Finansowe aspekty polityki badawczej i rozwojowej w Unii Europejskiej

dr inż. Jerzy Baruk
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska
ORCID: 0000-0002-7515-0535

DOI: 10.2478/minib-2019-0037
Kontakt: jerzy.baruk(at)poczta.onet.pl
MINIB, 2019, Vol. 33, Issue 3


Abstrakt:

W artykule autor podjął próbę realizacji dwóch celów polegających na:

1) identyfikacji i krytycznej ocenie udziału wydatków na badania i rozwój (B+R) w produkcie krajowym brutto (PKB), ponoszonych przez podmioty gospodarcze skupione w czterech sektorach (przedsiębiorstw, rządowym, szkolnictwa wyższego i prywatnych instytucji niekomercyjnych) oraz łącznie we wszystkich sektorach. Analizą objęto średnie wyniki notowane w UE, a także w wybranych krajach członkowskich (w tym w Polsce) oraz w wybranych krajach pozaeuropejskich. Miernik ten traktowany jest jako pośrednia miara stopnia aktywności kadry kierowniczej w kształtowaniu polityki badawczo-rozwojowej na wszystkich szczeblach struktury zarządzania,

2) sprawdzeniu tezy, że wydatki na B+R są zmienne i zróżnicowane w poszczególnych państwach członkowskich i nie dają jednoznacznie pozytywnego obrazu systematycznego i dynamicznego wzrostu aktywności badawczo-rozwojowej w tych krajach.

Artykuł opracowano przy wykorzystaniu następujących metod badawczych: analizy krytyczno-poznawczej piśmiennictwa; analizy statystyczno-porównawczej wtórnego materiału empirycznego Eurostatu; projekcyjnej. Do sprawdzenia tezy wykorzystano analizę statystyczno-porównawczą wtórnego materiału empirycznego „Eurostatu”, obrazującego udział wydatków na badania i rozwój w produkcie krajowym brutto. Wyniki analizy potwierdziły słuszność postawionej tezy badawczej.

Przyczyny zainteresowania młodych potencjalnych pracowników uczelnią jako pracodawcą a postrzeganie osób pracujących w tych organizacjach

prof. dr hab. Agnieszka Izabela Baruk
Politechnika Łódzka, Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Katedra Systemów Zarządzania i Innowacji, Zakład Innowacji i Marketingu, Polska
ORCID 0000-0003-2864-509X
JEL kod: M31; M54

DOI: 10.2478/minib-2019-0038
Kontakt: agnieszka.baruk(at)poczta.onet.pl
MINIB, 2019, Vol. 33, Issue 3


Abstrakt:

Artykuł ma charakter opracowania teoretyczno-empirycznego. Jego głównym celem było zidentyfikowanie przyczyn zainteresowania młodych potencjalnych pracowników pracą w uczelni. Do przygotowania części teoretycznej wykorzystano metodę poznawczo-krytycznej analizy światowej literatury przedmiotu z zakresu marketingu, zarządzania oraz HRM. Wyniki tej analizy wskazują na występowanie luki poznawczej i badawczej w odniesieniu do rozważań na temat przyczyn zainteresowania młodych osób pracą w uczelni. Dążąc do zmniejszenia obu luk, zrealizowano badania empiryczne, wykorzystując do zebrania danych pierwotnych metodę badania ankietowego. Zebrane dane poddano analizie statystycznej, w ramach której zastosowano m. in. metodę analizy czynnikowej oraz test Kruskala-Wallisa. Uzyskane wyniki umożliwiły sprawdzenie 3 hipotez badawczych. Możliwość wykonywania satysfakcjonującej pracy nie była kluczową przyczyną zainteresowania respondentów podjęciem pracy w uczelni. Wewnętrzna struktura przyczyn zainteresowania ankietowanych podjęciem pracy w uczelni uważających, że pracownicy uczelni są postrzegani w Polsce lepiej niż osoby pracujące w innych organizacjach okazała się odmienna niż wewnętrzna struktura przyczyn zainteresowania ankietowanych podjęciem pracy w uczelni uważających, że pracownicy uczelni są w Polsce postrzegani tak samo. Zaś opinie na temat sposobu postrzegania pracowników uczelni w porównaniu ze sposobem postrzegania osób zatrudnionych w innych organizacjach były cechą statystycznie istotnie różnicującą przyczyny zainteresowania respondentów podjęciem pracy w uczelni jedynie w przypadku wysokiego prestiżu społecznego oraz wysokich płac.

Czy wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości doprowadzi do rewolucji w komunikacji marketingowej?

mgr Anna Szymczak
Uniwersytet Łódzki, Polska
ORCID: 0000-0003-1882-8853

DOI: 10.2478/minib-2019-0039
Kontakt: annakatarzyna.szymczak(at)gmail.com
MINIB, 2019, Vol. 33, Issue 3


Abstrakt:

Współczesny konsument stanowi wyzwanie dla specjalistów od marketingu. Z analizy przeprowadzonych badań wynika, że tylko odpowiednio skonstruowany przekaz marketingowy, wykorzystujący nowe technologie będzie kluczowym elementem efektywnej komunikacji marketingowej. Na rynku widoczne jest zwiększające się zainteresowanie wykorzystaniem wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości.

Celem pracy jest analiza możliwości wykorzystania innowacyjnych narzędzi, opartych na rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej w komunikacji marketingowej. Podstawę źródłową opracowania stanowi dostępna literatura przedmiotu, źródła wtórne, własne analizy i badanie oraz studia realizowane przez zagraniczne instytuty badawcze.

W pracy zaprezentowano wyniki badań autorskich wykonanych w 2018 r. metodą CAPI, a także przeprowadzono audyt własny działań marketingowych przy wykorzystaniu VR i AR w oparciu o model SERVQUAL. Wyniki badania wskazują na ograniczone wykorzystanie VR i AR. Należy również podkreślić, że wyniki te nie są reprezentatywne, ale wskazują na zależność, którą warto zbadać na większej grupie badawczej.

Innowacyjność zachowań mieszkańców aglomeracji poznańskiej na rynku usług transportowych

prof. zw. dr hab. Bogdan Sojkin
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska
ORCID: 0000-0001-5468-8638

dr Szymon Michalak
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska
ORCID: 0000-0003-2874-7694

DOI: 10.2478/minib-2019-0040
Kontakt: bogdan.sojkin(at)ue.poznan.pl, szymon.michalak(at)ue.poznan.pl
MINIB, 2019, Vol. 33, Issue 3


Abstrakt:

Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych, w tym przede wszystkim współcześnie rozwój technologii mobilnych ma niezaprzeczalny wpływ ludzkie życie, a co za tym idzie – na zachowania rynkowe konsumentów. Rosnąca popularność i możliwości urządzeń mobilnych, a także coraz powszechniejszy dostęp do mobilnego Internetu sprawiają, że na wielu rynkach przedsiębiorstwa redefiniują swoje modele biznesowe, w których coraz większe znaczenie odgrywają działania prowadzone przez Internet. Szczególnie widoczne jest to na rynku indywidualnych i publicznych usług transportowych, gdzie właśnie za sprawą urządzeń mobilnych, a także w spójności z trendami w zachowaniach rynkowych konsumentów i rozwijaniem miast zgodnie z koncepcją smart city, od kilku lat obserwować można pojawianie się innowacyjnych alternatyw, w stosunku do tradycyjnych form transportu. Tempo pojawiania się na rynku innowacji produktowych, jest oczywiście uzależnione w dużej mierze od poziomu akceptacji innowacyjności przez konsumentów. Celem artykułu jest określenie stopnia innowacyjności mieszkańców aglomeracji poznańskiej w zakresie korzystania z rozwiązań transportowych dostępnych w Poznaniu. W części badawczej zaprezentowano wyniki badań własnych, przeprowadzonych w 2019 roku na próbie 795 respondentów. Pokazały one, że mieszkańcy aglomeracji poznańskiej nie obawiają się korzystać z innowacji produktowych na rynku usług transportowych i korzystają z nich w większym stopniu niż ma to miejsce w przypadku ogółu populacji.

Podziel się artykułem: