MARKETING INSTYTUCJI NAUKOWYCH I BADAWCZYCH,
eISSN 2353-8414, 2022, Vol. 44, Issue 2

Uwarunkowania polityczno-prawne marketingowej działalności przedsiębiorstw na eurorynku

Marcin Komor
Department of Marketing, Faculty of Management, University of Economics in Katowice, Katowice, Poland
Corresponding author:
E-mail: komor@ue.katowice.pl
ORCID: 0000-0003-1512-4893

MINIB, 2022, Vol. 44, Issue 2
DOI: 10.2478/minib-2022-0006
Str. 1-20
Opublikowano 30 czerwca 2022


Abstrakt:

W artykule podjęto rozważania dotyczące otoczenia politycznego i prawnego na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej. Zidentyfikowano determinanty otoczenia polityczno-prawnego eurorynku w dwóch płaszczyznach: (1) ramowe czyli ponadnarodowe europejskie uwarunkowania polityczno-prawne; (2) klasyczne otoczenie polityczno-prawne państw członkowskich Unii. Następnie dokonano analizy poszczególnych czynników otoczenia politycznego i prawnego w tych dwóch płaszczyznach. Wskazano, że w państwach UE występują cztery obszary prawne: państwa prawa romańskiego, anglosaskiego, germańskiego i mieszanego, trzy systemy jurystyczne: prawa precedensowego, kontynentalnego oraz skandynawskiego, a ramy prawne Unii tworzą: prawo pierwotne, wtórne oraz orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE. Omówiono problem przewlekłości i nieterminowości oraz nieprawidłowości i niepełności transpozycji dyrektyw w prawo narodowe państw członkowskich. Podkreślono również, że zróżnicowane prawo i podatki są nadal istotną barierą działalności zagranicznej przedsiębiorstw na rynku wewnętrznym UE. Wskazano, że integracja prawa europejskiego umożliwia podmiotom działalność marketingową na eurorynku w formie przedstawicielstwa czy oddziału zagranicznego nieposiadających osobowości prawnej Na koniec stwierdzono, że czynniki otoczenia polityczno-prawnego są w płaszczyźnie ponadnarodowego otoczenia znacznie ujednolicone, z kolei w płaszczyźnie klasycznego otoczenia występują pewne różnice między państwami UE, jednak umożliwiają one stosowanie ujednoliconych koncepcji marketingu, np. koncepcji euromarketingu.

Innowacyjne determinanty atrakcyjności inwestycyjnej kraju na przykładzie Ukrainy

Oleg Gavrysh
Department of International Economics, 'Igor Sikorsky Polytechnic Institute’, National Technical University of Ukraine, 37,
Peremohy Ave., Kyiv 03056, Ukraine
ORCID: 0000-0002-1961-3267

Anna Kukharuk
Department of International Economics, 'Igor Sikorsky Polytechnic Institute’, National Technical University of Ukraine, 37,
Peremohy Ave., Kyiv 03056, Ukraine
ORCID: 0000-0002-2792-4137

Iuliia Gavrysh
Department of Industrial Marketing, 'Igor Sikorsky Polytechnic Institute’, National Technical University of Ukraine, 37, Peremohy
Ave., Kyiv 03056, Ukraine
ORCID: 0000-0001-9825-2393

Corresponding author:
E-mail: juliagavrish@gmail.com

MINIB, 2022, Vol. 44, Issue 2
DOI: 10.2478/minib-2022-0007
Str. 21-40
Opublikowano 30 czerwca 2022


Abstrakt:

Opracowanie poświęcone jest specyfice atrakcyjności inwestycyjnej kraju w warunkach niepewności. Artykuł uogólnia podejścia naukowe do definicji atrakcyjności inwestycyjnej. Autorzy podsumowują wyniki międzynarodowego rankingu krajów według poziomu atrakcyjności inwestycyjnej oraz określają istotną rolę innowacji w zapewnieniu korzystnego klimatu inwestycyjnego. W artykule omówiono specyfikę kształtowania się atrakcyjności inwestycyjnej na Ukrainie oraz podsumowano priorytety realizacji strategii innowacyjnej, która przyczyni się do możliwości ożywienia pokryzysowego. Obiecującym obszarem dalszych badań jest ocena efektywności międzynarodowego partnerstwa Ukrainy w realizacji wspólnych projektów innowacyjnych w kierunku Przemysłu 4.0.

Motywy korzystania z wirtualnych platform do wspólnej konsumpcji mody

Szymon Michalak
Poznań University of Economics and Business, Department of Product Marketing , Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, Poland
ORCID: 0000-0003-2874-7694

Paweł Bartkowiak
Poznań University of Economics and Business, Department of Strategic Management, Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań,
Poland
ORCID: 0000-0001-9330-756X

Magdalena Ankiel
Poznań University of Economics and Business, Department of Product Marketing , Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, Poland
ORCID: 0000-0003-2594-1600

Tomasz Olejniczak
Poznań University of Economics and Business, Department of Product Marketing , Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, Poland
ORCID: 0000-0001-7254-4961

Magda Stachowiak-Krzyżan
Poznań University of Economics and Business, Department of Product Marketing , Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, Poland
ORCID: 0000-0002-4093-2238

Corresponding author:
E-mail: szymon.michalak@ue.poznan.pl

MINIB, 2022, Vol. 44, Issue 2
DOI: 10.2478/minib-2022-0008
Str. 41-66
Opublikowano 30 czerwca 2022


Abstrakt:

W ostatnich latach widoczny jest wzrost zainteresowania konsumentów uczestnictwem w ekonomii współdzielenia. Jednym z rynków, na którym jest to szczególnie widoczne jest rynek odzieżowy. Dynamiczny postęp technologiczny, jak również wirtualizacja życia, przyczyniły się do powstania aplikacji, za pomocą których konsumenci mogą kupować, wymieniać, czy też pożyczać ubrania. Korzystanie z tego typu aplikacji traktowane jest jako przejaw zrównoważonej konsumpcji. Celem głównym artykułu jest określenie wpływu wybranych motywów na postawy wobec wspomnianych aplikacji i korzystanie z nich. W artykule omówiono wyniki badań przeprowadzonych w 2021 r. na próbie 412 respondentów. W procesie analizy wyników wykorzystano konfirmacyjną analizę czynnikową (CFA) i modelowanie równań strukturalnych (SEM). Wyniki badań sugerują, że najważniejszymi motywami korzystania z omawianych aplikacji były motywy ekonomiczno-użytkowe. Potwierdzono ponadto ich wpływ zarówno na postawy wobec tych aplikacji, jak i na chęć korzystania z nich. Motywy socjalne okazały się najniżej ocenianą grupą determinant. Co więcej, potwierdzono ich negatywny wpływ zarówno na postawy wobec aplikacji, jak i chęć użytkowania. Motywy ekologiczne okazały się relatywnie ważnymi determinantami korzystania z omawianych rozwiązań. Potwierdzono ich wpływ na postawy wobec aplikacji i zachowania konsumpcyjne.

Rynek agencji public relations w Polsce. Stan i perspektywy po pandemii Covid-19

Dariusz Tworzydło
University of Warsaw, ul. Bednarska 2/4, 00-310 Warszawa, Poland
ORCID 0000-0001-6396-6927

Przemysław Szuba
Exacto sp. z o.o., Al. Niepodległości 124/2, 02-577 Warszawa, Poland
ORCID 0000-0002-7533-7818

Corresponding author:
E-mail: dariusz@tworzydlo.pl

MINIB, 2022, Vol. 44, Issue 2
DOI: 10.2478/minib-2022-0009
Str. 67-86
Opublikowano 30 czerwca 2022


Abstrakt:

Artykuł oparty został na wynikach badań ryku agencji public relations w Polsce. Ich celem była dogłębna analiza wskazanego sektora włącznie z określeniem jego potencjału według kluczowych parametrów, takich jak między innymi: liczba agencji, rodzaj prowadzonej działalności, forma prawna, rozmieszczenie terytorialne, wskaźniki finansowe. Jako główną technikę badawczą zastosowano desk research, prowadzony na bazie dostępnych operatów i zbiorów danych własnych, takich jak: zestawienia agencji PR, dane Głównego Urzędu Statystycznego, rekordy zapisane w bazie Bisnode, dane ze stron www agencji PR, i inne. Na dalszym etapie występuje analiza ilościowa zgromadzonych danych statystycznych. Artykuł obrazuje rolę agencji PR w ujęciu całej branży public relations.

Znaczenie emocji w decyzjach zakupowych konsumentów — podejście neuromarketingu

Mirosława Pluta-Olearnik
Department of Marketing, Wroclaw University of Economics and Business, Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław, Poland
Corresponding author:
E-mail: miroslawa.pluta-olearnik@ue.wroc.pl
Mirosława Pluta-Olearnik
ORCID: 0000-0002-5719-4710

Patrycja Szulga
Wroclaw University of Economics and Business, Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław, Poland
ORCID: 0000-0003-3630-966X

MINIB, 2022, Vol. 44, Issue 2
DOI: 10.2478/minib-2022-0010
Str. 87-104
Opublikowano 30 czerwca 2022


Abstrakt:

Tradycyjne metody stosowane w badaniach marketingowych, skupiają się na racjonalności jednostek i na świadomych procesach, które są w stanie analizować i werbalnie eksponować. Rozwój w dziedzinie wiedzy określanej jako neuronauka dowiódł, że emocje stanowią fundamentalną podstawę, z której wyłaniają się myśli, zachowania i działania jednostek. W artykule dokonano analizy znaczenia wymiaru emocjonalnego zarówno w procesie podejmowania decyzji przez konsumentów, jak i przy pomiarze wpływu działań marketingowych. Celem artykułu jest wskazanie obecnej pozycji stosowania neuromarketingu i jego narzędzi w badaniu zachowań konsumenckich i ukazanie, jak ważną rolę odgrywają emocje oraz nieświadoma część umysłu konsumentów podczas decyzji zakupowych. Artykuł ma charakter przeglądowy, bazuje na interdyscyplinarnym dorobku literatury, który ukazuje możliwości badania nie tylko obserwowanych zachowań konsumentów, lecz także ich umysłu — procesów decyzyjnych, roli emocji i percepcji wywołanych poprzez marki, produkty, komunikaty oraz reklamy. Wiedza z obszaru neuromarketingu nie stanowi kategorycznej alternatywy dla tradycyjnego marketingu, lecz skutecznie go uzupełnia. Firmy mogą adoptować nowe metody badawcze neuromarketingu i inwestować w strategie, które pozwalają na zaangażowanie emocjonalne konsumenta, tak aby móc lepiej nawiązać z nimi kontakt oraz odkryć ukryte potrzeby i pragnienia.

Młodzi konsumenci wobec inteligentnych domów

Beata Kolny*
Faculty of Economics, Department of Market and Consumption, The University of Economics in Katowice, ul. 1 Maja 50, 40-287
Katowice, Poland
*Corresponding author:
E-mail: beata.kolny@ue.katowice.pl
Beata Kolny; ORCID: 0000-0002-9162-1704
DOI: 10.2478/minib-2022-0011

MINIB, 2022, Vol. 44, Issue 2
DOI: 10.2478/minib-2022-0011
Str. 105-125
Opublikowano 30 czerwca 2022


Abstrakt:

Systemy inteligentnego domu z roku na rok zyskują coraz większą popularność wśród konsumentów i ich gospodarstw domowych. Prognozuje się także, że liczba ich będzie wzrastać w najbliższych latach. W związku z tym celem artykułu jest zdiagnozowanie stosunku młodych konsumentów, do inteligentnego domu i jego wyposażenia. Artykuł napisano na podstawie wtórnych i pierwotnych źródeł informacji. Informacje wtórne pozwoliły na zdefiniowanie omawianych zagadnień związanych z inteligentnym domem i jego wyposażeniem, natomiast informacje pierwotne pokazały stosunek młodych konsumentów, jako potencjalnych nabywców, do inteligentnych domów. Badania bezpośrednie przeprowadzono techniką ankiety internetowej w 2021 roku na próbie 588 konsumentów w wieku 18-34 lata mieszkających w Polsce. Z deklaracji badanych wynika, że w przyszłości zamierzają i będą korzystać z usług inteligentnego domu. Uważają oni, że korzystanie z inteligentnych urządzeń domowych jest przyjemne. Ponadto respondenci zgodzili się ze stwierdzeniami, że urządzenia inteligentnego domu są łatwe w użyciu oraz że są przydatne w codziennym życiu, a korzystanie z urządzeń inteligentnego domu pomaga w szybszym wykonywaniu zadań. Ich zdaniem korzystanie z inteligentnego urządzenia w domu może zwiększyć bezpieczeństwo poprzez wykrywanie emisji gazów i dymu oraz poprzez informowanie w sytuacji nieuprawnionego wtargnięcia kogoś do domu.

Podziel się artykułem: