Oczekiwania wobec pracodawcy a zadowolenie z pracy naukowców

Dr Marzena Feldy
Ośrodek Przetwarzania Informacji — Państwowy Instytut Badawczy, Laboratorium Analiz Statystycznych i Ewaluacji, Polska
ORCID 0000-0002-3543-8307

Mgr Marta Bojko
Ośrodek Przetwarzania Informacji — Państwowy Instytut Badawczy, Laboratorium Analiz Statystycznych i Ewaluacji, Polska
ORCID 0000-0003-1156-2845

MINIB, 2020, Vol. 35, Issue 1
DOI: 10.2478/minib-2020-0001
Str. 1-28
Opublikowano 30 marca 2020


Abstrakt:

Obserwowana od kilku lat na rynku pracy malejąca podaż wykwalifikowanych osób gotowych podjąć zatrudnienie skutkuje umacnianiem się pozycji pracownika. Konsekwencje tego procesu dotykają nie tylko przedsiębiorstwa, ale są również odczuwalne dla instytucji naukowych. Celem artykułu jest diagnoza poziomu zadowolenia z rożnych aspektów pracy i przywiązania do miejsca zatrudnienia w grupach naukowców o odmiennych profilach oczekiwań wobec pracy. Na tej podstawie możliwe będzie wskazanie instytucjom naukowym tych aspektów pracy, o które powinny dbać, aby zapewnić naukowcom wysoki poziom satysfakcji z miejsca zatrudnienia. Aby dostarczyć wiedzy w tym zakresie, analizie poddano materiał empiryczny zgromadzony w ramach badania kwestionariuszowego przeprowadzonego przez OPI PIB w 2017 roku na reprezentatywnej próbie 840 naukowców zatrudnionych we wszystkich typach jednostek naukowych w Polsce. Pracownicy, którzy wzięli udział w sondażu, znajdowali się na różnych etapach kariery naukowej i reprezentowali wszystkie obszary nauki. Na podstawie deklaracji dotyczących oczekiwań wobec pracodawcy przeprowadzono analizę czynnikową i podzielono respondentów na trzy grupy: 1) wymagających, 2) aspirujących i 3) niezaangażowanych. Pracownicy wymagający wyróżniają się wysokimi oczekiwaniami w zakresie wszystkich badanych aspektów pracy: ekonomiczno-organizacyjnych, rozwojowo-społecznych oraz elastyczności zatrudnienia. Z kolei naukowcy aspirujący wyżej niż inne grupy cenią sobie przede wszystkim aspekty rozwojowo-społeczne. Ich przeciwieństwem są zaś pracownicy niezaangażowani, dla których aspekty
rozwojowo-społeczne są najmniej ważne, a pozostałe kwestie umiarkowanie istotne. Badanie zadowolenia poszczególnych grup naukowców z obecnego pracodawcy wskazuje na konieczność koncentracji zatrudniających ich instytucji naukowych na odmiennych aspektach pracy. W przypadku pracowników wymagających ważne okazuje się zadbanie o ich dobrostan ekonomiczny. Natomiast dla podniesienia satysfakcji z pracy naukowców z grupy aspirujących istotne będzie zapewnienie im wyższego poziomu zadowolenia ze sfery rozwojowo-społecznej. Największe wyzwanie może stanowić usatysfakcjonowanie pracowników niezaangażowanych, którzy deklarują stosunkowo niski ogólny poziom zadowolenia z miejsca pracy, a jednocześnie nie mają ugruntowanych oczekiwań wobec zatrudniających ich instytucji.

Determinanty budowania wizerunku i reputacji wyższej uczelni wobec jej interesariuszy

Dr Krzysztof Gołata
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska
ORCID 0000-0001-6468-8076

Prof. zw. dr hab. Bogdan Sojkin
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska

ORCID 0000-0001-5468-8638

MINIB, 2020, Vol. 35, Issue 1
DOI: 10.2478/minib-2020-0002
Str. 29-58
Opublikowano 30 marca 2020


Abstrakt:

Celem artykułu jest przedstawienie roli i miejsca wizerunku oraz reputacji szkoły wyższej i instytucji badawczej w procesie budowania relacji wewnętrznych i zewnętrznych na rynku edukacyjnym. W artykule przedstawiono aktualne poglądy na temat zakresu tych pojęć, jak też wzajemnych relacji pomiędzy wizerunkiem a reputacją w podmiotach gospodarczych.

Wskazano na fundamentalne znaczenie relacji uczelni wyższej z wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami w kształtowaniu zarówno wizerunku, jak i reputacji. W drugiej części artykułu przedstawiono zbiór determinant wizerunku i reputacji w przypadku uczelni wyższej. Ponadto podkreślono rolę i miejsce rektora uczelni w budowaniu wizerunku i reputacji macierzystej uczelni w świetle Ustawy 2.0.

Wykorzystanie mediów społecznościowych przez centra transferu technologii w komunikacji marketingowej

Dr Sławomir Milczarek
Marvec Consulting, Łódź, Polska

ORCID 0000-0002-0352-8981
DOI: 10.2478/minib-2020-0003
MINIB, 2020, Vol. 35, Issue
Str. 59–74
Opublikowano 30 marca 2020


Abstrakt:

Artykuł prezentuje zagadnienie komunikacji marketingowej prowadzonej za pośrednictwem social mediów przez centra transferu technologii (CTT) zrzeszone w Porozumieniu Akademickich Centrów Transferu Technologii (PACTT). Celem niniejszej publikacji jest ocena stopnia wykorzystania przez CTT najpopularniejszych obecnie serwisów społecznościowych w kontekście komunikacji z pokoleniem Y, czyli generacją sukcesorów i menedżerów w polskich przedsiębiorstwach. Badanie przeprowadzono w sierpniu 2019 r. metodą krytycznej analizy źródeł wtórnych w postaci stron internetowych i profili w mediach społecznościowych wszystkich 64 CTT wchodzących w skład PACTT. Realizacja badań potwierdziła, iż podmioty powołane do tworzenia płaszczyzny porozumienia pomiędzy nauką a biznesem bardzo słabo wykorzystują możliwości, jakie stwarza komunikacja on-line przy wykorzystaniu social mediów.

Ocena marketingowej komunikacji internetowej jednostek naukowych w kontekście współpracy z przedsiębiorstwami w województwie łódzkim

Dr Sławomir Milczarek
Marvec Consulting, Łódź, Polska
ORCID 0000-0002-0352-8981

Dr hab. inż. Magdalena Grębosz-Krawczyk
prof. PŁ, Politechnika Łódzka, Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Polska
ORCID 0000-0001-8339-2270

MINIB, 2020, Vol. 35, Issue 1
DOI: 10.2478/minib-2020-0004
Str. 75-94
Opublikowano 30 marca 2020


Abstrakt:

Komunikacja marketingowa jednostek naukowych zyskała zdecydowanie na znaczeniu w momencie zaistnienia i rozwoju hipermedialnego środowiska komputerowego, a w szczególności ery Web 2.0. Celem artykułu jest ocena stopnia wykorzystania przez jednostki naukowe strony internetowej w kontekście potencjalnej współpracy z przedsiębiorstwami. W artykule przedstawiono wyniki badań zrealizowanych w okresie 09.2017–03.2018 r. z wykorzystaniem metody krytycznej analizy źródeł wtórnych w postaci stron internetowych wszystkich parametryzowanych jednostek naukowych zlokalizowanych w województwie łódzkim. Realizacja badań zawartości stron internetowych jednostek naukowych potwierdziła, że jednostki naukowe nie wykorzystują dostępnego spectrum narzędzi komunikacji marketingowej we współpracy z przedsiębiorstwami oraz że jednostki naukowe nie stosują języka korzyści rynkowych w opisie wiedzy będącej przedmiotem komercjalizacji.

Materialne środowisko pracy a komfort pracy w opiniach pracowników uniwersyteckich

Dr Marzena Syper-Jędrzejak
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Łódzki
ORCID 0000-0003-0559-1332

MINIB, 2020, Vol. 35, Issue 1
DOI: 10.2478/minib-2020-0005
Str. 95-112
Opublikowano 30 marca 2020


Abstrakt:

Niniejsze opracowanie dotyczy czynników środowiska materialnego mających szczególne znaczenie dla komfortu pracy na przykładzie Uniwersytetu X należącego do grupy polskich uczelni publicznych. Podstawowym celem prezentowanych badań była identyfikacja czynników komfortu pracy związanych z materialnymi i socjalno-bytowymi warunkami pracy oraz ich ocena przeprowadzona na podstawie opinii pracowników badanego Uniwersytetu. Dwuetapowe badanie przeprowadzone w latach 2016–2018 wśród 440 pracowników uniwersyteckich pozwoliło określić czynniki istotne dla komfortu pracy, głównie związane z materialnymi warunkami pracy. Na podstawie zebranych opinii pracowników Uniwersytetu (ankiety oraz wywiady) zidentyfikowano obszary problemowe w zakresie kształtowania komfortowych warunków pracy.

Metody i techniki pomiaru efektów działań public relations wykorzystywane w branży public relations

Mgr Przemysław Szuba
Exacto, Rzeszów, Polska
ORCID 0000-0002-7533-7818

Dr hab. Dariusz Tworzydło
prof. UW, Uniwersytet Warszawski, Polska
ORCID 0000-0001-6396-6927

MINIB, 2020, Vol. 35, Issue 1
DOI: 10.2478/minib-2020-0006
Str. 113-134
Opublikowano 30 marca 2020


Abstrakt:

Celem artykułu jest identyfikacja sposobów, za pomocą których polscy PR-owcy dokonywali w ostatnim roku pomiaru efektów własnych działań, oraz prezentacja powszechności stosowania konkretnych rozwiązań. Przeprowadzona została także analiza porównawcza w oparciu o dostępne badania dotyczące narzędzi wykorzystywanych przez konsultantów PR. Podczas Kongresu Profesjonalistów Public Relations w 2019 roku przeprowadzono ankietę audytoryjną, w której próbę badawczą tworzyli przedstawiciele różnego typu organizacji działających na polskim rynku, łącznie 253 osoby. Analizy wykazały, że korzystanie z szeroko rozumianego monitoringu mediów stanowi kluczowe wsparcie dla osób zajmujących się na co dzień budowaniem wiarygodnych relacji z otoczeniem. Odnotowania wymaga fakt, że branża PR nadal jest silnie przywiązana do stosowania wskaźnika AVE, mimo że zarówno światowe, jak i rodzime organizacje branżowe dążą do ograniczenia jego roli w pomiarze efektów działań public relations.

Podziel się artykułem: