Wykorzystanie wskaźników marketingowych w Polsce – w kierunku zarządzania opartego na dowodach

Robert Kozielski1, Donata Wilczewska2*
1Department of Strategy and Value Based Management, Faculty of Management, University of Lodz, Matejki Street 22/26, 90-237 Lodz, Poland
2questus, The Chartered Institute of Marketing, Organizacji WiN Street 83/7, 91-811 Lodz, Poland
E-mail: robert.kozielski@uni.lodz.pl
*E-mail: dwilczewska@questus.pl
Robert Kozielski: ORCID: 0000-0002-0200-1504
Donata Wilczewska: ORCID: 0009-0002-0971-4803
DOI: 10.2478/minib-2023-0001

MINIB, 2023, Vol. 47, Issue 1
DOI: 10.2478/minib-2023-0001
Str. 1-16
Opublikowano 31  marca 2023


Abstrakt:

Rozwijający się w ostatnich latach nurt zarządzania opartego na dowodach zakorzeniony jest w prakseologii, ale także koncepcji praktyk opartych na dowodach. Koncepcja ta bazuje na przekonaniu, że wszelkie decyzje i działania winny być oparte na najbardziej aktualnej i najlepszej dostępnej wiedzy, włączając w to wiedzę i informacje pochodzące z badań. W sposób szczególny dotyczy to decyzji marketingowych. Podstawowym nośnikiem informacji w marketingu są wskaźniki marketingowe. Ich szerokie wykorzystanie umożliwia podejmowanie skutecznych decyzji. Celem artykułu jest identyfikacja zakresu wykorzystania wskaźników marketingowych na rynku polskim jako element zarządzania opartego na dowodach. Podstawą empiryczną są badania przeprowadzone na próbie 89 menedżerów marketingu w listopadzie 2022 wśród uczestników i absolwentów programów The Chartered Institute of Marketing. Wnioski wskazują na dość szeroki zakres wykorzystywanych wskaźników i ich zrównoważony charakter, z lekką przewagą wskaźników strategicznych i finansowych i jednoczesnym wzrostem znaczenia mierników internetowych.

Marketing w kontekście odporności rynkowej organizacji

Robert Kozielski*
Department of Strategy and Value Based Management, Faculty of Management, University of Lodz, Matejki Street 22/26,
90-237 Lodz, Poland
*E-mail: robert.kozielski@uni.lodz.pl
Robert Kozielski; ORCID: 0000-0002-0200-1504
DOI: 10.2478/minib-2023-0002

MINIB, 2023, Vol. 47, Issue 1
DOI: 10.2478/minib-2023-0002
Str. 17-30
Opublikowano 31  marca 2023


Abstrakt:

Zdefiniowane przez Ansoffa turbulentne środowisko biznesowe dzisiaj zyskuje w ostatnich miesiącach nowy wymiar i często określane jest w oparciu o akronimy VUCA, BANI, RUPT etc. Jego złożoność i nieoczywistość potęgowane jest zdarzaniami takimi jak COVID-19 czy wojna w Ukrainie. W efekcie skraca się czas życia organizacji, a na znaczeniu przybiera idea organizacji odpornych. Celem artykułu będzie identyfikacja roli marketingu we współczesnym biznesie oraz przyszłe kierunki jego zmian w kontekście wymogu odporności rynkowej organizacji. Podstawą źródłową będą wyniki badań przeprowadzonych w Polsce w 2022 roku wśród profesjonalnych marketerów. Zidentyfikowane wyzwania są adresowane przez podejmowane bądź planowane do podjęcia działania z trzech wskazanych ról marketingu – adwokata klienta, właściciela biznesu oraz profesjonalnego menedżera.

Praktyki społecznej odpowiedzialności biznesu w branży energetycznej — tendencje zmian

Mirosława Pluta-Olearnik1, Aneta Buda2
1Department of Marketing, Wroclaw University of Economics and Business, Komandorska Street 118/120, 53-345 Wrocław, Poland
2Faculty of Management, Wroclaw University of Economics and Business, Komandorska Street 118/120, 53-345 Wrocław, Poland
*E-mail: miroslawa.pluta-olearnik@ue.wroc.pl
Mirosława Pluta-Olearnik: ORCID: 0000-0002-5719-4710
Aneta Buda: ORCID: 0009-0002-0020-4022
DOI: 10.2478/minib-2023-0003

MINIB, 2023, Vol. 47, Issue 1
DOI: 10.2478/minib-2023-0003
Str. 31-48
Opublikowano 31  marca 2023


Abstrakt:

Celem artykułu jest analiza i ocena praktyk społecznie odpowiedzialnego biznesu jako odpowiedzi przedsiębiorstw na oczekiwania szerokiego grona interesariuszy. W artykule autorki postrzegają praktyki CSR jako sposób na prowadzenie działalności rynkowej w zgodzie z oczekiwaniami interesariuszy, niebędące jednorazowym aktem, lecz ciągłym zmierzaniem do poprawy obszarów otoczenia przedsiębiorstwa wymagających wsparcia, a podmiotem wybranym do analizy jest polska grupa kapitałowa branży energetycznej Grupa Energa. Jest to duży podmiot, którego działania mogą w znacznym stopniu i na wiele sposobów wpływać na otoczenie. Analizy oparto na źródłach wtórnych, w tym zwłaszcza cyklicznych raportach CSR oraz sprawozdaniach niefinansowych Grupy Energa. Wyniki badań ukazują tendencje zmian praktyk CSR w analizowanym przedsiębiorstwie na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat 2011–2021 i mogą być wykorzystane w formułowaniu kolejnych programów CSR Grupy Energa oraz stanowić inspirację dla innych podmiotów.

Aktualność raportów audytowych przed i podczas pandemii COVID-19: na podstawie reakcji rynku

Jesslyn Yen, Antonius Herusetya
Faculty of Economics and Business, Universitas Pelita Harapan, Lippo Village,
MH Thamrin Boulevard 1100, Klp. Dua, Kec. Klp. Dua, Kota Tangerang, Banten, Indonezja
*E-mail: antonius.herusetya@uph.edu
ORCID: 0000-0002-5649-4578
DOI: 10.2478/minib-2023-0004

MINIB, 2023, Vol. 47, Issue 1
DOI: 10.2478/minib-2023-0004
Str. 49-70
Opublikowano 31  marca 2023


Abstrakt:

Niniejsze badanie dotyczy reakcji rynku na terminowość sprawozdań z audytu, w szczególności przed i w trakcie pandemii koronawirusa 2020 (COVID-19). Użyto współczynnik odpowiedzi zysków (ERC) jako wskaźnika zastępczego do oceny reakcji rynku na terminowość raportów z audytu. Zastosowano metodę celowego doboru próby do wszystkich spółek notowanych na Indonezyjskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (IDX), z wyjątkiem branży finansowej, i jako ostateczną próbe poddano obserwacji 977 firm. Stosując w analizie modele liniowej regresji wielokrotnej, nie stwierdzono żadnej reakcji rynku na terminowość sprawozdań z kontroli dla pełnej próby w latach 2018–2020. Wskazano jednak dowody na to, że podczas pandemii COVID-19 w 2020 r. rynek reagował bardziej pozytywnie na terminowość raportu z audytu w porównaniu z okresem przed pandemii COVID-19. Uzyskane wyniki potwierdzaja, że inwestorzy wykazywali większą tolerancję wobec opóźnionych raportów audytowych podczas pandemii koronawirusa z uwagi na wzrost wysiłku audytowego i dłuższego czasu potrzebnego do zgromadzenia wystarczajcych dowodów, aby opublikować raporty audytowe.

Efekt gotowości technologii komunikacji informacji i zarządzania wiedzą na przedsiębiorczą orientację strategiczną oraz ich wpływ na wydajność firmy

Oscar Jayanagara1, Kelly Azaryas Chen2
1 Faculty of Economy & Business, University of Pelita Harapan, Indonesia
MH Thamrin Boulevard 1100, Klp. Dua, Kec. Klp. Dua, Kota Tangerang, Banten 15811
2 Product & Industrial Design, Temasek Polytechnic, Singapore
1*oscar.fe@uph.edu, 22204118J@student.tp.edu.sg
Oscar Jayanagara: ORCID: 0009-0007-8732-1980
DOI: 10.2478/minib-2023-0005

MINIB, 2023, Vol. 47, Issue 1
DOI: 10.2478/minib-2023-0005
Str. 71-104
Opublikowano 31  marca 2023


Abstrakt:

Celem badania było sprawdzenie wpływu gotowości technologii informacyjno-komunikacyjnych i zarządzania wiedzą na orientację strategiczną przedsiębiorstwa i ich wpływ na wyniki firmy. Metologią badania była metoda wyjaśniająca z testowaniem hipotezy dla zbadania siedmiu tez. Populacjami badanymi były małe i średnie przedsiębiorstwa z Dżakarty, z próbą wielkości 392 małych średnich przedsiębiorstw. Dane do tego badania zebrano za pomocą kwestionariuszy, a do analizy danych zastosowano modelowanie równań strukturalnych (SEM). Wyniki tych badań były następujące: (1) Gotowość technologii informacyjno-komunikacyjnych pozytywnie i znacząco wpłynęła na orientację strategiczną przedsiębiorstwa; (2) zarządzanie wiedzą, na które pozytywny i znaczący wpływ ma strategiczna orientacja przedsiębiorczości; (3) gotowość technologii informacyjno-komunikacyjnych i zarządzanie wiedzą pozytywnie i znacząco wpłynęły na orientację strategiczną przedsiębiorczości; (4) gotowość technologii informacyjno-komunikacyjnych pozytywnie i znacząco wpłynęła na wyniki firmy; (5) zarządzanie wiedzą pozytywnie i znacząco wpłynęło na wyniki firmy; (6) przedsiębiorcza orientacja strategiczna pozytywnie i znacząco wpłynęła na wyniki firmy; oraz (7) gotowość do korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych, zarządzanie wiedzą i strategiczna orientacja na przedsiębiorczość pozytywnie i znacząco wpłynęły na wyniki firmy.

Efekt mediacyjny przedsiębiorczej orientacji strategicznej wzmocnił wpływ gotowości technologii komunikacji informacji i zarządzania wiedzą na wydajność firmy. Wyniki badania wskazują, że gotowość technologii komunikacji informacji i zarządzania wiedzą mają wpływ na przedsiębiorczą orientację strategiczną małych i średnich przedesiębiorstw w Dżakarcie. Wszystkie 7 hipotez zaproponowanych w badaniu mogą zostać zaaceptowane. Gotowość technologii komunikacji informacji jako niezależna zmienna miała najsilniejszy wpływ na przedsiębiorczą orientację strategiczną, a przedsiębiorcza orientacja strategiczna miała najsilniejszy wpływ na wydajność firmy. Dysertacja omawia również odkrycia i ograniczenia, teoretyczny i praktyczny wkład, teoretyczne i zarządcze implikacje badania, a także sugestie do przyszłych badań.

Młodzi konsumenci wobec ekologicznego podejścia do życia w dobie inteligentnych domów i urządzeń

Beata Kolny*
Department of Market and Consumption, Faculty of Economics, University of Economics in Katowice, 1 Maja Street 50,
40-287 Katowice, Poland
*E-mail: beata.kolny@ue.katowice.pl
ORCID: 0000-0002-9162-1704
DOI: 10.2478/minib-2023-0006

MINIB, 2023, Vol. 47, Issue 1
DOI: 10.2478/minib-2023-0006
Str. 105-126
Opublikowano 31  marca 2023


Abstrakt:

Celem artykułu jest zaprezentowanie stosunku młodych konsumentów, do zagadnień związanych z ekologicznym podejściem do życia w czasie upowszechniania się inteligentnych urządzeń i domów. Artykuł napisano na podstawie wtórnych i pierwotnych źródeł informacji. Badania bezpośrednie przeprowadzono techniką ankiety internetowej w 2021 roku na próbie 588 konsumentów w wieku 18–34 lata mieszkających w Polsce. Z deklaracji badanych wynika, że mają pozytywny stosunek do wykorzystywania inteligentnych domów i urządzeń, które ułatwiają realizację ekologicznego stylu życia. Pozytywne odpowiedzi odnoszą się do użytkowania inteligentnych domów i urządzeń, co poprawia komfort i warunki życia, umożliwia oszczędzanie energii elektrycznej, wody, gazu, a także daje szansą na zdrowszy styl życia i kontrolą nad zdrowiem i dobrym samopoczuciem.

Podziel się artykułem: