Korzyści relacyjne i jakość relacji – w kierunku zrozumienia powiązań nauki i biznesu

dr Małgorzata Grzegorczyk

DOI: 10.14611/minib.20.03.2016.01
Kontakt: mgrzegorczyk(at)uni.lodz.pl
MINIB, 2016, Vol. 20, Issue 2


Abstrakt:

Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie w jaki sposób marketing relacji, w szczególności koncepcja korzyści relacyjnych oraz jakości relacji może wpływać na transfer wiedzy i technologii z uczelni do biznesu. Celem jest  także wskazanie istotnych przyszłych kierunków badań w tym zakresie. Integracja teorii marketingu relacji i transferu technologii może stworzyć nowe ramy dla pełniejszego zrozumienia powiązań pomiędzy nauką a biznesem. Badania w tym zakresie mogą także przyczynić się do poszerzenia i rozwoju teorii marketingu relacji, która do tej pory ograniczała się do analizy relacji w ramach jednego sektora. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że powiązania o wysokim relacyjnym zaangażowaniu są powszechne, uznawane zarówno przez środowisko akademickie jak i biznesowe za cenne oraz odgrywają ważną rolę w stymulowaniu innowacji. Jakość  relacji oraz korzyści relacyjne mogą odgrywać istotną rolę w budowaniu długoterminowych powiązań pomiędzy uczelniami i przemysłem. Integracja teorii behawioralnych z teorią transferu technologii może przyczynić się do lepszego zrozumienia zachowania poszczególnych uczestników transferu na poziomie indywidualnym.

Technologia tworzy bogactwo XXI wieku – procesy, problemy, prognozy

Prof. nadzw. dr William Bradley Zehner II, prof. nadzw. dr Craig Williams, prof. nadzw. dr Gary Pletcher

DOI: 10.14611/minib.20.03.2016.02
Kontakt: willbz(at)stedwards.edu
MINIB, 2016, Vol. 20, Issue 2


Abstrakt:

Nauka i technologia są siłami napędowymi zwiększającymi globalne standardy życia.  Zależność między technologią, a bogactwem jest złożona i w tej chwili jeszcze słabo zrozumiana, ale niedawne dane makro wydają się potwierdzać spostrzeżenie Roberta Solowa (1957), że społeczne, firmowe i osobiste bogactwo oraz wyższe standardy życia są tworzone poprzez zastosowanie nauki i technologii do wyzwań społeczno-ekonomicznych. W 1987 Robert  Solow otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii za jego spostrzeżenie, że za „siedem ósmych” globalnego wzrostu bogactwa odpowiadają postępy w nauce i technologii. Wyzwania i koszty tworzenia bogactwa zostają zidentyfikowane. Niniejsza praca analizuje bogactwo definiowane jako PKB na osobę i obecne powiązania między światowym PKB na osobę, a wydatkami na badania i rozwój, liczbą publikacji naukowych i technicznych, oraz liczbą zgłoszeń patentowych od 2000 do 2012/2013 wraz z prognozą światowego PKB na osobę do 2015 – w przybliżeniu 15,000 USD, w porównaniu do obecnego 10,000 USD.

Platforma zarządzania jakością w instytutach badawczych (część I)

mgr Agnieszka Klembalska

DOI: 10.14611/minib.20.03.2016.03
Kontakt: agnes(at)pimr.poznan.pl
MINIB, 2016, Vol. 20, Issue 2


Abstrakt:

Instytuty badawcze stoją przed szansą przejęcia wiodącej roli w systemie komercjalizacji efektów prac B+R. W tym celu konieczne jest jednak wzmocnienie ich pozycji na rynku m. in. poprzez reorganizację w strukturach i koncentrację na zarządzaniu jakością. Wieloaspektowe ujęcie zagadnienia jakości w działalności instytutów badawczych w oparciu o analizę grupy interesariuszy i produktów, doprowadziło do powstania koncepcji utworzenia platformy zarządzania jakością – podmiotu skupiającego 3 sekcje:
1) Sekcja Systemów Zarządzania Jakością,
2) Sekcja Informacji Naukowej,
3) Sekcja Współpracy z Klientem.
Wybór powyższych obszarów, zdaniem autorki, odpowiada specyfice działalności instytutów badawczych i akcentuje potrzebę poprawy i zapewnienia jakości w niniejszej (często deprecjonowanej) sferze.

Public relations – narzędzia jednostronnego komunikowania i dialogu w internecie

dr Dariusz Tworzydło

DOI: 10.14611/minib.20.03.2016.05
Kontakt:dariusz(at)tworzydlo.pl
MINIB, 2016, Vol. 20, Issue 2


Abstrakt:

Rozwój technologii oraz narzędzi informatycznych spowodował niezwykłe przyśpieszenie w branży public relations na całym świecie. Żyjemy w czasach rewolucji komunikacyjnej, w której jeden rok to cała wieczność. Zmieniają się komunikaty, szybkość ich transmisji, narzędzia. Zmieniają się także nadawca i odbiorca, którzy przywykli do dynamiki przekazu, ale także do tego, że informacja jest i będzie dystrybułowana bez ograniczeń czasowych i przestrzennych. Przeglądarka Netscape, portal wp.pl, era Wikipedii, Facebooka, dynamicznie rozwijającego się YouTube’a czy Nasza Klasa, Twitter i szereg innych narzędzi z zakresu social media, a także systemy monitorujące – to tylko wybrane etapy, lub jak uważają niektórzy kamienie milowe pościgu za nowościami i nowymi formami dystrybucji informacji. W takich właśnie czasach przychodzi profesjonalistom public relations tworzyć, wysyłać i odbierać przekaz. Jeszcze w końcu lat dziewięćdziesiątych mało kto przypuszczał, iż takie zmiany nastąpią. Trudno także przewidywać czego świadkami będziemy za następne kilka, kilkanaście lat. Jedno jest pewne, a mianowicie to, że zmiany będą i to dokonywane w tempie jeszcze szybszym niż ma to miejsce obecnie.

Jako że współcześnie nowoczesne media mają już istotny wpływ na decyzje wyborcze, czy przemiany społeczne, proces ten jest bardzo dogłębnie analizowany i badany. Oprócz tego badaniom podlega inny aspekt jakim jest podejmowanie decyzji dotyczących tego, czy komunikacja w internecie powinna opierać się na komunikowaniu masowym czy też można mówić o podejściu indywidualnym. Osoby prywatne same podejmują decyzje w oparciu o własne potrzeby, firmy jednak muszą analizować wiele czynników które mają wpływ na ostateczne decyzje w zakresie wyboru narzędzi czy też samej decyzji w zakresie komunikowania. Wśród tych czynników znajdują się: zasięg, dostępność narzędzi, a nawet branża w jakiej firma działa.

Niniejszy artykuł zawiera prezentację wybranych narzędzi wykorzystywanych w procesie jednostronnego komunikowania do otoczenia, ale także narzędzi służących i wykorzystywanych do dialogu. Komunikacja jednostronna o której mowa w niniejszym artykule nie zakłada odpowiedzi ze strony odbiorcy, oprócz ewentualnej decyzji „action” w postaci zakupu lub „kliknięcia”. Dialog natomiast daje możliwość interakcji, porozumiewania, wymiany myśli i poglądów, bezpośredniej oceny. Oprócz tego zaprezentowane zostaną korzyści jakie odnosi się w procesie prowadzenia dialogu w sieci, a także bariery które utrudniają jego prowadzenie. Przedstawione zostaną również kierunki zmian jakie będą się dokonywały w związku z dynamicznym rozwojem narzędzi i procesów komunikacyjnych w sieci.

Miejsce działalności badawczo-rozwojowej w polityce rozwojowej przedsiębiorstw

dr inż. Jerzy Baruk

DOI: 10.14611/minib.20.03.2016.04
Kontakt: jerzy.baruk(at)poczta.onet.pl
MINIB, 2016, Vol. 20, Issue 2


Abstrakt:

W artykule autor weryfikuje tezę, że powszechność inwestowania w działalność badawczo-rozwojową (B+R) w przedsiębiorstwach funkcjonujących w państwach członkowskich UE jest zmienna i zróżnicowana. Podstawę takiej weryfikacji stanowi analiza statystyczno-porównawcza wyników badań empirycznych na temat innowacyjnych trendów w przedsiębiorstwach unijnych. Badania zostały przeprowadzone w lutym 2015 r. przez TNS Political & Social w 28 państwach członkowskich oraz w Szwajcarii i USA. Analizy powszechności inwestowania w działalność badawczo-rozwojową w przedsiębiorstwach dokonano w trzech przekrojach: 1) powszechności inwestowania w B+R według kraju, 2) powszechności inwestowania w B+R według kategorii przedsiębiorstw, 3) wielkości obrotów inwestowanych w B+R według kraju. Prezentowane wyniki badań potwierdziły przyjętą tezę badawczą.

Podziel się artykułem: