Zarządzanie siecią organizacyjną – nowa jakość w strategicznym zarządzaniu jednostkami badawczo-rozwojowymi

mgr Joanna Bilecka

DOI: 10.14611/minib.27.03.2018.01
Kontakt: joanna(at)mapaorganizacji.pl
MINIB, 2018, Vol. 27, Issue 1


Abstrakt:

Organizacje rynkowe stosują wielokanałową komunikację z klientami, analizują i wykorzystują sygnały od klientów oraz wiedzę swojego ekosystemu, aby wspierać rozwój produktów i usług. Podobnie wiodące firmy zarządzają relacjami z pracownikami. Jest to szczególnie korzystne w organizacjach zatrudniających pracowników wiedzy. Pracownicy realizując cele, wskutek interakcji z klientami i wewnętrznych ograniczeń, obok formalnej struktury organizacyjnej tworzą spontanicznie sieć „szybkiego reagowania”. Dzięki analizie sieci wewnętrznych relacji i wizualizacji danych w platformach on-line organizacje mogą badać sposoby pracy i współpracy zespołów oraz zachowania pracowników. Analiza sieci organizacyjnych (ONA – Organizational Network Analysis) to nowa dziedzina, która dostarcza strategiczną wiedzę – o współpracy w organizacji, roli jej jednostek i poszczególnych pracowników, alokacji zasobów, potencjale relacyjnym i barierach rozwoju. Wizualizacja sieci relacji udostępniona on-line pracownikom ułatwia im poznanie organizacji i realizację zadań, dostarczając m.in. informacje o osobach o podobnej lub potrzebnej pracownikom wiedzy, współpracy ludzi i zespołów, przepływie informacji, wiedzy, decyzji. Analiza sieci organizacyjnych służy diagnozie organizacji i prowadzeniu stałych procesów HR np. kodyfikacji wiedzy, identyfikacji talentów, organizacji szkoleń i rozwoju, dostarczanych do podejmowania decyzji oraz zarządzania komunikacją i wiedzą. Na przykładzie polskiej partycypacyjnej platformy „Mapa organizacji” autorka pokazuje, jak można gromadzić i wykorzystywać analityczne dane w celu optymalnego zarządzania talentami w organizacji. Do platformy zaczytywane są dane o formalnej strukturze takie jak; przynależność do jednostki organizacyjnej, stanowisko, poziom w hierarchii, podległość służbowa, staż, lokalizacja miejsca pracy. Każdemu uczestnikowi zadawane są pytania o relacje współpracy, przepływu wiedzy i/lub decyzji. Dzięki analizie i wizualizacji tych danych, w sieci można wskazać pracowników o różnych profilach np. źródła wiedzy dziedzinowej, talenty organizacyjne i projektowe, brokerów informacji, liderów opinii lub np. różne style funkcjonowania menedżerów. Obserwując i mierząc współpracę w zespołach i pomiędzy nimi można planować i monitorować efekty działań usprawniających komunikację i współpracę oraz skutecznie zarządzać wiedzą i zmianą np. lokalizować i neutralizować silosy. Aplikacja pozwala właścicielom biznesowym i zespołom HR prowadzić procesy tzw. „miękkiego HR” z wykorzystaniem analitycznych danych m.in.: wdrażać do pracy nowych pracowników, uruchamiać wewnętrzną mobilność, rekrutację i sukcesje, identyfikować pracowników potencjalnie zagrożonych odejściem, trenerów wewnętrznych i mentorów, organizować szkolenia wewnętrzne, rozwijać współpracę tam gdzie jej brak i ograniczać jej nadmiar, budować communities of practice i zespoły projektowe. Zarządzanie siecią organizacyjną znacznie ułatwia przedsiębiorstwom i szefom działów R&D budowanie kultury otwartości i dzielenia się wiedzą, rozwijanie kreatywności i innowacyjności oraz poprawę elastyczności organizacji.

Komunikacja wizualna w kampaniach Public Relations

mgr Dalibor Jakus

DOI: 10.14611/minib.27.03.2018.02
Kontakt: dalibor.jakus(at)gmail.com
MINIB, 2018, Vol. 27, Issue 1


Abstrakt:

Niniejsza praca identyfikuje kluczowe składniki skutecznych kampanii w ramach PR i marketingu przez opisanie dowodów na siłę komunikacji wizualnej.
Komunikacja wizualna ma wiele zalet i prawdopodobnie najważniejszą z nich jest zdolność szybszego przetwarzania informacji. Jest to kluczowe dla połączenia z dzisiejszymi odbiorcami, dlatego też strategia kampanii PR musi być elegancka i dobrze wykonana, żeby przykuć uwagę odbiorców, lub żeby komunikować jakość i zdolność poprzez użycie technologii do stworzenia skutecznego i nowoczesnego języka PR. Fakt, że żyjemy w wizualnym społeczeństwie, a media społecznościowe oraz komunikacja mobilna promują każdego rodzaju środki wizualne można łatwo zaobserwować. Został też on szeroko uznany przez zarządzających komunikacją w całej Europie.

Kształtowanie relacji i ich wartości dla interesariuszy przez instytucję naukowo-badawczą

prof. zw. dr hab. Bogdan Sojkin, dr Sylwia Michalak

DOI: 10.14611/minib.27.03.2018.03
Kontakt:bogdan.sojkin(at)ue.poznan.pl, sylwia.michalak(at)ue.poznan.pl
MINIB, 2018, Vol. 27, Issue 1


Abstrakt:

W artykule przedstawiono zagadnienia kształtowania relacji instytucji naukowo–badawczej z interesariuszami oraz kreowanie wartości dodanej tych relacji. Zaprezentowano podstawowe grupy interesariuszy oraz formy współpracy z instytucją naukowo- badawczą oraz ich praktyczne rozwiązania. Omawiane problemy wsparte zostały egzemplifikacją przykładu projektu stażowego zrealizowanego ze środków NCBiR.

Marketing mobilny w budowaniu wartości dla pokolenia Y na rynku turystycznym

dr Zbigniew Spyra, dr Olgierd Witczak

DOI: 10.14611/minib.27.03.2018.04
Kontakt: zbigniew.spyra(at)ue.katowice.pl, olgierd.witczak(at)ue.katowice.pl
MINIB, 2018, Vol. 27, Issue 1


Abstrakt:

W 2017 roku najmłodsi konsumenci kwalifikowani w Polsce do grupy pokolenia Y/ millenialsi (ludzi urodzonych w okresie od 1984 do 1997 roku) skończą 20 lat. W Polsce jest to grupa ok. 9 mln osób, które są w cyklu życia charakteryzującym się wysoką dynamiką wzrostu konsumpcji produktów i usług. W życiu pokolenia Y kluczową rolę odgrywają technologie informacyjne i komunikacyjne (ang. ICT), które wpływają na podejmowanie decyzji i kształtowanie się procesu zakupowego na rynku. Obszarem wykorzystywania technologii ICT jest systematycznie rozszerzające się instrumentarium marketingu mobilnego, w szczególności w obszarze komunikacji z klientami (m.in. aplikacje mobilne, M-kupony, SMS/MMS, newsletter).

W artykule, na bazie wyników zrealizowanych badań bezpośrednich, opisane zostały zagadnienia dotyczące uwarunkowań korzystania z technologii ICT przez przedstawicieli pokolenia Y. Zaprezentowano wybrane narzędzia marketingu mobilnego wykorzystywane przez przedsiębiorstwa w procesie budowania wartości produktu/usług na rynku turystycznym dla specyficznej grupy docelowej (pokolenia Y) charakteryzującej się odmiennością potrzeb i oczekiwań w porównaniu do dotychczas obsługiwanych przez przedsiębiorstwa turystyczne segmentów rynku.

Kompetencje kognitywne kadry zarządzającej w warunkach czwartej rewolucji przemysłowej

prof. zw. dr hab. Lidia Białoń, dr Konrad Werner

DOI: 10.14611/minib.27.03.2018.05
Kontakt: emalia1(at)o2.pl, konrad.t.werner(at)gmail.com
MINIB, 2018, Vol. 27, Issue 1


Abstrakt:

Celem artykułu jest charakterystyka kompetencji kognitywnych (poznawczych, charakterologicznych i społecznych), które naszym zdaniem powinny charakteryzować menedżerów w warunkach czwartej rewolucji przemysłowej (gospodarki 4.0). Szczególną uwagę poświęcamy postaci marketera innowacji, a więc specjaliście, którego rolą jest pośredniczenie między sferą biznesu a sferą nauki (badań i rozwoju). Od tej relacji, warunkującej innowacyjność przedsiębiorstw, w znacznym stopniu zależy sukces projektu gospodarki 4.0.

Podziel się artykułem: