Artykuły

Znaczenie szkoły wyższej dla rozwoju samorządu lokalnego na przykładzie Polkowic, jednej z najbogatszych gmin w Polsce -
Jak skutecznie promować uczelnie i instytuty badawcze w sieci? Psychologiczne mechanizmy skuteczności e-marketingu. -
Identyfikacja wizualna a rebranding marki -
Miejsce marketingu we współczesnej organizacji – charakter zmian -
Uwarunkowania działalności marketingowej instytucji naukowych i badawczych -
Wykorzystanie koncepcji marketingu relacyjnego w procesie budowania więzi uczelni z interesariuszami zewnętrznymi -
Czynniki sukcesu i ograniczenia dla skutecznej komunikacji wewnętrznej -
Interfejs marketingu i sprzedaży a konkurencyjność organizacyjna - ,
Ocena działań prowadzonych przez firmy w mediach społecznościowych w świetle wyników badań ich użytkowników - ,
Umiejętności myślenia analitycznego i krytycznego w public relations - ,
System identyfikacji wizualnej wybranej szkoły wyższej – zakres, proces wdrażania, zarządzanie -
Budowa tożsamości wizualnej jednostek naukowych i badawczych oraz rola wizualizacji we współpracy z biznesem -
Lista recenzentów 2014
Miejsce nauki w odbiorze społecznym -
Relacyjny kontekst marketingu personalnego organizacji naukowych -
Najnowsze trendy i kierunki rozwoju finansowania społecznościowego -
Nowa komunikacja społeczna w budowaniu kapitału relacyjnego -
Uczelnie w mediach społecznościowych – oczekiwania adresatów a publikowane treści -
Problemy zarządzania marketingowego niepubliczną szkołą wyższą -
Grywalizacja i gry oraz ich potencjał do wykorzystania w strategiach marketingowych -
Pozytywny wizerunek uczelni i samorządu lokalnego – wspólna sprawa -
Modelowa platforma technologiczna współpracy jednostki badawczej z sektorem przedsiębiorstw -
Współpraca ośrodków naukowych i przedsiębiorstw we wdrażaniu wyników badań -
Instytuty badawcze a centra naukowo-przemysłowe w kontekście innowacyjnej gospodarki – w świetle doświadczeń Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG - , ,
Kampanie społeczne dotyczące bezpieczeństwa pracy w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce - ,
Content marketing jako istotny element strategii marketingowej instytucji naukowych -
Determinanty marketingu instytucji naukowo-badawczej - ,
Znaczenie marketingu dla rozwoju instytucji naukowych i badawczych. Doświadczenia Centralnego Ośrodka Badawczo–Rozwojowego Przemysłu Izolacji Budowlanej (COBR PIB) - ,
Platforma teleinformatyczna jako narzędzie do ekspozycji dokonań jednostki naukowej na przykładzie Instytutu Zootechniki PIB - ,
Orientacja międzynarodowa w strategii instytucji naukowych i badawczych -
Zastosowanie systemów typu CRM w marketingu naukowym – perspektywy efektywnej współpracy pomiędzy nauką i przemysłem - ,
Wirtualne biuro prasowe jako skuteczne narzędzie komunikacji naukowej -
Event marketing jako jedna z form innowacji marketingowych w instytucjach naukowych i badawczych -
Geoinformacja formą promocji badań naukowych -
Turnieje z wykorzystaniem elektronicznych symulatorów dla Windows i Android jako marketingowe narzędzia instytucji edukacyjnych -
Finansowanie marketingu w funduszach europejskich -
Dlaczego warto zostać inżynierem – działania promocyjne instytucji naukowo-badawczych oraz podmiotów komercyjnych -
Koncepcja doskonalenia marketingu nowych technologii w Politechnice Gdańskiej - ,
Uniwersytety w Polsce w oczach opinii publicznej – stan obecny i oczekiwania w świetle badań -
Targi edukacyjne jako forma promocji szkół wyższych -