Obszary wpływu w influencer marketingu. Do jakiego stopnia komunikacja jest pod kontrolą marki?

Anna Łaszkiewicz

Department of Marketing, Faculty of Management, University of Łódź, ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź, Poland

E-mail: anna.laszkiewicz@uni.lodz.pl
Anna Łaszkiewicz; ORCID: 0000-0001-6202-6239
DOI: 10.2478/minib-2022-0018

MINIB, 2022, Vol. 46, Issue 4
DOI: 10.2478/minib-2022-0018
Str. 1-16
Opublikowano 30 grudnia 2022


Abstrakt:

Artykuł omawia zagadnienie influencer marketingu w kontekście zmian społecznych, technologicznych i jednostki, mających wpływ na skuteczność komunikacji marketingowej. Ograniczenia wynikające zarówno z preferencji konsumentów, fragmentacji mediów, jak i nadmiaru informacji sprawiają, że markom coraz trudniej jest budować świadomość i docierać z komunikacją do odbiorców. Influencer marketing jest obszarem, który coraz chętniej jest wykorzystywany w miksie marketingowym, jednak i w tym zakresie obserwujemy coraz większą ilość ograniczeń, których warto być świadomym na etapie planowania aktywności w tym obszarze. Celem artykułu jest identyfikacja ograniczeń wynikających ze stosowania przez platformy mediów społecznościowych algorytmów decydujących o układzie i widoczności publikowanych treści. Autorka opracowała przegląd zmian algorytmu na platformie Instagram a także dokonała przeglądu literatury poświęconej temu zagadnieniu w odniesieniu do platformy Instagram, która jest wskazywana jako najchętniej stosowana przez marketerów do działań w obszarze influencer marketingu. Ograniczenia widoczności wynikające ze stosowania algorytmów dotyczą nie tylko marek, ale także Influencerów. Influencerzy podejmują jednak szereg działań zmierzających do rozpoznania reguł narzuconych przez algorytmy, budując tym samym większą widoczność swojego kontentu. Dodatkowo mogą wspierać marki swoim eksperckim doświadczeniem.

Wybór influencera do współpracy powinien więc, obok podstawowych parametrów związanych z jego dopasowaniem do marki, uwzględniać jego skuteczność w docieraniu do nowych odbiorców poprzez umiejętne wykorzystanie wiedzy i doświadczenia dotyczących zmieniających się reguł algorytmów.

Środowisko omnikanałowe – zjawiska, procesy, kierunki zmian

Gregor Bogdan, Beata Gotwald

Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu

E-mail: beata.gotwald@uni.lodz.pl
Gregor Bogdan; ORCID: 0000-0003-1681-2073
Beata Gotwald; ORCID: 0000-0002-7552-8892
DOI: 10.2478/minib-2022-0019

MINIB, 2022, Vol. 46, Issue 4
DOI: 10.2478/minib-2022-0019
Str. 17-42
Opublikowano 30 grudnia 2022


Abstrakt:

Omnikanał jako koncepcja został wprowadzony do praktyki biznesowej w konsekwencji postępującej integracji działań multikanałowych. Celem artykułu była identyfikacja procesów i zjawisk zachodzących w środowisku omnikanałowym w ostatnich latach (2020–2022) oraz ich ocena w oparciu o literaturę przedmiotu. Zastosowano metodę przeglądu literatury, koncentrując się głównie na tekstach opublikowanych na łamach czasopism biznesowych: Total Retail oraz Multichannel Merchant. Na podstawie przeprowadzonych studiów literaturowych można stwierdzić, iż w analizowanym okresie koncentrowano się głównie na: rozbudowie doświadczeń klienta i personalizacji kontaktu, rozszerzeniu proponowanych sposobów dostawy (w tym dostaw na chodnik czy „dock and load”) i metod płatności (w tym m-payment), konieczności częstszej aktualizacji rozwiązań POS; zmianach w sposobie zarządzania magazynem i relacjami z dostawcami, wdrażaniu nowych rozwiązań technicznych (w tym headless e-commerce i PWA), rozwoju zakupów bezkontaktowych czy dalszym wzroście znaczenia handlu zrównoważonego.

Zastosowanie content marketingu na stronach www przedsiębiorstw mleczarskich

Dariusz Strzębicki

Instytut Ekonomii i Finansów,
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
Warsaw, Poland

E-mail: dariusz_strzebicki@sggw.edu.pl
Dariusz Strzębicki; ORCID: 0000-0003-1656-4268
DOI: 10.2478/minib-2022-0020

MINIB, 2022, Vol. 46, Issue 4
DOI: 10.2478/minib-2022-0020
Str. 43-58
Opublikowano 30 grudnia 2022


Abstrakt:

Celem artykułu jest próba określenia zakresu i sposobów realizacji content marketingu na stronach internetowych przedsiębiorstw mleczarskich. Dla osiągnięcia wyznaczonego celu dokonano analizy piętnastu stron internetowych przedsiębiorstw branży mleczarskiej, przy wykorzystaniu metody content analysis. Zaobserwowano, że badane przedsiębiorstwa w różny sposób wykorzystują content marketing na swych stronach firmowych, celem dystrybucji atrakcyjnych treści, których zadaniem jest nakłonienie klienta do odpowiedniego działania. Przedsiębiorstwa dostrzegają wzrastającą rolę content marketingu oraz możliwości jego realizacji na firmowej stronie WWW. Istnieje jednak duży potencjał nasilenia działań w tym zakresie.

Wpływ pandemii covid-19 na działalność i realizację działań statusowych instytutów badawczych w Polsce w latach 2020-2021

Renata Barcikowska
Railway Research Institute IK , Chłopickiego 50, 04 -275 Warsaw , Poland

E-mail: RBarcikowska@ikolej.pl
Renata Barcikowska; ORCID: 0000-0001-7132-1678
DOI: 10.2478/minib-2022-0021

MINIB, 2022, Vol. 46, Issue 4
DOI: 10.2478/minib-2022-0021
Str. 59-74
Opublikowano 30 grudnia 2022


Abstrakt:

Poniższy artykuł ma charakter badawczy a jego głównym celem jest omówienie wpływu pandemii COVID-19 na działalność instytutów badawczych w Polsce. Podstawę źródłową pracy stanowią wyniki badań ankietowych przeprowadzonych dwukrotnie w roku 2020 na wybranej próbie instytutów badawczych zrzeszonych w Radzie Głównej Instytutów Badawczych. Na potrzeby artykułu dokonano kwerendy literatury i dostępnych źródeł, zastosowano metodę analizy, syntezy i porównania. Artykuł zamyka podsumowanie zawierające najważniejsze wnioski.

Obszary recepcji funkcji komunikacji marketingowej w świetle badań przedsiębiorstw

Jan W. Wiktor
Department of Marketing, Cracow University of Economics, Cracow, Poland

E-mail: wiktorjw@uek.krakow.pl
ORCID: 0000-0001-6353-7620
DOI: 10.2478/minib-2022-0022

MINIB, 2022, Vol. 46, Issue 4
DOI: 10.2478/minib-2022-0022
Str. 75-92
Opublikowano 30 grudnia 2022


Abstrakt:

Celem artykułu jest próba empirycznej weryfikacji funkcji komunikacji marketingowej. Tak sformułowany cel zmierza do oceny treści, jaką przedsiębiorstwa nadają w swoich strategiach podstawowym funkcjom komunikacji marketingowej: informacyjnej, perswazyjnej i konkurencyjnej. Określa więc interesujący problem recepcji funkcji komunikacji przez przedsiębiorstwa w praktyce działań promocyjnych.

Artykuł ma dwie części. Przedmiotem rozważań w pierwszej części jest morfologia komunikacji marketingowej. Koncentrują się one na strukturze funkcji komunikacji marketingowej i ich syntetycznej charakterystyce. W części drugiej w nawiązaniu do wyników badań empirycznych — przedstawiono ocenę recepcji funkcji komunikacji przez przedsiębiorstwa. Zmierzała ona do identyfikacji rzeczywistych celów komunikacji — w aspekcie funkcji informacyjnej, zasad i wartości przekazu — jako form perswazji i wywierania wpływu na konsumentów oraz roli komunikacji jako strategii rywalizacji przedsiębiorstwa w sektorze. Podstawą oceny były badania empiryczne na próbie 103 firm. Dobór przedsiębiorstw był losowo-kwotowy, z wykorzystaniem kontroli ze względu na branżę i wielkość zatrudnienia. Badania zostały zrealizowane w formie wywiadu opartego o metodykę CATI.

Uczelnie i biznesowa współpraca – spojrzenie z krajów Kaukazu

Devi Shonia1, Dariusz M. Trzmielak2*
1 Sokhumi State University, Tbilisi, Georgia
2 Management Faculty, University of Lodz

E-mail: dariusz.trzmielak@uni.lodz.pl
Trzmielak ORCID 0000-0002-4455-8845
Shonia ORCID 0000-0001-9801-1039
DOI: 10.2478/minib-2022-0023

MINIB, 2022, Vol. 46, Issue 4
DOI: 10.2478/minib-2022-0023
Str. 93-114
Opublikowano 30 grudnia 2022


Abstrakt:

Przedmiotem szczególnego zainteresowania autorów są wysiłki krajów Kaukazu, które podejmują znaczące kroki w kierunku nawiązania bliskich i trwałych relacji z Unią Europejską (UE), poprawy gospodarki i poprawy polityki innowacyjnej. Gruzja, Armenia i Azerbejdżan pomimo pojawiających się trudności w regionie związanych z konfliktami wewnętrznymi, w środowiskach gospodarczych i politycznych wyraźnie poszukują współpracy z krajami UE, by zbudować sektor otoczenia biznesu.

Celem niniejszego artykułu jest analiza elementów współpracy przemysłu i nauki. Współpraca uczelni z biznesem jest postrzegana jako ważny element ekosystemu innowacyjnego. W prezentowanym artykule podjęto próbę analizy ekosystemu innowacji i jego infrastruktury w krajach Kaukazu oraz mechanizmów rozwoju procesu współpracy uczelni i biznesu. Ma to szczególne znaczenie dla krajów, które charakteryzują się bardzo niskimi wskaźnikami innowacyjności i konkurencyjności.

Artykuł ma charakter teoretyczny i analityczny. Podstawową metodą badawczą jest analiza literatury przedmiotu, danych statystycznych i dokumentów Komisji Europejskiej oraz materiałów rządowych analizowanych krajów. Wyniki analizy mogą być wykorzystane w praktyce gospodarczej organizacji naukowych i badawczych, zwłaszcza w umiędzynarodowieniu sektora otoczenia biznesu, który jest traktowany jako pomost pomiędzy nauką a biznesem.

Wykorzystywanie potencjału innowacyjnego jednostek naukowo-badawczych w procesie przedsiębiorczego odkrywania – przykłady z wybranych regionów UE

Gabriel Bednarczyk*, Dariusz M. Trzmielak*
University of Lodz, Faculty of Management, Department of Marketing
E-mail:
*gabriel.bednarczyk@edu.uni.lodz.pl
*dariusz.trzmielak@uni.lodz.pl
Trzmielak ORCID 0000-0002-4455-8845
Shonia ORCID 0000-0001-6474-4525
DOI: 10.2478/minib-2022-0024

MINIB, 2022, Vol. 46, Issue 4
DOI: 10.2478/minib-2022-0024
Str. 115-136
Opublikowano 30  grudnia 2022


Abstrakt:

Proces przedsiębiorczego odkrywania (PPO) jest elementem koncepcji RIS3 stanowiącej podstawę aktywności prowadzonych w regionach UE w obszarze polityk innowacyjnych. Jego przeprowadzanie wymaga utworzenia struktury instytucjonalnej (sieć współpracy) umożliwiającej skoordynowaną i ciągłą kooperację przedstawicieli podmiotów tworzących regionalne systemy innowacji. Należą do nich: organy władzy, jednostki naukowo — badawcze, przedsiębiorcy oraz społeczeństwo obywatelskie.

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie roli jednostek naukowo — badawczych w sieci współpracy, a także możliwości wykorzystania ich potencjału innowacyjnego podczas przeprowadzania PPO. Na podstawie badań w 10 regionach autorzy wskazali praktyczne przykłady współpracy prowadzonej w wybranych siedmiu jednostkach terytorialnych UE (regiony partnerskie biorące udział w projekcie pod nazwą — Beyond EDP).

Podziel się artykułem: