Relacje nauka – biznes w opinii pracowników uniwersytetu. Oczekiwania kontra rzeczywistość.

- dr hab. Michał Jacuński

Celem artykułu jest ustalenie, w oparciu o uzyskane dane empiryczne ze zrealizowanego sondażowego badania opinii pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego, w jaki sposób i w jakim zakresie odbywa się współpraca z przedsiębiorcami (biznesem) na poziomie indywidualnym oraz na poziomie uczelni wyższej. Uzyskane odpowiedzi posłużyły analizie i zdiagnozowaniu poziomu i potencjału współpracy pomiędzy kadrą naukowo – dydaktyczną, włączając doktorantów, a otoczeniem gospodarczym. Określono kluczowe czynniki sprzyjające oraz ograniczające współpracę. Celem pośrednim było ustalenie czy, w świetle deklarowanych opinii, uniwersytet postrzegany jest nadal jako miejsce realizacji celów typowych dla uczelni II generacji, typu humboldtowskiego, czy też dostrzegane są cechy uniwersytetu kreatywnego III generacji , bardziej zorientowanego na współpracę z otoczeniem zewnętrznym i wymianę zasobów. Wykorzystując teorię racjonalnego wyboru postawiono dwie hipotezy, które zostały potwierdzone: po pierwsze pracownicy uniwersytetu realizują współpracę z przedsiębiorcami z pominięciem uczelni, po drugie współpraca z biznesem jest przede wszystkim źródłem korzyści indywidualnych i jest dobrze oceniana. Badanie zrealizowano wśród pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego w I połowie 2018 roku.

dr hab. Michał Jacuński, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Politologii, Wrocław, Polska – adiunkt w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od kilkunastu lat zajmuje się zarówno praktycznymi jak i teoretycznymi aspektami komunikowania się ludzi, organizacji politycznych oraz non-profit, instytucji publicznych oraz firm. Redagował i współtworzył czasopismo naukowe „Central European Journal of Communication”. Wykładał gościnnie na uczelniach zagranicznych m.in. w Belgii, Hiszpanii, Niemczech, Rosji, Węgrzech. Zrealizował staże naukowe w przedsiębiorstwach. Ekspert NCBiR w konkursach projektowych PO IR 2014 – 2020. Juror konkursu PR Złote Spinacze. Jest członkiem krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych.

DOI: 10.2478/minib-2019-0003
Kontakt: michal.jacunski(at)uwr.edu.pl
MINIB, 2019, Vol. 31, Issue 1

Resize of Open_Access_logo_PLoS_white Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

Czytaj on-line →
Downloads: 83
Pobrano: 83