Zewnętrzny wizerunek uczelni w roli pracodawcy jako podstawa segmentacji młodych potencjalnych pracowników

- dr hab. prof. nadzw. Agnieszka Izabela Baruk, dr Anna Goliszek


W artykule przedstawiona została problematyka zewnętrznego wizerunku uczelni jako pracodawcy. W części teoretycznej zwrócono uwagę na fakt występowania luki wiedzy w tym zakresie. Wizerunek pracodawcy analizowany jest relatywnie rzadziej niż wizerunek produktu, czy oferenta. Ponadto, pisze się o nim raczej w odniesieniu do przedsiębiorstw, a nie w odniesieniu do uczelni. Szczególnie jest to widoczne w przypadku jej postrzegania w roli pracodawcy przez uczestników zewnętrznego rynku pracy. Dlatego w empirycznej części artykułu przygotowanej w oparciu o wyniki pierwotnych badań ankietowych przeprowadzonych wśród młodych potencjalnych pracowników określono skojarzenia z uczelnią jako pracodawcą. Zastosowana metoda analizy czynnikowej pozwoliła na ich pogrupowanie, a w konsekwencji na dokonanie segmentacji respondentów. Uzyskane wyniki pozwalają na stwierdzenie, że skojarzenia z uczelnią w roli pracodawcy wyraźnie różniły sześć wyodrębnionych segmentów. Jednak tylko przedstawiciele dwóch z nich mieli skojarzenia o jednoznacznie pozytywnym wydźwięku, natomiast pozostałe segmenty obejmowały osoby mające gorsze zdanie na temat uczelni jako pracodawcy. Było to widoczne zwłaszcza w przypadku pierwszego z nich. Na tej podstawie można odrzucić hipotezę H1, nie należy jednak odrzucać hipotezy H2 mówiącej, że respondenci postrzegali uczelnię jako pracodawcę głównie w negatywnym świetle. Jest to istotną wskazówką dla uczelni, gdyż jej negatywny subwizerunek jako pracodawcy ujemnie wpływa na jej ogólny obraz.

dr hab., prof. nadzw. Agnieszka Izabela Baruk, Politechnika Łódzka, Polska – pracownik Politechniki Łódzkiej Katedra Systemów Zarządzania i Innowacji) oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (Katedra Zarządzania i Marketingu). Autorka w sumie 434 publikacji naukowych, w tym 14 książek, z zakresu marketingu, zarządzania marketingowego, marketingu personalnego przedsiębiorstw i organizacji naukowych.

dr Anna Goliszek, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Polska – socjolog, wykładowca Katedry Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Stopień doktora uzyskany na Wydziale Socjologii i Filozofii Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie. Zainteresowania naukowe: socjologia organizacji i zarządzania, a szczególnie problematyka kultury organizacyjnej, komunikacja w biznesie, inwentyka, psychologia społeczna.

DOI: 10.14611/minib.23.03.2017.05

Kontakt: agnieszka.baruk(at)poczta.onet.pl, anna.goliszek(at)up.lublin.pl

MINIB, 2017, Vol. 23, Issue 1

Resize of Open_Access_logo_PLoS_white  Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

Czytaj on-line →