Zarządzanie wizerunkiem z wykorzystaniem komunikacji wirtualnej w sytuacjach kryzysowych na przykładzie grupy kapitałowej CD PROJEKT

Mateusz Pacierz
Jan Kochanowski University of Kielce
Stefana Żeromskiego Street 5, 25-369 Kielce
mateuszpacierz@poczta.pl z ORCID 0000-0002-8382-5440

MINIB, 2021, Vol. 41, Issue 3
DOI: 10.2478/minib-2021-0012
Str. 1-20
Opublikowano 30 września 2021


Abstrakt:

Zarządzanie wizerunkiem w sytuacjach kryzysowych jest jedną z najważniejszych funkcji nie tylko zespołu odpowiedzialnego za marketing, ale również menedżerów i osób strategicznych. Powszechność internetu sprawia, że kryzysy rozszerzają się szybciej niż jeszcze kilka lat temu, dlatego istotne jest, aby równie skutecznie je hamować właśnie przy pomocy komunikacji wirtualnej. W artykule zawarto teoretyczne podstawy z zakresu zarządzania wizerunkiem oraz zdefiniowano pojęcie kryzysu, jego źródła i fazy. W części empirycznej został przedstawiony profil badanego podmiotu oraz wybrane przykłady sytuacji kryzysowych w których się on znalazł. W pracy zostały opisane rozwiązania i strategie, jakie podjęła spółka w celu minimalizacji efektów kryzysu, głównie strat wizerunkowych. Zostały także przeprowadzone badania na próbie 354 osób ze środowiska organizacji w celu poznania opinii dotyczącej zmian w postrzeganiu studia.

Młodzi konsumenci wobec bezpieczeństwa swoich danych pobieranych przez inteligentne urządzenia w dobie internetu rzeczy

Beata Kolny
University of Economics in Katowice, Faculty of Economics, Market and Consumption Department
ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice, Poland
beata.kolny@ue.katowice.pl z ORCID 0000-0002-9162-1704

MINIB, 2021, Vol. 41, Issue 3
DOI: 10.2478/minib-2021-0013
Str. 21-38
Opublikowano 30 września 2021


Abstrakt:

Inteligentne urządzenia, które w trakcie funkcjonowania gromadzą i udostępniają dane o zachowaniach użytkowników, z roku na rok zyskują coraz większą popularność. Prognozuje się, że ich liczba w gospodarstwach domowych będzie stale wzrastać. W związku z tym celem artykułu jest zaprezentowanie stosunku młodych konsumentów do bezpieczeństwa swoich danych pobieranych przez inteligentne urządzenia, połączone istniejącą infrastrukturą internetową lub innymi technologiami sieciowymi w ramach Internetu rzeczy. Artykuł napisano na podstawie wtórnych i pierwotnych źródeł informacji. Informacje wtórne pozwoliły na zdefiniowanie omawianych zagadnień związanych z Internetem rzeczy oraz bezpieczeństwem danych pobieranych przez inteligentne urządzenia, informacje pierwotne natomiast pokazały stosunek młodych konsumentów do bezpieczeństwa tych danych. Badania bezpośrednie przeprowadzono metodą ankiety internetowej w 2021 roku na próbie 588 konsumentów w wieku 18–34 mieszkających w Polsce. Uzyskane wyniki wskazują, że ponad połowa respondentów zwraca dużą uwagę na to, gdzie są gromadzone dane pobierane przez urządzenia wykorzystywane w ich gospodarstwach domowych i czy te dane są bezpieczne. Mimo tych deklaracji ponad połowa respondentów nie ma wiedzy na temat stopnia zabezpieczania takich danych. Badani zgodzili się ze stwierdzeniem, że konsumenci szybciej akceptują niepewność związaną z utratą kontroli nad swoimi danymi osobowymi pobieranymi przez inteligentne urządzenia niż ryzyko rozłączenia się z nimi.

Zmiany na polskim rynku usług e-edukacji spowodowane pandemią covid-19: zachowania i opinie młodych konsumentów i usługodawców

Anna Dąbrowska
Warsaw School of Economics, Institute of Management, Consumer Behaviour Research Department
Warsaw, ul. Madalińskiego 6/8
adabro3@sgh.waw.pl z ORCID 0000-0003-1406-5510

Joanna Ciupak
graduate of the Warsaw School of Economics
Warsaw, ul. Madalińskiego 6/8

MINIB, 2021, Vol. 41, Issue 3
DOI: 10.2478/minib-2021-0014
Str. 39-64
Opublikowano 30 września 2021


Abstrakt:

W niniejszym badaniu, przeprowadzonym w maju 2020 roku na początku pandemii COVID-19, analizowano sytuację na polskim rynku e-edukacji, odzwierciedloną w opiniach uczniów szkół średnich i studentów korzystających z usług e-edukacji oraz opiniach dostawców tychże usług. Przeprowadzono wywiady pogłębione z próbą celową ośmiu właścicielami firm oferujących komercyjne usługi e-edukacyjne. Następnie wśród uczniów szkół średnich i studentów w roku szkolnym/akademickim 2019–2020 przeprowadzono badanie na temat ich zadowolenia lub niezadowolenia z usług e-edukacji, z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety online (metodą CAWI) na próbie 803 respondentów. Uczniowie szkół średnich (grupa I) stanowili 30% próby, a studenci uczelni wyższych (grupa II) pozostałe 70%. Uzyskane wyniki pozwalają na ocenę zalet i wad kształcenia na odległość oraz wskazują na zwiększony popyt na usługi e-edukacyjne w czasie pandemii i inne postępujące zmiany na polskim rynku usług e-edukacyjnych.

Porównanie darowizn pieniężnych i czasu: co mówią badania eksperymentalne?

Tingting He
Division of Management, Marketing and Entrepreneurship, College of Business, Governors State University
1 University Pkwy, University Park, IL 60484, USA
the@govst.edu z ORCID 0000-0003-1679-9956

MINIB, 2021, Vol. 41, Issue 3
DOI: 10.2478/minib-2021-0015
Str. 65-94
Opublikowano 30 września 2021


Abstrakt:

Darowizny charytatywne od osób indywidualnych na rzecz organizacji charytatywnej często przybierają formę darowizn pieniężnych lub darowizna czasu. Te dwie formy zachowań prospołecznych są coraz częściej badane w ostatnich latach. Jednak pomimo dużej ilości isniejących badań nad darowiznami pieniędzy lub czasu, do tej pory tylko ograniczone badania przeglądowe zostały poświęcone obydwu tym formom darowizn charytatywnych postrzeganym jako zjawiskom porównywalnym lub równoległym. Celem niniejszego artykułu było wypełnienie tej luki. Techniką snowballing wybrano próbę badawczą 39 prac eksperymentalnych opublikowanych w latach 2000–2020, które porównywały darowizny pieniężne i czasowe lub przynajmniej analizowały je jako dwie równoległe zjawiska. Prace te analizowano pod kątem tego, które kwestie badawcze były najczęściej w nich rozważane. Podsumowano ogólne kierunki ich ustaleń. Wskazano na pewne luki w istniejącej literaturze i zaproponowano kilka potencjalnie owocnych kierunków dla przyszłych badań eksperymentalnych dotyczących darowizn pieniędzy i czasu.

Metodyka prognozowania przychodów ze sprzedaży produktów innowacyjnych na krajowym rynku turystycznym

Liudmyla Shulhina
University of Finance and Law
Czesława Tańskiego Street 5, 43-382 Bielsko-Biała, Poland
shulm@ukr.net z ORCID 0000-0001-9554-6185

MINIB, 2021, Vol. 41, Issue 3
DOI: 10.2478/minib-2021-0016
Str. 95-114
Opublikowano 30 września 2021


Abstrakt:

W artykule przedstawiono metodykę prognozowania sprzedaży innowacyjnych produktów turystycznych na rynku krajowym. Koncepcję cyklu życia produktu i teorię zachowań konsumenckich przyjęto jako istotne punkty wyjścia do obliczania sprzedaży wolumenowej produktu innowacyjnego oraz tempa jego penetracji rynku. Zaproponowano metodę pomiaru poziomu lojalności konsumentów wobec biura podróży i zainteresowania jego ofertą. Analizowano związek między strukturą rynku docelowego a jego aktywnością w zakresie zakupu produktów turystycznych. Zastosowano głęboką segmentację rynku uwzględniającą specyfikę zachowań poszczególnych podsegmentów (Rynek Lojalistów, Rynek Sympatyków, Rynek Kwalifikowany, Rynek Poszukiwaczy, Rynek Obsługiwany, Rynek Możliwy, Rynek Potencjalnych Konsumentów, Rynek Perspektywiczny). Zaproponowano wzory do obliczania wielkości każdego z wyodrębnionych rynków. W artykule podano również przykłady wykorzystania modelu E.M. Rogersa i F. Bassa, odpowiednio dostosowanego do specyfiki rynku turystycznego, do obliczenia wskaźników dyfuzji krajowego produktu turystycznego. Metodologia prognozowania oczekiwanej sprzedaży innowacyjnych produktów turystycznych na rynku krajowym została potwierdzona empirycznie na podstawie danych dotyczących krajowego rynku turystycznego w regionie Winnicy na Ukrainie.

Zaangażowanie pokolenia Z w działania komunikacyjne marek odzieżowych w mediach społecznościowych — przypadek Polski

Magda Stachowiak-Krzyżan
Poznan University of Economics and Business, Institute of Marketing, Department of Product Marketing
al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, Poland
magda.stachowiak-krzyzan@ue.poznan.pl z ORCID 0000-0002-4093-2238

MINIB, 2021, Vol. 41, Issue 3
DOI: 10.2478/minib-2021-0017
Str. 115-136
Opublikowano 30 września 2021


Abstrakt:

Działania komunikacyjne w mediach społecznościowych mają bezpośredni wpływ na kształtowanie zachowań konsumenckich, w szczególności najmłodszej grupy konsumentów — pokolenia Z. Celem artykułu jest analiza interakcji młodych polskich konsumentów z markami fast-fashion w serwisach społecznościowych, skupiając się na motywach zaangażowania młodych konsumentów w działania komunikacyjne marek modowych realizowane w mediach społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram, Pinterest czy Youtube. Artykuł prezentuje empiryczne wyniki badania ilościowego zrealizowanego wśród polskich uczniów i studentów — przedstawicieli pokolenia Z na temat profili marki odzieżowej typu fast-fashion w wybranych serwisach społecznościowych. Przeprowadzono badania na reprezentatywnej grupie 1000 uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów w Poznaniu. Wyniki posłużyły do zidentyfikowania za pomocą analizy czynnikowej (metoda analiza głównych składowych) krytycznych czynników determinujących zaangażowanie pokolenia Z w profile marek odzieżowych (wyróżniono: aktywne zaangażowanie w profil marki odzieżowej, obserwacja dla mierzalnych korzyści oraz lojalność wobec marki), przesłanek obecności i aktywności marek odzieżowych w mediach społecznościowych z punktu widzenia ich użytkowników (wyróżniono: cele wizerunkowo-sprzedażowe i cele poznawcze) oraz najlepszych działań marek odzieżowych w social media (wyróżniono: działalność rozrywkową i informacyjną).

When analyzing the activity of Generation Z representatives on the profiles of clothing brands in social media, interesting discrepancies between women and men can be observed. They are presented in Table 3.

Podziel się artykułem: