Multi-level marketing jako model biznesu

prof. zw. dr hab. Bogdan Gregor
Uniwersytet Łódzki, Polska

mgr Aron-Axel Wadlewski
Uniwersytet Łódzki, Polska

DOI: 10.14611/minib.07.01.2013.03
MINIB, 2013, Vol. 7, Issue 1


Abstrakt:

Multi-level marketing jest popularnym w krajach zachodnich modelem biznesu. Model ten jest swoistą hybrydą sposobu dystrybucji towarów oraz metodą budowania sieci sprzedaży. Jest jednym z najbardziej bezpiecznych (z uwagi na niskie ryzyko) sposobów prowadzenia działalności gospodarczej. Wiedza o funkcjonowaniu tego modelu biznesu, zarówno wśród teoretyków (uboga literatura przedmiotu) jak i praktyków, jest w Polsce ciągle niewystarczająca. Stąd też niniejsze opracowanie — w przeświadczeniu autorów – chociaż w minimalnym stopniu wypełnia istniejącą lukę w rozpoznaniu problematyki multi-level marketingu. Jego celem jest przede wszystkim przybliżenie istoty multi-level marketingu, wskazanie na praktyczne korzyści tego modelu biznesu oraz zaprezentowanie podstawowych systemów naliczania prowizji jakie występują w planach marketingowych firm. Rozważania oparto na studiach literaturowych oraz na wiedzy pozyskanej w trakcie przeprowadzonych wywiadów swobodnych z liderami firm tej branży.

Badania i świadczenie usług na światowym rynku badań

dr hab. inż. prof. nadzw. Witold Wiśniowski
Instytut Lotnictwa, Polska

Kontakt: Witold.Wisniowski(at)ilot.edu.pl
DOI: 10.14611/minib.07.01.2013.04
MINIB, 2013, Vol. 7, Issue 1


Abstrakt:

Dla rozwoju gospodarki niezbędne jest tworzenie nowej wiedzy. Źródłem nowej wiedzy są badania: podstawowe, stosowane i przemysłowe, które wzajemnie się uzupełniają tworząc jedną całość. Każde z tych badań ma inne źródła finansowania oraz inne cele. W związku ze znacznym napływem do Polski zagranicznych technologii badania przemysłowe nie rozwijają się tak jak można by oczekiwać. Dla zrównoważenia tego niedoboru może być świadczenie przez instytuty badawcze, usług na rynku światowym. Byłoby celowym podjęcie starań świadczenia usług na światowym rynku badań tak by stało się to polską inteligentną specjalizacją. Specjalizacja ta obejmowałaby sprzedaż intelektu, na który nigdy nie powinno zabraknąć klientów.

Wpływ kryzysu gospodarczego na kierunki restrukturyzacji marketingu w instytutach badawczych

dr Marlena Elżbieta Maślanka
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu, Polska

DOI: 10.14611/minib.07.01.2013.05
Kontakt: m.maslanka(at)impib.pl

MINIB, 2013, Vol. 7, Issue 1


Abstrakt:

Na progu trzeciego tysiąclecia gospodarka polska podlega w coraz szerszym zakresie ogólnoświatowym trendom globalizacji, co w szczególny sposób wpływa na zakres oraz intensywność wprowadzanych zmian w instytutach badawczych. Towarzyszy temu często coraz bardziej intensywnie przenoszony w skali międzynarodowej i ogólnie obserwowany kolejny kryzys gospodarczy, którego negatywne impulsy powodują spowolnienie wzrostu gospodarczego. Kluczową determinantą rozwoju instytutów badawczych we współczesnej gospodarce globalnej jest umiejętność reagowania na zmiany i konieczność podjęcia działań restrukturyzacyjnych w tym w obszarze marketingu. Problematyka postępującego globalnego kryzysu gospodarczego i wpływ tego procesu na restrukturyzację marketingu instytutów badawczych stanowi istotny problem badawczy, wymagający pogłębionej i szczegółowej analizy, oraz przeprowadzenia badań w tym zakresie, dlatego tym wszystkim istotnym kwestią poświęcony jest niniejszy artykuł.

Marketing instytutów badawczych w świetle obecnych uwarunkowań organizacyjno-prawnych

mgr Anna Slotorsz
Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, Polska

mgr Waldemar Cichoń
Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, Polska

DOI: 10.14611/minib.07.01.2013.06
MINIB, 2013, Vol. 7, Issue 1


Abstrakt:

Artykuł stanowi próbę syntetycznego opisu zagadnień związanych z działalnością marketingową jednostek badawczych przez pryzmat obowiązujących w Polsce przepisów związanych z funkcjonowaniem PJB. Autorzy dokonali analizy uregulowań związanych z działalnością instytutów badawczych, przepisów określających kryteria i tryb przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym oraz zasady finansowania nauki, a także uregulowań związanych z działalnością jednostek certyfikacyjnych. Na podstawie tej analizy autorzy dokonali zestawienia celów marketingowych jednostek badawczych, grup interesariuszy i specyficznych narzędzi marketingowych dostępnych w świetle przepisów i charakteryzujących się optymalną efektywnością z punktu widzenia zasad funkcjonowania instytutu badawczego, w tym z punktu widzenia zasad oceny parametrycznej jednostek naukowych. Wśród przeanalizowanych narzędzi marketingowych znalazły się m. in. zagadnienia związane z publikacjami, organizacją konferencji i seminariów czy też wydarzeń o charakterze popularyzatorskim, organizacją szkoleń, polityką ochrony własności intelektualnej, polityką transferu technologii, przynależnością do międzynarodowych organizacji branżowych czy też prowadzoną polityką zapewnienia jakości.

Efektywne zarządzanie czasem – wybrane zagadnienia

mgr Aneta Olejniczak
Instytut Lotnictwa, Polska

DOI: 10.14611/minib.07.01.2013.07
Kontakt: Aneta.Olejniczak(at)ilot.edu.pl
MINIB, 2013, Vol. 7, Issue 1


Abstrakt:

W artykule poruszone zostały podstawowe zagadnienia związane z tematyką zarządzania czasem. Jak wiemy, najbardziej narzekają na brak czasu Ci, którzy go najwięcej tracą. Traktujmy zatem czas własny, współpracowników, przyjaciół jako cenne, ale i ograniczone bogactwo. Zasady skutecznego zarządzania czasem mogą mieć zastosowanie w każdej instytucji naukowej i badawczej, przedsiębiorstwie czy korporacji. Korzyści wynikające z dobrego i efektywnego zarządzania czasem odczuwalne będą nie tylko dla nas samych, ale również dla znajomych oraz rodziny. Szczegółowe formułowanie celów, zidentyfikowanie i eliminowanie pożeraczy czasu i odkładania pracy na później (prokrastynacja), stosowanie metod zarządzania czasem oraz systematyczna kontrola pozwolą na efektywne wykorzystanie czasu. Dobry plan jest podstawą optymalnego i sensownego wykorzystania czasu.

Zastosowanie mediów społecznościowych przez pracodawców w ich działaniach marketingowych

doc. Iris Kaiser
Europäische Medien- und Business-Akademie, Niemcy

DOI: 10.14611/minib.17.01.2013.01
Kontakt: kaiser(at)iris-kaiser.eu
MINIB, 2013, Vol. 7, Issue 1


Abstrakt:

Media społecznościowe mogą być skutecznym narzędziem kreowania i efektywnego budowania wizerunku organizacji jako godnego zaufania pracodawcy wewnątrz i na zewnątrz firmy. Autorka przeprowadziła analizę wykorzystania kanałów marketingu społecznościowego przez instytucje naukowe. Postawiła pytania dotyczące roli tego narzędzia komunikacji, podejmowania wyzwanie użycia mediów społecznościowych jako narzędzia w cross – marketingu, doświadczenia w kreowaniu marki pracodawcy poprzez media społecznościowe. Zbadała także wiedzę pracodawców na temat, co i na jakich kanałach pracownicy oraz „ambasadorzy” zamieszczają o swojej firmie. W przeważającej mierze otrzymywano odpowiedź „nie”, co pokazuje, że media społecznościowe są narzędziem używanym tylko czasem lub wcale.

Blogi w instytucji kultury

mgr Michał Kaczyński
Biblioteka Narodowa, Polska

DOI: 10.14611/minib.07.01.2013.08
Kontakt: m.kaczynski(at)bn.org.pl
MINIB, 2013, Vol. 7, Issue 1


Abstrakt:

Artykuł omawia przykładowe trzy blogi Biblioteki Narodowej zarówno pod kątem ich struktury jak i zawartości merytorycznej uwypuklając elementy mające wpływ na promowanie zarówno samych blogów jak i instytucji je prowadzących. Omówiono zalety jednej z najpopularniejszych w Polsce platform blogowych WordPress. Przedstawiono również krótki instruktarz jak dostosować wygląd bloga opartego o platformę WordPress do potrzeb uruchamiającej go instytucji.

Podziel się artykułem: