Różnicowanie cen w handlu detalicznym: aktualne praktyki w handlu wielokanałowym online i offline

Ewa E. Kiczmachowska1*, Paweł de Pourbaix2, Dariusz Jemielniak3
Kozminski University, Jagiellońska 57 Street, 03-301 Warszawa

1E-mail: ekiczmachowska@kozminski.edu.pl
ORCID: 0000-0002-7336-875X

2E-mail: paweldep@kozminski.edu.pl
ORCID: 0000-0002-0300-8716

3E-mail: darekj@kozminski.edu.pl
ORCID: 0000-0002-3745-7931

DOI: 10.2478/minib-2023-0007

MINIB, 2023, Vol. 48, Issue 2
DOI: 10.2478/minib-2023-0007
Str. 1-16
Opublikowano 31  czerwca 2023


Abstrakt:

Celem rozważań jest przedstawienie praktyki różnicowania cen w warunkach sprzedaży wielokanałowej. W artykule dokonano przeglądu literatury dotyczącej polityki cenowej w kanałach. Autorzy postawili za cel zbadanie praktyk detalistów operujących w kanałach online i offline w Polsce w zakresie różnicowania cen między kanałami. Na przykładzie sieci EMPIK i SMYK przeanalizowano różnice cen pomiędzy kanałem online i offline dla kilkuset produktów w kluczowych dla tych detalistów kategoriach. Ceny zostały pozyskane metodą skrapowania danych ze stron internetowych obu detalistów w listopadzie 2022 roku. Analiza statystyczna miała na celu zbadanie różnic w sposobie kształtowania cen ze względu na kategorię produktów, pozycję na liście „najczęściej kupowane” oraz cenę produktu. Badanie potwierdziło wcześniejsze wyniki, że strategia różnicowania cen w kanałach online i offline nie jest powszechnie stosowana przez wiodących sprzedawców w najpopularniejszych kategoriach kupowanych online: stosowało je tylko dwóch z dwunastu detalistów zakwalifikowanych do badania. Potwierdzono również wcześniejsze wyniki, że jeśli stosowano różnicowanie cen, produkty były częściej tańsze online, jednak średnia wysokość rabatu była znacznie wyższa niż raportowane we wcześniejszych opracowaniach. Oprócz tych ogólnych ustaleń, badanie dostarczyło szczegółowych informacji na poziomie kategorii: wysokość rabatu i udział produktów sprzedawanych z rabatem w Internecie znacznie różniły się pomiędzy kategoriami z ofertą produktów unikalnych lub nie. Dodatkowo, badanie dostarczyło unikalnej analizy strategii różnicowania cen w odniesieniu do popularności lub ceny produktu. Podczas gdy w przypadku popularności produktu, unikalność oferty wydawała się ponownie odgrywać decydującą rolę, badanie relacji do ceny produktu pokazało zróżnicowany obraz i wymagałaby dalszych badań.

Finansowanie społecznościowe projektów uniwersyteckich na przykładzie gouep.pl

Dobrosława Mruk-Tomczak1, Ewa Jerzyk2
1Department of Product Marketing, Poznań University of Economics and Business
Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, Poland
2Department of Marketing Strategies, Poznań University of Economics and Business
Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, Poland
*E-mail: *dobroslawa.mruk-tomczak@ue.poznan.pl
Dobrosława Mruk-Tomczak; ORCID: 0000-0002-4548-8260
E-mail: ewa.jerzyk@ue.poznan.pl
Ewa Jerzyk; ORCID: 0000-0001-8474-3570

DOI: 10.2478/minib-2023-0008

MINIB, 2023, Vol. 48, Issue 2
DOI: 10.2478/minib-2023-0008
Str. 17-40
Opublikowano 31 czerwca 2023


Abstrakt:

Rozwój crowdfundingu poszerzył arsenał możliwych sposobów finansowania projektów naukowych oraz pozanaukowych, a także spowodował wzrost zainteresowania tych podmiotów, które do tej pory nie korzystały z tej formy kreatywnego finansowania. Amerykańskie uczelnie są zarówno pionierami w tej dziedzinie, jak też odnoszą największe sukcesy w pozyskiwaniu środków finansowych poprzez takie zbiórki. W Polsce crowdfunding na uczelniach wyższych jest na etapie wstępnego rozwoju, dlatego celem artykułu jest przedstawienie i ocena pierwszej platformy do pozyskiwania wsparcia społecznościowego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu — GOuep.pl. Doświadczenia i wnioski z pierwszych zbiórek na wybrane projekty dostarczają ciekawych, praktycznych implikacji dla potencjalnych zainteresowanych tym sposobem finansowania projektów. Zbiórki uniwersyteckie raczej nie wykraczają poza granice społeczności danego uniwersytetu, co czyni je lokalnymi, niewielkich rozmiarów projektami, o niezbyt wygórowanych celach finansowych. Finansowanie społecznościowe w przypadku uczelni krajowych jest jeszcze na tyle nowe i nieznane, że potrzeba sporo nakładów, zarówno finansowych, jak i wiedzy eksperckiej, aby móc w pełni z niego korzystać. To także edukacja całej społeczności akademickiej w kierunku wykorzystania potencjału zaangażowania się w uczelniane projekty, jako wydarzenia integrujące poszczególne grupy i wpływające na rozwój potencjału uczelni i jej atrakcyjności. Artykuł wnosi wkład w rozpoznanie predyktorów sukcesu finansowania społecznościowego na uczelniach wyższych w Polsce oraz wskazuje na możliwość wykorzystanie platform crowdfundingowych jako narzędzia budowania wizerunku szkoły wyższej i umacniania integracji wspólnot akademickich.

Marka osobista – instrukcja obsługi. Czy młodzi profesjonaliści chcą być uczeni o kreowaniu marki osobistej?

Joanna Macalik*
Katedra Zarządzania Marketingowego, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania,
ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław, Poland
*E-mail: joanna.macalik@ue.wroc.pl
ORCID: 0000-0003-3946-8834

DOI: 10.2478/minib-2023-0009

MINIB, 2023, Vol. 48, Issue 2
DOI: 10.2478/minib-2023-0009
Str. 41-60
Opublikowano 31 czerwca 2023


Abstrakt:

W przypadku współczesnych liderów biznesu branding osobisty jest postrzegany jako konieczność. Celem prezentowanego artykułu jest analiza postawy studentów ostatnich lat studiów, często będących jednocześnie młodymi profesjonalistami i wchodzącymi na rynek przedsiębiorcami, wobec roli marki osobistej w biznesie. W szczególności zbadano, czy w trakcie studiów odczuwają oni potrzebę uczenia się zasad, reguł i narzędzi budowania marki osobistej. W tym celu zastosowano jakościową metodę indywidualnego wywiadu pogłębionego. Dane zostały przeanalizowane metodą analizy tematycznej. Uzyskane wyniki uzupełniają wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu oraz zawierają istotny zestaw implikacji praktycznych dla władz uczelni i autorów programów studiów wyższych.

Wpływ zaangażowania studentów we współtworzenie wartości na doświadczenie e-learningu i zadowolenie w świetle badań własnych

Katarzyna Dziewanowska*, Agnieszka Kacprzak
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski, Ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa, Poland
*E-mail: kdziewanowska@wz.uw.edu.pl; Katarzyna Dziewanowska*; ORCID: 0000-0003-1897-0534
Agnieszka Kacprzak; ORCID: 0000-0003-1949-9131

DOI: 10.2478/minib-2023-0010

MINIB, 2023, Vol. 48, Issue 2
DOI: 10.2478/minib-2023-0010
Str. 61-80
Opublikowano 31 czerwca 2023


Abstrakt:

Celem niniejszego artykułu jest zbadanie wpływu zaangażowania studentów w działania współtworzące wartość na postrzeganie doświadczeń e-learningowych oraz na ich zadowolenie. Wykorzystaną metodą badawczą jest sondażowe badanie ankietowe przeprowadzone na próbie 532 respondentów będących studentami publicznej uczelni biznesowej. Wyniki badania pokazuję, że im większe zaangażowanie we współtworzenie wartości, tym bardziej pozytywnie postrzegane są doświadczenia e-learningu, co z kolei oddziałuje na poziom zadowolenia studentów. Aby zaangażować studentów w proces współtworzenia wartości, konieczne jest optymalizowanie jakości dialogu, poprawa dostępności istotnych informacji, stymulowanie intelektualne, zwiększenie uczestnictwa w aktywnościach akademickich oraz tworzenie okazji do nawiązywania relacji między studentami.. Ważnym wkładem do nauki jest także poszerzenie dotychczasowego stanu wiedzy na temat współtworzenia wartości w szkolnictwie wyższym o kontekst online.

Analiza wpływu czynników jakości usług e-learningu na postrzeganie wartości, satysfakcję i lojalność studentów

Felix*, Y. Johny Natu Prihanto, Mohammad Annas
Faculty of Business, Universitas Multimedia Nusantara, Jl. Boulevard Gading Serpong, Tangerang-Banten, Indonesia
*E-mail: Felix felix6@student.umn.ac.id;
ORCID: 0009-0000-6254-1505
Y. Johny Natu Prihanto johny.natu@umn.ac.id;
ORCID: 0000-0001-9163-127
Mohammad Annas mohammad.annas@umn.ac.id
ORCID: 0000-0003-0432-0426

DOI: 10.2478/minib-2023-0011

MINIB, 2023, Vol. 48, Issue 2
DOI: 10.2478/minib-2023-0011
Str. 81-110
Opublikowano 31 czerwca 2023


Abstrakt:

Pandemia COVID-19 wpłyneła procesy uczenia się, nuczanie metodą tradycyjną „twarzą w twarz” zmieniło się na nauczanie online (e-learning). e-Learning ma kilka zalet, ale wiąże się również z pewnymi wyzwaniami, którym należy sprostać. Przeprowadzono wstępną ankietę, zadając otwarte pytania dotyczące doświadczeń uczniów i przeszkód na jakie natrafiają podczas e-learningu, aby określić ich postrzeganie tej metody nauczania. Wyniki pokazały, że studenci mieli problemy z wdrażaniem e-learningu, zwłaszcza w kwestii ich lojalności. Wcześniejsze badania wykazały, że jakość usług e-learningowych ma wpływ na satysfakcję i lojalność studentów. Niniejsze badania koncentrują się na wpływie czynników jakości usług e-learningowych na postrzeganą wartość (SPV) i satysfakcję studentów, a ostatecznie na ich rolę w kształtowaniu ich lojalności. Badanie to zostało przeprowadzone przy użyciu podejścia ilościowego, w ramach którego zebrano dane, stosując dobór oceny 309 studentów studiów licencjackich sześciu uniwersytetów w Tangerang. Dane te przeanalizowano za pomocą modelowania równań strukturalnych metodą cząstkowych najmniejszych kwadratów (SEM-PLS), a wyniki analizy wykazały obecność pozytywnej i istotnej zależności między tymi zmiennymi. W wyniku analizy wyłoniło się kilka przydatnych sugestii dla instytucji edukacyjnych i wykładowców, które umożliwiłyby im poprawę jakości e-learningu. Wyniki niniejszego badania sugerują, że poprawa czynników jakości usług e-learningowych zaszczepi w studentach pozytywne postrzeganie wartości wobec uczelni, a także stworzy w nich poczucie satysfakcji, wynikające z charakteru doświadczenia, do którego zostały ujawnione podczas procesu e-learningowego; Zjawiska te mają z kolei zwiększyć lojalność studentów wobec uczelni.

Analiza cytowań i współcytowań pojęcia „word of mouth” na podstawie publikacji z zakresu nauk społecznych

Krzysztof Błoński*
University of Szczecin, Institute of Management, Cukrowa Street 8, 71-004, Szczecin, Poland
*E-mail: Krzysztof.blonski@usz.edu.pl
Krzysztof Błoński; ORCID: 0000-0002-1713-625X

DOI: 10.2478/minib-2023-0012

MINIB, 2023, Vol. 48, Issue 2
DOI: 10.2478/minib-2023-0012
Str. 111-133
Opublikowano 31 czerwca 2023


Abstrakt:

„Word of mouth” (WOM) jako narzędzie komunikacji dość znacząco ewoluował w czasie ostatnich kilkudziesięciu lat. Pierwotnie przekaz informacji z ust do ust ograniczał się do lokalnego zasięgu tzn. był ograniczony tylko do najbliższych osób z grona nadawcy komunikatu. Rozwój technologiczny jaki nastąpił w okresie ostatnich trzydziestu lat, a szczególnie technologii komputerowych i mobilnych spowodował znaczące zmiany w tej formie komunikacji. Przekazywane informacje nabrały zasięgu globalnego, konsument może nawiązać bezpośrednią komunikację z przedsiębiorcą. W literaturze przedmiotu można znaleźć przykłady analiz bibliograficznych tylko eWOM bez uwzględnienia tradycyjnego WOM. Dlatego wydaje się istotnym próba przeanalizowania zbioru publikacji dotyczących zarówno WOM jak i eWOM. Celem artykułu jest identyfikacja i przedstawienie najczęściej cytowanych prac (wraz z ich autorami), jak również publikacji do których najczęściej odwołują się autorzy publikujący prace związane z WOM. Do realizowania zakreślonego celu wykorzystano analizę cytowań i analizę współcytowań. Podstawą do analiz jest zbiór publikacji z bazy WoS. Uzyskane wyniki pozwoliły na zidentyfikowanie i stworzenie listy najczęściej cytowanych i współcytowanych publikacji.

Podziel się artykułem: