Zarządzanie doświadczeniami klienta: analiza zatrzymania klientów w restauracjach w stanie anambra w Nigerii

Cosmas Anayochukwu Nwankwo1*, MacDonald Isaac Kanyangale2
Kozminski University, Jagiellońska 57 Street, 03-301 Warszawa
University of KwaZulu Natal, Durban, South Africa

1*E-mail: Nwankwoc@ukzn.ac.za
ORCID: 0000-0002-3135-7788

2Kanyangalem@ukzn.ac.za
ORCID: 0000-0003-2259-1449

MINIB, 2023, Vol. 49, Issue 3
DOI: 10.2478/minib-2023-0013
Str. 1-26
Opublikowano 15 września 2023


Abstrakt:

W artykule przedstawiono wpływ zarządzania doświadczeniami klientów (CEM) na utrzymanie klientów w restauracjach w stanie Anambra w Nigerii. Badanie miało na celu przedstawienie wpływu afektywnego doświadczenia klienta, poznawczego doświadczenia klienta, fizycznego doświadczenia klienta oraz doświadczenia klienta opartego na tożsamości społecznej w kontekście utrzymania klientów w restauracjach w stanie Anambra w Nigerii. W artykule przyjęto metodę badań ankietowych. Badanie wykazało, że afektywne doświadczenie klienta, poznawcze doświadczenie klienta, fizyczne doświadczenie klienta oraz doświadczenia klienta związane z tożsamością społeczną mają znaczący wpływ na utrzymanie klientów w restauracjach w stanie Anambra w Nigerii. Na podstawie powyższego badania stwierdzono, że CEM miał znaczący wpływ na utrzymanie klientów w restauracjach w stanie Anambra w Nigerii. We wnioskach zalecono między innymi, aby kierownictwo restauracji celowo skupiało się na wytycznych humanitarnych w zakresie zapewniania sprzyjającego środowiska, zwłaszcza takiego, które jest zawsze higieniczne dla klientów.

Transformacja cyfrowa w ochronie zdrowia i jej wymiar marketingowy

Iwona Czerska*
Department of Marketing Research, Faculty of Management, Wroclaw University of Economics and Business, 118/120 Komandorska Str., 53-345 Wroclaw, Poland
*E-mail: iwona.czerska@ue.wroc.pl
ORCID: 0000-0002-9680-6695

MINIB, 2023, Vol. 49, Issue 3
DOI: 10.2478/minib-2023-0014
Str. 27-46
Opublikowano 15 września 2023


Abstrakt:

Cel: Zaprezentowanie zagadnień traktujących o cyfrowej transformacji w sektorze zdrowotnym oraz zwrócenie uwagi na marketingowy wymiar tego procesu.

Konstrukcja/Metodyka: Artykuł jest przeglądem literatury z zakresu transformacji cyfrowej, opieki zdrowotnej, zarządzania, marketingu i ekonomiki zdrowia. Dokonano analizy w oparciu o metodę desk research, korzystając z profesjonalnych naukowych baz danych. Opracowanie składa się z następujących części: wprowadzenia; metodyki badania; zagadnień dotyczących procesu transformacji cyfrowej; cyfryzacji sektora zdrowotnego w kontekście bezpieczeństwa danych oraz korzyści dla interesariuszy; praktycznych aspektów wdrażania technologii cyfrowych w ochronie zdrowia; generacji X i Y w procesie cyfryzacji ochrony zdrowia w wymiarze marketingowym; ograniczeń badania; wniosków i praktycznych implikacji.

Wyniki: Pandemia COVID-19 znacznie przyspieszyła cyfryzację usług medycznych, co przełożyło się na dynamiczny rozwój różnych platform i narzędzi e-zdrowia. Najnowsze rozwiązania techniczno-technologiczne w zakresie mobilnego zdrowia pomagają w codziennej opiece nad pacjentem oraz wspomagają profilaktykę i prewencję zdrowotną. Równolegle z procesem cyfrowej transformacji w ochronie zdrowia przebiega proces transformacji marketingowej. Dostępność digitalowych narzędzi zdrowotnych nie byłaby możliwa bez marketingu.

Ograniczenia: Zidentyfikowano ograniczenia badania, które mogły mieć wpływ na ogólny obraz rozważań.
Po pierwsze, wykorzystano jedynie artykuły indeksowane w wybranych bazach: Google Scholar, ResearchGate, Taylor and Francis Online i ScienceDirect. Po drugie, w wyszukiwaniu literatury zastosowano konkretną kombinację słów z użyciem operatorów boolowskich.

Oryginalność/wartość: Ujęcie zagadnień traktujących o cyfrowej transformacji sektora zdrowotnego i jej marketingowego wymiaru bazuje na najnowszej literaturze przedmiotu, wzbogacając dotychczasowy dorobek naukowy o branży zdrowotnej i marketingowej.

Preferencje konsumentów względem influencer marketingu w branży beauty na platformach Instagram oraz YouTube (analiza porównawcza)

Bogdan Gregor1, Aneta Olejniczak2*
1Chair of Marketing Research, Department of Marketing, Faculty of Management, University of Lodz,
Jana Matejki 22/26 Street, 90-237, Lodz, Poland
2Chair of Fundamentals of Marketing, Department of Marketing, Faculty of Management,
University of Lodz, Jana Matejki 22/26 Street, 90-237, Lodz, Poland
1 ORCID: 0000-0003-1681-2073
2* E-mail: aneta.olejniczak@uni.lodz.pl
ORCID: 0000-0001-9928-2308

MINIB, 2023, Vol. 49, Issue 3
DOI: 10.2478/minib-2023-0015
Str. 47-64
Opublikowano 15 września 2023


Abstrakt:

Celem artykułu jest porównanie preferencji konsumentów wobec działań i treści publikowanych przez influencerów kosmetycznych na platformach Instagram oraz YouTube. Podjęcie tego tematu ma na celu wypełnienie luki badawczej zauważonej po analizie dostępnej literatury i opracowań na omawiany temat. Wcześniejsze prace badawcze koncentrowały się głównie na rynkach innych niż polski lub podejmowały temat w innych kontekstach. Aby osiągnąć cel artykułu, przeprowadzono badanie metodą sondażu diagnostycznego przy użyciu techniki ankietowej wspartej kwestionariuszem online na próbie 146 osób korzystających z serwisów społecznościowych. Wyniki badania pokazują, że użytkownicy z kategorii „beauty” najchętniej oglądają recenzje produktów zarówno na platformie Instagram, jak i YouTube. Ponadto, ulubionymi produktami z kategorii „beauty” dla użytkowników Instagrama są produkty do pielęgnacji twarzy, a dla widzów YouTube — kosmetyki do makijażu.

Diagnoza badań nad treściami generowanymi przez użytkownika sieci w sektorze usług – analiza bibliometryczna

Elżbieta Wąsowicz-Zaborek*
International Business Department, Collegium of World Economy, SGH Warsaw School of Economics,
al. Niepodległości 162, 02-55, Warsaw, Poland
*E-mail: ewasowi@sgh.waw.pl
ORCID: 0000-0001-8422-4383

MINIB, 2023, Vol. 49, Issue 3
DOI: 10.2478/minib-2023-0016
Str. 65-100
Opublikowano 15 września 2023


Abstrakt:

Era Web 2.0 i kolejne fazy rozwoju sieci oferują przedsiębiorstwom nowe wyzwania, ale także nowe możliwości w zakresie nawiązywania i utrzymywania kontaktów z uczestnikami rynku, bezpośredniego kontaktu z klientami, ale także poznawania ich potrzeb i opinii. Rozwój technologii tworzenia i udostępniania treści stwarza okazję do zbierania informacji od każdego, kto ma dostęp do Internetu. Informacje generowane przez użytkowników (user-generated content [UGC]) w coraz większym stopniu wspierają podejmowanie decyzji i analizę w odniesieniu do różnych rodzajów działalności biznesowej, zarządczej czy marketingowej. Coraz częściej wykorzystywane są także jako źródło danych w badaniach naukowych. Celem opracowania jest ocena znaczenia UGC w badaniach naukowych oraz skali i sposobów wykorzystania treści tworzonych przez internautów przez współczesnych badaczy zjawisk występujących w sektorze usług. Dla realizacji celu przeprowadzona została analiza bibliometryczna (ilościowa analiza publikacji, analiza współautorów, analiza cytowań i analiza słów kluczowych) obejmująca publikacje z lat 2012–2022 w czasopismach indeksowanych w bazie Scopus. W analizie wykorzystano opis statystyczny oraz analizę treści i zawartości. Wykazano znaczny przyrost publikacji w latach 2020–2022. Spośród różnych branż usługowych, badacze najczęściej wybierali zbiory danych w postaci komentarzy zamieszczanych w sieci przez klientów branż turystycznych, głównie korzystających z usług noclegowych, ale także restauracji. Najczęściej wykorzystywanym źródłem danych był serwis TripAdvisor. Autorzy w analizach posługiwali się zarówno metodami jakościowymi, jak i ilościowymi oraz metodami mieszanymi. Zaobserwowano wzrost znaczenia metod wykorzystujących rozbudowane algorytmy uczenia maszynowego do analizy tekstu. W podsumowaniu do opracowania wskazano kierunki przyszłych badań.

Dynamika otoczenia – wpływ na przewagę konkurencyjną firmy usługowej z perspektywy dynamicznych zdolności CRM

Anetta Pukas*
Department of Marketing, Faculty of Management, Wroclaw University of Economics and Business,
Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław, Poland
*E-mail: anetta.pukas@ue.wroc.pl
ORCID: 0000-0001-6318-2516

MINIB, 2023, Vol. 49, Issue 3
DOI: 10.2478/minib-2023-0017
Str. 101-122
Opublikowano 15 września 2023


Abstrakt:

Cel: Problemem niniejszego artykułu jest identyfikacja dynamiki otoczenia i wpływu na przewagę konkurencyjną firmy usługowej z perspektywy dynamicznych zdolności CRM. Podjęte badania literaturowe mają na celu opracowanie wielowymiarowej konceptualizacji dynamicznego otoczenia oraz zaproponowanie teoretycznego modelu do analizy wpływu dynamizmu otoczenia na związek pomiędzy dynamicznymi zdolnościami CRM a przewagą konkurencyjną.

Metodyka badań: W oparciu o perspektywę szkoły zasobowej (RBV) oraz koncepcję dynamicznych zdolności (DCV) zastosowano metodę krytycznej analizy literatury. Analizie poddano źródła literaturowe powstałe w ostatnich dwóch dekadach.
Wyniki badań/ustalenia: Wynikiem podjętych badań literaturowych stało się wypracowanie nowej konceptualizacji dynamicznego otoczenia i jego 3 istotnych wymiarów, a także propozycja konstruktów w modelu teoretycznym, w którym dynamika otoczenia odgrywa rolę moderującą w relacji między dynamicznymi zdolnościami CRM i przewagą konkurencyjną.

Implikacje/Rekomendacje: Jako implikacje dla dalszych badań należy wskazać empiryczną weryfikację stworzonego modelu oraz sprawdzenie zależności między konstruktami.

Wkład w rozwój dyscypliny: Ustalenia z badań poszerzają zastosowanie RBV i DCV w wiedzy marketingowej. Ponadto zaproponowany model i wnioski z tego badania skłaniają firmy usługowe do rozwijania zdolności CRM, które mogą usprawnić firmę, umożliwiając tym samym budowanie przewagi konkurencyjnej w dynamicznym otoczeniu.

Wdrożenie i ocena wybranego narzędzia CRM do zarządzania relacjami z interesariuszami w projekcie innowacyjnym

Ewa Prymon-Ryś*
AGH University, Faculty of Management, Ul. Gramatyka 10, 30-067 Kraków, Poland
*E-mail: ewapr@agh.edu.pl
ORCID: 0000-0001-9532-2333

MINIB, 2023, Vol. 49, Issue 3
DOI: 10.2478/minib-2023-0018
Str. 123-140
Opublikowano 15 września 2023


Abstrakt:

Artykuł przedstawia założenia procesu wdrażania oprogramowania HubSpotCRM w wybranym projekcie innowacyjnym, realizowanym przez studencką organizację non-profit, jako podstawy zarządzania relacjami z interesariuszami tego projektu. Celem artykułu jest ocena wpływu wdrożonego oprogramowania na zarządzanie relacjami z interesariuszami projektu, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji z wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami. Motywacją do wprowadzenia koncepcji zarządzania relacjami z interesariuszami w badanej organizacji była rosnąca liczba studentów zaangażowanych w realizację projektu, rosnące potrzeby finansowe, a w konsekwencji zwiększająca się grupa interesariuszy wspierających innowacyjny projekt. Wpłynęło to na potrzebę wprowadzenia koncepcji zarządzania relacjami z interesariuszami projektu oraz większej operacjonalizacji działań organizacji studenckiej. Zdecydowano się na oprogramowanie HubSpotCRM ze względu na jego funkcjonalności i dostępność dla organizacji non-profit. W artykule przedstawiono studium przypadku Innowacyjnego Projektu Studenckiego oraz wyniki badań sondażowych wśród członków projektu, które pozwoliły na dokonanie oceny komunikacji wewnętrznej oraz przepływu informacji pomiędzy członkami projektu a głównymi interesariuszami po wdrożeniu systemu CRM.

Przyjęto, że ocena komunikacji z perspektywy uczestników projektu będzie odpowiednią miarą korzyści z wdrożonego rozwiązania, gdyż na początkowym etapie trudno o ocenę innych wymiarów współpracy z interesariuszami. Wśród głównych korzyści wskazano na profesjonalizację działań i ujednolicenie praktyk zarządzania w całym projekcie, przejrzystą klasyfikację interesariuszy, poprawę przepływu informacji wewnątrz projektu i komunikacji ze sponsorami. Wykazano, że również organizacje studenckie mogą wprowadzać rozwiązania dedykowane dla przedsiębiorstw i wdrażać koncepcję zarządzania relacjami z interesariuszami, aby zwiększać skuteczność pozyskiwania
wsparcia i rozwijać projekty innowacyjne.

Kształtowanie nowego produktu z perspektywy tworzenia przewagi konkurencyjnej

Dariusz Dąbrowski*
Marketing Department, Gdańsk University of Technology, Faculty of Management and Economics,
Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Poland
*E-mail: dariusz.dabrowski@zie.pg.gda.pl
ORCID: 0000-0002-2045-2683

MINIB, 2023, Vol. 49, Issue 3
DOI: 10.2478/minib-2023-0019
Str. 141-158
Opublikowano 15 września 2023


Abstrakt:

Uznaje się, że osiągnięcie przewagi konkurencyjnej opartej na produkcie jest kluczowym zadaniem dla przedsiębiorstwa. Niemniej jednak, istnieje nadal luka badawcza dotycząca wskazania konkretnych działań w procesie rozwoju nowego produktu, które wynikają z dążenia przedsiębiorstw do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej opartej na produkcie. W związku z tym, celem pracy jest określenie specyficznych działań w procesie rozwoju nowego produktu (RNP), które wynikają z zamiaru przedsiębiorstwa do wprowadzenia na rynek nowego produktu, umożliwiającego osiągnięcie przewagi konkurencyjnej. Podstawową metodą badawczą zastosowaną w pracy jest metoda dedukcji, a jako metodę dodatkową wykorzystano badanie literatury. Rezultatem pracy jest zaproponowanie trzech rodzajów działań: a) ocenę sposobności po względem generowania na jej podstawie przewagi konkurencyjnej, b) tworzenie nowego produktu o jak najwyższej wartości ekonomicznej, c) ocenę zarówno planowanego nowego produktu, jak i nowego produktu po wprowadzeniu na rynek pod względem osiągania przewagi konkurencyjnej. Ostanie dwa rodzaje działań mogą być podejmowane na różnych etapach procesu rozwoju nowego produktu i dotyczyć samej koncepcji nowego produktu, jak i określonych form tego produktu (np. prototypu, produktów serii próbnej).

Zaproponowane działania mają istotne znaczenie, ponieważ osiągnięcie przewagi konkurencyjnej opartej na produkcie przyczynia się do realizacji innych celów związanych z nowymi produktami (np. generowania przychodów ze sprzedaży). Dlatego też zaleca się uwzględnienie tych działań przez przedsiębiorstwa w procesie rozwoju nowych produktów. Praca wnosi wkład do obszaru zarządzania, poprzez zaproponowanie konkretnych działań w poszczególnych fazach procesu rozwoju nowego produktu, wynikających z intencji przedsiębiorstwa do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej opartej na produkcie — co dotychczas brakowało w literaturze.

Podziel się artykułem: