Czynniki powodzenia w procesach komercjalizacji wiedzy – aspekt komunikacyjny i relacyjny

dr Marzena Feldy
Ośrodek Przetwarzania Informacji-PIB, Polska

DOI: 10.14611/minib.14.04.2014.01
Kontakt:Marzena.Feldy(at)opi.org.pl
MINIB, 2014, Vol. 14, Issue 4


Abstrakt:

Celem artykułu jest wskazanie sposobów komunikacji, które zwiększają szanse naukowców na różnych etapach kariery na współpracę z sektorem przedsiębiorstw. Nieefektywność działań informacyjno-promocyjnych oraz zamknięcie jednostek naukowych na otoczenie uważane są za największe bariery dla rozwoju współpracy badawczo-rozwojowej na linii nauka-biznes. Niedostatek wiedzy skutkuje powstawaniem negatywnych stereotypów zarówno na temat młodych, jak i starszych pracowników naukowych. Ci pierwsi uważani są za niekompetentnych, zaś drudzy – za mało zainteresowanych współpracą z firmami lub posiadających wygórowane oczekiwania finansowe. Co do zasady przedsiębiorcy preferują jednak inwestować swoje zasoby w prace badawcze prowadzone przez doświadczonych i cieszących się uznaniem naukowców. Wyższy status naukowca przekłada się na większą różnorodność jego kontaktów z przemysłem. Starsi pracownicy naukowi częściej kooperują z biznesem dzięki wypracowanym przez lata kontaktom. Z kolei młodzi są bardziej otwarci na podejmowanie nowych form kooperacji, choć ich możliwości nawiązywania współpracy bywają ograniczane w wyniku przeciążenia obowiązkami dydaktycznymi.

W obliczu przedstawionych przesłanek przyjęto, że sposób upowszechniania wyników badań, którego efektem jest nawiązywanie współpracy z sektorem przedsiębiorstw, będzie miał inny charakter na różnych etapach kariery naukowców. W celu weryfikacji powyższego założenia, skonstruowano dwa modele regresji logitowej. Pierwszy z nich bada oddziaływanie różnych sposobów komunikacji na prawdopodobieństwo współpracy z biznesem w przypadku naukowców ze stopniem doktora, drugi zaś – w przypadku bardziej doświadczonych naukowców, tj. doktorów habilitowanych oraz profesorów. Dodatkowo w każdym z modelów kontrolowany jest wpływ takich cech naukowców jak: typ zatrudniającej ich jednostki naukowej, reprezentowana dziedzina nauk oraz rodzaj prowadzonych badań. Analizy przeprowadzono na danych pozyskanych od 1960 naukowców, którzy wzięli udział w ogólnopolskim badaniu zrealizowanym metodą CAWI przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy w 2013 r.

Uzyskane wyniki wskazują, że szanse naukowców ze stopniem doktora habilitowanego bądź tytułem profesora na współpracę z przemysłem zwiększa nawiązywanie bezpośrednich kontaktów z firmami oraz uczestnictwo w konferencjach i sympozjach z udziałem przedsiębiorców. Natomiast w przypadku naukowców ze stopniem doktora paleta narzędzi komunikacji pozytywnie oddziałujących na możliwość podjęcia kooperacji z sektorem przedsiębiorstw jest bogatsza i oprócz wymienionych wyżej sposób obejmuje również ofertowanie i publikowanie w prasie fachowej bądź branżowej. Co ciekawe, negatywnie na szanse współpracy naukowców wpływa ich aktywność w zakresie przygotowywania publikacji naukowych.

Ocena działań prowadzonych przez firmy w mediach społecznościowych w świetle wyników badań ich użytkowników

prof. zw. dr hab. Bogdan Gregor
Uniwersytet Łódzki, Polska

mgr Tomasz Kubiak
Uniwersytet Łódzki, Polska

DOI: 10.14611/minib.14.04.2014.03
Kontakt: prorekonom(at)uni.lodz.pl, tomasz.kubiak1989(at)gmail.com
MINIB, 2014, Vol. 14, Issue 4


Abstrakt:

Media społecznościowe nadal nie tracą na swojej popularności. Pomimo swojej długiej (najczęściej już kilkuletniej) obecności w Internecie, portale z tej kategorii stopniowo umacniają swoją pozycję w odniesieniu do liczby zarejestrowanych użytkowników. W lipcu 2014 roku, największy portal social media – Facebook – mógł poszczycić się liczbą 1 320 000 000 aktywnych kont na całym świecie. W Polsce, w lipcu 2014 roku, liczba aktywnie korzystających użytkowników tego portalu wyniosła 12 000 000 osób.

W okresie od 12 kwietnia do 25 maja 2014 roku, Katedra Marketingu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego przeprowadziła badanie mające na celu ocenę działań prowadzonych przez firmy w mediach społecznościowych.

Celem badania było dotarcie do osób korzystających z mediów społecznościowych i zbadanie jak poszczególne działania prowadzone przez firmy w social media są przez nich ocenianie, a także które z tych działań zwiększają zaangażowanie i wpływają na podjęcie decyzji zakupowej.

W badaniu zastosowano technikę ankiety internetowej. Wzięło w nim udział 302 respondentów, a blisko 90% deklarowało, że korzysta z portali społecznościowych.

Najpopularniejszym wśród przebadanych osób portalem społecznościowym jest Facebook. Dużą rolę odgrywa również serwis YouTube, co może świadczyć o ogromnym potencjale marketingowym treści wideo zamieszczanych w Internecie.

Z przeprowadzonego badania wynika że do największych korzyści związanych z posiadaniem konta w portalu społecznościowym należy zaliczyć możliwość błyskawicznej komunikacji, szansę na odnalezienie i obserwowanie znajomych oraz skumulowanie najważniejszych informacji w jednym miejscu.

Ponad 70% badanych śledzi znane firmy i marki w mediach społecznościowych. Obserwowane są marki modowe, związane z branżami żywności i elektroniki.

Do zalet związanych z obserwowaniem marek w social media respondenci najczęściej zaliczali możliwość bieżącego śledzenia nowości, okazję do otrzymania kuponu rabatowego, a także szansę na wygranie nagród w konkursach prowadzonych na profilach marek. Użytkownicy zwracali również uwagę wykorzystanie mediów społecznościowych jako kanału służącego rozwiązywaniu problemów obecnych klientów jak i rozwiewaniu wątpliwości tych przyszłych.

Argumentami zachęcającymi do obserwowania marek w social media – według badanych – są między innymi faktyczne korzystanie z produktu, zainteresowanie tematyką (branżą) jaką reprezentuje producent oraz potencjalna chęć zakupu obserwowanego produktu. Respondenci wskazywali również na takie czynniki jak dodatkowe informacje na temat stosowania produktu, a także powiązanie z wykonywanym zawodem.

Zdaniem respondentów, wśród wielu działań prowadzonych w mediach społecznościowych, największy wpływ na podjęcie decyzji zakupowej, mają: otrzymanie kuponu rabatowego, publikacja informacji o promocji, opublikowania informacji o nowości w ofercie. Najmniej przykuwającym uwagę Użytkowników działaniem okazały się organizowane przez producentów konkursy.

Umiejętności myślenia analitycznego i krytycznego w public relations

mgr Dalibor Jakus
Nulaosam, Chorwacja

mgr Krešimir Zubčić
Chorwacka Telewizja Publiczna, Chorwacja

DOI: 10.14611/minib.14.04.2014.04
Kontakt: dalibor(at)nulaosam.hr
MINIB, 2014, Vol. 14, Issue 4


Abstrakt:

Artykuł przedstawia powody, dla których umiejętności myślenia analitycznego i krytycznego powinny stanowić istotny element public relations. Ogólnie uważa się, że umiejętności myślenia analitycznego i krytycznego są częścią public relations, jak również myślenie kreatywne, ale powinny być one traktowane oddzielnie i powinny im być przypisane normy etyki zawodowej stosowane jako kryteria wstępne. Dla celów badania, w artykule przedstawiono wyniki sondażu, w ramach którego określano znaczenie wykorzystania umiejętności myślenia analitycznego i krytycznego podczas realizacji projektów public relations. Drugim celem sondażu było określenie grupy docelowej i jej sposobu reagowania na przedstawione informacje.

System identyfikacji wizualnej wybranej szkoły wyższej – zakres, proces wdrażania, zarządzanie

dr Marcin Gębarowski
Politechnika Rzeszowska, Polska

DOI: 10.14611/minib.14.04.2014.05
Kontakt: marcing(at)prz.edu.pl
MINIB, 2014, Vol. 14, Issue 4


Abstrakt:

Wizerunek jest jednym z kluczowych elementów decydujących o uzyskiwaniu przewagi konkurencyjnej przez współczesne podmioty rynkowe. Tak jest również w przypadku szkół wyższych, które silnie rywalizują między sobą – głównie o pozyskanie studentów. Obraz uczelni w jej otoczeniu w dużej mierze determinowany jest konsekwentnym stosowaniem systemu identyfikacji wizualnej, na który składają się zalecenia dotyczące funkcjonowania organizacji w sferze oznaczeń (symboliki). Podstawowym celem artykułu jest określenie czynników warunkujących skuteczne wykorzystywanie takich systemów przez szkoły wyższe. Egzemplifikacji procesu planowania oraz wdrażania rozwiązań z zakresu visual identity dokonano na podstawie Politechniki Rzeszowskiej. Odniesiono się także do efektów funkcjonowania systemu identyfikacji wizualnej uczelni z Podkarpacia, badając wśród studentów świadomość istnienia zestandaryzowanej struktury oznaczeń, jak również postrzeganie bieżącego wykorzystania jej elementów. W uzupełnieniu dokonano kategoryzacji szkół wyższych w Polsce ze względu na zakres posiadanych systemów identyfikacji wizualnej.

Budowa tożsamości wizualnej jednostek naukowych i badawczych oraz rola wizualizacji we współpracy z biznesem

dr inż. Alfreda Kamińska
Wyższa Szkoła Menedżerska, Polska

DOI: 10.14611/minib.14.04.2014.06
Kontakt:alfreda.kaminska(at)gmail.com
MINIB, 2014, Vol. 14, Issue 4


Abstrakt:

Potrzeba komercjalizacji badań naukowych rodzi konieczność zmiany orientacji jednostek naukowo-badawczych na orientację marketingową, przejawiającą się m.in. prowadzeniem badań w zakresie poznania potrzeb klientów oraz budowaniem lepszej komunikacji z odbiorcami. Ważnym elementem komunikacji marketingowej jednostki jest system identyfikacji wizualnej w oparciu o który odbiorcy budują swoją opinię i wyobrażenie o niej.

Celem artykułu jest próba określenia kluczowych zasad projektowania identyfikacji wizualnej instytucji naukowych i badawczych oraz przedstawienie roli wizualizacji w ich współpracy z biznesem.

W artykule poddano analizie pojęcia wizerunku, tożsamości, tożsamości wizualnej, identyfikacji firmy oraz identyfikacji wizualnej. Zaprezentowano znaczenie wizualizacji w funkcjonowaniu jednostek naukowych i badawczych, elementy systemu identyfikacji wizualnej oraz zasady projektowania identyfikacji wizualnej instytucji naukowych i badawczych. Przeprowadzono analizę wybranych jednostek naukowo-badawczych w odniesieniu do wizualizacji.

Popularyzacja nauki jako narzędzie marketingowe na przykładzie udziału w przedsięwzięciu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Ścieżki Kopernika”

mgr inż. Adam Piasecki
Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, Polska

DOI: 10.14611/minib.14.04.2014.07
Kontakt: apiasecki(at)emag.pl
MINIB, 2014, Vol. 14, Issue 4


Abstrakt:

Artykuł dotyczy projektu popularyzatorskiego „Górnictwo na fali” realizowanego w latach 2013-2014 w ramach przedsięwzięcia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Ścieżki Kopernika” przez Instytut Technik Innowacyjnych EMAG oraz pozytywnych efektów marketingowych związanych z realizacją projektu. W przedstawionym studium przypadku zaprezentowano projekt na tle działań podjętych przez inne zespoły projektowe. W artykule, oprócz kwestii związanych z merytoryczną realizacją projektu, położono nacisk na działania mające na celu promocję przedsięwzięcia i popularyzację działalności badawczej i dydaktycznej. Podsumowano również wyniki monitoringu mediów związanego z opisywanym przedsięwzięciem.

Lista recenzentów 2014

  • prof. dr Zoran Krupka, Uniwersytet Zagrzebski, Chorwacja
  • prof. zw. dr hab. Janusz Olearnik, Politechnika Wrocławska, Polska
  • prof. dr Paulina Papastathopoulou, Ateński Uniwersytet Ekonomii i Biznesu, Grecja
  • prof. dr hab. Grażyna Rosa, Uniwersytet Szczeciński, Polska
  • prof. dr Vatroslav Skare, Uniwersytet Zagrzebski, Chorwacja
  • prof. dr Alexandra Waluszewski, Uniwersytet w Uppsali, Szwecja
  • prof. dr hab. Aneta Zelek, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, Polska
Podziel się artykułem: