MARKETING INSTYTUCJI NAUKOWYCH I BADAWCZYCH,
eISSN 2353-8414, 2019, Vol. 34, Issue 4

Nowe generacje studentów z perspektywy współtworzenia wartości w uniwersytecie

prof. dr hab. Mirosława Pluta-Olearnik

ORCID: 0000-0002-5719-4710
DOI: 10.2478/minib-2019-0045
Kontakt: miroslawa.pluta-olearnik@ue.wroc.pl
MINIB, 2019, Vol. 34, Issue


Abstrakt:

Na przełomie XX i XXI wieku pojawiły się nowe paradygmaty dotyczące znaczenia wartości w zarządzaniu i marketingu w organizacjach. Nie pozostało to bez wpływu na postrzeganie roli uczelni jako organizacji usługowej i roli uczestników w procesie edukacji na poziomie wyższym (w tym zwłaszcza studentów, wykładowców, kierownictwa). W tym kontekście aktualnym i ważnym problemem badawczym jawi się wpływ nowych generacji studentów, przejawiających odmienne od dotychczasowych postawy i zachowania nabywcze, na wizerunek współczesnego uniwersytetu. Szczególnym wyzwaniem dla organizacji szkolnictwa wyższego w Polsce i na świecie jest problem nie tylko kreowania i dostarczania oczekiwanej wartości w ramach usługi kształcenia, ale kwestia kształtowania pozytywnych doświadczeń edukacyjnych z aktywnym udziałem uczestników biorących udział w całym cyklu kształcenia.

Celem artykułu jest zatem identyfikacja postaw i zachowań młodego pokolenia studentów obecnych na polskich uczelniach oraz diagnoza ich potencjału we współtworzeniu wartości usługi w procesie kształcenia. Przyjmując – na podstawie analizy literatury – paradygmat dotyczący współtworzenia usługi w oparciu o takie zmienne, jak: współprodukcja, relacje i doświadczenie, możemy określić możliwości formułowania strategii i wizerunku polskich uczelni uwzględniając perspektywę różnych uczestników procesu kształcenia na poziomie wyższym: studentów, pracowników dydaktycznych, podmioty otoczenia biznesowego.

W artykule dokonano przeglądu badań wtórnych opartych na literaturze zagranicznej oraz polskiej, co pozwoliło na przedstawienie stylów zachowania różnych grup polskich studentów pokolenia Y i Z oraz ocenę ich gotowości do udziału we współtworzeniu usługi edukacyjnej na poziomie wyższym. W szczególności dokonana w artykule diagnoza zjawiska bazuje na empirycznych wynikach badań przeprowadzonych na wybranych polskich uczelniach ekonomicznych i opublikowanych przez polskich badaczy w renomowanych wydawnictwach.

Marketing Automation w jednostce badawczej – realna wartość czy mrzonka skuteczności

dr Sylwia Jarosławska-Sobór, mgr. Mateusz Dulewski, Filip Wasilewski

DOI: 10.2478/minib-2019-0046
Kontakt: sjaroslawska@gig.eu, mdulewski@gig.eu, fwasilewskii@gig.eu
MINIB, 2019, Vol. 34, Issue 4


Abstrakt:

Celem artykułu jest przedstawienie zagadnienia Marketing Automation (MA, automatyzacja marketingu) oraz możliwości jego wykorzystania w działalności operacyjnej jednostek badawczych i naukowych. MA to nowoczesne, zaawansowane rozwiązania technologiczne, których celem jest usprawnienie procesów marketingowych i szersze wykorzystanie danych o rynku i klientach. W ostatnich latach jest jednym z najważniejszych trendów współczesnego marketingu, stanowiąc jednocześnie prawdziwe wyzwanie dla organizacji działających w obszarze nauki i badań naukowych. W artykule omówione zostały doświadczenia Głównego Instytutu Górnictwa, związane z wdrażaniem rozwiązań typu Marketing Automation, potraktowane tu jako studium przypadku.

Multidyscyplinarny projekt wirtualnych rekonstrukcji samolotów historycznych jako sposób popularyzacji nauki

Dr hab. inż. Krzysztof Szafran, Ireneusz Kramarski

DOI: 10.2478/minib-2019-0047
Kontakt: krzysztof.szafran@ilot.lukasiewicz.gov.pl, irek@kramarski.com.pl
MINIB, 2019, Vol. 34, Issue


Abstrakt:

Instytucje badawczo-rozwojowe posiadają szeroki zakres kompetencji w swoich dziedzinach działalności naukowo-technicznej. Często mają także pewne unikalne możliwości wykonywania prac badawczo-rozwojowych (B+R). Możliwości te są jednak często znane tylko małej grupie specjalistów branżowych i niewielu przedstawicielom parlamentu. Brakuje także informacji o możliwościach badawczych instytutów w przemyśle, a w szczególności wśród małych i średnich przedsiębiorstw.

Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji multidyscyplinarnego projektu badawczego, mającego na celu sprawdzenie przez instytucję naukowo-badawczą możliwości wykorzystania mediów społecznościowych
oraz nowoczesnych techniki wizualizacji i symulacji komputerowych w inżynierii rekonstrukcji samolotu. Au-
torzy proponują wypróbować podejście możliwości kampanii marketingowej instytucji badawczo-rozwojowych w sposób podobny do akcji zbierania funduszy na jakiś cel, ale w odróżnieniu od tego typu akcji, kampania powinna mieć na celu zwiększenie świadomości technicznej społeczeństwa. W ramach programu pilotażowego autorzy proponują wirtualne odtworzenie konstrukcji polskiego samolotu myśliwskiego PZL P-50 Jastrząb, którego dwa prototypy powstały jeszcze przed wybuchem II wojny światowej. W oparciu o wykonane analizy, obliczenia oraz symulacje komputerowe w drugiej fazie proponuje się wykonać projekt wstępny samolotu o osiągach zbliżonych do PZL P-50 w oparciu o współczesną wiedzę i najnowsze technologie dostępne w technice lotniczej. Jeden ze sposobów zachęcenia do, podjęcia pracy twórczej w tym rekonstrukcji obiektów historycznych pozwoli pozyskać cennych pracowników [19].

Połączenie technik marketingu, wykorzystujących potęgę mediów społecznościowych, ze stricte inżynierskimi wyzwaniami związanymi z odtworzeniem historycznego samolotu i zaprojektowaniem jego współczesnego odpowiednika daje możliwości potwierdzenia posiadanych zdolności technicznych i organizacyjnych przez
instytucje badawczo-rozwojowe. W oparciu o powyższe działania budowana będzie baza danych osób zainteresowanych działalnością badawczo-rozwojową instytucji naukowych i ich wkładu w odtwarzanie historycznie ważnych wyrobów polskiej myśli technicznej.

Media społecznościowe jako źródło informacji o uczelniach wyższych wśród kandydatów na studia

Dr inż. Magda Stachowiak-Krzyżan
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

DOI: 10.2478/minib-2019-0048
Kontakt: magda.stachowiak@ue.poznan.pl
MINIB, 2019, Vol. 34, Issue


Abstrakt:

Głównym celem artykułu jest wskazanie znaczenia mediów społecznościowych w procesie poszukiwania informacji na temat uczelni wyższych przez potencjalnych kandydatów na studia. Dla zrealizowania postawionego celu przeprowadzono badania ilościowe wśród grupy uczniów szkół licealnych, techniką ankiety audytoryjnej. Za pośrednictwem kwestionariusza ankiety zebrano opinie młodzieży w odniesieniu do źródeł informacji wykorzystywanych w procesie podejmowania decyzji o wyborze przyszłej drogi kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem różnych mediów społecznościowych. Zrealizowane badania potwierdziły, że media społecznościowe stanowią jedno z najważniejszych, zaraz za źródłami osobistymi takimi jak rodzina i znajomi, źródeł informacji o uczelniach wyższych. Połączenie technik marketingu, wykorzystujących potęgę mediów społecznościowych, ze stricte inżynierskimi wyzwaniami związanymi z odtworzeniem historycznego samolotu i zaprojektowaniem jego współczesnego odpowiednika daje możliwości potwierdzenia posiadanych zdolności technicznych i organizacyjnych przez instytucje badawczo-rozwojowe. W oparciu o powyższe działania budowana będzie baza danych osób zainteresowanych działalnością badawczo-rozwojową instytucji naukowych i ich wkładu w odtwarzanie historycznie ważnych wyrobów polskiej myśli technicznej.

Podziel się artykułem: