Wielkość i dynamika krajowych wydatków na badania i rozwój w Unii Europejskiej

- Jerzy Baruk

Cele artykułu, którego konstrukcja ma charakter teoretyczno-empiryczny, sprowadzają się do: 1) identyfikacji i krytycznej oceny wydatków na badania i rozwój (wskaźnik GERD), wyrażonych w euro na jednego mieszkańca, poniesionych przez jednostki statystyczne skupione w sektorach: przedsiębiorstw, rządowym, szkolnictwa wyższego, prywatnych organizacjach non profit oraz łącznie we wszystkich sektorach w państwach członkowskich Unii Europejskiej (poziom i dynamikę tych nakładów potraktowano jako pośrednią miarę zaangażowania wyższego kierownictwa w kreowanie polityki B+R i sprawnego zarządzania fazami B+R); 2) próby weryfikacji tezy, że nakłady na B+R są zmienne i zróżnicowane w państwach członkowskich UE, co wskazuje na brak racjonalnej polityki B+R ukierunkowanej na systemowe generowanie nowej wiedzy materializowanej w innowacjach dostarczających klientom oczekiwaną wartość w systemowy sposób; 3) skonstruowania modeli innowacyjnego zarządzania działalnością B+R. Do opracowania artykułu wykorzystano następujące metody badawcze: analizę krytyczno-poznawczą piśmiennictwa, analizę statystyczno-porównawczą wtórnego materiału empirycznego Eurostatu, metodę projekcyjną. Poziom mierni ka GERD wskazuje na znaczne zróżnicowanie nakładów na B+R w poszczególnych przekrojach analizy. Państwa członkowskie starej UE cechowały się względnie wyższymi nakładami na ten cel w porównaniu z nowymi państwami członkowskimi.

Jerzy Baruk, PhD, Eng., Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Poland — a retired academic ofthe Institute of Marketing and Management of the Faculty of Economics at the Maria Curie-Skłodowska Universityin Lublin. His research work focuses on the organisational and economic aspects of innovation activities, innovation management and management through innovation, as well as the impact of innovation on the efficient functioningof organisations. Knowledge management and the relationship between the management of knowledge andinnovation creation constitutes another area of his research work. Author of over 380 scientific publications on the broader aspects of innovation and knowledge management published in domestic and international scientific journals and conference materials. Author of four books and numerous other co-authored publications. He has also presented the results of his scholarly work and research at many domestic and international conferences. A fellow of thefollowing learned organisations: Scientific Society of Organization and Management; Polish Association for Production Management; „Taures” Economic Initiative Enterprise in Warsaw; Lublin Scientific Society; Polish Praxeological Society; University — Industry — Science Partnership; Polish UNISPAR Working Group Society; Innovative Entrepreneurs’ Club at the Lublin Development Foundation. Advisor in the Lublin Branch of the Scientific Society for Organization and Management as well as the „Taures” Economic Initiative Enterprise in Warsaw.

DOI: 10.2478/minib-2020-0025
Kontakt: jerzy.baruk@poczta.onet.pl
MINIB, 2020, Vol. 38, Issue 4

Translation in English

Resize of Open_Access_logo_PLoS_white Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

Czytaj on-line →
Downloads: 1
Pobrano: 1