Miejsce marketingu we współczesnej organizacji – charakter zmian

prof. zw. dr hab. Mirosława Pluta-Olearnik
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Polska

DOI: 10.14611/minib.15.01.2015.05
Kontakt:pluta(at)olearnik.pl
MINIB, 2015, Vol. 15, Issue 1


Abstrakt:

Wiedza z zakresu marketingu ewoluuje, czego przykładem są nowe koncepcje marketingu, które pojawiły się w odpowiedzi na wyzwania płynące z otoczenia przedsiębiorstw. Głównym problemem poruszanym w tym artykule jest ocena charakteru i zakresu zmian roli marketingu w przedsiębiorstwie w kontekście dostosowania do nowych warunków otoczenia rynkowego, w tym zwłaszcza obejmujących takie zjawiska, jak: działania konkurencji, preferencje konsumentów, a także zmiany technologiczne oraz globalizacja rynków. W pierwszej części artykułu dokonano przeglądu klasycznych rozwiązań umiejscowienia marketingu w przedsiębiorstwie, opisanych w literaturze marketingowej. W drugiej części podjęto próbę ustalenia obecnej roli marketingu w przedsiębiorstwie z perspektywy umiejscowienia tej funkcji w strukturze współczesnej organizacji oraz wskazano zadania stojące przed dyrektorem (liderem) marketingu. Rozważania oparto na wtórnych źródłach informacji – czasopiśmiennictwie marketingowym oraz praktycznych przykładach.

Uwarunkowania działalności marketingowej instytucji naukowych i badawczych

prof. zw. dr hab. Bogdan Sojkin
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska

DOI: 10.14611/minib.15.01.2015.06
Kontakt:bogdan.sojkin(at)ue.poznan.pl
MINIB, 2015, Vol. 15, Issue 1


Abstrakt:

W artykule przedstawione zostały uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne, które wpływają na wybór orientacji biznesowej przez instytucje naukowe i badawcze. Scharakteryzowano typowe orientacje biznesowe możliwe do zastosowania przez te instytucje w realizacji zadań rynkowych Na ich tle zarysowano zadania marketingu tych instytucji i omówiono dostępne współcześnie instrumentarium marketingowe będące w ich dyspozycji.

Wykorzystanie koncepcji marketingu relacyjnego w procesie budowania więzi uczelni z interesariuszami zewnętrznymi

dr hab. Zygmunt Waśkowski
prof. nadzw., Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska

DOI: 10.14611/minib.15.01.2015.07
Kontakt: z.waskowski(at)ue.poznan.pl
MINIB, 2015, Vol. 15, Issue 1


Abstrakt:

Zmieniające się nieustannie warunki społeczno-gospodarcze zmuszają polskie uczelnie do reorientacji swojej postawy z nastawienia wyłącznie na kształcenie, na budowanie relacji z interesariuszami zewnętrznymi, wiążący się z tym transfer wiedzy oraz stałe dostosowywanie swojej oferty do potrzeb rynku pracy. Ważnym elementem tej reorientacji jest nawiązywanie współpracy z podmiotami, które mogą być zainteresowane wymianą informacji, dostępem do najnowszych wyników badań, czy też wyrażają gotowość dzielenia się doświadczeniem w procesie kształcenia studentów. Rzeczywista współpraca między sferą nauki i praktyki gospodarczej staje się priorytetem i główną determinantą implikującą rozwój każdej ze stron. Mając powyższe na uwadze celowe staje się zastosowanie przez uczelnie koncepcji marketingu relacyjnego, którego założenia oraz zasady doskonale odpowiadają nowym wyzwaniom, przed którymi stoją jednostki naukowe. Uczelnia, przejmując na siebie rolę integratora powinna budować sieć powiązań z podmiotami swojego otoczenia, takimi jak: pracodawcy, jednostki opiniotwórcze, szkoły i inne uczelnie, jednostki naukowo-badawcze, inkubatory przedsiębiorstw, podmioty z tzw. trzeciego sektora gospodarki, media. Relacje te muszą opierać się na zaufaniu, otwartości, gotowości na zmiany oraz transferze wiedzy i technologii, przy założeniu wspólnych, długofalowych korzyści każdej z zaangażowanych stron.

Czynniki sukcesu i ograniczenia dla skutecznej komunikacji wewnętrznej

dr Dariusz Tworzydło
prezes zarządu Instytutu Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Polska, prezes zarządu EXACTO sp. z o.o.

DOI: 10.14611/minib.15.01.2015.08
Kontakt:dariusz(at)tworzydlo.pl
MINIB, 2015, Vol. 15, Issue 1


Abstrakt:

W artykule zawarte zostały najważniejsze informacje dotyczące zarządzania procesem komunikacji wewnątrz organizacji. Wskazano korzyści jakie uzyskuje firma wprowadzając jasno określone zasady komunikacji. Określone zostały cele, a także zaprezentowano wybrane narzędzia komunikacyjne. Artykuł zawiera także wskazania dotyczące procesu realizacji badań w kontekście tworzenia strategii komunikacji wewnętrznej. Zaprezentowano wybrane obszary badawcze w procesie planowania i wdrażania założeń strategicznych. Omówione zostały także czynniki powodujące ograniczenia skutecznego wdrożenia strategii komunikacji wewnętrznej.

    Słowa kluczowe:

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/havnor-child/page-kwartalnik.php on line 191

Interfejs marketingu i sprzedaży a konkurencyjność organizacyjna

prof. George J. Avlonitis
Uniwersytet Ekonomii i Biznesu w Atenach, Grecja

dr Konstantinos Lionakis
New York College Athens, Greece

DOI: 10.14611/minib.15.01.2015.10
Kontakt: avlon(at)aueb.gr, Lionakis(at)aueb.gr
MINIB, 2015, Vol. 15, Issue 1


Abstrakt:

Niniejsza praca poświęcona jest efektywności interfejsów marketing-sprzedaż w firmach B2B. W związku z tym, że zasób wiedzy w tym zakresie jest ograniczony, istnieje duża potrzeba zbadania konkretnych aspektów konfiguracji marketing-sprzedaż w takich firmach. Celem niniejszej pracy jest rozszerzenie istniejącej wiedzy dotyczącej interfejsów marketing-sprzedaż w firmach B2B, celu identyfikacji efektywności każdej konfiguracji. W oparciu o dane ilościowe zebrane od menedżerów marketingu lub sprzedaży z 98 firm B2B, to badanie rozpoznaje najbardziej efektywny interfejs marketing-sprzedaż, od względem sprawnej współpracy i udoskonalonej wydajności. W pracy omówione są także implikacje badania.

Podziel się artykułem: