.12.2016.03
Kontakt:barbara.soltysik(at)ichn.gliwice.pl, weronika.pysniak(at)ichn.gliwice.pl, marzena.pysz(at)ichn.gliwice.pl
MINIB, 2016, Vol. 22, Issue 4


Abstrakt:

W warunkach coraz silniejszej konkurencji kluczowym problemem staje się utrzymanie pozyskanych już wcześniej klientów. Ich zaufanie do dostawcy oraz systematycznie powtarzane zakupy są wyrazem efektywności podejmowanych przez przedsiębiorstwo działań marketingowych. Miernikiem sukcesu staje się satysfakcja oraz lojalność nabywców. Firmy wydają mnóstwo pieniędzy, żeby zdobyć klientów, a konkurenci nieustannie próbują ich odbierać. Utracony klient oznacza nie tylko utratę kolejnego zamówienia – to strata przychodów równych wartości wszystkich produktów, które dany nabywca mógłby kupić w ciągu całego swojego życia. Do tego dochodzi koszt pozyskania nowego, zastępczego klienta. Z badań TARP wynika, że koszt pozyskania nowego klienta jest pięciokrotnie wyższy od kosztu zadowolenia klienta istniejącego (Kotler, 2006). W publikacji omówiono znaczenie relacji z klientem w odniesieniu do skutecznej strategii marketingowej. Przedstawiono wyniki badań ankiet satysfakcji klienta oraz analizy rynku z uwzględnieniem przychodów ze sprzedaży usług w obszarze usług mikronizacji.

Procedury i narzędzia zarządzania w sytuacjach kryzysowych na podstawie badań jakościowych

dr hab. Dariusz Tworzydło

DOI: 10.14611/minib.22.12.2016.04
Kontakt:dariusz(at)tworzydlo.pl
MINIB, 2016, Vol. 22, Issue 4


Abstrakt:

W niniejszym artykule zaprezentowane zostaną wybrane procedury, ale także narzędzia, jakie stosuje się w sytuacjach kryzysowych. Prezentacja zostanie dokonana w oparciu o wyniki badań jakościowych, ale także analizę zapisów zawartych w wybranych pozycjach literaturowych, w których temat przygotowania do kryzysu, a także zarządzania nim jest poruszany. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na to, iż możliwe jest ograniczone ale przy tym skuteczne zarządzanie kryzysem, gdy nadejdzie, ale zdecydowanie lepszym podejściem jest przygotowanie organizacji na wypadek zaistnienia sytuacji kryzysowej w sposób ułatwiający reakcję. Skuteczność jednak należy rozpatrywać w tym przypadku dwojako, po pierwsze jako niedopuszczenie do eskalacji kryzysu czy też wyjścia poza mury firmy czy biura zarządu, lub ograniczenie jego negatywnych skutków.

Współpraca uczelni wyższej z praktyką gospodarczą

prof. zw. dr hab. Bogdan Sojkin, dr Sylwia Michalak

DOI: 10.14611/minib.22.12.2016.04
Kontakt:dariusz(at)tworzydlo.pl
MINIB, 2016, Vol. 22, Issue 4


Abstrakt:

W artykule przedstawiono formy współpracy i korzyści społeczne wynikające ze współpracy uczelni wyższej z praktyką gospodarczą. Zaprezentowano podstawowe rodzaje i kierunki wzajemnych relacji wynikające ze wspólnych obszarów zainteresowań, możliwości i potrzeb oraz warunków funkcjonowania każdej ze stron. Omówiono rozwiązania, które realizowane są przez szkoły wyższe z udziałem praktyki; w przypadku praktyki gospodarczej potencjalne obszary współpracy ze szkołami oraz wspólne przedsięwzięcia w obszarze B+R.

Marketing transmedialny i nowa koncepcja public relations

mgr Dalibor Jakus, mgr Krešimir Zubčić

DOI: 10.14611/minib.22.12.2016.06
Kontakt:dalibor.jakus(at)gmail.com
MINIB, 2016, Vol. 22, Issue 4


Abstrakt:

W artykule przedstawiono formy współpracy i korzyści społeczne wynikające ze współpracy uczelni wyższej z praktyką gospodarczą. Zaprezentowano podstawowe rodzaje i kierunki wzajemnych relacji wynikające ze wspólnych obszarów zainteresowań, możliwości i potrzeb oraz warunków funkcjonowania każdej ze stron. Omówiono rozwiązania, które realizowane są przez szkoły wyższe z udziałem praktyki; w przypadku praktyki gospodarczej potencjalne obszary współpracy ze szkołami oraz wspólne przedsięwzięcia w obszarze B+R.

Wykorzystanie narzędzi content marketingu w polskich instytutach badawczych

mgr inż. Witold Świeczak

DOI: 10.14611/minib.22.12.2016.07
Kontakt: witold.swieczak(at)ilot.lukasiewicz.gov.pl
MINIB, 2016, Vol. 22, Issue 4


Abstrakt:

W artykule scharakteryzowane zostały zagadnienia związane z wykorzystaniem przez instytuty badawcze narzędzi wpisanych w strategię content marketingu. Artykuł ten pokazuje, w jakim stopniu narzędzia współczesnego marketingu stosowane są przez instytucje badawcze w komunikacji internetowej. Obecnie koncepcja content marketingu odbierana jest nie tylko jako modny trend współczesnego marketingu, ale traktowana jest przede wszystkim, jako ważne narzędzie pozwalające na tyle udoskonalać internetowy przekaz, by skutecznie zainteresować nim użytkowników sieci. A optymalne dobranie i wykorzystanie narzędzi wpisanych w strategię content marketingu stwarza możliwości pozwalające na zwiększenie efektywności w odbiorze wygenerowanego przekazu.

Podziel się artykułem: