Rynkowe funkcjonowanie polskich uczelni w kontekście realizacji koncepcji społecznej odpowiedzialności

Angelika M. Pabian (PhD)
University of Silesia in Katowice Ul. Bankowa 11, 40-007 Katowice
angelika.pabian@us.edu.pl – ORCID 0000-0002-8958-4262

MINIB, 2021, Vol. 39, Issue 1
DOI: 10.2478/minib-2021-0001
Str. 1-24
Opublikowano 30 marca 2021


Abstrakt:

Ewolucja dokonana w sektorze wyznaczyła nowe zadania uczelniom, gdzie oprócz działalności kształceniowej, zakłada się ich współpracę z pozostałymi podmiotami, dzięki czemu możliwe ma stać się podejmowanie współczesnych wyzwań.
Jednym z nich jest społeczna odpowiedzialność uczelni (USR), której popularność rośnie, jednak w literaturze przedmiotu obszar ten nie jest dostatecznie zdiagnozowany. Fakt ten stanowił istotną przesłankę do podjęcia wysiłków badawczych celem oceny aktualnego stanu sektora szkolnictwa wyższego w kontekście wdrażania i realizacji koncepcji społecznej odpowiedzialności. Celem artykułu jest przedstawienie opinii studentów na temat wdrażania koncepcji USR oraz ich wiedzy w zakresie SR. Zamierzeniem Autorki jest przedstawienie wyników badań własnych. Uzyskany w toku ankietyzacji materiał pozwolił na diagnozę, w ramach której okazało się, iż identyfikowane są symptomy adaptacji koncepcji SR do zarządzania uczelniami, jednak poziom ich zaangażowania jest w tym obszarze niewystarczający, podobnie jak poziom wiedzy studentów w zakresie SR. Badanie eksploracyjne referowane w niniejszym artykule stanowi wstęp do badań o szerszym zakresie.

Nowy model organizacyjny funkcjonowania instytutów badawczych w Polsce — analiza porównawcza Sieci Łukasiewicz i Poltrin

Renata Barcikowska, PhD
The Railway Research Institute, Poland
Project Coordination and International Cooperation Unit
Chłopickiego Street 50 ,04-275 Warsaw
RBarcikowska@ikolej.pl – ORCID 0000-0001-7132-167

MINIB, 2021, Vol. 39, Issue 1
DOI: 10.2478/minib-2021-0002
Str. 25-46
Opublikowano 30 marca 2021


Abstrakt:

Artykuł jest próbą przybliżenia wiedzy dotyczącej funkcjonowania instytutów badawczych w Polsce z uwzględnieniem zmian prawnych i organizacyjnych, które nastąpiły w tym sektorze nauki w latach 2016–2020. Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie czy sieciowanie instytutów badawczych w Polsce jest odpowiednim modelem organizacyjnym dla funkcjonowania tych organizacji. We wstępie naszkicowano tło teoretyczne dotyczące analizy sieciowej oraz przedstawiono ogólne informacje o instytutach badawczych. Autorka prezentuje rozwiązania dotyczące sieciowania instytucji naukowych w Polsce oraz w wybranych krajach Unii Europejskiej. Sieci POLTRIN i Łukasiewicz będą przykładem modeli łączenia instytutów badawczych w naszym kraju. Autorka dokona próby analizy działalności owych sieci z uwzględnieniem korzyści, jakie niosą powiązania sieciowe we współpracy z gospodarką. Metody badawcze zastosowane w pracy to analiza poznawcza materiałów źródłowych, studium przypadku, metoda komparacji, metoda bibliometryczna.

Tutoring akademicki jako forma nowoczesnej współpracy ze studentem i element doskonalenia jakości usługi dydaktycznej

Małgorzata Miśniakiewicz, PhD Eng.
Cracow University of Economics, College of Management and Quality
Poland, Sienkiewicza 5, 30-033 Krakow
malgorzata.misniakiewicz@uek.krakow.pl z ORCID 0000-0002-1282-284

Paulína Krnáčová, PhD Eng.
University of Economics in Bratislava, Faculty of Commerce Slovak Republic, Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava paulina.krnacova@euba.sk z ORCID 0000-0002-5371-1661

MINIB, 2021, Vol. 39, Issue 1
DOI: 10.2478/minib-2021-0003
Str. 47-66
Opublikowano 30 marca 2021


Abstrakt:

W artykule, na przykładzie Polski i Słowacji, wskazano zmiany zachodzące w szkolnictwie wyższym w Europie Środkowo-Wschodniej. Uwzględniając oczekiwania współczesnych studentów (reprezentantów pokolenia Z) wobec kształcenia akademickiego i kadry dydaktycznej zaprezentowano tutoring akademicki, jako innowacyjną, choć nie nową formę kształcenia, która doskonale wpisuje się w owe oczekiwania.

Autorki w oparciu o zgromadzony materiał teoretyczny i doświadczenia własne zaprezentowały mocne i słabe strony tutoringu akademickiego, dokonały analizy szans i zagrożeń wdrożenia tej formy kształcenia w szkolnictwie wyższym.
Działania te zmierzały do postawienia szeregu pytań wyznaczających kierunek działań w zakresie implementacji tutoringu akademickiego w działalność dydaktyczną uczelni.

Zaprezentowano także potencjalne zagrożenia i trudności pojawiające się na etapie wdrażania tutoringu. Ich identyfikacja może przyczynić się do optymalizacji stosowania tej metody dydaktycznej i zwiększa szansę na jej powodzenie. Przełamywaniu trudności z podjęciem decyzji o implementacji tutoringu na poziomie uczelni wyższej służą też przykłady dobrych praktyk i projektów dydaktycznych związanych z wprowadzaniem tutoringu do praktyki akademickiej w Polsce. Mogą one być pomocne przy podejmowaniu decyzji i wdrożeniu tutoringu akademickiego w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Wpływ interakcji pomiędzy krajem produkcji a świadomością marki na intencję zakupu produktu o niskim stopniu zaangażowania przez młodych dorosłych w Malezji

Chui Seong Lim
Faculty of Business, Economics and Accounting and Economic HELP University, 50490 Kuala Lumpur, Malaysia chuiseong.lim@help.edu.my – ORCID 0000-0001-7243-8405

Kay Tze Hong
Faculty of Business and Law, School of Management and Marketing Taylor’s University, 47500 Subang Jaya, Selangor kaytze.hong@taylors.edu.my – ORCID 0000-0002-9336-4131

Siew Chin Wong
Faculty of Business, Economics and Accounting and Economic HELP University, 50490 Kuala Lumpur, Malay
sc.wong@help.edu.my – ORCID 0000-0003-1779-4778

Louisa Hew Wei Yee
Faculty of Business, Economics and Accounting and Economic HELP University, 50490 Kuala Lumpur, Malay
louisa439@hotmail.com

MINIB, 2021, Vol. 39, Issue 1
DOI: 10.2478/minib-2021-0004
Str. 67-92
Opublikowano 30 marca 2021


Abstrakt:

Celem niniejszego opracowania jest zbadanie wpływu interakcji pomiędzy krajem produkcji a świadomością marki, opakowaniem i ceną na intencję zakupu pasty do zębów wśród młodych dorosłych w Malezji. Jak pokazują wcześniejsze badania, kraj pochodzenia nie powinien być traktowany jako pojedyncza wskazówka, ponieważ wyolbrzymia on efekt kraju pochodzenia. Niniejsze badanie ocenia wpływ efektu kraju pochodzenia na dobro o niskim stopniu zaangażowania (pastę do zębów). Teoria Wykorzystania Wskazówek została wykorzystana do wyjaśnienia, w jaki sposób konsument wykorzystuje wskazówki dotyczące produktu do oceny produktu przed podjęciem decyzji o zakupie. Dane z badania analizowane są za pomocą programu SmartPLS. Wyniki badania wykazały, że wszystkie zmienne wpływają na intencję zakupu pasty do zębów przez konsumenta. Analiza IPMA wykazała, że efekt interakcji kraju produkcji i świadomości marki są istotnymi czynnikami.

Otwarte innowacje jako forma współtworzenia wartości przez klientów

Krystyna Mazurek-Łopacińska, Professor
The Wroclaw University of Economics and Business
53-345 Wroclaw, ul. Komandorska 118/120, bud. B, Poland
krystyna.m.lopacinska @gmail.com – ORCID 0000-0002-0034-8344

MINIB, 2021, Vol. 39, Issue 1
DOI: 10.2478/minib-2021-0005
Str. 93-118
Opublikowano 30 marca 2021


Abstrakt:

Przedmiotem artykułu jest przedstawienie różnych aspektów udziału klientów w procesie współtworzenia wartości opartego na popytowym podejściu do innowacji. Wskazano na przesłanki i zasady popytowego podejścia do innowacji opartego na uczestnictwie użytkowników. Omówiono formy zaangażowania i uczestnictwa klientów we współpracy z firmą, ich motywacje i postrzegane korzyści. Wskazano na czynniki kształtujące proces wdrażania modelu open innovation oraz kierunki zmian w zarządzaniu przedsiębiorstwem sprzyjające wdrażaniu popytowego podejścia do innowacji.

Na koniec przedstawione zostały kierunki oddziaływania aktywnej roli klienta i popytowego podejścia do innowacji na przedsiębiorstwo, gospodarkę i społeczeństwo. Podkreślono także możliwe zagrożenia związane ze stosowaniem tego podejścia w zarządzaniu przedsiębiorstwem i w oddziaływaniu na otoczenie.

Podziel się artykułem: