Zasady publikacji

Zasady publikacji w kwartalniku „Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych”

 1. Każda pełnoletnia osoba może przesłać do redakcji propozycję artykułu. Tekst musi mieć charakter naukowy, czyli prezentować wyniki oryginalnych badań o charakterze empirycznym, teoretycznym, technicznym lub analitycznym. Za artykuł naukowy mogą zostać także uznane opracowania o charakterze monograficznym, polemicznym, przeglądowym lub komentarze prawnicze.
 2. Tekst nie może być nigdzie wcześniej publikowany.
 3. Złożenie tekstu do publikacji jest równoważne z oświadczeniem, że autor posiada pełne prawa autorskie do tekstu, oraz z wyrażeniem zgody na publikację artykułu w kwartalniku „Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych” w wersji elektronicznej, która jest wersją pierwotną, a także w innych wersjach publikacji wraz z przeniesieniem praw autorskich na Wydawcę.
 4.  Każdy tekst podlega recenzji wg procedury opisanej na stronie internetowej (www.minib.pl/zasady_recenzowania).  Czas oczekiwania na decyzję wynosi około miesiąca od złożenia tekstu, po czym autor otrzymuje odpowiedź, czy tekst zostanie opublikowany. Publikacja następuje w okresie około 6 miesięcy od podjęcia decyzji o publikacji. Decyzja o publikacji tekstu jest niezawisłą decyzją Redakcji.
 5.  Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania oraz opracowania redakcyjnego tekstów zaakceptowanych do druku.
 6. Wraz z tekstem należy przysłać krótką informację o autorze wraz z jego afiliacją, adresem e-mail i numerem telefonu. Obowiązkowe jest też dostarczenie tłumaczenia tytułu na język angielski oraz dwóch streszczeń: po polsku i po angielsku, a także słów kluczowych w obu tych językach. Z tekstem należy także dostarczyć czytelnie podpisany „Formularz informacyjny” oraz „Umowę o przeniesienie praw autorskich”.
 7. Za publikację nie są wypłacane honoraria autorskie.
 8. Redaktor statystyczny ma prawo wstrzymania publikacji tekstu zawierającego rażące błędy statystyczne.
 9. Teksty należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: minib@ilot.edu.pl w standardowych ustawieniach Worda: Times New Roman 12, odstępy między wierszami 1,5, marginesy po 2,5.Długość artykułu nie może przekraczać arkusza wydawniczego czyli 40 000 znaków (ze spacjami).

  Tekst powinien zawierać następujące elementy (w podanej kolejności):

  1. tytuł w językach polskim i angielskim,
  2. nazwisko i imię autora wraz z afiliacją (afiliację podajemy od ogółu do szczegółu),
  3. streszczenie określające prezentowane w artykule tezy w językach polskim i angielskim,
  4. 5-7 słów kluczowych w językach polskim i angielskim,
  5. tekst (podzielony śródtytułami),
  6. przypisy wg standardów APA,
  7. bibliografię,
  8. krótki biogram autora / biogramy autorów.
 10. Przesłany artykuł powinien być zapisany w dwóch formatach: do redagowania jako Microsoft Office Word 2007 (docx lub doc) oraz do kontroli jako Adobe Acrobat Document (pdf).
 11. Zdjęcia, grafiki, tabele, wykresy powinny być dołączone w oddzielnych plikach. Nazwy plików powinny odpowiadać odnośnikom w tekście.

Redakcja nie pobiera żadnych opłat za zgłoszenie manuskryptu i przetwarzanie artykułu.