Zmiany warunków wynajmu mieszkania oczekiwane przez studentów po pandemii COVID-19 w związku z ich aktywnością na rynku pracy

Małgorzata Grzywińska-Rąpca1*, Mariola Grzybowska-Brzezińska2, Marcin Janusz3
1Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Rynku i Konsumpcji, Plac Cieszyński
1/429A, 10-719 Olsztyn
2Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Rynku i Konsumpcji, Plac Cieszyński 1/426, 10-719 Olsztyn
3Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Polityki Gospodarczej, ul. M. Oczapowskiego 4/105, 10-719 Olsztyn,
1*E-mail: malgo@uwm.edu
ORCID: 0000-0003-2088-2795
2E-mail: margrzyb@uwm.edu
ORCID: 0000-0002-6571-1140
3E-mail: marcin.janusz@uwm.edu.pl
ORCID: 0000-0002-4652-6898
DOI: 10.2478/minib-2023-0020

MINIB, 2023, Vol. 50, Issue 4
DOI: 10.2478/minib-2023-0020
Str. 1-20
Opublikowano 13 grudnia 2023


Abstrakt:

W artykule przedstawiono oczekiwania studentów dotyczące zmian na rynku mieszkaniowym po pandemii COVID-19. W związku z pandemią w wielu krajach wprowadzono ograniczenia i zmiany w różnych dziedzinach życia, co odbiło się na rynku najmu. Konieczność przejścia na nauczanie zdalne bardzo często wiązała się z koniecznością zmiany miejsca zamieszkania lub powrotu do domu rodzinnego uczniów. Było to bezpośrednio lub pośrednio związane z ich sytuacją ekonomiczną, która uległa pogorszeniu z powodu utraty pracy lub konieczności zmiany pracy. Przygotowując narzędzie badawcze skupiono się więc na subiektywnych oczekiwaniach studentów dotyczących warunków najmu po pandemii, dotyczących nie tylko kosztów najmu, ale także zmian w umowach najmu. W okresie badania respondenci uczyli się już zdalnie, więc można założyć, że opracowali już pewne strategie i taktyki dotyczące zagadnień objętych badaniem. Celem artykułu jest zasygnalizowanie i zobrazowanie za pomocą dostępnych danych zróżnicowania oczekiwań dotyczących opłat i zapisów w umowach najmu, z uwzględnieniem cech demograficznych i ekonomicznych respondentów. Celem badania było nie tylko wykazanie różnorodności oczekiwań dotyczących zmian miejsca zamieszkania, warunków najmu czy wysokości opłat spowodowanych pandemią, z uwzględnieniem zatrudnienia i płci badanego, ale także uwzględnienie jego aktywności na rynku pracy.

Techno-paranoja, techno-strach oraz narcyzm jako determinanty zaufania konsumentów w stosunku do urządzeń wearables

Bogdan Gregor1, Emilian Gwiaździński2*
Uniwersytet Łódzki, Katedra Marketingu, Zakład Badań Marketingowych, ul. Jana Matejki 22/26, 90-237 Łódź, Poland
1E-mail: bogdan.gregor@uni.lodz.pl
ORCID: 0000-0003-1681-2073
2*E-mail: emilian.gwiazdzinski@uni.lodz.pl
ORCID: 0000-0002-7125-9955
DOI: 10.2478/minib-2023-0021

MINIB, 2023, Vol. 50, Issue 4
DOI: 10.2478/minib-2023-0021
Str. 21-42
Opublikowano 13 grudnia 2023


Abstrakt:

W dobie transformacji cyfrowej i przekształcenia tradycyjnych form komunikacji między konsumentami a markami, kolejnym kanałem kontaktu zaraz po smartfonach sukcesywnie stały się urządzenia wearables. Na podstawie studiów literaturowych oraz przeglądu dostępnych urządzeń tego typu na rynku wyodrębniono trzy kategorie urządzeń wearables: nieingerujące w ciało (np. inteligentne zegarki), pośrednie (wystające urządzenia) nakładane na ciało (np. inteligentny tatuaż, inteligentne kolczyki kolczyki) oraz ingerujące w ciało konsumenta (np. chipy podskórne, implanty na organach wewnątrz ciała lub w mózgu). Celem artykułu było dokonanie oceny poziomu zaufania do technologii wearables oraz jego determinantów takich jak poziom narcyzmu respondenta oraz obawy przed technologią na przykładzie konstruktów: techno-paranoi oraz techno-strachu wśród młodych respondentów. Okazało się, że spośród trzech badanych predyktorów tylko dwa z nich okazały się istotne (techno-strach i techno-paranoja istotnie negatywnie determinują poziom zaufania). Techno-paranoja była istotna w przypadku każdego z trzech typów technologii wearables, natomiast techno-strach tylko w przypadku technologii nieinwazyjnych.

Poziom i dynamika wybranych mierników działalności badawczo-rozwojowej w Polsce

Jerzy Baruk
Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, Poland
E-mail: jerzy.baruk@poczta.onet.pl
ORCID: 0000-0002-7515-0535
DOI: 10.2478/minib-2023-0022

MINIB, 2023, Vol. 50, Issue 4
DOI: 10.2478/minib-2023-0022
Str. 43-72
Opublikowano 13 grudnia 2023


Abstrakt:

Działalność B+R stanowi ważne źródło wiedzy dla procesów innowacyjnych w podmiotach gospodarczych. W praktyce działalności tej towarzyszą liczne dysfunkcje obniżające sprawność i powszechność funkcjonowania sfery B+R. Jedną z nich jest przypadkowe, intuicyjne zarządzanie. Celem publikacji jest próba analizy poziomu i dynamiki wybranych mierników działalności B+R, ocena powszechności tej działalności w polskich podmiotach gospodarczych oraz zaproponowanie kierunków usprawnień w zakresie zarządzania sferą B+R. Artykuł opracowano przy wykorzystaniu następujących metod badawczych: analizy poznawczo-krytycznej wybranej literatury przedmiotu – do identyfikacji problemu badawczego; metody opisowo-porównawczej – do prezentacji problemu badawczego; metody statystycznej – do określenia udziałów procentowych wybranych mierników i metody projekcyjnej do zaproponowania koncepcji racjonalnego zarządzania działalnością B+R+I. Zakres czasowy badania obejmuje lata 2018–2021, zakres przedmiotowy dotyczy poziomu i dynamiki wybranych mierników działalności B+R w Polsce. Źródłem danych empirycznych do analizy zjawiska są publikacje Głównego urzędu Statystycznego. Analiza materiału źródłowego wskazuje na względnie niski poziom przyjętych mierników działalności B+R i ich dynamiki w skali kraju oraz w przyjętych przekrojach analizy, a także na przypadkowy, intuicyjny charakter zarządzania sferą B+R.

Analityka internetowa – dominujący problem automatyzacji marketingu i lejka sprzedażowego

Grażyna Golik-Górecka
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Jana Matejki 22/26, 90-237 Łódź

E-mail: grazyna.golik@uni.lodz.pl
ORCID: 0000-0002-0154-4363

MINIB, 2023, Vol. 50, Issue 4
DOI: 10.2478/minib-2023-0023
Str. 73-92
Opublikowano 13 grudnia 2023


Abstrakt:

Celem artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania analityki internetowej i marketingowej, w szczególności dominującego Marketing Automation wraz z lejkiem sprzedażowym. Pytanie badawcze można określić: jak wykorzystanie Marketing Automation wspiera oddziaływanie na klientów? Metoda badawcza obejmuje przegląd aktualnej literatury, oraz case study – implementacja marketing automation i lejka sprzedażowego dodatkowo analityka marketingowa ujęta została w aplikacji dashboard. Ilustracja tego studium przypadku pogłębionego może wskazywać rozumienie teorii w realnych uwarunkowaniach. Wyniki badawcze przedstawiają zdefiniowaną analitykę internetową, etapy jej ewolucji, wraz z elementami inbound i outbound marketingu Ponadto na przykładzie firmy X przedstawiono mierniki w lejku sprzedażowym ujętym w dashboardzie. Przedstawiono jak MA oddziałuje na klientów, uczestników rynku. Dzięki opracowaniu implementacji MA oraz pogłębionej analityce wykazano jakie elementy inbound i outbound odgrywają istotną rolę i pozwalają na analizę mierników w lejku sprzedażowym. Nie są to zakończone badania dla marketingu przedsiębiorstw, ponieważ możemy rozwijać problem: w jaki sposób marketing wykorzystuje nowoczesne technologie w oddziaływaniu na uczestników rynku. Ponadto warto prowadzić dalsze badania czynników determinujących i mierników w MA i sales funnel, ponieważ w pierwszych jego etapach buduje się relacje z klientami a w dalszych zarządza relacjami z klientem, gdzie nawiązuje się ścisłe relacje.

Stosunek kobiet do podrabiania kosmetyków: badanie empiryczne

Hela Diouani1*, Khadidja Bechelaghem2, Amel Graa3
Department of Business Sciences, Djillali Liabes University, Sidi Bel Abbes (22000), Algeria
1*E-mail: haladiouani@gmail.com;
ORCID: 0000-0002-0268-6769
2E-mail: ben.khad@yahoo.fr;
ORCID: 0000-0003-1825-9670
3E-mail: graa_amel@yahoo.fr
ORCID: 0000-0002-9593-2446
DOI: 10.2478/minib-2023-0024

MINIB, 2023, Vol. 50, Issue 4
DOI: 10.2478/minib-2023-0024
Str. 93-114
Opublikowano 13 grudnia 2023


Abstrakt:

Celem niniejszego badania było określenie czynników wpływających na postawy wobec podróbek oraz wpływu tych postaw na intencję zakupu podrobionych produktów. W pracy podjęto jednak próbę cofnięcia się o krok od wcześniejszych wkładów badawczych, aby modelować podejście do podrabianych produktów. Badanie ilościowe z wykorzystaniem ankiety przeprowadzono na próbie 250 kobiet w Algierii. Aby ocenić nasze hipotezy, zastosowano modelowanie równań strukturalnych (SEM). Wyniki wykazały, że czynniki takie jak niewrażliwość na podrabianie, aspekt ekonomiczny, postrzegane ryzyko bezpośrednio wpływają na postawę wobec podrabiania.

Postawy polskich konsumentów wobec „czystego mięsa”

Magdalena Ankiel1*, Marta Łyko2, Bogdan Pachołek3
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Marketingu Produktu, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, Poland
1*E-mail: magdalena.ankiel@ue.poznan.pl; marta.workplace@gmail.com
ORCID: 0000-0003-2594-1600
2ORCID: 0009-0001-6187-4030
3E-mail: bogdan.pacholek@ue.poznan.pl;
ORCID: 0000-0003-0576-1426
DOI: 10.2478/minib-2023-0025

MINIB, 2023, Vol. 50, Issue 4
DOI: 10.2478/minib-2023-0025
Str. 115-136
Opublikowano 13 grudnia 2023


Abstrakt:

Zrozumienie otwartości i zapotrzebowania potencjalnych konsumentów na produkt, a także ich zastrzeżeń i oczekiwań jest niezbędne przy wprowadzaniu nowego produktu na rynek, a czyste mięso nie jest tu wyjątkiem. Przeprowadzono badania w zakresie otwartości, percepcji i zastrzeżeń, ale najczęściej w formie analizy deklaracji, a nie rzeczywistych obserwacji zachowań konsumentów. Celem badania była ocena konsumenckich postaw wobec „czystego mięsa”, w szczególności akceptacji, percepcji, barier i czynników wpływających na postawę wobec „czystego mięsa”. Badanie było dobrowolne, przeprowadzone za pomocą ankiety internetowej i skierowane do respondentów w wieku do 55 lat. Próba badawcza składała się z 418 respondentów, reprezentujących zróżnicowany profil socjodemograficzny. Wyniki badania wykazały, że dla wielu respondentów mięso jest ważną częścią diety i jest często spożywane. Większość respondentów nie wiedziała, czym jest „czyste mięso”, ale po krótkim wprowadzeniu do produktu większość wyraziła chęć spróbowania go. Dostępność, smak i wyższa cena zostały zidentyfikowane jako największe bariery przed wypróbowaniem „czystego mięsa”, a potencjał wynalazku, wzbudzone zainteresowanie i postrzegane korzyści dla środowiska były cechami najbardziej kojarzonymi z tym wynalazkiem.

Inteligencja emocjonalna w marketingu: badanie umiejętności osobistych I społecznych oraz ich wpływu na skuteczność marketingu

Liza Mousli1*, Chafika Larras2, Mehdi Bouchetara3, Sabrina Iraten4
1Independent Researcher, Tizi-Ouzou, 15000, Algeria
2–4Higher School of Management, Kolea, 42003 Tipaza, Algeria

1*E-mail: Mousliliza@gmail.com
ORCID: 0009-0001-2408-4988
2E-mail: C.larras@ensmanagement.edu.dz
ORCID: 0000-0002-5755-9636
3E-mail: M.bouchetara@ensmanagement.edu.dz
ORCID: 0000-0001-9826-8985
4E-mail: S.iraten@ensmanagement.edu.dz
ORCID: 0000-0002-0183-5769

DOI: 10.2478/minib-2023-0026

MINIB, 2023, Vol. 50, Issue 4
DOI: 10.2478/minib-2023-0026
Str. 137-164
Opublikowano 13 grudnia 2023


Abstrakt:

Badanie to analizuje znaczenie inteligencji emocjonalnej (EI) w marketingu wśród specjalistów z branży telekomunikacyjnej w Algierii. Inteligencja emocjonalna odgrywa kluczową rolę w budowaniu silnych relacji, efektywnej komunikacji i tworzeniu połączeń, zwłaszcza wraz z postępem technologii i sztucznej inteligencji. Jednak istnieją ograniczone badania dotyczące inteligencji emocjonalnej u specjalistów marketingu w branży telekomunikacyjnej. Wykorzystując ilościowe badania ankietowe i analizę regresji, badanie wykazuje pozytywny wpływ wymiarów inteligencji emocjonalnej na efektywność marketingu. Te wyniki mają implikacje dla poprawy wydajności zespołów marketingowych poprzez wdrożenie programów szkoleniowych zwiększających umiejętności inteligencji emocjonalnej. Badanie przyczynia się do społeczności naukowej, podkreślając znaczenie inteligencji emocjonalnej w marketingu i zachęcając do dalszych badań.

Podziel się artykułem: