Czy nazwa ma znaczenie? Sposoby komunikowania agencji public relations z otoczeniem na podstawie kwantytatywno-korpusowych badań nad językiem

Dariusz Tworzydło1*, Karina Stasiuk-Krajewska2, Przemysław Szuba3
1Faculty of Journalism, Information and Book Studies, University of Warsaw, Poland
2SWPS University, Poland
3Faculty of Economics in Opole, The WSB University in Wroclaw, Wroclaw, Poland Poland
1*E-mail: dariusz@tworzydlo.pl
ORCID: 0000-0001-6396-6927
2E-mail: kstasiuk-krajewska@swps.edu.pl
ORCID: 0000-0001-8261-7335
3E-mail: przemyslaw.szuba@opole.merito.pl
ORCID: 0000-0002-7533-7818

DOI: 10.2478/minib-2024-0001

MINIB, 2024, Vol. 51, Issue 1
DOI: 10.2478/minib-2024-0001
Str. 1-20
Opublikowano 29 marca 2024


Abstrakt:

W artkule zostały zaprezentowane wyniki badań przeprowadzonych za pomocą kwantytatywno-korpusowej analizy dyskursu (CADS) w oparciu o teorię konstruktywizmu społecznego oraz językowego obrazu świata (JOS). Badane były dwa korpusy tekstowe, zbudowane z dostępnych tekstów autoprezentacyjnych zamieszczonych na 415 stronach internetowych agencji PR w Polsce (są to największe tego typu badania w kraju). Korpus K1, w którym nazwa agencji jest ukierunkowana bezpośrednio na obszar komunikacji/PR i korpus K2—gdzie nie ma takiego powiązania w nazwie firmy. W toku analiz autorzy koncentrują się na rekonstrukcji samoopisu i autoprezentacji agencji (frekwencyjność i przekrój przez strukturę leksykalną korpusów) w kontekście profilu komunikacyjnego i demograficznego badanych agencji public relations. Analiza leksykalna korpusów pozwoliła także zidentyfikować elementy, które—w oczach praktyków rynku—uznawane są za istotne dla profesjonalnego public relations, a tym samym stanowią podstawę tożsamości profesjonalnej branży PR.

Współpraca nabywców finalnych z oferentami w środowisku internetowym i pozainternetowym

Agnieszka Izabela Baruk
Organization and Management Department, Lodz University of Technology, Piotrkowska Street 266, 90-924 Łódź, Poland
E-mail: agnieszka.baruk@poczta.onet.pl
ORCID: 0000-0003-2864-509X

DOI: 10.2478/minib-2024-0002

MINIB, 2024, Vol. 51, Issue 1
DOI: 10.2478/minib-2024-0002
Str. 21-52
Opublikowano 29 marca 2024


Abstrakt:

Cel: Celem artykułu jest określenie preferowanego przez nabywców finalnych środowiska współpracy z oferentami. W artykule podjęto także próbę określenia znaczenia tego środowiska w odniesieniu do: 1/ postrzeganych zalet środowiska online i offline jako miejsca tej współpracy; 2/ rodzaju usług, które nabywcy finalni chcieliby współtworzyć.
Metodologia: Wyniki przeglądu literatury światowej wskazują na istnienie luki poznawczej i badawczej w zakresie wymienionych aspektów. W celu zmniejszenia tych luk przeprowadzono badania empiryczne. Dane poddano analizie ilościowej z wykorzystaniem metod analizy statystycznej i testów statystycznych.
Wyniki: Stwierdzono, że większość respondentów preferowała równoległe wykorzystanie środowiska online i offline do współpracy z oferentami. Cechą różnicującą w sposób istotny statystycznie każdą z analizowanych zalet środowiska online i offline jako miejsca współpracy z oferentami było preferowane środowisko współpracy. Preferowane środowisko współpracy różnicowało jedynie odpowiedzi dotyczące usług kulturalnych.
Oryginalność: Zaprezentowane podejście jest oryginalne. Po raz pierwszy w zaproponowanym kontekście zbadano preferencje nabywców finalnych dotyczące środowiska współpracy z oferentami.

Rola podstron ‘o nas’ w sklepach online z produktami żywnościowymi

Dariusz Strzębicki
Instytut Ekonomii i Finansów, Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Nowoursynowska str. 166, 02-787 Warsaw, Poland
E-mail: dariusz_strzebicki@sggw.edu.pl
ORCID: 0000-0003-1656-4268

DOI: 10.2478/minib-2024-0003

MINIB, 2024, Vol. 51, Issue 1
DOI: 10.2478/minib-2024-0003
Str. 53-68
Opublikowano 29 marca 2024


Abstrakt:

Celem głównym artykułu było określenia roli i zróżnicowania podstron ‘O nas’ na stronach internetowych sklepów detalicznych online z produktami żywnościowymi. W opracowaniu wykorzystano metodę content analysis, która umożliwiła identyfikację zmiennych treściowych badanych podstron i częstość i występowania. Badanie pokazało, że w sklepach internetowych z żywnością ekologiczną, wykorzystanie podstrony ‘O nas’ było powszechne, charakteryzowały się one dużym zróżnicowaniem treściowym i koncentrowały się głównie na promocji oferowanych produktów i wyznawanych wartości zdrowego stylu życia i żywienia.

Plan równości płci jako element budowania marki instytucji badawczej w kontekście employer branding

Sylwia Jarosławska-Sobór
Central Mining Institute-National Research Institute
Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice, Poland
E-mail: sjaroslawska@gig.eu
ORCID: 0000-0003-0920-6518

DOI: 10.2478/minib-2024-0004

MINIB, 2024, Vol. 51, Issue 1
DOI: 10.2478/minib-2024-0004
Str. 69-86
Opublikowano 29 marca 2024


Abstrakt:

Celem artykułu jest omówienie możliwości wykorzystania planów równości płci do budowania marki, szczególnie marki pracodawcy (Employer Branding) instytucji badawczej. Przedstawione to zostało na przykładzie Planu Równości Płci Głównego Instytutu Górnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego. Metodologia badań obejmowała analizę danych zastanych oraz badanie ankietowe wszystkich pracowników GIG-PIB, nie tylko na stanowiskach badawczych i naukowych. Ankieta badawcza typu CAWI obejmowała pięć obszarów badawczych kluczowych dla zagadnienia równości płci, takich jak: równowaga między życiem prywatnym/rodzinnym a zawodowym (work-life balance), równowaga płci w kadrze zarządczej i gronach decyzyjnych, równość płci w procesie rekrutacji i rozwoju kariery, włączenie kwestii płci w procesie badawczym oraz środki przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć. Niniejszy artykuł prezentuje wyniki zrealizowanego badania ankietowego. Analiza uzyskanych wyników pokazuje, że możliwości rozwoju zawodowego, naukowego i osobistego zostały ocenione pozytywnie przez kadrę pracowników GIG-PIB. Takie przychylne opinie pracowników są istotnym elementem budowania przewagi konkurencyjnej na bazie marki instytucji badawczej i jej Employer Branding.

Tworzenie innowacyjnego ekosystemu dla rozwoju lotnictwa bezzałogowego w Ukrainie: synergia nauki I biznesu

Dmytro Bugayko1, Mariia Hryhorak2, Liubov Smoliar3, Oleksandr Zaporozhets4
1Logistics Department, National Aviation University, 1 Liubomyra Huzara Ave., Kyiv 03058, Ukraine
2National Technical University “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute,” 37 Beresteiskyi Ave., Kyiv 03056, Ukraine
3National Technical University “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute,” 37 Beresteiskyi Ave., Kyiv 03056, Ukraine
4Łukasiewicz Research Network – Institute of Aviation, Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warsaw, Poland
*1E-mail: bugaiko@nau.edu.ua
ORCID: 0000-0002-3240-2501
2E-mail: m_grigorak@ukr.net
ORCID: 0000-0002-5023-8602
3E-mail: lgsmoliar@gmail.com
ORCID: 0000-0002-5626-4043
3E-mail: zaporozhets.oleksandr@gmail.com
ORCID: 0000-0001-5255-8178

DOI: 10.2478/minib-2024-0005

MINIB, 2024, Vol. 51, Issue 1
DOI: 10.2478/minib-2024-0005
Str. 87-116
Opublikowano 29 marca 2024


Abstrakt:

W niniejszym artykule opowiadamy się za utworzeniem „innowacyjnego ekosystemu” w dziedzinie lotnictwa w Ukrainie, ze szczególnym uwzględnieniem technologii bezzałogowych statków powietrznych (UAV). Ta ambitna strategia wymaga wprowadzenia nowych modeli biznesowych, wykorzystania nowych możliwości dla osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju w coraz bardziej ograniczonym zasobowo świecie. Inicjatywa ta napotyka na znaczące wyzwanie: nawigowanie przez „podwójną transformację”, polegającą na jednoczesnym przyjęciu zielonej i cyfrowej transformacji w różnych dziedzinach. Uważamy, że rozwiązaniem na stworzenie innowacyjnego ekosystemu jest wykorzystanie intelektualnych i infrastrukturalnych możliwości wiodących instytucji badawczych – w Ukrainie są to między innymi Narodowy Uniwersytet Lotniczy (NAU) oraz Narodowy Techniczny Uniwersytet „KPI”. Poprzez łączenie wysiłków ukraińskich instytucji szkolnictwa wyższego i aktywne zwiększanie współpracy międzynarodowej, szczególnie z Siecią Badawczą Łukasiewicz–Instytutem Lotnictwa w Warszawie, argumentujemy, że Ukraina może przyspieszyć rozwój „fabryk” pomysłów i innowacji. Wspierając szkolenie, inkubację i wzrost startupów, zachęcając do tworzenia mikro- i małych przedsiębiorstw wysokiej techniki oraz wprowadzania ich produktów na rynki globalne i regionalne, poprawiając mechanizmy współpracy zespołów startupowych z funduszami venture capital i firmami inwestycyjnymi.

Pracownicy przyszłości – oczekiwane kompetencje na poziomie kształcenia wyższego

Dobrosława Mruk-Tomczak*1, Ewa Jerzyk2
1Poznań University of Economics and Business, Department of Product Marketing
2Poznań University of Economics and Business, Department of Marketing Strategies
*1E-mail: dobroslawa.mruk-tomczak@ue.poznan.pl
ORCID: 0000-0002-4548-8260
2E-mail: ewa.jerzyk@ue.poznan.pl
ORCID: 0000-0001-8474-3570

DOI: 10.2478/minib-2024-0006

MINIB, 2024, Vol. 51, Issue 1
DOI: 10.2478/minib-2024-0006
Str. 117-147
Opublikowano 29 marca 2024


Abstrakt:

Zmieniający się charakter gospodarki, rozwój technologii i postępująca globalizacja sprawiają, że rynki pracy stawiają nowe wyzwania przed absolwentami uczelni wyższych w odniesieniu do oczekiwanych kompetencji. Celem artykułu była ocena i predykcja przyszłych oczekiwań rynku pracy w odniesieniu do kompetencji pracowników przyszłości. Przedstawiono kompleksową analizę tych oczekiwań na podstawie uzyskanych wyników badania metodą desk research, uzupełnioną badaniem jakościowym. W centrum dyskusji znalazła się identyfikacja kluczowych kompetencji, których pracodawcy poszukują w dzisiejszym środowisku biznesowym oraz które będą niezbędne w perspektywie wieloletniej. Artykuł ten stanowi wkład w debatę nad transformacją programów nauczania w edukacji wyższej, zwłaszcza w odniesieniu do uczelni biznesowych, kładąc nacisk na potrzebę stałego monitorowania oczekiwań rynku i wprowadzania niezbędnych modyfikacji i zmian w programach nauczania. Wnioski z niniejszej analizy powinny stać się inspiracją dla decydentów odpowiedzialnych za programy kształcenia na uczelniach wyższych, zwłaszcza o profilu biznesowym oraz innych interesariuszy, którzy dążą do łączenia świata akademickiego z dynamicznie zmieniającym się rynkiem pracy.

    Słowa kluczowe:

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/havnor-child/page-kwartalnik.php on line 191
Podziel się artykułem: