Experiential marketing, interactivity and gamification – differences and similarities among the world-trends

Experimental, also known as experience marketing, interactivity, gamification. Theese three terms became very popular in the past years, by 2018, they set up the the main guidelines of marketing trends but the terms are not all novel. The philosophers, psychologists, sociologist and marketing specialists have been dealing with the impacts of experiences and reactions on human nature.
This study is going to try to explore the relationship and relationships between the three terms more deeply.
Before the final conclusions were drawn, three things had to be studied: what is experience, what interactivity means and what is the meaning of gamification. … Czytaj więcej »

Marketing doświadczeń, interaktywność i gamifikacja – różnice i podobieństwa między trendami światowymi

Marketing doświadczeń, interaktywność, gamifikacja. Te trzy pojęcia stały się bardzo popularne w ostatnich latach. Do 2018 ustanowiły one główne kierunki trendów w marketingu, ale te pojęcia nie są całkiem nowe. Filozofowie, psychologowie, socjologowie, oraz specjaliści od marketingu od dłuższego czasu zajmują się wpływem doświadczeń i reakcji na ludzką naturę.
Celem tej analizy będzie bardziej dogłębne zbadanie tego związku i związków między tymi trzema pojęciami.
Przed wyciągnięciem ostatecznych wniosków, trzeba było zbadać trzy rzeczy: co to jest doświadczenie, co oznacza interaktywność i jakie jest znaczenie gamifikacji. Na koniec artykułu powstaje wszechstronny obraz 3 głównych zjawisk. Wyżej wspomniane pojęcia często zachodzą na … Czytaj więcej »