MARKETING INSTYTUCJI NAUKOWYCH I BADAWCZYCH,
eISSN 2353-8414, 2024, Vol. 52, Issue 2

Jak nowe oferty usług cyfrowych zmieniają praktyki konsumenckie – podejście oparte na teorii praktyk społecznych

Ryszard Kłeczek1*, Mirosława Pluta-Olearnik2, Anetta Pukas3
123Wroclaw University of Economics and Business, Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław, Poland
1*E-mail: ryszard.kleczek@ue.wroc.pl
ORCID: 0000-0001-9327-3515
2E-mail: miroslawa.pluta-olearnik@ue.wroc.pl
ORCID: 0000-0002-5719-4710
3E-mail: anetta.pukas@ue.wroc.pl
ORCID: 0000-0001-6318-2516

DOI: 10.2478/minib-2024-0007

MINIB, 2024, Vol. 52, Issue 2
DOI: 10.2478/minib-2024-0007
Str. 1-24
Opublikowano 12 czerwca 2024


Abstrakt:

Współcześni konsumenci, znający technologię cyfrową, wykorzystują oferty jako zasoby do współtworzenia nowych wartości. Cele tego artykułu są dwojakie. Po pierwsze, szukamy możliwości adaptacji koncepcji TSP w naukach o zarządzaniu, a po drugie, badamy, w jaki sposób oferty usług cyfrowych zmieniają praktyki społeczne. Opierając się na empirycznym badaniu praktyk osób dojeżdżających do pracy, pokazujemy, że konsumenci improwizują i tworzą nowe praktyki, łącząc zasoby różnych dostawców usług. Przyjmując teorię praktyk społecznych (TSP), zidentyfikowaliśmy praktyki inne niż tylko korzystanie z istniejących ofert usług. W wyniku przeprowadzonych badań proponujemy koncepcyjny model zrozumienia i analizy praktyk użytkowników. W ten sposób przyczyniamy się do krytycznego badania społecznych konsekwencji zmian technologicznych w nowych ofertach usług cyfrowych. Sugerujemy również, aby menedżerowie odnaleźli powiązania pomiędzy praktykami osób dojeżdżających do pracy, zamiast skupiać się na modalnościach określonych z góry praktyk.

Trzy główne przyczyny impasu w pomiarze reputacji instytucji szkolnictwa wyższego

Joern Redler1*, Petra Morschheuser2
1 School of Business, Mainz University of Applied Sciences, Lucy-Hillebrand-Straße 2, 55128 Mainz, Germany
2 Department for Business Studies, Baden-Wuerttemberg Cooperative State University Mosbach, Arnold-Janssen-Straße 9-13,74821 Mosbach, Germany
1*E-mail: joern.redler@hs-mainz.de
ORCID: 0000-0002-1861-4807
2E-mail: petra-morschheuser@mosbach.dhbw.de
ORCID: 0009-0000-8987-0800

DOI: 10.2478/minib-2024-0008

MINIB, 2024, Vol. 52, Issue 2
DOI: 10.2478/minib-2024-0008
Str. 26-44
Opublikowano 12 czerwca 2024


Abstrakt:

Monitorowanie reputacji instytucji szkolnictwa wyższego jest kluczowym wyzwaniem. Pomimo dziesięcioleci badań i powstałych wielu teorii w zakresie marketingu szkolnictwa wyższego, nie pojawiła się jeszcze ostateczna metoda badania i monitorowania reputacji instytucji naukowych. W artykule wykazano, że badania nad teoretycznie rozsądną metodą rejestrowania i monitorowania reputacji instytucji szkolnictwa wyższego utknęły w martwym punkcie ze względu na trzy istotne przeszkody: (a) złożoność zdefiniowania samej konstrukcji reputacji, (b) trwające spory dotyczące odpowiednich metod pomiaru konstrukcji reputacji, (c) niedostateczne dopasowanie konstrukcji reputacji do specyfiki instytucji szkolnictwa wyższego.

Emocjonalne uwarunkowania konsumpcji przekąsek przez polskich konsumentów

Ewa Jerzyk1*, Mirosława Kaczmarek2, Dobrosława Mruk-Tomczak3, Natalia Gluza4
1 Poznań University of Economics and Business, Department of Marketing Strategies, Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, Poland
2 Poznań University of Economics and Business, Department of Market Research and Services, Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, Poland
Poznań University of Economics and Business, Department of Product Marketing, Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, Poland
Poznań University of Economics and Business, Department of Marketing Strategies, Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, Poland
1*E-mail: ewa.jerzyk@ue.poznan.pl
ORCID: 0000-0001-8474-3570
2 E-mail: miroslawa.kaczmarek@ue.poznan.pl
ORCID: 0000-0002-3844-6310
E-mail: dobroslawa.mruk-tomczak@ue.poznan.pl
ORCID: 0000-0002-4548-8260
4
E-mail: natalia.gluza@ue.poznan.pl
ORCID: 0000-0002-9864-4116

DOI: 10.2478/minib-2024-0009

MINIB, 2024, Vol. 52, Issue 2
DOI: 10.2478/minib-2024-0009
Str. 46-67
Opublikowano 12 czerwca 2024


Abstrakt:

Emocje są skutkiem, ale również przyczyną zachowań żywieniowych, w tym kupowania i spożywania przekąsek. Przekąski to dynamicznie rozwijający się segment produktów żywnościowych, których konsumpcja wydatnie przyczynia się do zwiększenia wzrostu nadwagi i otyłości społeczeństwa oraz ryzyka wystąpienia chorób dietozależnych. Istnieje potrzeba zrozumienia jak walencja emocji kształtuje postawy i zachowania nabywców wobec przekąsek oraz ich smaku. Celem przeprowadzonego badania było rozpoznanie relacji między jedzeniem emocjonalnym a skłonnością do sięgania po niezdrowe przekąski (słodkie i słone). Przeprowadzone badanie ankietowe na reprezentatywnej grupie 707 respondentów wykazały emocjonalne wzorce konsumpcji przekąsek. Konsumenci spożywają przekąski zależnie od odczuwanego stanu emocjonalnego oraz ich smaku. Ponadto osoby chętnie sięgające po niezdrowe przekąski cechują się negatywnym profilem cech opisujących ich stan zdrowia i sytuację finansową.

Odpowiedzialne innowacje w e-opiece zdrowotnej: wzmacnianie pozycji pacjentów dzięki nowym technologiom

Dariusz M. Trzmielak1*, Ilona Lipka-Matusiak2, Elin Oftedal3
1 Polish Mother’s Memorial Hospital Research Institute, ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź, Poland
University of Lodz, Management Faculty, ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź, Poland
Sukhumi State University, 61 Politkovskaya street, 0186, Tbilisi, Georgia
2 Polish Mother’s Memorial Hospital Research Institute, ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź, Poland
University of Lodz Doctoral School of Social Sciences, ul. Matejki 21/23, 90-237 Łódź, Poland
3 University of Stavanger, Institute for Media and Social Science, Kjell Arholms gate 41, 4021 Stavanger, Norway
1 E-mail: dariusz.trzmielak@iczmp.edu.pl
ORCID: 0000-0002-4455-8845
2 E-mail: ilona.lipka.matusiak@edu.uni.lodz.pl
ORCID: 0000-0003-2243-5235
E-mail: elin.m.oftedal@uis.no
ORCID: 0000-0002-1497-4194

DOI: 10.2478/minib-2024-0010

MINIB, 2024, Vol. 52, Issue 2
DOI: 10.2478/minib-2024-0010
Str. 68-87
Opublikowano 12 czerwca 2024


Abstrakt:

Wykorzystanie nowych technologii stwarza nową wartość dla wszystkich jednostek zainteresowanych systemem opieki zdrowotnej. Artykuł koncentruje się na wykazaniu, że innowacyjne technologie i produkty umożliwiają nowe funkcjonalności, wyższe standardy usług, zwiększają poziom wiedzy i kompetencji klinicystów. Ponadto pokazuje korzyści, jakie można osiągnąć poprzez zastosowanie sztucznej inteligencji, m.in., odciążenie lekarzy, poszerzenie i rozwinięcie specjalizacji świadczeń opieki zdrowotnej. Końcową częścią artykułu jest analiza głównych obszarów medycyny, w których wdrożono najnowocześniejsze technologie i produkty. Analiza porównawcza pozwoliła autorom stworzyć klasyfikację nowych technologii w sektorze e-zdrowia ze względu na potrzeby i korzyści zdrowotne dla pacjentów i lekarzy, czyli głównych interesariuszy we wdrażaniu nowych technologii i produktów w systemie opieki zdrowotnej.

Przeanalizowano wartość dodaną rozwoju nowych technologii w systemie ochronie zdrowia. Artykuł ma charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny. Podstawowymi metodami badawczymi są analiza bibliograficzna oraz dane pochodzące z badań i potencjału rynkowego nowych rozwiązań dla organizacji medycznych. Uzupełnieniem analizy bibliograficznej jest autorskie studium przypadku zastosowanej technologii, częściowo opartej na sztucznej inteligencji.

Prestiż w partnerstwie: wykorzystanie doskonałości uniwersyteckiej w celu zwiększenia sukcesu marki – analiza studium przypadku

Ludmiła Walaszczyk
Łukasiewicz Research Network – Institute for Sustainable Technologies, Pułaskiego Street 6/10, Radom, Poland
E-mail: ludmila.walaszczyk@itee.lukasiewicz.gov.pl
ORCID: 0000-0001-8022-9419

DOI: 10.2478/minib-2024-0011

MINIB, 2024, Vol. 52, Issue 2
DOI: 10.2478/minib-2024-0011
Str. 88-104
Opublikowano 12 czerwca 2024


Abstrakt:

W miarę jak globalna konkurencja w dziedzinie badań naukowych stale rośnie, uczelnie wyższe stają się kluczowymi ośrodkami innowacji i generowania wiedzy. Jednym z najważniejszych czynników przyciągających instytucje badawcze do uczelni jest jej marka i doskonałość naukowa. W niniejszym artykule autor koncentruje się na analizie, w jaki sposób uczelnia może z instytutem badawczym wytyczać wspólne cele na rzecz osiągnięcia sukcesu na płaszczyźnie naukowo-badawczej. W artykule dokonano przeglądu literatury na temat istoty marki instytucji oraz jej wpływu na pozyskiwanie partnerów. Zidentyfikowano przykłady uczelni o globalnej renomie, które osiągnęły sukces w budowaniu trwałych relacji z innymi uczelniami, instytutami badawczymi oraz partnerami przemysłowymi dzięki swojej silnej marce.

W dalszej części artykułu skupiono się na aspekcie praktycznym i omówiono strategię, która została zastosowana przez Coventry University w celu nawiązania długofalowej współpracy z badaczami z Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Technologii Eksploatacji oraz jakie rezultaty uzyskano w wyniku zastosowania tej strategii. Wskazano między innymi na działania związane z promocją osiągnięć naukowych oraz inwestowaniem w rozwijanie relacji z instytutem badawczym.
Przeprowadzona analiza pokazuje, że renoma uczelni może pełnić kluczową rolę w budowaniu relacji pomiędzy światem nauki, a innymi instytucjami badawczymi. Uczelnie o silnej marce są bardziej atrakcyjne dla potencjalnych partnerów badawczych, co zwiększa szanse na realizację wspólnych projektów badawczych i komercjalizację uzyskanych wyników badań.

Badanie emocji i preferencji zakupowych konsumentów w wirtualnej rzeczywistości: analiza bibliometryczna

Konrad Biercewicz1*, Katarzyna Włodarczyk2, Małgorzata Wiścicka-Fernando3
123Institute of Management, Faculty of Economics, Finance and Management, University of Szczecin, Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, Poland
1*E-mail: konrad.biercewicz@usz.edu.pl
ORCID: 0000-0003-1635-4527
2E-mail: katarzyna.wlodarczyk@usz.edu.pl
ORCID: 0000-0002-6020-8378
3E-mail: malgorzata.wiscicka-fernando@usz.edu.pl
ORCID: 0000-0002-4548-8260

DOI: 10.2478/minib-2024-0012

MINIB, 2024, Vol. 52, Issue 2
DOI: 10.2478/minib-2024-0012
Str. 105-128
Opublikowano 12 czerwca 2024


Abstrakt:

Niniejszy artykuł przedstawia współczesne badania bibliometryczne koncentrujące się na emocjach klientów i wyborze produktów w rzeczywistości wirtualnej. Głównym celem jest zbadanie dwóch znanych naukowych baz danych, Web of Science i Scopus, oraz przeprowadzenie ustrukturyzowanego przeglądu literatury (SLR). Celem badania było określenie powiązań między pojęciami emocji i wirtualnej rzeczywistości w oparciu o badanie biometryczne w dwóch bazach danych Scopus i Web of Science. Do analizy bibliometrycznej w każdej bazie danych zastosowano niestandardowe zapytania, wykorzystujące określone słowa kluczowe, terminy tytułowe i treść abstraktów. Zapytania te ułatwiły analizę ilościową pobranych danych, które następnie wykorzystano do wygenerowania map bibliometrycznych za pomocą oprogramowania VOSviewer. W rezultacie niniejsze badanie oferuje aktualną analizę bibliometryczną w tej dziedzinie.

 

Podziel się artykułem: