MARKETING INSTYTUCJI NAUKOWYCH I BADAWCZYCH,
eISSN 2353-8414, 2022, Vol. 45, Issue 3

Dysfunkcyjne zachowania klientów – analiza bibliometryczna

Krzysztof Błoński
Institute of Management, University of Szczecin
ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, Poland
E-mail: krzysztof.blonski@usz.edu.pl
ORCID: 0000-0002-1713-625X
DOI: 10.2478/minib-2022-0012

MINIB, 2022, Vol. 45, Issue 3
DOI: 10.2478/minib-2022-0012
Str. 1-16
Opublikowano 30 września 2022


Abstrakt:

Celem artykułu jest wskazanie bazując na publikacjach z zakresu „dysfunkcyjnych zachowań klientów” pozycji najczęściej cytowanych, istotnych dla cytujących je badaczy a także przybliżenie tematów i ich relacji które reprezentują przestrzeń pojęciową „dysfunkcyjnych zachowań klientów”. Wskazany cel będzie zrealizowany w oparciu o wybrane analizy bibliometryczne. Do analiz wykorzystano zbiór 74 pozycji będących wynikiem kwerendy w dwóch bazach — Web of Science oraz Scopus. W oparciu o utworzoną bazę publikacji z zakresu „dysfunkcyjnych zachowań klientów” przeprowadzono trzy analizy: cytowań, współcytowań oraz współwystępowania słów. Przedstawione wyniki analiz bibliometrycznych pozwoliły na wskazanie grupy najczęściej cytowanych publikacji, wyodrębnienie tych publikacji, które dla cytujących badaczy są ważne oraz przybliżenie tematów i ich relacji które reprezentują przestrzeń pojęciową „dysfunkcyjnych zachowań klientów”.

Kobiety w roli liderów zespołów organizujących imprezy biegowe

Zygmunt Waśkowski
Institute of Marketing,
Poznań University of Economics and Business, Poznań, Poland
E-mail: Zygmunt.waskowski@ue.poznan.pl
ORCID: 0000-0003-0793-3578
DOI: 10.2478/minib-2022-0013

MINIB, 2022, Vol. 45, Issue 3
DOI: 10.2478/minib-2022-0013
Str. 17-26
Opublikowano 30 września 2022


Abstrakt:

Bieganie na całym świecie jest jedną z najbardziej popularnych form spędzania czasu wolnego. Na rynku imprez biegowych menedżerowie zajmujący się organizacją imprez biegowych to aktualni lub byli biegacze. Zastanawiające jest to, że większość tych menedżerów to mężczyźni, a rzadko kiedy to kobiety. Organizatorzy amatorskich imprez sportowych muszą budować relacje z wieloma partnerami zarówno z sektora publicznego jak i z biznesu dlatego jako liderzy powinni koncentrować się na współpracy z interesariuszami zgłaszającymi zróżnicowane oczekiwania. Aktualnie liderzy zespołów organizacyjnych powinni legitymować się innymi kompetencjami niż 20–30 lat wcześniej. Szczególnie pożądane są takie cechy jak: wysoka inteligencja emocjonalna, empatia oraz umiejętności budowania relacji międzyludzkich. To cechy, które zwykle w większym stopniu legitymują się kobiety, niż mężczyźni. Głównym celem artykułu jest identyfikacja czynników przesądzających o tym, że wśród liderów zespołów organizujących imprezy biegowe jest tak mało kobiet. Ponadto starano się ustalić wpływ płci lidera na styl jego przywództwa, procesy decyzyjne oraz atmosferę w zespole. Autor artykułu przeprowadził badania jakościowe wykorzystując metodę indywidualnych wywiadów pogłębionych, które odbył z 23 menedżerami dużych imprez biegowych organizowanych w Polsce, a także 14 wywiadów z członkami różnych zespołów organizacyjnych. Wśród głównych czynników determinujących mały udział kobiet w liderowaniu zespołom organizacyjnym znalazły się przede wszystkim: inne priorytety życiowe, np. macierzyństwo, konieczność pracy w dni wolne od pracy, praca sięgająca czasami kilkanaście godzin na dobę, wysoki wysiłek emocjonalny, stres związany z rozwiązywaniem nagłych spraw spornych, niższa skłonność do rywalizacji, a także niestabilność emocjonalna.

Jak mierzyć sukces lub niepowodzenie strategii nowego produktu na konkurencyjnych rynkach

Ireneusz P. Rutkowski
Department of Market Research and Services Management, Institute of Marketing,
Poznań University of Economics and Business, Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, Poland
E-mail: Ireneusz.Rutkowski@ue.poznan.pl
ORCID: 0000-0002-3821-3533
DOI: 10.2478/minib-2022-0014

MINIB, 2022, Vol. 45, Issue 3
DOI: 10.2478/minib-2022-0014
Str. 27-44
Opublikowano 30 września 2022


Abstrakt:

W artykule przedstawiono wskaźniki pomiaru poziomu realizacji celów strategii nowego produktu na konkurencyjnych rynkach. Metoda badawcza zastosowana w niniejszym artykule to przegląd literatury w obszarze strategii marketingowej oraz rozwoju i zarządzania nowymi produktami. Uzyskane wyniki naukowe wskazują na wagę pomiaru efektów nowej strategii produktowej oraz dostarczają różnych mierników w tym zakresie. Implikacje ekonomiczne i marketingowe badania, jego oryginalność dotyczy wyników, które stanowią podstawę doskonalenia wysiłków przedsiębiorstw w zakresie pomiaru efektów strategii nowego produktu i strategii marketingowej na konkurencyjnych rynkach. W artykule przedstawiono przegląd prac naukowych dotyczących oceny konkurencyjności nowego produktu oraz zaproponowano modyfikację metody pomiaru konkurencyjności nowego produktu na rynku. Wkład badawczy do nauki marketingu obejmuje przede wszystkim sformułowanie zestawu rzeczywistych mierników pomiaru poziomu sukcesu albo niepowodzenia strategii nowego produktu na konkurencyjnym rynku. Nowość badań polega na zaproponowaniu nowego podejścia do uzyskania parametrów ilościowych dla oceny konkurencyjności rynkowej nowego produktu w różnych branżach.

Ekologizacja konsumpcji: wyzwania dla konsumentów I przedsiębiorstw

Anna Dąbrowska1, Paweł Jurowczyk2, Irena Ozimek3

1
Consumer Behaviour Research Department, Warsaw School of Economics, Institute Management, Poland
2ABR SESTA Market Research and Consulting, Poland
3Department of Development Policy and Marketing, Institute of Economics and Finance,

Warsaw University of Life Sciences, Warsaw, Poland
Anna Dąbrowska; adabro3@sgh.waw.pl
Anna Dąbrowska; ORCID: 0000-0003-1406-5510
Paweł Jurowczyk; ORCID: 0000-0001-6412-8431
Irena Ozimek; ORCID: 0000-0003-3430-8276
DOI: 10.2478/minib-2022-0015

MINIB, 2022, Vol. 45, Issue 3
DOI: 10.2478/minib-2022-0015
Str. 44-57
Opublikowano 30 września 2022


Abstrakt:

Troska o stan środowiska naturalnego wymaga nowego podejścia do konsumpcji i zaspokajania potrzeb konsumentów (Bocking 2009). Mimo wielu inicjatyw związanych z paradygmatem zrównoważonego rozwoju i koncepcją zrównoważonej konsumpcji, sytuacja jest wciąż daleka od powszechnego odejścia od masowej konsumpcji i konsumpcjonizmu. Celem artykułu jest próba syntetycznego uporządkowania poglądów innych autorów na temat wyzwań związanych z ekologizacją konsumpcji, zarówno dla przedsiębiorstw, jak i konsumentów w kontekście społecznej odpowiedzialności. Ważne znaczenie mają kompetencje. Ekologizacja konsumpcji nie jest jeszcze szeroko propagowana w społeczeństwach, w tym również w społeczeństwie polskim. Jednym z istotnych elementów ekologizacji konsumpcji jest zakup ekologicznych/organicznych produktów spożywczych. Aby poznać zachowania Polaków wobec omawianego w niniejszym artykule zagadnienia, autorzy przeprowadzili badanie na reprezentatywnej próbie Polaków (N = 1000) w dniach 15–27 listopada 2021 roku, wykorzystując technikę CAWI (Computer Assisted Web Interview-to internetowa technika ankietowania wpisująca się w ilościową metodologię badań rynku i opinii) oraz panele internetowe w ramach badania omnibusowego. Z badania wynika, że tylko 7.1% respondentów nigdy nie kupowało ekologicznych/organicznych produktów spożywczych. Wśród kupujących, 21.8% robi to rzadko/sporadycznie, 40.1% sporadycznie/czasami, 20.2% często/starają się wybierać produkty ekologiczne podczas zakupów, a 10.8% robi to bardzo często lub zawsze. Wśród badanych 55,3% zadeklarowało, że produkty ekologiczne/organiczne są drogie, ale i tak warte swojej ceny ze względu na korzyści zdrowotne, jakie przynoszą. Dostrzegając zalety tych produktów, 63.7% respondentów chciałoby kupować ich więcej. W świetle uzyskanych wyników można stwierdzić, że konieczne jest upowszechnianie głównych idei konsumpcji ekologicznej poprzez edukację, budowanie kompetencji konsumenckich czy wizualizację skutków kontynuacji obecnych nawyków konsumpcyjnych. Problem ochrony środowiska naturalnego, poruszany w licznych dokumentach wydawanych przez rządy i organizacje międzynarodowe oraz w publikacjach naukowych, nie może pozostać niezauważony. Ekologizacja konsumpcji jest wyzwaniem dla firm, których produkcja powinna być racjonalna w zakresie wykorzystania nieodnawialnych zasobów naturalnych i ograniczania lub eliminowania toksycznych odpadów, stosowania opakowań nadających się do recyklingu, wprowadzania zasad „czystej produkcji”, mających na celu otrzymywanie produktów konsumpcyjnych bardziej opłacalnymi i zdrowszymi metodami. To także wyzwanie dla konsumentów, którzy powinni zastępować dobra łatwo psujące się produktami o dłuższym cyklu życia, oszczędniej konsumować dobra i usługi, przestać akceptować planowe starzenie się produktów czy nieetyczne zachowania przedsiębiorstw wobec pracowników.

Starzenie organizacji a teoria ekologii organizacyjnej

José G. Vargas-Hernández1, Joanna Rakowska2, M. C. Omar C. Vargas-González3

1Tec MM Campus Zapopan, Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Henríquez, Camino Arenero 1101 C.P. 45019,
El Bajío, Zapopan, Jalisco 49000, México
2Institute of Economics and Finance, Warsaw University of Life Sciences, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, Poland
3Instituto Tecnológico de México, Campus Cd. Guzmán, Cd. Guzmán, Jalisco 49000, México

E-mail: joanna_rakowska@sggw.edu.pl
José G. Vargas-Hernández; ORCID: 0000-0003-0938-4197
Joanna Rakowska; ORCID: 0000-0001-5135-6996
M. C. Omar C. Vargas-González; ORCID: 0000-0002-6089-956X
DOI: 10.2478/minib-2022-0016

MINIB, 2022, Vol. 45, Issue 3
DOI: 10.2478/minib-2022-0016
Str. 57-70
Opublikowano 30 września 2022


Abstrakt:

Celem pracy było podsumowanie aktualnego stanu rozważań teoretycznych dotyczących relacji między starzeniem się organizacji oraz zarządzaniem i systemem społeczno-ekologicznym a ekologią organizacji. Zastosowana metoda badawcza obejmowała wnioskowanie analityczne i refleksyjne, przeprowadzone na podstawie wyników krytycznego przeglądu literatury. Stwierdzono, że: (i) starzenie się organizacji powoduje jedne z najważniejszych konsekwencji dla ekologii organizacji, jednak nadal nie ma zgody co do tego, jakie konsekwencje przeważają; (ii) na poziomie populacji adaptacja struktur organizacyjnych następuje wraz z zastępowaniem starych organizacji, które nie dostosowują się, przez nowe; (iii) poszczególne organizacje podlegają siłom bezwładności i mają ograniczenia, aby odnieść sukces w warunkach radykalnych zmian strukturalnych i strategicznych; (iv) starzenie się ma pozytywne konsekwencje dla działalności innowacyjnej starszych firm, (v) im wyższa gęstość i koncentracja przemysłu, tym wyższe wskaźniki zakładania firm i niższe wskaźniki ich śmiertelności.

Wybrane aspekty aktywności innowacyjnej polskich przedsiębiorstw w latach 2016–2020

Agnieszka Bobola1, Irena Ozimek2, Iwona Pomianek2, Joanna Rakowska2

1Department of Tourism, Social Communication and Counselling, Institute of Economics and Finance, Warsaw University
of Life Sciences, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, Poland
2Department of Development Policy and Marketing, Institute of Economics and Finance, Warsaw University of Life Sciences,
ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, Poland

*E-mail: irena_ozimek@sggw.edu.pl
Agnieszka Bobola; ORCID: 0000-0002-7441-6055
Irena Ozimek; ORCID: 0000-0003-3430-8276
Iwona Pomianek; ORCID: 0000-0002-2858-2714
Joanna Rakowska; ORCID: 0000-0001-5135-6996
DOI: 10.2478/minib-2022-0017

MINIB, 2022, Vol. 45, Issue 3
DOI: 10.2478/minib-2022-0017
Str. 71-96
Opublikowano 30 września 2022


Abstrakt:

Celem niniejszego opracowania była analiza wybranych aspektów aktywności innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce w latach 2016–2020. Przeprowadzono studia literatury na podstawie kwerendy zapisów naukowych oraz analizy statystyczne danych publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny i Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. Wyniki analiz wskazują, że w latach 2016–2020 zwiększała się liczba innowacyjnych przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych, które przede wszystkim wdrażały innowacje w procesach biznesowych obejmujących zwłaszcza procesy wytwarzania wyrobów w przedsiębiorstwach przemysłowych oraz komunikację zewnętrzną i wewnętrzną w przedsiębiorstwach usługowych. Choć wybuch pandemii COVID-19 nie wpłynął zauważanie na działalność większości badanych przedsiębiorstw, to zmiany w funkcjonowaniu tych, na które COVID-19 wpłynął, spowodowały częstsze wdrażanie innowacji w procesie biznesowym niż produktowym. Działalność innowacyjna prowadzona w przedsiębiorstwach była finansowana przede wszystkim ze środków własnych obejmujących nakłady wewnętrzne przeznaczone na działalność innowacyjną przedsiębiorstwa oraz ze środków pozyskiwanych od instytucji rządowych i samorządowych. Przedsiębiorcy najczęściej finansowali z tych źródeł zakupy środków trwałych. Najmniejszy udział nakładów przeznaczany był na ochronę własności intelektualnej w przedsiębiorstwach. Jest to niewątpliwie jeden z najczęściej niedocenianych obszarów, który determinuje skuteczną ochronę innowacji w przedsiębiorstwie.

Podziel się artykułem: