Możliwości promocji marki poprzez lifestylowe sportowe aplikacje mobilne

Anna Jasiulewicz, Ph.D.
Warsaw University of Life Sciences WULS, Faculty of Economics, Institute of Management,
Nowoursynowska Street 166, 02-787 Warsaw, Poland
anna_jasiulewicz@sggw.pl z ORCID 0000-0001-6190-5231

Zygmunt Waśkowski, Ph.D., D.Sc.
Poznan University of Economics and Business, Marketing Institute, Department of Marketing Strategies,
Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznan, Poland
zygmunt.waskowski@ue.poznan.pl z ORCID: 0000-0003-0793-3578

MINIB, 2020, Vol. 37, Issue 3
DOI: 10.2478/minib-2020-0019
Str. 1-16
Opublikowano 30 września 2020


Abstrakt:

Głównym celem artykułu jest prezentacja autorskiego modelu wykorzystania aplikacji mobilnych na rynku sportowym ja ko narzędzia promocji marek. Proponowany model zawiera m. in. klasyfikację typów lifestylowych sportowych aplikacji mobilnych wykorzystywanych przez firmy do celów promocji marki oraz wskazuje sposoby, za pomocą których firmy mogą dotrzeć do użytkowników urządzeń mobilnych. W modelu zidentyfikowano możliwe korzyści, jakie aplikacje mogą zapewnić przedsiębiorstwom, oraz potencjalne korzyści związane z obecnością marek w aplikacji dla jej użytkownika. Realizacji tak postawionego celu posłużyły badania przeprowadzone wśród biegaczy na temat obecności marek w sportowych aplikacjach mobilnych (n = 2434 kwestionariusze). Wyniki badań wskazują, że obecność marek komercyjnych w aplikacji jest traktowana przez ich użytkowników jako zbyt inwazyjna, dlatego te narzędzia komunikacji należy wykorzystywać z umiarkowaną intensywnością. Jednakże choć większość użytkowników aplikacji sportowych niechętnie widzi marki w swoich aplikacjach, znaczna ich część bierze udział w działaniach i wyzwaniach proponowanych przez firmy. Według au torów aplikacje mobilne mogą stanowić obiecującą przestrzeń marketingową dla sprzedawców, szczególnie zważywszy na rosnący rynek użytkowników sportowych aplikacji mobilnych. Firmy powinny jednak stosować bardziej spersonalizowane, innowacyjne i społecznie odpowiedzialne podejście do użytkowników aplikacji. Mimo że w artykule wykorzystano wyniki badań empirycznych, należy traktować go przede wszystkim jako sygnalizujący nowy problem, jakim jest nowa forma komunikacji marki z konsumentami. Tym samym ma on charakter deskryptywny, a nie eksploracyjny.

Grupy na Facebooku jako narzędzie marketingowe

Iwona Lupa-Wójcik, Ph.D.
Pedagogical University of Krakow, Faculty of Social Sciences, Institute of Law, Administration and Economics,
Podchorążych Street 2, 30-084 Krakow, Poland
iwona.lupa@wp.pl z ORCID: 0000-0003-1673-7077

MINIB, 2020, Vol. 37, Issue 3
DOI: 10.2478/minib-2020-0020
Str. 17-32
Opublikowano 30 września 2020


Abstrakt:

Celem artykułu było określenie możliwości wykorzystania grup na Facebooku jako narzędzia marketingowego. Do realiza cji celów badawczych autor zastosował ankietę. Kwestionariusz ankiety został skierowany do kobiet w Polsce planujących ślub lub tych, które są krótko po ślubie. Do jego dystrybucji wykorzystano reklamę na Facebooku. Na przykładzie branży ślubnej stwierdzono, że treści publikowane w tego rodzaju grupach mają duży zasięg i generują relatywnie duże zaangażo wanie ich uczestników. Członkowie grup ślubnych na Facebooku w swoich decyzjach zakupowych dotyczących planowa nego ślubu często biorą pod uwagę rekomendacje, które znajdą w tych grupach. Firmy często to wykorzystują, stosując marketing szeptany w tych grupach lub promocję bezpośrednią. Mogą również tworzyć własne grupy na Facebooku, sku piające społeczność wokół zainteresowań związanych z ich działalnością.

Komunikacja marketingowa w internecie polskich muzeów narodowych oraz wybranych muzeów europejskich — analiza porównawcza

Katarzyna Śmiałowicz, MA
Poznan University of Economics, Department of Product Marketing,
Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznan, Poland
katarzyna.smialowicz@gmail.com z ORCID: 0000-0003-4846-7139

MINIB, 2020, Vol. 37, Issue 3
DOI: 10.2478/minib-2020-0021
Str. 33-50
Opublikowano 30 września 2020


Abstrakt:

Celem artykułu jest przedstawienie wyników analizy porównawczej komunikacji marketingowej w Internecie trzech muzeów narodowych w Polsce oraz trzech wybranych muzeów w miastach europejskich. Komunikacja marketingowa wybranych muzeów w Internecie została porównana w trzech kategoriach: funkcjonalność i responsywność stron internetowych— w tej kategorii wykorzystano metodę wędrówki poznawczej; promocja w Internecie — w tej kategorii w celu uzyskania informacji na temat wykorzystywanych form promocji w Internecie rozesłano pocztą elektroniczną kwestionariusze ankiet do osób odpowiedzialnych za komunikację marketingową w wybranych muzeach, a następnie wyniki badania zostały poddane analizie porównawczej; marketing w mediach społecznościowych — w celu określenia, w jaki sposób wybrane muzea korzystają z mediów społecznościowych, przeprowadzono analizę treści profili muzeów w portalach: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Za pomocą skonstruowanego w tym celu kwestionariusza porównano liczbę oraz rodzaj wpisów, jakie muzea zamieściły w ciągu miesiąca (w okresie od 1 do 31 lipca 2019 r.) oraz liczbę i rodzaj zebranych odpowiedzi/reakcji. Na podstawie przeprowadzonych analiz zidentyfikowano podstawowe problemy związane z komunikacją marketingową polskich muzeów narodowych w Internecie oraz sformułowano rekomendacje dla muzeów w celu poprawy ich komunikacji w Internecie.

Modelowe ujęcia audytu marketingu

Piotr Hadrian, Ph.D.
Cracow University of Economics, College of Management Sciences and Quality, Institute of Management,
Rakowicka Street 27, 31-510 Krakow, Poland
hadrianp@uek.krakow.pl z ORCID: 0000-0003-0922-920X

MINIB, 2020, Vol. 37, Issue 3
DOI: 10.2478/minib-2020-0022
Str. 51-72
Opublikowano 30 września 2020


Abstrakt:

Artykuł jest poświęcony problematyce kontroli marketingu, a jego bezpośrednim celem jest refleksja naukowa dotycząca modelowego przedstawienia audytu marketingu — jednego z narzędzi strategicznej kontroli marketingu. W artykule zaprezentowano omawiane w literaturze marketingowej poglądy dotyczące audytu marketingu, które można potraktować jako jego modele o charakterze koncepcyjnym, strukturalnym czy procesowym. Propozycje te nie miały jednak na tyle istotnego znaczenia, by audyt stał się powszechnie wykorzystywanym narzędziem kontroli marketingu. Dlatego przedstawiono zarys autorskiego modelu audytu marketingu (w ujęciu koncepcyjnym i semantycznym), który dzięki uściśleniu strategicznej istoty tego narzędzia kontroli może stanowić stymulantę jego upowszechnienia w praktyce zarządzania marketingiem. Model koncepcyjny przedstawia w formach opisowej i graficznej architekturę audytu, uwarunkowania endogeniczne (zorientowanie, doskonałość, strategia, kontrola taktyczno-operacyjna), składniki działań audytorskich oraz płaszczyzny realizowanej oceny. Model semantyczny określa audyt marketingu jako układ logiczno-wynikowy, który — wykorzystując możliwości zastosowania określonych sposobów kontroli — umożliwia dokonanie wszechstronnej, ustrukturyzowanej, regularnej, obiektywnej, niezależnej i profesjonalnej oceny kontekstowej (przygotowanie i realizacja strategii marketingu). Modele te powinny stanowić bodziec do dyskusji i dalszych poszukiwań optymalnych sposobów kontroli marketingu zarówno na płaszczyźnie metodologicznej, jak i pragmatycznej.

Kampanie Google Ads w promocyjnej działalności teatrów

Grzegorz Szymański, Ph.D., D.Sc., Professor of the Lodz University of Technology
Lodz University of Technology, Faculty of Management and Production Engineering,
Piotrkowska Street 266, 90-924 Lodz, Poland
grzegorz.szymanski@p.lodz.pl z ORCID: 0000-0003-3179-1805

MINIB, 2020, Vol. 37, Issue 3
DOI: 10.2478/minib-2020-0023
Str. 73-86
Opublikowano 30 września 2020


Abstrakt:

Mimo że współcześnie tempo życia jest bardzo duże, a młodzież czas wolny spędza wśród aplikacji i urządzeń elektronicznych, to jednak spektakle teatralne cieszą się stosunkowo dużą popularnością. Teatry, aby dotrzeć do młodzieży, powinny wykorzystywać narzędzia internetowe jako podstawowe formy reklamy. Jedną z popularniejszych form e-marketingu są działania w wyszukiwarkach internetowych SEM. Postawione pytanie badawcze miało postać: czy teatry reklamują się w płatnych wynikach wyszukiwania w formie paid search? Aby odpowiedzieć na postawione pytanie ,dokonano analizy wyników wyszukiwania w Google z uwzględnieniem reklam AdWords wśród polskich teatrów dla popularnych słów kluczowych. Analizując uzyskane wyniki, można odpowiedzieć, że teatry zdecydowanie nie wykorzystują formy PPC jako narzędzia reklamy. Zidentyfikowano zaledwie pięć teatrów wykorzystujących tę formę, co stanowi niecałe 3% wszystkich teatrów w Polsce. Wśród przyczyn małej popularności należy wymienić wysokie koszty oraz brak konieczności reklamy, wynikający ze stosunkowo dużej liczby klientów teatrów.

Podziel się artykułem: