Wiedza i innowacje jako czynniki rozwoju organizacji – podejście zintegrowane

- dr inż. Jerzy Baruk

Jerzy BarukWspółczesne organizacje funkcjonują w burzliwym i konkurencyjnym otoczeniu, dlatego muszą poszukiwać skutecznych sposobów własnego rozwoju. Jednym z takich sposobów jest systemowe tworzenie innowacji usprawniających i radykalnych oraz wdrażanie ich w poszczególnych obszarach funkcjonalnych. Sprawne tworzenie innowacji, traktowanych jako ważny czynnik rozwoju organizacji, uwarunkowane jest dostępem do odpowiednich zasobów wiedzy. W publikacji autor proponuje nową koncepcję zarządzania organizacjami, które są ukierunkowane na rozwój. Istotą tej koncepcji jest objęcie zarządzania innowacjami i zarządzania wiedzą jednym systemem zarządzania. Koncepcja ta wzbogacona jest kilkoma rozwiązaniami modelowymi.
W publikacji podjęto próbę realizacji dwóch celów: 1) poznawczego, polegającego na wykazaniu: istoty rozwoju organizacji; istoty innowacje i ich roli w rozwoju organizacji; istoty wiedzy oraz jej roli w kreowaniu innowacji; a także wzajemnych relacji między wiedzą, innowacjami i rozwojem organizacji, 2) utylitarnego, polegającego na zaproponowaniu kilku rozwiązań modelowych w zakresie zarządzania innowacjami, zarządzania wiedzą oraz zintegrowanego podejścia do zarządzania wiedzą, innowacjami w kontekście rozwoju organizacji. Postępowanie zarządzających według tych modeli może przyczynić się do racjonalizacji procesów informacyjno-decyzyjnych ukierunkowanych na rozwój organizacji oparty na wiedzy i innowacjach.
Celem publikacji jest wykazanie, że między elementami proponowanej koncepcji zarządzania występują wzajemne relacje przyczynowo-skutkowe. Do przygotowania artykułu wykorzystano dwie metody badawcze: analizę poznawczo – krytyczną piśmiennictwa oraz metodę projekcyjną.

dr inż. Jerzy Baruk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska — emerytowany pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Zarządzania Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jego działalność badawcza koncentruje się na: organizacyjnych i ekonomicznych aspektach działalności innowacyjnej, zarządzaniu innowacjami i przez innowacje, wpływie innowacji na sprawność funkcjonowania organizacji. Przedmiotem działalności badawczej jest też zarządzanie wiedzą oraz związek wiedzy z kreowaniem innowacji. Autor ponad 360 publikacji naukowych dotyczących szeroko rozumianego zarządzania innowacjami i wiedzą, opublikowanych w ogólnokrajowych i zagranicznych czasopismach naukowych oraz materiałach konferencyjnych. Autor czterech książek napisanych samodzielnie i współautor kilkudziesięciu innych. Wyniki prowadzonych badań prezentował na licznych konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych. Członek następujących organizacji: Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa; Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją; Przedsiębiorstwa Inicjatyw Gospodarczych „Taures” w Warszawie; Lubelskiego Towarzystwa Naukowego; Polskiego Towarzystwa Prakseologicznego; University — Industry — Science Partnership. Polish UNISPAR Working Group Society; Klubu Przedsiębiorcy Innowacyjnego przy Lubelskiej Fundacji Rozwoju. Doradca w Towarzystwie Naukowym Organizacji i Kierownictwa Oddział w Lublinie; Przedsiębiorstwie Inicjatyw Gospodarczych „Taures” w Warszawie.

DOI: 10.14611/MINIB.29.09.2018.05
Kontakt: jerzy.baruk(at)poczta.onet.pl
MINIB, 2018, Vol. 29, Issue 3

Resize of Open_Access_logo_PLoS_white Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

Czytaj on-line →
Downloads: 6
Pobrano: 6