Artykuły

System działań upowszechniania innowacyjnych rozwiązań technologicznych zaimplementowany w instytucie naukowo-badawczym -
System identyfikacji wizualnej wybranej szkoły wyższej – zakres, proces wdrażania, zarządzanie -
Targi edukacyjne jako forma promocji szkół wyższych -
Techniki wirtualnej rzeczywistości w procesie edukacji -
Technologia tworzy bogactwo XXI wieku – procesy, problemy, prognozy - , ,
Turnieje z wykorzystaniem elektronicznych symulatorów dla Windows i Android jako marketingowe narzędzia instytucji edukacyjnych -
Uczelnie w mediach społecznościowych – oczekiwania adresatów a publikowane treści -
Udana komercjalizacja technologii – tak czy nie? Zwiększanie szans. Proces i metodologia Quick Look - ,
Umiędzynarodowienie marketingu w sektorze edukacji i badań -
Umiejętności myślenia analitycznego i krytycznego w public relations - ,
Uniwersytety w Polsce w oczach opinii publicznej – stan obecny i oczekiwania w świetle badań -
Uwarunkowania działalności marketingowej instytucji naukowych i badawczych -
Wirtualne biuro prasowe jako skuteczne narzędzie komunikacji naukowej -
Wizerunek instytucji badawczej jako istotny element w kształtowaniu poziomu konkurencyjności organizacji -
Wpływ Internetu rzeczy (Internet of Things) na wartość dodaną Marketingu 4.0 -
Wpływ kryzysu gospodarczego na kierunki restrukturyzacji marketingu w instytutach badawczych -
Wpływ stylów przywództwa na zarządzanie innowacjami -
Wpływ współczesnych technologii na zmianę działań marketingowych w organizacji. Marketing 4.0 -
Współpraca nauki i biznesu. Bariery w Polsce na tle wybranych krajów Europy i Ameryki Północnej -
Współpraca ośrodków naukowych i przedsiębiorstw we wdrażaniu wyników badań -
Współpraca uczelni wyższej z praktyką gospodarczą - ,
Wybrane wskaźniki oceny skuteczności komunikacji marketingowej - ,
Wykorzystanie instrumentów online w kreowaniu marki szkoły wyższej - ,
Wykorzystanie koncepcji marketingu relacyjnego w procesie budowania więzi uczelni z interesariuszami zewnętrznymi -
Wykorzystanie narzędzi content marketingu w polskich instytutach badawczych -
Wyzwania dla marketingu instytucji naukowych i badawczych -
Założenia budowy strategii marketingowej szkoły wyższej -
Zarządzanie działalnością innowacyjną w organizacjach naukowych i badawczo-rozwojowych -
Zarządzanie kryzysem przy użyciu mediów społecznościowych -
Zarządzanie reputacją w organizacjach naukowych – rozwój struktury wraz z przykładami - ,
Zarządzanie siecią organizacyjną – nowa jakość w strategicznym zarządzaniu jednostkami badawczo-rozwojowymi -
Zarządzanie wiedzą w ośrodkach R&D, w obszarze biomedycyny, przy wykorzystaniu współczesnej technologii informacyjno-komunikacyjnej i metodologii ciągłego doskonalenia -
Zastosowanie mediów społecznościowych przez pracodawców w ich działaniach marketingowych -
Zastosowanie systemów typu CRM w marketingu naukowym – perspektywy efektywnej współpracy pomiędzy nauką i przemysłem - ,
Zastosowanie technologii chmury obliczeniowej wśród małych i średnich przedsiębiorstw w Rumunii - , ,
Zewnętrzny marketing personalny jako element holistycznej orientacji organizacji -
Zewnętrzny wizerunek uczelni w roli pracodawcy a płeć młodych potencjalnych pracowników - ,
Zewnętrzny wizerunek uczelni w roli pracodawcy jako podstawa segmentacji młodych potencjalnych pracowników - ,
Znaczenie kraju pochodzenia dla decyzji zakupowych w przypadkach różnych kategorii produktów - ,
Znaczenie marketingu dla rozwoju instytucji naukowych i badawczych. Doświadczenia Centralnego Ośrodka Badawczo–Rozwojowego Przemysłu Izolacji Budowlanej (COBR PIB) - ,