Uwarunkowania i kierunki działań marketingowych w polskich instytutach badawczych

dr Marlena Elżbieta Maślanka

DOI: 10.2478/minib-2019-0001
Kontakt: m.maslanka(at)impib.pl
MINIB, 2019, Vol. 31, Issue 1


Abstrakt:

Oferta Instytutów jest specyficzna i wymaga zastosowania szczególnych rozwiązań w zakresie marketingu, a nowe warunki gospodarcze w jakich obecnie funkcjonują instytutu badawcze stymulują do wprowadzania nowych rozwiązań i wykorzystania nowych kierunków w zakresie działalności marketingowej.

Wpływ postępującej globalizacji na podjęcie działań w obszarze marketingu, stanowi istotny problem badawczy, wymagający pogłębionej szczegółowej analizy, oraz przeprowadzenia badań w tym zakresie. Celem artykułu będzie określenie w jakim zakresie nowa rzeczywistość gospodarcza wymusza podjęcie działań marketingowych i w jakim kierunku instytuty badawcze w zakresie tej działalności powinny zmierzać.

Potrzeby informacyjne zwiedzających imprezy targowe – badanie uczestników targów KOMPOZYT-EXPO 2018 i FASTENER POLAND

dr inż. Anita Proszowska

DOI: 10.2478/minib-2019-0002
Kontakt: Aproszow(at)zarz.agh.edu.pl
MINIB, 2019, Vol. 31, Issue 1


Abstrakt:

W artykule zaprezentowano wyniki badań potrzeb informacyjnych zwiedzających imprezy targowe oraz uwarunkowania ich zaspokajania na przykładzie uczestników targów KOMPOZYT-EXPO 2018 i FASTENER POLAND. Wyniki badań zostały poprzedzone przeglądem literatury charakteryzującej zachowania zwiedzających imprezy targowe.

Badania przeprowadzono w czasie trwania wymienionych imprez z wykorzystaniem ankiety bezpośredniej. Na podstawie 98 przypadków zakwalifikowanych do analizy ustalono m.in., że zwiedzający poszukują w trakcie targów przede wszystkim informacji o nowościach w danej branży, jej aktualnej sytuacji oraz informacji o charakterze edukacyjnym. Prócz tego ponad połowa badanych deklaruje, że nie przygotowuje się do udziału w targach w żaden specyficzny sposób, a planując kolejność zwiedzania kierują się przede wszystkim zaproszeniami od wystawców (ponad 54%). Podsumowując swoja obecność na targach ponad 30% badanych nie wykorzystuje szczególnych wskaźników oceny.

Opisane badania, ze względu na niewielką liczebność próby, mają charakter pilotażowy i odnoszą się do wąskiej branży reprezentowanej przez respondentów, dlatego wymagają weryfikacji na większej grupie badanych oraz przedstawicielach innych branż.

Relacje nauka – biznes w opinii pracowników uniwersytetu. Oczekiwania kontra rzeczywistość.

dr hab. Michał Jacuński

DOI: 10.2478/minib-2019-0003
Kontakt: michal.jacunski(at)uwr.edu.pl
MINIB, 2019, Vol. 31, Issue 1


Abstrakt:

W artykule zaprezentowano wyniki badań potrzeb informacyjnych zwiedzających imprezy targowe oraz uwarunkowania ich zaspokajania na przykładzie uczestników targów KOMPOZYT-EXPO 2018 i FASTENER POLAND. Wyniki badań zostały poprzedzone przeglądem literatury charakteryzującej zachowania zwiedzających imprezy targowe.

Badania przeprowadzono w czasie trwania wymienionych imprez z wykorzystaniem ankiety bezpośredniej. Na podstawie 98 przypadków zakwalifikowanych do analizy ustalono m.in., że zwiedzający poszukują w trakcie targów przede wszystkim informacji o nowościach w danej branży, jej aktualnej sytuacji oraz informacji o charakterze edukacyjnym. Prócz tego ponad połowa badanych deklaruje, że nie przygotowuje się do udziału w targach w żaden specyficzny sposób, a planując kolejność zwiedzania kierują się przede wszystkim zaproszeniami od wystawców (ponad 54%). Podsumowując swoja obecność na targach ponad 30% badanych nie wykorzystuje szczególnych wskaźników oceny.

Opisane badania, ze względu na niewielką liczebność próby, mają charakter pilotażowy i odnoszą się do wąskiej branży reprezentowanej przez respondentów, dlatego wymagają weryfikacji na większej grupie badanych oraz przedstawicielach innych branż.

    Słowa kluczowe:

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/havnor-child/page-kwartalnik.php on line 191

Znaczenie kontaktów bezpośrednich w budowaniu relacji z kandydatami na studia

dr Dobrosława Mruk-Tomczak

DOI: 10.2478/minib-2019-0004
Kontakt: d.mruk-tomczak(at)ue.poznan.pl
MINIB, 2019, Vol. 31, Issue 1


Abstrakt:

W drugiej dekadzie XXI wieku absolwenci szkół średnich – kandydaci na studia, należą już do kolejnego pokolenia, zwanego pokoleniem „Z”. To pokolenie zostało wychowane w świecie wirtualnym. Stały i nieograniczony dostęp do Internetu powoduje, że stanowi on najważniejszy kanał komunikacji oraz źródło informacji o otaczającym ich świecie. Doceniając znaczenie nowoczesnych technologii i ich roli w budowaniu relacji z kandydatami na studia, nie można zapomnieć o znaczeniu kontaktów bezpośrednich. Stając przed wyborem uczelni wyższej, który to wybór w znacznym stopniu może zdeterminować rodzaj przyszłej pracy zawodowej, komunikacja w świecie wirtualnym, choć niezbędna, okazuje się niewystarczająca. Spotkania z kandydatami na uczelniach lub w szkołach średnich, prowadzenie wykładów dla uczniów przez nauczycieli akademickich, spotkania ze studentami lub inne formy kontaktów bezpośrednich, to nadal istotne elementy nawiązywania i budowania relacji z potencjalnymi kandydatami na studia. Celem artykułu jest wskazanie znaczenia spotkań bezpośrednich w nawiązywaniu i budowaniu relacji między uczelnią wyższą, a potencjalnymi kandydatami na studia. Dla zrealizowania postawionego celu przeprowadzono badania ilościowe wśród grupy uczniów szkół licealnych, techniką ankiety audytoryjnej. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że w kontekście poszukiwania informacji o ofercie szkół wyższych, młodzież licealna oczekuje spotkań bezpośrednich. Szczególne zainteresowanie wzbudzają wizyty na uczelniach, podczas których młodzież będzie miała możliwość wzięcia udziału w różnorodnych aktywnościach. Ważnym elementem budowania relacji bezpośrednich okazały się kontakty ze studentami danej uczuleni, których, jak pokazały wyniki badań, warto częściej włączać w działania komunikacyjne szkół wyższych.

Wykorzystanie mediów społecznościowych przez młodych konsumentów w procesach zakupowych

dr inż. Magda Stachowiak-Krzyżan

DOI: 10.2478/minib-2019-0005
Kontakt: magda.stachowiak(at)ue.poznan.pl
MINIB, 2019, Vol. 31, Issue 1


Abstrakt:

Głównym celem artykułu jest zaprezentowanie roli mediów społecznościowych w kształtowaniu zachowań młodych konsumentów w kontekście wykorzystania w procesie podejmowania decyzji zakupowych wybranych serwisów społecznościowych. Przeprowadzone badania dowiodły, że media społecznościowe stanowią nieodłączną część niemalże każdego etapu procesu decyzyjnego. Treści publikowane w mediach społecznościowych nie tylko generują potrzeby u młodych konsumentów, skłaniając ich do zakupów nieplanowanych, ale także stanowią ważne źródło inspiracji na etapie poszukiwania alternatyw zaspokojenia potrzeb. Dodatkowo media społecznościowe stanowią cenne źródło informacji o produktach oraz miejsce wyrażania opinii i dzielenia się doświadczeniami zakupowymi. W artykule przedstawiono definicję oraz klasyfikację mediów społecznościowych oraz aktualne dane dotyczące młodych konsumentów jako segmentu runku. W dalszej części zaprezentowano wyniki badań dotyczących wpływu wybranych portali społecznościowych na zachowania młodych konsumentów na przykładzie rynku odzieżowego.

Rola profilaktyki antykryzysowej z perspektywy największych polskich przedsiębiorstw oraz agencji public relations na podstawie badań eksperckich

dr hab. Dariusz Tworzydło, mgr Przemysław Szuba

DOI: 10.2478/minib-2019-0006
Kontakt: dariusz(at)tworzydlo.pl, pszuba(at)exacto.pl
MINIB, 2019, Vol. 31, Issue 1


Abstrakt:

Artykuł stanowi prezentację wyników badań, które są poświęcone aktualnym trendom PR-kryzysowego. Autorzy opracowania podjęli próbę diagnozy profilaktyki antykryzysowej w przekroju dwóch wymiarów. Z jednej strony przedstawiono stanowisko biznesowe (badanie przedsiębiorstw), z drugiej przywołano głos ekspertów (badanie liderów agencji public relations). W toku analiz zaprojektowany został model punktowy systemu odpornościowego, który uwzględnia kluczowe narzędzia metodologii kryzysowej (opracowane procedury w formie księgi zarządzania komunikacją, dedykowane struktury antykryzysowe w organizacji, sztab kryzysowy o ustalonym składzie oraz system szkoleń komunikacyjnych). Diagnoza profilaktyki liderów polskiego biznesu – bazująca na latach 2007-2017 – wykazała znaczące niedobory w stopniu przygotowania przedsiębiorstw na ryzyko kryzysu.

Influencerzy jako wsparcie dla kampanii public relations

dr hab. Dariusz Tworzydło, dr Norbert Życzyński, mgr Marek Wajda

DOI: 10.2478/minib-2019-0006
Kontakt: dariusz(at)tworzydlo.pl, pszuba(at)exacto.pl
MINIB, 2019, Vol. 31, Issue 1


Abstrakt:

Artykuł jest zbiorem analiz przeprowadzonych w oparciu o literaturę przedmiotu i dane zgromadzone z wykorzystaniem metody desk research. Zaprezentowano w nim również wnioski z badań zrealizowanych metodą jakościową – techniką IDI podczas Kongresu Profesjonalistów Public Relations, który odbył się w kwietniu 2018 roku w Rzeszowie. W grupie respondentów znaleźli się przedstawiciele branży public relations, którzy współpracują z influencerami, a ponadto mają bogate doświadczenie w zakresie działań PR prowadzonych za pośrednictwem internetu. Celem artykułu jest ocena relacji jakie zachodzą w kontekście współpracy PR-owców z influencerami, a także określenie perspektyw zmian i potencjalnych trendów w tym zakresie.

Wśród kluczowych wniosków jakie uzyskano w toku przeprowadzonych badań odnajdujemy ten który wskazuje, iż wykorzystywanie do działań komunikacyjnych i promocyjnych influencerów jest określane w kategoriach zarówno szans dla branży public relations jak i zagrożeń. Aspekt zagrożeń jest jednak szczególnie istotny, bowiem mają one bezpośrednie przełożenie na powstające i utrwalające się kryzysy wizerunkowe. Ze względu na dużą swobodę działania influencerów połączoną z wiarą zleceniodawców w ich profesjonalizm, istnieje ryzyko pojawienia się działań, które nie tylko nie będą spełniały założeń kampanii promocyjnej, ale także mogą bezpośrednio uderzyć w wizerunek danego podmiotu.

Eksperci prognozują, iż wykorzystanie influencerów w promocji będzie także w najbliższym czasie trendem rosnącym, który utrwali się wśród rozwiązań szeroko wykorzystywanych w komunikowaniu z grupami docelowymi.

Kampania e-marketingowa szkoły wyższej. Studium przypadku.

dr hab. Beata Tarczydło, mgr Joanna Miłoń

DOI: 10.2478/minib-2019-0008
Kontakt: BEATA.TARCZYDLO(at)poczta.fm, joannaprzystal(at)op.pl
MINIB, 2019, Vol. 31, Issue 1


Abstrakt:

Przedmiotem opracowania jest kampania e-marketingowa na rzecz szkoły wyższej w ujęciu teoretycznym i praktycznym. Wychodząc od definicji e-marketingu, instrumentarium jego działań omówione zostaną etapy wdrażania kampanii e-marketingowych dedykowanych podmiotom z branży edukacyjnej. Metodyka badań na potrzeby artykułu objęła studia literaturowe, metaanalizę dostępnych źródeł internetowych oraz jakościowe badania własne autorek z zastosowaniem metod ukrytego klienta i studium przypadku. Obiektem badań jest prywatna szkoła wyższa, a przedmiotem badań prowadzone dla niej działania e-marketingowe, w tym zidentyfikowane kampanie. Zamierzeniem autorek jest przybliżenie kampanii e-marketingowej na rzecz szkoły wyższej w teorii i w praktyce. Celem artykułu jest wypracowanie zaleceń oraz rekomendacji dla marketerów zainteresowanych skutecznymi działaniami marketingowymi w sieci na rzecz analizowanych podmiotów.

Możliwość przełamywania barier współpracy międzynarodowej w zakresie B+R z punktu widzenia jednostki badawczej na przykładzie Instytutu Lotnictwa

mgr inż. Sylwester Wyka

DOI: 10.2478/minib-2019-0009
Kontakt: sylwester.wyka(at)ilot.lukasiewicz.gov.pl
MINIB, 2019, Vol. 31, Issue 1


Abstrakt:

Artykuł przedstawia możliwości przełamywania barier we współpracy międzynarodowej z punktu widzenia jednostki badawczej. Celem artykułu jest prezentacja dobrych praktyk zarządczych współpracy międzynarodowej w obszarze B+R między Instytutem Lotnictwa a General Electric, które obniżają poziom niepewności kooperacji. W tekście wykorzystano wyniki badań ilościowych dotyczące barier współpracy technologicznej między polskimi podmiotami a zagranicznymi partnerami. Analiza studium przypadku wykazała możliwość ograniczenia tych barier. Dane do studium przypadku zostały zebrane w wywiadach z menedżerami zarówno polskiego jak i amerykańskiego partnera. Partnerska współpraca pomiędzy organizacjami przynosi obopólne korzyści i motywuje partnerów do dalszego rozwoju współpracy i obniża koszty transakcyjne wynikające ze współdziałania we wrażliwym obszarze. Obie organizacje wypracowały szereg dobrych praktyk współpracy międzynarodowej w obszarze B+R, które mogą zostać wykorzystane do przełamania barier w nawiązywaniu międzynarodowej współpracy B+R przez polskie przedsiębiorstwa.

Podziel się artykułem: