Marketingowe determinanty wyboru kierunku studiów

- dr Michał Kucharski, prof. zw. dr hab. Romuald Szopa, dr Piotr Halemba

Przedstawione w niniejszym artykule rozważania zmierzają do udzielenia odpowiedzi na pytanie badawcze, które brzmi: jakie elementy działalności marketingowej uczelni wyższych w największym stopniu wpływają na pozyskiwanie studentów? Przedstawione pytanie badawcze jest konsekwencją celu, jaki został postawiony przed badaniem, którym było uzyskanie wskazówek dotyczących sposobu prowadzenia działań marketingowych, umożliwiających pozyskanie liczby nowych studentów odpowiadającej strategii uczelni. Dodatkowo odpowiedź na tak postawione pytanie badawcze zestawiona zostanie z nowymi realiami funkcjonowania uczelni wyższych w Polsce, które związane są ze zmianami wprowadzonymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w roku akademickim 2016/2017. Badania własne przeprowadzone zostały wśród prawie wszystkich osób (96%), które w roku akademickim 2016/2017 rozpoczęły studia na Wydziale Zarządzania Sportem i Turystyką Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Uzyskane dane pokazują, że wśród realizowanych przez uczelnie działań marketingowych studentów do podjęcia decyzji o wyborze uczelni i wydziału w największym stopniu skłaniała promocja.

dr Michał Kucharski, Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach, Wydział Zarządzania Sportem i Turystyką, Polska – Pracownik naukowo-dydaktyczny Zakładu Zarządzania Sportem na AWF Katowice i równocześnie absolwent tejże uczelni. Dodatkowo ukończył studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, a tytuł doktora uzyskał na wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Były pracownik agencji marketingu sportowego. Autor licznych publikacji o tematyce marketingowej oraz książki poświęconej marketingowi sportowemu.

prof. zw. dr hab. Romuald Szopa, Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach, Wydział Zarządzania Sportem i Turystyką, Polska – Pracuje na stanowisku profesora zwyczajnego w Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Jest Kierownikiem Katedry Zarządzania oraz Zakładu Metod Wspomagających Zarządzanie. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na zastosowaniu szeroko pojętych metod matematycznych i statystycznych w zarządzaniu. Opublikował wiele prac naukowych m.in. poświęconych analizie statystycznej i prognozowaniu rynku turystycznego. Jest autorem kilku podręczników dla studentów  pokazujących praktyczne zastosowania matematyki w naukach o zarządzaniu.

dr Piotr Halemba, Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach, Wydział Zarządzania Sportem i Turystyką, Polska – Kierownik Zakładu Zarządzania Sportem na AWF Katowice, wieloletni prodziekan na Wydziale Zarządzania Sportem i Turystyką. Teoretyk i praktyk zarządzania. Autor licznych artykułów naukowych oraz monografii, w tym o tematyce marketingowej.

DOI: 10.14611/minib.25.09.2017.03
Kontakt: m.kucharski(at)awf.katowice.pl
MINIB, 2017, Vol. 25, Issue 3

Resize of Open_Access_logo_PLoS_white  Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

Czytaj on-line →
Downloads: 6
Pobrano: 6