MARKETING INSTYTUCJI NAUKOWYCH I BADAWCZYCH,
eISSN 2353-8414, 2019, Vol. 32, Issue 2

Spis treści:

 1. Badanie modelu dojrzałości procesu jako paradygmatu doskonalenia procesu reklamowego
  Doss Daniel Adrian, Henley Russ, Hong Qiuqi, Pickett Trey,
 2. Reklama zewnętrzna jako element wzmacniający kampanie rekrutacyjne szkół wyższych
  Rachwał Helena,
 3. Jak pozyskać i zatrzymać młode talenty w sektorze nauki? Satysfakcja z pracy a skłonność do zmiany miejsca zatrudnienia
  Feldy Marzena,
 4. Marketing dla organizacji naukowych – perspektywy i pytania
  Zehner II William Bradley, Zehner Jacquelyn Anne,
 5. Budowa strategii rozwoju uczelni wyższej z wykorzystaniem metodyki sesji strategicznych na przykładzie Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi
  Mikosik Piotr,
 6. Skojarzenia z uczelnią jako pracodawcą w latach 2016 – 2019 – perspektywa młodych potencjalnych pracowników
  Baruk Agnieszka Izabela,
 7. Ocena komunikacji marketingowej jednostek naukowych w kontekście współpracy z sektorem małych i średnich przedsiębiorstw w regionie łódzkim
  Grębosz-Krawczyk Magdalena, Milczarek Sławomir,
 8. Zrozumienie czynników wpływających na intencje zakupowe konsumentów w Internecie za pośrednictwem aplikacji mobilnej: postrzegana łatwość użytkowania, postrzegana użyteczność, jakość systemu, jakość informacji oraz jakość usług
  Gunawan Freddy, Hanjaya Markun, Kenny,
 9. Przyczyny braku zainteresowania polskich młodych potencjalnych pracowników uczelniami jako pracodawcami w kontekście postrzegania osób pracujących w tych organizacjach
  Baruk Agnieszka Izabela, Goliszek Anna,

Badanie modelu dojrzałości procesu jako paradygmatu doskonalenia procesu reklamowego

Dr. Daniel Adrian Doss
University of West Alabama, USA
adoss@uwa.edu

Dr. Russ Henley
University of West Alabama, USA
rhenley@uwa.edu

Qiuqi Hong, MBA
Guangzhou College of Technology and Business, International Educational College, Guangdzu,
Guangdong, Chiny
hongqiuqi@gzgs.org.cn

Trey Pickett, MBA
University of West Alabama, USA
pickettc3946@uwa.ed

DOI: 10.2478/minib-2019-0019
Kontakt: adoss(at)uwa.edu, rhenley(at)uwa.edu, hongqiuqi(at)gzgs.org.cn, pickettc3946(at)uwa.edu
MINIB, 2019, Vol. 32, Issue 2


Abstrakt:

Niniejszy artykuł poświęcony jest badaniu wariantu modelu Capability Maturity Model integrated (CMMi) z perspektywy doskonalenia procesu reklamowego. Populacja i próba zostały pozyskane z narodowego zasobu amerykańskich organizacji marketingowych. Z zastosowaniem ANOVA, poziomu istotności 0.05 oraz stratyfikacji organizacji usług marketingowych, badanie wykazało statystycznie istotną różnicę (F(1, 304) = 4.03; p = 0.04; ω2 = 0.00) w odniesieniu do hipotezy reprezentującej twierdzenie, że procesy były sporadyczne, chaotyczne i nieprzygotowane. To twierdzenie odpowiada pierwszemu poziomowi dojrzałości badanego schematu dojrzałości procesu. W odniesieniu do danych na skali Likerta reprezentujących pierwszy poziom dojrzałości, analiza kolejnych średnich wykazała, że zarówno firmy dostarczające usługi marketingowe (M = 2.99) jak też firmy zajmujące się marketingiem produktu (M = 2.74) wskazywały na neutralność w odniesieniu do tego czy procesy były uważane za sporadyczne, chaotyczne i nieprzygotowane. Zatem, respondenci nie dostrzegli dowodów na pierwszy poziom dojrzałości w badanych układach pracy. Przyszłe analizy mogą zbadać inne stratyfikacje firm marketingowych (n.p. dla zysku kontra non-profit; narodowe kontra międzynarodowe; i tak dalej) w celu lepszego zbadania proponowanego modelu dojrzałości reklamowej.

Reklama zewnętrzna jako element wzmacniający kampanie rekrutacyjne szkół wyższych

mgr Helena Rachwał
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Polska

DOI: 10.2478/minib-2019-0020
Kontakt:helena.rachwal(at)gmail.com, helena.rachwal(at)amu.edu.pl
MINIB, 2019, Vol. 32, Issue 2


Abstrakt:

W artykule postawiono tezę, że reklama zewnętrzna stanowi ważny element wzmacniający kampanie rekrutacyjne szkół wyższych jeżeli spełnia określone warunki. Podstawowymi czynnikami determinującymi skuteczność outdooru jest zwięzłość i prostota komunikatu, kreacja uwzględniająca właściwego bohatera reklamy i odwołująca się do emocji odbiorcy, kompozycja oparta na odpowiednim rozmieszczeniu elementów, intrygujący tekst reklamowy zmuszający odbiorcę do myślenia, zintegrowanie komunikatu outdoorowego z przekazem internetowym oraz właściwa lokalizacja nośnika reklamowego. Tematyka reklamy zewnętrznej i jej oddziaływania na kandydatów na studia jest pomijana w literaturze dotyczącej działań marketingowych szkół wyższych. W związku z tym starano się wypełnić lukę poznawczą, odwołując się do zagranicznych badań naukowych oraz przykładów zastosowań outdooru przez uczelnie w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Opisano także kampanie outdoorowe Uniwersytetu SWPS, który współpracuje z Instytutem Cityboard Media w zakresie badań dotyczących reklamy zewnętrznej. W celu analizy outdooru polskich uczelni, w artykule wykorzystano część materiału fotograficznego zgromadzonego przez autorkę, a także zawarto refleksje na podstawie własnych obserwacji oraz pogłębionych wywiadów z pracownikami Działów Marketingu wybranych szkół wyższych.

Jak pozyskać i zatrzymać młode talenty w sektorze nauki? Satysfakcja z pracy a skłonność do zmiany miejsca zatrudnienia

dr Marzena Feldy
Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy, Laboratorium Analiz Statystycznych i Ewaluacji, Polska

DOI: 10.2478/minib-2019-0021
Kontakt: Marzena.Feldy(at)opi.org.pl
MINIB, 2019, Vol. 32, Issue 2


Abstrakt:

Obniżająca się sukcesywnie liczba osób w wieku produkcyjnym, malejąca stopa bezrobocia oraz rosnąca liczba miejsc pracy, które pozostają niezapełnione przez dłuższy czas, sprawia, że coraz częściej w kontekście Polski mówi się o nastaniu rynku pracownika. Sytuacji nie ułatwia wejście na rynek nowego pokolenia, tak zwanych milenialsów, którzy różnią się od wcześniejszych generacji zarówno pod względem charakteryzujących ich cech, jak i oczekiwań wobec miejsca pracy.

Fakt, że ponad połowa naukowców w wieku do 35. roku życia, zatrudnionych w krajowych instytucjach naukowych, rozważa zmianę pracy, wymusza silniejszą orientację na potrzeby pracowników. Celem artykułu jest wskazanie aspektów pracy, które są ważne dla osiągnięcia przez młodych uczonych satysfakcji z zawodowej sfery życia i tym samym mogą zapobiec ich odpływowi z sektora nauki.

W 2017 roku OPI PIB zrealizowało sondaż na reprezentatywnej próbie pracowników naukowych, w której znalazło się 264 respondentów urodzonych po 1981 roku. Zgromadzony materiał empiryczny pozwolił autorce przeanalizować, jakie są oczekiwania młodych z sektora nauki wobec miejsca zatrudnienia. Porównane zostały oceny naukowców, którzy rozważają zmianę pracodawcy z ocenami osób, które nie deklarują takich planów.

Z przeprowadzonego badania wynika, że młodym osobom przede wszystkim należy zagwarantować możliwość rozwoju i realizacji własnych aspiracji naukowych, a także zapewnić poczucie stabilności zatrudnienia i satysfakcjonujące wynagrodzenie. Nie bez znaczenia okazuje się również organizacja przestrzeni i zapewnienie elastycznych warunków pracy oraz okazywanie uznania przez przełożonego.

Sprostanie przynajmniej niektórym ze wskazanych postulatów nie będzie możliwe bez wprowadzenia zmian systemowych. Zaniechanie takiej interwencji spowoduje, że krajowy sektor nauki w najbliższych latach będzie stopniowo tracił wartościowych pracowników na rzecz sektora przedsiębiorstw oraz zagranicznych instytucji naukowych.

Marketing dla organizacji naukowych – perspektywy i pytania

prof. William Bradley Zehner II, Jacquelyn Anne Zehner

DOI: 10.2478/minib-2019-0022
Kontakt: wbzehner(at)gmail.com, jazehner(at)gmail.com
MINIB, 2019, Vol. 32, Issue 2


Abstrakt:

Marketing dla organizacji badawczych i naukowych jest złożony i niezbyt dobrze zrozumiały, szczególnie dla środowisk badawczych, naukowych i technicznych. Niniejszy artykuł przedstawia koncepcyjne ramy dla naukowców w organizacjach badawczych i naukowych, które pozwalają im myśleć o funkcjach marketingowych
i sprzedażowych ich organizacji oraz związanych z nimi procesach. NASA, jedna z najbardziej udanych organizacji badawczych na świecie, która umieściła dwóch amerykańskich astronautów na księżycu w ciągu około 8 lat, nie ma długiej historii badań.

Rola organizacji badawczych i naukowych XXI wieku w tworzeniu dobrobytu społecznego, organizacyjnego i indywidualnego jest badana w ramach konceptualnych procesu tworzenia dobrobytu wirtualnego. Badane są dwie formy wewnętrznego konfliktu kulturowego w organizacji: zewnętrzne konflikty kulturowe pomiędzy potencjalnymi klientami i organizacją technologiczną oraz wewnętrzny konflikt pomiędzy naukowcami i menedżerami ekonomicznymi. Marketing strategiczny jest adresowany i obejmuje potrzeby rynku, segmentację rynku, wybór rynku docelowego oraz pozycję organizacji w stosunku do rynku docelowego i konkurencji. Wyodrębniono marketing taktyczny (sprzedaż AKA) i jego elementy — produkt, cenę, promocję, dystrybucję fizyczną, a co najważniejsze — personel. Podkreśla się integrację wszystkich elementów marketingu strategicznego i taktycznego w spójną całość. Dodatkowo stawia się kilka pytań marketingowych
i sprzedażowych, aby ułatwić samoocenę organizacji badawczych i technologicznych.

Budowa strategii rozwoju uczelni wyższej z wykorzystaniem metodyki sesji strategicznych na przykładzie Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi

dr Piotr Mikosik
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Polska

DOI: 10.2478/minib-2019-0023
Kontakt: piotr.mikosik(at)gmail.com
MINIB, 2019, Vol. 32, Issue 2


Abstrakt:

Celem artykułu jest prezentacja metodyki budowy strategii organizacji, nad którą autor pracuje od 8 lat. Choć artykuł bazuje na analizie przypadku Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, w której był prowadzony cykl sesji strategicznych to sama metodyka jest uniwersalna i może być z powodzeniem zastosowana zarówno w przedsiębiorstwach, organizacjach non-profit, jak i urzędach. Nie ma znaczenia także wielkość organizacji czy branża. Metodyka ta znalazła uznanie wśród kadr międzynarodowych korporacji, w organizacjach non-profit, jak i w przedszkolach, których zespoły pracowały nad koncepcją rozwoju swoich organizacji. W artykule przedstawiony jest pełny proces tworzenia strategii, jakkolwiek z racji limitu ilości stron, jakie narzuca wydawnictwo, opisane są jedynie wybrane metody wykorzystywane podczas sesji strategicznych.

Przy opracowaniu artykułu wykorzystano dwie metody badawcze: obserwację uczestniczącą oraz case study.

Skojarzenia z uczelnią jako pracodawcą w latach 2016 – 2019 – perspektywa młodych potencjalnych pracowników

prof. dr hab. Agnieszka Izabela Baruk
Politechnika Łódzka, Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Katedra Systemów Zarządzania i Innowacji, Zakład Innowacji i Marketingu, Polska
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2864-509X
JEL kod: M31; M54

DOI: 10.2478/minib-2019-0024
Kontakt: agnieszka.baruk(at)poczta.onet.pl
MINIB, 2019, Vol. 32, Issue 2


Abstrakt:

Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny. Do przygotowania części teoretycznej zastosowano metodę analizy poznawczo-krytycznej światowej literatury z zakresu zarządzania, marketingu personalnego itp. Na podstawie wyników tej analizy można stwierdzić, że istnieje luka poznawcza i badawcza odnosząca się do badań nad uczelniami jako pracodawcami. Dotyczy to zwłaszcza skojarzeń młodych potencjalnych pracowników z tą grupą pracodawców. Dlatego też w artykule dążono do osiągnięcia celu, jakim jest zidentyfikowanie skojarzeń młodych potencjalnych pracowników z uczelnią jako miejscem pracy oraz wskazanie zachodzących w nich zmian. Chcąc zrealizować ten cel, przeprowadzono trzy edycje badań empirycznych, wykorzystując do zebrania danych pierwotnych metodę badania ankietowego. Zebrane dane poddano analizie ilościowej, wykorzystując w jej trakcie metody analizy statystycznej. Jej wyniki wskazują, że nastąpiła niewielka poprawa, jeśli chodzi o skojarzenia respondentów z uczelnią jako miejscem pracy. Ciągle jednak ponad połowa ankietowanych nie brała pod uwagę podjęcia pracy w tego typu instytucji. Nadal zatem nie jest ona dla młodych Polaków atrakcyjnym pracodawcą, co wskazuje na konieczność podjęcia kompleksowych działań związanych z budowaniem pozytywnego wizerunku w roli pracodawcy.

Ocena komunikacji marketingowej jednostek naukowych w kontekście współpracy z sektorem małych i średnich przedsiębiorstw w regionie łódzkim

dr Sławomir Milczarek,
Marvec Consulting, Łódź, Polska

dr hab. inż. Magdalena Grębosz-Krawczyk,
prof. PŁ, Politechnika Łódzka, Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Polska

DOI: 10.2478/minib-2019-0025
Kontakt: slawomir.milczarek(at)proakademia.eu, magdalena.grebosz(at)p.lodz.pl
MINIB, 2019, Vol. 32, Issue 2


Abstrakt:

Zasadniczą rolę w stałym przezwyciężaniu barier, jak również w rozwijaniu współpracy na linii nauka-biznes odgrywa prawidłowa komunikacja marketingowa realizowana przez jednostki naukowe, będące stroną inicjującą procesy komercjalizacji wyników badań. Celem artykułu jest ocena wybranych aspektów komunikacji marketingowej prowadzonej przez jednostki naukowe w ramach współpracy z małymi i średnimi przedsiębiorstwami (MSP), reprezentującymi inteligentne specjalizacje (smart specialisations) województwa łódzkiego. W artykule omówiono wyniki badań przeprowadzonych w II i III kwartale 2018 roku, metodą komunikowania się pośredniego z respondentami z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety, wśród przedstawicieli przedsiębiorstw należących do inteligentnych specjalizacji województwa łódzkiego. Wyniki badań dowodzą, iż jednostki naukowe nie wykorzystują dostępnego spectrum narzędzi komunikacji marketingowej we współpracy z przedsiębiorstwami i nie stosują języka korzyści rynkowych w opisie wiedzy będącej przedmiotem komercjalizacji. Większość respondentów jest przekonana, iż poziom wykorzystania narzędzi komunikacji on-line przez jednostki naukowe jest niski i średni, co automatycznie przekłada się na obniżenie ich postrzegania, jako innowacyjnych partnerów. Natomiast w opinii badanych przedsiębiorstw wykorzystywanie przez jednostki naukowe możliwości jakie stwarza internetowa era Web 2.0, w komunikacji marketingowej korzystnie może wpływać na ich wizerunek w środowisku biznesowym.

Zrozumienie czynników wpływających na intencje zakupowe konsumentów w Internecie za pośrednictwem aplikacji mobilnej: postrzegana łatwość użytkowania, postrzegana użyteczność, jakość systemu, jakość informacji oraz jakość usług

Markun Hanjaya, S.T., Kenny, S.Kom., Freddy Gunawan, S.S.

DOI: 10.2478/minib-2019-0026
Kontakt: markun.hanjaya(at)gmail.com, kennywijaya92(at)gmail.com, freddy.gunawan.network(at)gmail.com
MINIB, 2019, Vol. 32, Issue 2


Abstrakt:

Rozwój technologii w znaczący sposób wpłynął na zachowanie konsumentów, którzy zamierzają dokonać zakupu online za pośrednictwem aplikacji mobilnej, opracowanej przez firmę zajmującą się handlem elektronicznym w celu lepszej obsługi i świadczenia lepszych usług dla konsumentów, zwłaszcza gdy Internet połączył ludzi za pośrednictwem smartfonów. Niewielki wzrost w dokonywaniu zakupów online za pośrednictwem aplikacji mobilnej, który nie idzie w parze ze wzrostem liczby użytkowników telefonów komórkowych w Indonezji i Singapurze, dostarczy tego badania w celu oceny i potwierdzenia wpływu łatwości użytkowania, użyteczności, jakości systemu, jakości informacji i jakości usług na zachowanie konsumentów w zakresie zamiaru zakupu online za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Dane zebrano w ramach badania, rozsyłając 100 kwestionariuszy losowo do respondentów, którzy mieli doświadczenie w dokonywaniu zakupów online za pomocą aplikacji mobilnej w ciągu ostatnich 6 miesięcy w Indonezji i Singapurze. Metodologia badania polega na podejściu ilościowym, uwzględniającym związek pomiędzy zmiennymi niezależnymi i zmiennymi zależnymi. Badanie to wykazało, że użyteczność i jakość informacji znacząco wpływają na zamiar zakupu online poprzez aplikację mobilną w Indonezji, podczas gdy w Singapurze łatwość użytkowania, użyteczność i jakość usług znacząco wpływają na zamiar zakupu online poprzez aplikację mobilną.

Przyczyny braku zainteresowania polskich młodych potencjalnych pracowników uczelniami jako pracodawcami w kontekście postrzegania osób pracujących w tych organizacjach

prof. dr hab. Agnieszka Izabela Baruk, dr Anna Goliszek

ORCID: 0000-0003-2864-509X, JEL kod: M31; M54
DOI: 10.2478/minib-2019-0025

Kontakt: slawomir.milczarek(at)proakademia.eu, magdalena.grebosz(at)p.lodz.pl
MINIB, 2019, Vol. 32, Issue 2


Abstrakt:

Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny. Jego głównym celem było określenie wewnętrznej struktury przyczyn braku zainteresowania uczelniami jako miejscami pracy wśród młodych potencjalnych pracowników. Do przygotowania części teoretycznej wykorzystano metodę analizy poznawczo-krytycznej światowej literatury przedmiotu z zakresu marketingu i zarządzania. Wyniki tej analizy wskazują, że dotychczas nie badano aspektów związanych z przyczynami braku zainteresowania młodych potencjalnych pracowników uczelnią jako pracodawcą. Tym bardziej nie uwzględniano w analizie opinii na temat sposobu postrzegania pracowników uczelni w porównaniu z pracownikami innych organizacji. Można zatem mówić o istnieniu luki poznawczej i luki badawczej w tym zakresie. Dążąc do ich zmniejszenia, przeprowadzono badania empiryczne, którymi objęto przedstawicieli polskich młodych potencjalnych pracowników. Zebrane dane pierwotne poddano analizie statystycznej, w ramach której zastosowano metodę analizy czynnikowej i test Kruskala-Wallisa. Wyniki analiz ilościowych wskazują m. in., że opinie na temat relatywnego postrzegania pracowników uczelni decydują o różnicach w strukturze przyczyn braku chęci podjęcia pracy w uczelni. Wspomniane opinie są jednak cechą w sposób statystycznie istotny różnicującą jedynie jedną z analizowanych przyczyn.

Podziel się artykułem: